ine Hudaýa şükür talyplar.com açyldy. Köne ýazgylar niredemi? Olar bar gidenok, nesip bolsa olaram geçireris. Hemme ýaly bizem wagt ýetmezçiligi çekýäs. Bir gynandyryjy ýagdaý açarsözleri halas edip bolmady herkime täze açarsöz döredip e-mail ugratdyk. Emailler junk ýa-da spam\'a baran bolmagy ahmal. Eger girip ýazgy ýazyp bilmeýän bar bolsa araňyzda maňa mail ugratsyn. Täze görnüş, sistema hakynda ähli pikirleriňizi bilesim gelýä. Şu blogyň aşagyna ähli kemçilikleri, gowylyklary ýa-da düşünmedik zatlaryňyz barada aýdyň! Siziň göwnüňüzden turar diýip umyt edýäs... admin/shahyr

Köneler, shahyr tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir