Brýus Li.

Brýus Li. Hytaýly Amerikan söweş sungatçysy.
Doly ady Brýus Jun Fan Li (Inlisçe: Bruce  Jun Fan Li) 1940-njy ýylyň 27-nji noýabry - 1973-nji ýylyň 20-nji iýuly. Hakyky ady Li Zhenfan. Hytaýyň halkara derejeli meşhur sungat ussady, kino aktýor, Jit-Kun-Do söweş stilini esaslandyryjy,  lakamy Xifeng. Kino režžisýor, prodýuser, ssenarisi, sö...

Dowamy »

50 0
Sport, 9 hours ago


Sanly Ykdysadyýet hakynda käbir maglumatlar 3

Energiýany ulanmak

Sanly ykdysadyýet dünýädäki elektrik energiýasynyň ondan birini ulanýar. Buluda geçmek, sanly ykdysadyýetde elektrik energiýasynyň sarp edilişiniň we uglerod zyňyndylarynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy. Maglumat merkezindäki serwer otagy ortaça 180,000 öýi elektrik bilen üpjün etmek üçin ýeterlik elektrik energiýa...

Dowamy »

86 0
Tehnologiýa, 3 days ago


Sanly Ykdysadyýet hakynda käbir maglumatlar 2

Bölekleýin täsiri

Sanly ykdysadyýet sarp ediş önümleriniň bölek satuwyna ep-esli täsir etdi. Bir täsiri, eBay ýa-da
Amazon ýaly fiziki gatnaşygy bolmadyk bölek satyjylaryň çalt köpelmegi boldy. Mundan başga-da, “UalMart” (WalMart) we “Macy's” ýaly adaty bölek satyjylar öz işlerini Sanly ykdysadyýete uýgunlaşdyrmak üçin üýtge...

Dowamy »

63 0
Tehnologiýa, 3 days ago


Sanly Ykdysadyýet hakynda käbir maglumatlar.

Sanly ykdysadyýet bu sanly hasaplaýyş tehnologiýalaryna (kompýuterler, telefonlar, planşetler programma üpjünçiliklerine) esaslanýan ykdysady işjeňlikdir.
Sanly ykdysadyýete internet we bütindünýä kerebi bazalarynda iş alyp barmaklyk hem diýip düşünmek bolar. Sanly ykdysadyýete Internet ykdysadyýeti, täze ykdysadyýet ýa-da web ykdysadyýet...

Dowamy »

74 0
Tehnologiýa, 3 days ago


Norwegiýa okeanyň galyndylaryny nädip gymmatly etmelidigini bilýär!

Norwegiýanyň "Nofir" kompaniýasy "Okean galyndylaryny gymmatly etmek" atly şygar bilen iş alyp barýar. Ol 10 ýyldan gowrak wagt bäri Bütündünýäniň esasy meseleleriniň biri bolan okeandaky plastmassalary ýygnamak bilen meşgullanýar. Nofir kompaniýasy köne balyk torlaryny ýygnaýar we sarp ediş harytlaryna we täze ECONYL materialyna öwürmek üçin ga...

Dowamy »

154 0
Täzelikler, 6 days ago


Tomus gysga wagtda Ýapanaponiýa gaýdyp gelýär

Ýaponiýada 19-njy noýabr güni tomus yssy bolýan sebitleriň köpüsinde iň ýokary gradus temperatura hasaba alyndy. Yssylyk ýaponiýanyň hemme ýerinde diýen ýaly emele geler. Baş Meteorologiýa Ofisiniň maglumatlaryna görä, gözegçilik nokadynyň 900-niň 149-synda temperaturanyň ýokarylygy rekord derejä ýetdi. Bu barada RIA Nowosti habar gullugy habar...

Dowamy »

146 1
Täzelikler, 6 days ago


"Ýota" pidalarynyň sany yzygiderli artýar.

"REUTERS" habar gullugynyň habaryna görä Merkezi Amerikada "Ýota" tropiki tupanyndan ejir çekenleriň sany 40-dan geçdi.
Howa stansiýalarynyň köpüsinde Kolumbiýanyň demirgazygyndan Meksikanyň günortasyna çenli köp sanly süýşmä we suw joşmagyna sebäp bolan ýagyş hasaba alyndy.
Gondurasyň häkimiýetleri 14 adamyň ölendigini habar berdil...

Dowamy »

108 0
Täzelikler, 6 days ago


17 milliard dollar ýere tarap uçup gelýär.

Ýere tarap äpet asteroid ýakynlaşyp gelýär. NASA-nyň bu habaryna salgylanyp bu barada RIA Nowosti habar gullugy maglumat berýär. Asteroidiň ululygy 370-den 820 metre çenli, “gymmaty” bolsa 17,4 milliard dollar diýlip çaklanylýar. Onuň düzüminde nikel, demir we kobalt bar. Bu barada maglumat, 600,000 asteroid hakda maglumatlary öz içine alýan Aster...

Dowamy »

267 0
Täzelikler, 6 days ago


Uns berin

Salam saytdashlar sizden sorajak bolyanym name ucin iphonda internet(3G) dürs islanok nastroykasyny uytgetmelimi bilemok bilyanler komek edayin!!!

Dowamy »

166 4
Sorag-jogap, 1 week ago


BMG-nyň Baş sekretary Antoniýo Guttereş barada käbir maglumatlar.

Antonio Manuel de Oliweýra Guterreş ýa-da Guterreş. (Portugalça: António Manuel de Oliveira Guterres) [ɔtɔnju ɡuˈtɛʁɨʃ] (inf.); 1949-njy ýylyň 30-njy aprelinde Portugaliýanyň Lissabon şäherinde doguldy) Birleşen milletler guramasynyň häzirki Baş sekretary ( 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri)
Portugaliýanyň Sosialistik partiýasynyň Baş s...

Dowamy »

248 6
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Salam saýt!

Salam saýt agzalary nähili ýagdaýlaryňyz? Gowymy? Bu ýerdäki @Umman agza men. Meniň ol nikime hakerler hüjüm etdimi ýa başga zat sebäp boldymy bilmedim, işlemäni galdy. Onsoň oglanlaryň birinden haýyş edip şu nikden girýän. Bu nik meniňki däl munuň eýesi başga bu @Yashalymyňky, şonuň üçin hakerler bolsada, admin bolsada aýdaýyn, bu nik meňki däl...

Dowamy »

277 10
Sorag-jogap, 4 weeks ago


"geliň köp temadan garyşyk kritika edeli!" by sari

salam ýene men. geliň köp temadan garyşyk kritika edeli!

soraglar:

1) näme üçin türkmenistanda LGBTI+ adamlaryň öýlenmesi we jynsy bir zat ýaşamagy gadagan? wi lesbian-lar munyň daşynda. lesbian-lar ok? welin näme üçin gay, trans, bisexual kabul edilenok? hemmesi gadagan wagty lesbian-lar näme üçin açyk? näme üçin bizd...

Dowamy »

791 17
Sorag-jogap, 2 months ago


Stiw Jobsyň soňky sözleri!

“Işewür dünýäsinde üstünlikleriň iň ýokary derejesine ýetdim. Köp adamlar meniň durmuşymyň üstünligiň beýanydygyna ynanýarlar.
Umuman aýdanyňda, baýlyk diňe öwrenişen durmuş hakykatydyr.
Häzirki wagtda hassahananyň düşeginde we bütin ömrümi ýada salýaryn. Indi buýsanýan baýlygymyň we ykrar edilmegimiň golaýlap gelýän ölümiň öňünde öňk...

Dowamy »

333 0
Edebiýat, 2 months ago


Doglan günün gutly bolsun Bägül!

Doglan günün gutly bolsun Bägül! Bägül men seni, düýnki geçip giden doglan güniň bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Gutlamak bilen, saňa durmuşda berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny arzuw edýärin, we okuwda, işde üstünlikler hemraň bolsun! Gelejekde peydaly lukmanlarynyň biri bolmagyňy isleýärin! Gijä galanam bolsam saňa eden arzuwl...

Dowamy »

347 4
Täzelikler, 2 months ago


Hiç kim, hiç kime bir zat subut etmek borçly däl! by @sari

salam, ýene men, öz hasabymy saýta registrasiýa bolup bilmeýän birine berjek bolup girdim welin meni database-dan pozupdyrlar öýtän. üstüne @pankurist agzaň ýazan blogyny gördüm menem bir zatlar diýesim gelip gitdi gelen teswirlerden ýaňa.

ilki bilenä hiç kim hiç kime bir zat subut etmäge borçly däl eder ýaly hem saýtda olar ýaly phd...

Dowamy »

475 13
Sorag-jogap, 2 months ago


DUNYANIÑ TASIN GORKEZIJISI

Hazirki wagtda dunyade sosial tordan takmynan, 3810000000 adam peydalanyan bolsa, olardan internet ulgamyna girmek uçin 63,6% Google Chrome, 17,7% Safari, 4,4% Firefox brauzerlerinden amala asyrylyar.
Her gunde wideoyazgylara tomasa edyan adamlaryñ umumy syn edyan wagty 1000000000 sagada deñdir. Bu ulgamda isleyan bilermenleriñ hasaplamalary...

Dowamy »

387 1
Täzelikler, 2 months ago


SOWDUGIM

Saña bagyslanan gazalym uçin,
Ozumi bagtly saydym, sowdugim.
Mahir-muhabbetden doly kesbiñde,
Perisde barlygyna uydum, sowdugim.

Josa getirip sen, sahyr ylhamyn,
Sende gordum muñ bir derdiñ melhemin,
Bu omrume bolarmysyñ hemdemim?!
"Humarala" sazyñ ozi, sowdugim.

Gozum gozleriñe dusen ha...

Dowamy »

260 0
Täzelikler, 3 months ago


Yedi aydan Gyzyl planeta barar

ABS-nyñ aerokosmos edarasy NASA-nyñ "Perseverance" roboty bilen bir hatarda, kiçi gowrumli dikuçar hem Marsa iberildi. Kosmos enjamy yene-de yedi aydan, yagny 2021-nji yylyñ fewralynda 480 million kilometrlik yoly geçip, barmaly menziline yeter. Marsyñ Jezero atly depesine gonduruljak alty tigirli robot ozbasdak hereket edip bilyar. Yerden dolandyr...

Dowamy »

380 0
Täzelikler, 3 months ago


ORTA YASH

Doglan gùnùm...
Yasham eyyàm,
Elli boldy,
...Kànmi nàme?!
Herki zadam elli bolsa,
Yarty bolyar dàlmi nàme?!

Diymek onda bu ômrùmiñ,
Yarsy oñde,
Shùkur edyàn.
Entek yañy orta yashap
Yôrùn diyip pikir edyàn.

Shoñ ùçinem entek-entek,
Sôygi hakda yazyp yorùn.
El...

Dowamy »

323 1
Edebiýat, 3 months ago


Chat

Salowmaleykum Talyplar.com saytynyñ agzalary myhmanlary! Su 1-2 hepde biraz islirak boldum indi nesip bolsa aktiwja gunumiñ 4/1 bolegini talyplarda geçirip bashlajak, ôñyany saytdaslam bilen biraz gybat un "Chat" açaydym. Gybat bashyna name tazelik?

Dowamy »

460 7
Sorag-jogap, 3 months ago


Sen-à ulygyzdyñ...

Sen-à ulygyzdyñ zùlpleri towly,
Menem bir masgalañ kôrpeje ogly.
Men-à "Sôyyàn" diyip sayran bolardym,
Senem monça bolup aynan bolardyñ.

Hemise gizlenip gôz bilen dilden,
Bileje yôràrdik gumaksy yoldan.
Ir sàherden baryp atyzly pele,
Ak pagta yygardyk ikimiz bile.

Kôp sorag bererdim, seb...

Dowamy »

1026 29
Edebiýat, 4 months ago


Alyñ meniñ goshgularymy paylashyñ...

Alyñ meniñ goshgularymy paylashyñ,
Talañ meniñ setirlerimi, sozlerimi.
Alyñ meñzetmedir rifmalarymy,
Men siz uçin dowam etyan gozlegimi.

Yazyp çykardamsoñ, olar meñki dàl,
Ol indi iliñki arkayyn alyñ.
Size gaty-gayrym hiç zat diymerin,
Oz halypañyzdan arkayyn boluñ.

Gypynç etman alyñ, eg...

Dowamy »

409 6
Edebiýat, 4 months ago


Ôylenen dostuma... (degishme aheñinde)

Arzuwlaryñ, pikirleriñ
Bir-birine seplengidi.
Kùkràp çar yana atyryñ,
Elyaglygyñ eplengidi.

Geçyàn-diyip-nikadan,
Bay, yanymda ôwùndiñ-à.
Durmush hayal baryar diyip,
Yùwrùkdiñ sen dôwùrden-à.

Ozal-a dost, pullaryñy,
Gùl bazarda sowardyñ sen.
Bogup-bogup gùl baryny,
Ôyle...

Dowamy »

846 12
Edebiýat, 4 months ago


Chat

Salam hormatly agzalar myhmanlar dostlar-doganlar àhliñiziñ ertiriñiz hayyrly bolsun!!!

Dowamy »

861 20
Täzelikler, 4 months ago


Biz nahili soymeli

Yurek bilen gorup, yurekden sozlap,
Ony hem yuregiñ içine gizlap.

Yerlikli nàz etse, nàzini çekip,
Goya "Toy mekana" donup dushushyk.

Çyn niyetler, çyn rejeler duzulip,
Durmusha geçjegi barha syzylyp.

Diñe çyn duygular bagta tarap yol,
Ynamsyz arzuwlañ netijesi nol.

Duydurm...

Dowamy »

604 1
Edebiýat, 4 months ago