Ýaşulylar (duşuşyk)

Bu gün bir köneje agzalar bilen şu ýerde duşuşyk bellendi. Menide çagyrdylar welin geldim, hiç kim ýok, hemme bukylyp otyran ýaly. Hany geliň, üýşiň şu ýerik.

Dowamy »

2568 146
Köneler, 8 years ago


Leylek.

Ene we ogul.

Dowamy »

1281 12
Köneler, 10 years ago


Yatlama. (Gyzykly goshgy)

Men bir gowy goshgy okadym. Örän prikol. Talyplardan gözleshdirdim yok eken (öydyän).
Shonuñ üchin shu yere shu goshgyny yazmakchy shu yere.

Dowamy »

1713 11
Köneler, 10 years ago


Konferensiya

Dostlar!
Geliñ hemmämiz üyship shu konferensiyada gurruñ edeliñ, yazyshalyñ, agent ishleyänchä.

Agentde-de taze tanyshlar hez berenok. Ich gysyp bashlady-da.

Hany onda, bashlyk,
Hosh gelipsiñiz konferensiya!

Dowamy »

1696 67
Köneler, 10 years ago


Gysga setirler...


Kemakyly oýnap bolýar, öýkelegiň üstünden gülüp bolýar, gorkagy köşeşdirip bolýar, batyry keseki bir ýurda urşa iberip bolýar, ynsabyňy tüweleý äkiden bolsa, wyždanyňy sil aparan bolsa, bürgüdi hem tüpeňläp bolýar. Ýone buýsançly kişä degmeli däldir, özüne buýsanýana hiç zat edip bolmaz. Buýsançly adama diňe buýsanyp bolýandyr.

Dowamy »

1533 22
Köneler, 10 years ago


Hallboy: Men-a hayran sana


Döwlet ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan awtoulaglaryna alaja dakýan sürüjilere jerime salnyp başlandy.

On gün mundan öň Döwlet ýol gözegçiligi gullugynyň işgärlerinden awtoulaglaryndan alajany aýyrmak barada duýduryşy alan sürüjiler birbada bu görkezmä ymykly düşünmediler.

Sürüjiler berlen tabşyr...

Dowamy »

1307 9
Köneler, 10 years ago


SÖÝGI


I
Ömrüñ agajyndan düşüp dur günler,
Günler ömrüñ eleginde elener.
Yza dönmek islär däli göwünler,
Geçen gün şäher däl – gaýdyp gelere.

Her kimiñ geçenden bir ahmyry bar,
Mende-de ahmyr bar. Ýöne men hergiz
Seniñ ruhuñ bilen ederin mydar,
Meniñ bar ruhumy direlden serwim.
...

Dowamy »

3298 71
Köneler, 10 years ago


Seni Soyyamikam???


1.Gynanyan,bolmaymasa,yöne dost galaly
(aytyan zadyn mümkin dal,daşymda geziber,mana kömek etjek, tarapymy çaljak, pul berjek, restorana akitjek biri gerek,egerde oglan tapmasam kawagtjyk sana jan edip duraryn)

2.Way mena seni doganym yaly göryadim
(gaydyp şu temnany gozgayma)

3.Birhili kararsyz p...

Dowamy »

1465 15
Köneler, 10 years ago


HAPPY BIRTHDAY BROKER!!!

Salam Dost. Gowumyn, yitip gidin-a, ya oylendinmi? )))

Dost, bugun senin Doglan gunun mynasybetli shu temany achmaga mejbur boldym. Garshylyk bildirmersin gerek, ay garshylyk bildiribem bilmersin. Sebabi eyyam bu mowzug achylan bolar, sen gelyan chan. ))) (oyun)

Broker, seni yetip gelen "Doglan gun"un bilen chyn yurek...

Dowamy »

1256 14
Köneler, 10 years ago


Nissan Patyhfinder 4.0 v6

Adamlar!!! Sizden 1-je zat soramakchy..."Nissan Patyhfinder 4.0 v6" Turkmenistanda nache duryar? Ya-da avto hakda bilyan saytlarynyzy berayin.

Eger bilseniz aydyn, jogaplarynyza garashyan!!!

Dowamy »

1126 12
Köneler, 10 years ago


Suratlarda "TM-RAP"


ISKA Krutoy.

Shu temada men tm-rap chylaryn suratyny goymakchy. Gayrat edip sizem tapanja suratlarynyzy goyun!!!
Oglanlar... shu gyza BIR zatdan bashga hich zada-da yaranok. Rep bu gyzyn 50 km. dashyndan aylanyp otyar. )))


S.T (Sule...

Dowamy »

5734 61
Köneler, 10 years ago


Cheppekey

Salam Talyplar.com-yn peydalanyjylary. Men shu gun CHEPPEKEYler hakda siz bilen pikir alyshmakchy.

DYKGAT:13-nji awgust butinjahan "Cheppekeyler guni" bellenilyar. Bu bayram 1992-nji yyldan bari bellenilyar, ilkiji gezek 1990-njy yylda Beyik Britaniyada doran "Cheppekeyler kluby" gatnadhyjylary bellapdir.
Cheppekeyler ortacha...

Dowamy »

1629 35
Köneler, 10 years ago


Chekilen suratlar

Dosssssstlar, men shu yerik elde chekilen suratlary goymakchy. Gelin sizem oz goshantlarynyzy goshun!!!
Dowamy »

4370 53
Köneler, 10 years ago


Bilyäñizmi???

Internet 1977 yyl ABSH-da yashayan Viston Serf tarapyndan döredilipdir.

Gyzlaryñ ey göryän Barbi gurjaklary, 1958 yyl ABSH-ly Rut Xandler döredipdir.

Archa bezemekde ishledilyän reñkli lampalary ABSh-ly Albert Sadakka oylap tapypdyr.

Metro-1862 yylda Angliyada;
Tramvay-1879 yyl Germaniyada;
...

Dowamy »

1815 30
Köneler, 10 years ago


Shaka, gel garpyz iyseñ!Agsham bay gawun-garpyzlary magtap agzymyñ suwuna akdyrypdyñ. Chydap bilmän ishden jogap alagada garpyzyñ gözlegine chykdym.
Hudaya shükür! Meniñem nesibämde bar eken. Gel indi men saña hödür edyän )))

Dowamy »

1256 23
Köneler, 10 years ago


Dostlashalyñ!!!

Salam talyplar.com-yñ agzalary we agza dälleri ))) :-)
Men tm-dan uzak bolamsoñ tm-dan gürlesher, habarlashar yaly dostlarym kem. Shonuñ üchin siziñ köpiñiz b/n tanyshyp, dostlashmak niyetim bar.
Siziñ hemmäñizi 55batyr55@mail.ru-da görerin diyen umydym bar.
Habarlashyñ!

Dowamy »

1267 31
Köneler, 10 years ago


PerishdeSalam, kalbymy bahar pasly yaly gülledip, soñ armanlara tashlap giden perishdäm.

Perishdäm bugün shirin isleglerim armanlara, gözel arzuwlarym gümanlara aylanmakda. Sönüp baryan söygümiñ gözlerindäki buzlab galan yashlary, kalbymyñ güneshi bilen eredyän. Sen bilen gürleship shirin oylarym bilen dañlar agarar, chäksi...

Dowamy »

1871 64
Köneler, 10 years ago


Adagly

Adagly... Shu zady kim oylap tapdyka. Nämä gerek, öz balañy abray, ya-da bagt tapmak magsatda söymedigine zorlap bermek.
"goñshymyzyñ 3 öküzi bardy. A, bizde sygyr köpdi. Ol hem süyt gatyk ichesi gelenmi nämemi sygrymyzy sorap gelen, bir güni. Bizem öküzi bilen chalysdyk." A yöne adam adama. Ony sorap gelene ya-da tanyshyña niyetläp bolmaz.<...

Dowamy »

1759 34
Köneler, 10 years ago


Suratlarda biz 2010Dykkat!
Talyplar.com-yñ agzalary. Bizden öñki agzalar "suratlarda biz" diyen temalary achyp özleriniñ suratlaryny goyupdyrlar. A biz bolsa bir-birimiziñ nik-lerimizden bashga bilyän zatlarymyz yok. Geliñ, bizem shu tema öz düshen suratlarymyzy goyalyñ!

Dowamy »

3002 172
Köneler, 10 years ago


Söygi, dostlyk we . . .

Kollejde okayan döwrümdi. Mekdebiñ uchurum döwründe yitiren birinji söygümi unudyp bilemokdym. Gyzlaryñ yüregini awlamany basharyardym welin, mende gyza bolan söygi duygusy yüregimden kök-damary bilen goparylyp tashlanan yalydy. Näme üchindir Huday maña yene bir gezek kimidir söymek üchin mümkinchilik bermeyän yalydy.
Ine shu günleriñ birin...

Dowamy »

2544 92
Köneler, 10 years ago


Agent... Agent... Agent...

Men shu sayta girmezimden ozal agendiñ nämedigini bilemokdym. Häzirler bolsa diñe agent hakda eshityän.
Dostlar, agende nädip girmeli, gerek adamy nädip tapmaly, nichik ullanmaly?-maglumat beriñ!

Dowamy »

1207 3
Köneler, 10 years ago


Goshgylar

BAGT NAME?

"BAGT name?"-diyip soradym PULDAN,
PUL: "baylyk"-diyip, altynlary gorkezdi.
PULA tarap gadam basjakdym welin,
Baylykdan son "MESLIK" meni urkuzdi.
Sonra bardym "UZAK OMRUÑ" yanyna,
"BAGT senmi?"-diyip, soradym ondan.
Diydi:"Jigim, el-ayagyn ysmaz bor,
SHoñ uchin chyn bagty g...

Dowamy »

10343 90
Köneler, 10 years ago


Mährijemal

Men kicijekkäm(türkmenistandan dashda) ejem maña: "orus gyzlara göz gyzdyrma. Saña uzyn köynek geyen Mährijemal atly türkmen gyzy alyp bererin" diyyärdi. Häzirler indi ulalyp öylenmäge yashym yetensoñ munuñ sebäbini sorasam: "Mährijemal türkmen gyz atlarynyñ ichinde iñ gowy göryänim. Eger gyz jigiñ bolanda Mährijemal goyjakdym, ogul boldy, shükür....

Dowamy »

3006 168
Köneler, 10 years ago


Tanymal adamlaryñ doglan gün seneleri.

hallboy: talyplar.com site-yñ agzalary! Bu gün men tanymal adamlaryñ doglan günleri, seneleri hakda tema achdym. Bu dogrusynda men köpden bäri gyzyklanyadym we muny siz bilen paylashmagy yüregime düwdüm. Ashakda men bilyän tanymal adamlaryñ doglan gün senelerini yazyp galdyryan. Sizem öz bilyäniñizi biz bilen paylashyñ!

Dowamy »

3577 80
Köneler, 10 years ago


Gözleg

Salam. Men täze türkmenÇe 2010-uñ aydymlaryny gözleyärin. Haysh, saytlaryñ menzillerini galdyryñ!

Dowamy »

1588 34
Köneler, 10 years ago