Günä kimde?

Hemişekisi ýaly irden sagat 07:30-da turdy we el-yüzüni ýuwdy. Azajyk işe taýýarlyk görensoň, aýaly we gyzy bilen bilelikde ertirlik edinmek üçin 07:45-de saçaga oturdy. Gelni örän oňat ertirlik taýýarlan ekeni daňdandan turup. Ertirligiň dowamynda hoşamaýlyk bilen aýaly hem-de gyzy bilen gepleşdi.

Ertirlikden soň, adatdakysy ýaly 0...

Dowamy »

1893 0
Köneler, 6 years ago


KIŞILIK TESTLERI

Birnäçe ýyl mundan ozal Turkiýede maslahatçylyk işleri edýän bir işewür bilen tanyşypdym. Bir restoranda nahar iýip pikir alşypdyk. Ömrüniň köp bölegini Amerika we Ýewropa ýurtlarynda ýaşan bu ýokary derejeli işewür bilen geçiren 2 sagadymda köp zatlary öwrendim. Olaryň berýän hyzmatlaryndan biri hem kişilik testleri ekeni.. Onuň agzyndan size gürr...

Dowamy »

2073 0
Köneler, 6 years ago


JENNET ŞEÝLE UZAKDAMY?

Ulular näme üçin beýle köp ýatýarlar - bilip bilemok?! Aslynda, bilmeýän zadym köp, emma, bugün oturyp pikirlenjek bu zatlar barada.

Düyn Berdi täzeje kompýuter alypdyr, ýöne kompýuterini meň bilen oýnamak islemedi. Myradyň kakasy bolsa oňa playstation-3 getiripdir; düyn kakasy bilen bile oýun oýnany üçin, agşam meň bilen gizlenpeç...

Dowamy »

1739 0
Köneler, 6 years ago


Eşiden zatlaryňy anyklaman başgalaryna gürrüň bermek dogrumy?

Salam agza we myhmanlar!

Ilki bu ýyl üýtgedilmedik bolsa, hemmäňizi Garaşsyzlyk Baýramymyzyň 26-njy ýyly bn gutlaýan!

Asyl mowzuga gelsem, bir ýagdaýy ähmiýetlilik bn belläsim gelýär. Bir hadysda:"Kişä eşiden zatlaryny aýtmak günä hökmünde ýeter." diýilýär.

Bärde üstünde durulmaly söz - "eşiden zatlary...

Dowamy »

1675 0
Köneler, 6 years ago


Durmuş bölümleri

Salam agza we myhmanlar!

Soňky wagtlar line-da käbir hasaplaryň ýazgylaryny okamana başladym. Olardan 2 sanysyndan (Konsultant - @hwy5637m we Okgunlylar - @tlc7741d) birnäçe mowzuk paýlaşdym. Her ikisem ertir sahypasy we ertiriň line akkaunty bolmanlygynda, onuň ýerini belli möçberde tutan hasaplar we pikir alyşma platformy hökmünde...

Dowamy »

1750 0
Köneler, 6 years ago


Zyýanly endiklerden nädip dynmaly?

Ilki bilen meselä ylmy taýdan seretsek: islendik hereketimiz beýnimizde neýron baglaryny gurýar, şol bir hereketiň ýygy-ýygydan gaýtalanmagy şol neýron baglaryny hasam berkidýär we beýni hemişe özüne tanyş hereketleri etmäge ýykgyn edýär. Diýeli bir ruçkany başam we orta barmaklaryňyz bilen tutup ýazmak üçin özüňizi gynamaly bolarsyňyz, emma adat...

Dowamy »

1613 0
Köneler, 6 years ago


GORANMAK GEREKÝaşlyk döwürlerimde kakam “goranmak üçin aikido, judo, sambo, karate ýaly zatlar öwren” diýip kän ündärdi.. Bu ündewleri ýerine ýetirmänligim üçin şuwagt elbetde ahmyr edýärin.. Ýöne soň-soňlar diňe fiziki howplardan däl, aňymyza abanýan howplardan hem özümizi goramagymyzyň gaty derwaýysdygyna göz ýetirdim.

Ogry girme...

Dowamy »

1671 0
Köneler, 6 years ago


ÇAGALAR GATY TÄSIN

Çagalar hakykatdanam gaty täsin.. Aglanlarynda-da, söýenlerinde-de çyn ýüreklerinden çykýar, çuňňurlaýyn gaýnaýar duýgulary..

Bir işdeşim gürrüň berýär..

Gyzym Zeýnep 5 ýaşyndady we oňa nahardan soň töwir galdyrmagy öwretmegi maksat edinipdim. Ýöne näçe düşündirjek bolsamam gyzym muňa kän höwesek däldi. Elbetde ol hen...

Dowamy »

1643 0
Köneler, 6 years ago


TERBIÝE MAŞGALADAN BAŞLANÝAR


Bugün şu ajaýyp başdan geçirmäni siziň dykgatyňyza ýetirýärin.. Uzagrakdyr emma soňuna çenli okamaga ýaltanmaň; okalmaga degjek bir waka.. Amerikada bir uniwersitetde mugallym bolup işläp ýören bir türk professoryň agzyndan size ýetirýärin..

Kaliforniýanyň Long Beach şäherindäki welaýat uniwersitetinde mugallym bolup işleýärd...

Dowamy »

1794 0
Köneler, 6 years ago


Ertir Gurban Baýramy

Essalowmaleýkim agza we myhmanlar!

Ýokarda mowzugyň adyndanam belli bolşy ýaly, Gurban baýramy ertir başlaýar.
Gurban baýramyny hemmäňiz diýen ýaly bilýänsiňizdir. Ýaşap, duýup görensiňizdir.

Adaty ýagdaýda 1-nji Sentýabr Gurban baýramynyň ilkinji güni bolmaly. 1-4 Sentyabr aralygy 4 günläp Gurban baýramy belle...

Dowamy »

1669 0
Köneler, 6 years ago


Bugun Arefe güni ertir Gurban baýramy

Arefäniň ýeri basgadyr:

Bu günlerde agyz bekläp, gündizini we gijelerini ybadat bilen geçirmek hem bagyşlanmaga, hem-de uly-uly sogaplar gazanmaga sebäp bolar.

Bu on gün içinde Arefe gününiň ýeri bolsa düýbünden başgadyr. Pygamberimiz (s.a.w.), Arefe güni tutulan oraza hakynda şeýle diýýär:
“Arefe güni tutulan o...

Dowamy »

1763 0
Köneler, 6 years ago


Arassa-degisme (ler)-2

Salam agza we myhmanlar!

Onem "diñe arassa degismeler" atly mowzugym bardy gyzykly degishmelerden ybarat bolan. Muny taze edip acayyn diydim.

Öñem bir adam bar ekeni. Ishi sebapli ony bashga bir welayata 6 aylygyna ugradypdyrlar. Olam baryp yerleshipdir ishinin umumy yashayysh jayyna.

Birnace wagtdan...

Dowamy »

2005 0
Köneler, 6 years ago


Türkmen aý we gün atlary we ýyl hasaby

Essalowmaleykim agza we myhmanlar!

Turkmencilikde koplenc toy etjek bolsan ya taze oye gocjek bolsan ya shona menzesh bir zat boljak bolsa, onda hokman ayyn, yyldyzyn hereketlerinin hasap-hesibini we sh.m. yagdaylary bilyan bir(nace) yashula sahet soralyar we shona gora-de hereket edilyar.

Indi, birnacamiz bu kone ay...

Dowamy »

2047 0
Köneler, 6 years ago


Şewwal_orazasy

Essalowmaleýkim agza we myhmanlar.

Remezan aýy hem bayramy hem geçip gitdi.

Indi biz Şewwal aýyna girdik. Bu aýyñ hem özüne mahsus/degişli bir aýratynlygy bar. Ony siz bn paýlaşmak arkaly wajyp bir zady size ýatlatmak isledim :

Şewwal orazasy

Remezandan soňky aý şewwal aýydyr. Şewwal aýy...

Dowamy »

1633 0
Köneler, 6 years ago


Remezan bayramyñyz gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmenistan wagty bn 25-nji Iyun hem boldy. Remezan baýramy başlady şeýlelik bn.

Ilki bilen-ä, hemmäňizi ýetip gelen mübärek Remezan aýy bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Gözellik, birlikdelik, doganlyk, dostluk, ýardamlaşma, bayramlaşma we s.m. gowy ahlaklara sebap boljak, hemi...

Dowamy »

1627 1
Köneler, 6 years ago


ŞEMAL BILEN SÖHBET

Essalowmaleykim agza we myhmanlar.

Aynek-li mowzugy okap, men hem Ylyas aganyn shu mowzugyny siz bn paylashayyn diydim.

ŞEMAL BILEN SÖHBET

Aňyrsy görnüp duran, ýuka tutyny çalaja galgadyp, açyk penjireden şemal öýüme girdi. Geldi-de elini egnime goýdy. Men onuň elini gysmakçy boldum. Ol bolsa, boýnuma s...

Dowamy »

1659 0
Köneler, 6 years ago


Gadyr gijesi we wagty barada

Essalowmaleýkim agza we myhmanlar!

Gadyr gijesi hem ýetip gelýär, ýagny, birigün agşam, Iýun aýynyň 21-ini 22-sine baglaýan gije. Ýatladaýaýyn diýdim.

Bu umumy hasap boýunça şeýle.
Başga hasabam barmy diýseňiz, onda şu aşakdakylary okamagy maslahat berýärin:

Bu gijäni belli etmek barada alymlar...

Dowamy »

2036 0
Köneler, 6 years ago


Arhiw aktiwleşdirilmegimi ýa-da täze mowzuk açylmagy?

Essalowmaleýkim agza we myhmanlar!

Talyplarda giden arhiw ýatyr birnäçe mowzuk boýunça. Görşüme görä gündelik kän bir mowzuk açylyberenok. Iň azyndan bu ertirlerdäkä görä şeýle.

Açylan mowzuklara-da agzalar öz pikirdir garaýyşlaryny ýazyberenoklar. Garaz, passiw-dä.

Indi şu ýagdaýda bu sahypada:
...

Dowamy »

1837 0
Köneler, 6 years ago


Nalynyp oturman goşulyşyp gidiberiň!

Essalowmaleýkim agza we myhmanlar!

Remezan aýyňyz hem-de ýetip gelýän Gadyr gijäňiz mübärek, tutan orazalaryňyz we eden-doga dilegdir haýyr-sahawatlaryňyz hem kabul bolsun!

Tema geçsem, soňky hepde ertir.com sahypasy blok bolany bäri, ol ýerden birnäçe agza bärde gelip köp ahmyr etdi. Boljak işe çäre ýok. Edil şu wagt...

Dowamy »

2337 0
Köneler, 6 years ago


Günäler_goranmak

Salam agzalar we myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, ynsanlar öz gowy/haýyr amallaryna görä meleklerdenem beýik mertebä çykyp bilýäler ýa-da erbet/şer amallarynyň netijesinde şeýtandanam pes mertebä düşüp bilýär, munyň Kuranyň "Tin" süresinde aýdyň beýany bar.

Ynsanlar günä iş edip bilýärler. Onuň netijesinde ýa bu dünýäde, ol...

Dowamy »

2638 12
Köneler, 14 years ago


Türkmen_maşgalasy

Salam agzalar we myhmanlar!

Soňky wagtlar şu maşgala degişli ýagdaýlar barada köpüräk gyzyklanyp başladym :D

Aýratynam, "bal süýji, baldanam bala süýji" diýen ýagdaý :P

Öňem Maşgala bagty üçin altyn kanunlar/ündewler ady bn aýratyn mowzuk açypdym.

Garaz, ýokardaky ýagdaýlar boýunça giňişl...

Dowamy »

3247 16
Köneler, 14 years ago


TM_bilim_maksatnamasy

Salam agzalar we muyhmanlar!

Döwletimiz içerki we daşary ýurtlardaky ÝOJ-a (Ýokary Okuw jaýlary) mundan beýläk iberiljek/alynjak talyplarymyzyň mukdary barada ýaňy-ýakynda karar kabul eden bolmaly.

Bu barada türkmençe gysgaça:

"Döwletimiziň ýokary okuw jaylaryna 4275 talyp alynar, 2700 talyp bolsa daşar...

Dowamy »

6051 40
Köneler, 14 years ago


Kysmat - täleý - maňlaý - kader

Salam agzalar we myhmanlar!

Ýaňy "jogaplanmadyk soraglar" atly goňşy mowzukda kysmat barada üýtgeşik pikirler beýan edilen ekeni. Şu barada täze mowzuk açmagy müwesssa bildim.

Ilki oňat maglumatlara eýe bolan agzalardan şu ýerde maňa bu babatda goldawa garaşýaryn, aýratynam, Agamyrat, Muslimah, turkmentalyp, asylly,...

Dowamy »

2988 21
Köneler, 14 years ago


Syrkawlyk haly

Salam agzalar we myhmanlar!

"syrkawlyk" barada aýratyn mowzuk açylman ekeni şu wagda deňiç bärde ýa-da men görüp bilmedim.

Geliň, bärde azyragam syrkawlyk barada gürrüň edeliň!

1- Syrkawlyk näme?
2- Näçe dürli syrkawlyklary bilýärsiňiz?
3- Olaryň yşaratlary nähili?
4- Özüňizi syrkaw...

Dowamy »

2250 11
Köneler, 14 years ago


Pikniklere, gezelençlere, guramaçylyklara taýýarlyk?!

Salam agzalar we myhmanlar!

Gitmäkäm kä zatlary siziň bn paýlaşaýyn diýdim-laý :)

Şu piknik ýa gezelenç ýa şoňa meňzeş guramaçylyklar-a edýänsiňizdir aram-aram?!

Şu ýagdaýda şolar üçin nähili taýýarlyk görýärsiňiz?!

Şolar barada-da azyrak pikir alyşaýsak diýýärin!

Aşakda öz...

Dowamy »

2577 11
Köneler, 14 years ago