Agza bolmak

Salam hormatly agzalar we myhmanlar we saýta agza bolup bilmeýänler.
Agza bolmak üçin
Talyp lakamy:Serwi
parolyň
ýene bir gezek parol
gmail ýada email poçta haýsy bolsada biri bolya
Öz at familýaňyz we agza bola basmaly
Biraz garaşýaňyz gmail ýada email poçta aktiwasiýa koduny ugratdyk diýip ýazýa....

Dowamy »

129 4
Sorag-jogap, 23 hours ago


Çingiz,han barada 12 sany gyzykly fakt

Taýýarlan:@Agashka
1.Çingiz han dünýä inende, oňa Temuçin ady berildi. Geljekki hökümdaryň kakasynyň ýeňip biljek harby ýolbaşçysyna-da çagyryldy
2. Çingiz hanyň kakasy 9 ýaşynda, Ungirat urugyndan bir ogul we 10 ýaşly gyza öýlendi. Bu nikada 4 ogul we 5 gyz dünýä indi. Alangaanyň bu gyzlaryndan biri, kakasynyň ýok ýerinde döwleti dol...

Dowamy »

185 7
Edebiýat, 1 day ago


@Life-в кайф

Men Agashka Söhbet Abdullaýew nikinden ikinji Adam bolup girýarin.

Dowamy »

133 7
Täzelikler, 2 days ago


8-nji Mart Online chat

Ýetip gelen 8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli ähli agza gyzlary we okyjy gyzlary tüýs ýürekden gutlaýaryn.Size berk jan saglyk uzak ömür arzuw edýän.Işleriňizde üstünlik we bagt dileýän size
Gutlag sözlerini çatda dowam edýäs
Degişmejik#7
Ogly ejesinden soraýar
-Eje näme üçin toýda gelin ak köýnek geýýä
...

Dowamy »

216 4
Sport, 1 month ago


Düzme gerek

1.Abdysetdar Kazynyň "Jeňnama"eserinde taryhy hakykatyň çeper beýany(ömri we döredijiligini almaly däl)
2.Annagylyç Mätäji-watançy şahyr(diňe watançylyk temasynda)
3.Berkarar Watanda iller bagtyýar(erkin temada ýönekeý meýilnama)
Agzalar kim düzüp bilýän bolsa düzüp beriň
Habarlaşmak üçin imo nom:+99361071863
gma...

Dowamy »

180 4
Edebiýat, 1 month ago


Quick vpn

Kimde su vpn bar,eger bar bolsa mana sunun kody gerek komek edin

Dowamy »

163 4
Sorag-jogap, 1 month ago


Vpn gerek

Agzalar haysy vpn isleyar tmda we haysy yurda goymaly.Hello vpn isleyami.
Sonra teleondan мой файлы a girsen FTP diyip bar ol zat name

Dowamy »

266 4
Sorag-jogap, 1 month ago


Gijeki tmchat

Yenede chat acyan kime yakmasa girmesin

Dowamy »

435 61
Sorag-jogap, 1 month ago


Gijeki tmchat

🎆🎇🎆🎇🎆

💊💊💊💊💊📮📮📮

Dowamy »

762 147
Sorag-jogap, 1 month ago


Imo group

https://groups.imo.im/.3LfHITMe2IICuLGiy


Yokardaky ssylka basyn we talyplar.comyn imodaky gruppasyna agza bolun gelin doslar gijeki chat geciryas

Dowamy »

260 13
Täzelikler, 1 month ago


Degismejik#6

Wnganyň aýdyp geçen sözleri
Wagt geler bold diýen zat çykar

Belaň sapyny utarsyň 😊


Biri gel degişeýin diýip bold firma jaň edýä
-Alo salam menden maşyn utuş çykypdy şoňa jaň edip oturyn
-Nädip biz entek buzdan başga zat goýmadyga
Like ♥goýmadyklar bold dan şol buz hem çykmasyn 😂😂😂😊d...

Dowamy »

364 10
Edebiýat, 1 month ago


Degismejik#5

Şu gün BBC world newsda gördüm.Daşary ýurtly alymlar täze bir ýylanyň görnüşini tapypdrylar. Ol ýylan her bir zat iýende 2 sm ösýän ekeni.Ol ýylany ýarag bilen öldürip bolmaýan ekeni.Ol ýylan ýeke öz guýrugyny dişlände ölýän ekeni.Eysem siz bu ýylan nirde diýip gyzyklanansynyž ol ýylan Nokia telefonynyň oýunlar atly papkasynnda Snake atly oýunyn iç...

Dowamy »

281 9
Edebiýat, 1 month ago


Salam

Agzalar ertiriňiz haýyrly bolsun ! Nirelerde gar ýagýar .Bizde gar ýagyp otyr .Kim turdy kim ýatyr

Dowamy »

328 31
Sorag-jogap, 1 month ago


Telefon gerek?!!!?

Salama talyplar.com agzalary ilki bn bayramynyz gutly bolsun we gutlan gyzlarada sag bolun diyjek nesip bolsa 8nde hasyl oraga geler 😊😊😊

Satlyk telefon bar ady Samsung Galaxy S4.Versiya 5.0.1 obnowleniya edilmedik kemciligi yok gowy telefon ozi bir synpdasymynky 1500manada satjak diyya aljak adam bar bolsa ylalasyp berjek diyya.Eger...

Dowamy »

257 4
Tehnologiýa, 1 month ago


Kimler online

HANY KIM BAR GELIN GURRUNDESLIK EDERIS

Dowamy »

408 91
Sorag-jogap, 1 month ago


Group chat

Agzalar kimde imo bar bolsa su asakdaky nomeri db etsin imoda gruppa acjak
Maksadym barde hapa gurlese biri ony blok edip bolanok emma imoda bolya we bizin saytda yazyan hatlarymyzy butin dunya diyen yaly okayar bu bn ozumizi masgara edip otyrys.Hokman db edin imoda gowyda bolya amatlyda
+99361071863su nomer

Dowamy »

292 21
Sorag-jogap, 1 month ago


Şaja Batyrowyň ýogalan gününde ýazylan goşgy

Men häzir kapyýa tapyp biljek däl,
Ýürek rahat gerek kapyýa üçin.
Men hazir bogazma dolan gaýgymy
Ýöne ak kagyza geçirip goýjak.
Beýle wagt kapyýa nämä ýaraýar?
Onsoňam, durmuşda Seniň özüň hem
Diňe bir kapyýa gözläp gezmediň,
Sen durmuşdan uly mazmun gözlediň.
Kapyýalar bolsa uly mazm...

Dowamy »

117 2
Edebiýat, 1 month ago


Respublikam menin!

Ak pagtamyň adyna
Aksoltan daksam diýýän.
Sebäbi gyşyn-ýazyn
Pikrim Aksoltan meniň.
Gyşyna dyza çöküp,
Tomsuna näzin çekip,
Ýatsam, tursam, otursam
Yşkym şol jenan meniň.

«Ýere urdum paltany,
Agzy gyzyl haltany,
Ýerden bir oglan çykdy,
Ilime soltan meni...

Dowamy »

95 1
Edebiýat, 1 month ago


Gybat.com

Indi gowy yeri baslanda pozyalar gelin su yere uysun yashalym sende gel

Dowamy »

239 11
Sorag-jogap, 1 month ago


Gijeki tmchat

Kabirler ucin bu biderekdir yone bar bn sayt mundan beterlerinden doly gelin yene gurrundeslik edelin .Karocim gybat edyas 😊😊.Bildirish yashalym nikin kabir agzalaryna girmek gadagan okamakda teswir yazmakda ❌⁉❌❌❌🔞💯💯💯2⃣0⃣2⃣1⃣

Dowamy »

331 33
Sorag-jogap, 1 month ago


Kimler online

Icgysma gelin gurrundeslik edelin yakyndan tanysalyn?????!@#~~~~*

Dowamy »

573 124
Sorag-jogap, 1 month ago


Komek edin agzalar??!

Salam hormatly agzalar komek edin.
Mana gaygyly saz gerek sozleri bolmaly dal adamlary ozune cekyan gaygyly saz gerek nahili sazlary bilyaniz we olary naili saytdan skacat etse bolyar komek edin dostlar.
2Mana su yylyn adyna degishli gosgy gerek kimde bar bolsa aydyn
Habarlasmak ucin abdullayewsohbet@gmail.com

Dowamy »

265 29
Sorag-jogap, 1 month ago


Tm stawka

BetNub stawka
Imo nomer+99362024833
100%Halal stawka
Basa bas we koefissentli stawka goyup bilyaniz db edin eger gownunize yaramasa blok edin yone pusman etmeyaniz

Dowamy »

203 9
Sport, 1 month ago


Azadym kany

Pelek, idär idim, sen duçar bolduň,
Gözümniň nurany – Azadym kany?
Ýüregim soguryp, seglere berdiň,
Şährimniň soltany – Azadym kany?

Ymamsyz galandyr, mesjit, mährabym,
Dogmady nur saçyp ol mahy-tabym,
Ýowuz galdym, sil alypdyr etrapym,
Köňlümniň ummany — Azadym kany?

...

Dowamy »

105 6
Edebiýat, 1 month ago


Magtymguly Pyragy

Atamyň
Altmyş ýaşda nowruz güni, lu ýyly
Turdy ajal, ýolun tusdy atamyň,
Bu dünýäniň işi beýlemiş, beli,
Ömrüniň tanapyn kesdi atamyň.

Agyr döwletlere köňül goýmady,
Bu jahanyň eşretini söýmedi,
Esgýa şaldan artyk puşeş geýmedi,
Ahyret öýi boldy kasdy atamyň.

D...

Dowamy »

116 6
Edebiýat, 1 month ago