Güýji elinde tutan, islese adalat getir islese zulum!

Adamlar gowy bolmak yerine, näme üçin erbetligi saylayarlar?

Hiç kimem gorkunç jandar, yada şeytan bolup dogulanok.
Arassa,päk günäsiz dogan bir bäbek, yaşan erbetliklerinden kirlenip, ulalanynda bolsa merhemetsiz, zulumly, çirkin bir jandara öwrülyär.
We yaşadygy wakalaryň garşylygyny başgalaryna erbetlik edip, ödetyär...

Dowamy »

123 0
Bilim, 1 month ago


Chat

Chat diysem geljegiň barmy okuwam yok içiňiz gysanokmy?

Dowamy »

385 61
Täzelikler, 3 months ago


Kä kişi bar diňleyjisi kän düşünyäni yok...

Köp kişiň derdine hiç kim düşünenok düşünilmedigiçe has bek jany yanar. Jany yandygyça yaşamaga bolan höwesi gaçar, manysy gaçar, pozitif düşünjeleri gaçar.

Dynasy geler yaşaýyşdan men kime gerek men näme üçin yaşayan diyip öz özüni soraglara bogar. Aslynda özem düşünyän däldir dertlerine, näme yetmeyänligine...
Adamyň başyn...

Dowamy »

196 4
Bilim, 4 months ago


Saytyň iň prikol agzalary!

Birinji yerde duryan agzamyz :
TrustOrg agzamyz 👏
Ikinji yerde duryan agzamyz :
LadaKalina agzamyz👏
Üçinji yerde duryan agzamyz :
Biohimik agzamyz 👏
Hemmäňizi gutlayas hemişe güldürip duruň!
O. B

Dowamy »

341 9
Täzelikler, 4 months ago


GiJeKi ChAt

Geliň hany kimde nähili täzelik bar? Okuw başlaya başlamaka pullar suw bolup akya

Dowamy »

508 20
Täzelikler, 5 months ago


Hemmeler salam!

Hemmelere salam! Geliň gürrüň edeliň men Ogulşirin Bayramowa men köpiňizi tanayan galanyňyz bilen tanyş bolsam has gowy kyn görmän tanyşdyrsaňyz!?
O.B

Dowamy »

409 11
Täzelikler, 5 months ago


Oyan eje!

Oýan Eje!

Geple ejem, näme üçin dymýaň yer yaly,
Aç gözüňi maňa seret mähirli.
Otag ýyly, seň elleriň buz ýaly,
Oyan eje ýatyp ýadamadyňmy?!

Eje ýalbarýan birje sypa başymy?
Men sypaýan seň, ak çaýylan saçyňy.
Oyan sypa meň garaja başymy.
Oyan eje uka doýmadyňmy?!

...

Dowamy »

343 6
Edebiýat, 5 months ago


Chat

Catlaram yat bolday gelin hany gurrun edelin

Dowamy »

544 57
Täzelikler, 5 months ago


Abaddon!!!

Abaddon salam men siziň saytyňyzda oz nikimin parolyna girip bilemok nadip bilip bolarka? men islenen.ru saytynda Yunus diyip agza bolupdym

Dowamy »

222 1
Sorag-jogap, 6 months ago


Din bilen Bilimiň arasyndaky baglanyşyk...

Bilim ylymsyz bolup bilmez, sebäbi ylmy taýdan nämälim bir zat hakda açylyp bilinmez. Mysal üçin, asmana ýa-da uzakdan ýyldyzlara seredip, dunyaniň togolokdygyny bilmek mümkin däl. Edilmeli zatlaryň hemmesi gözlegdir. Başga sözler bilen aýdylanda, dünýäniň togolokdygy gözleg arkaly dünýäniň öz okunda aýlanýandygyny ýüze çykarmaly. Aslynda, Pifagor...

Dowamy »

364 14
Bilim, 6 months ago


Jynlar we kellämizdäki soraglar... ???

Kellämamızde şeyle soraglar bar:
jyn näme olar nahili zatlar?
olar hem adamlar yaly toparlaramy bolunyarler?
jynlar adamlara musallat bolyarmy? beddoga name?
name sebapden beddoga edilen adamlar dallireyarler?
adamlar name sebapden janyna kast eytarler?
kelläňizede bir topar soraglar şuňa menzeslerden d...

Dowamy »

386 4
Bilim, 6 months ago


Kim ökde gel göreli?!

Agzalar men sizden 4-5-6-7 sanlaryny ayryp goşup isläniňizi edip bilersiňiz ýöne şol sanlaryň hemmesini ulanyp 28 sanyny çykarmagyñyzy isleyan matematikler geliň hany goreliň!❔❓❔

Dowamy »

323 3
Bilim, 6 months ago


Çeken suratym #1

Baha berin dostlar...

Ogulşirin Baýramowa

Dowamy »

376 3
Täzelikler, 6 months ago


Bye bye dostlarym...

Agzalar ilki bilen hemmelere salam men inni saytdan gitmeli boljak gelern aram aram nikimi basga birine berip gitjek kodyny uytgetmese aranyzada gosularn gelen mahalym. Sayt hezildi öñ gijeki chatlar gyzykly mowzuklar bardy a inni sol bir mowzuklar garaz saytdan sowadym diyen yaly hoş sag boluň dostlarym!!!

Dowamy »

284 4
Täzelikler, 6 months ago


Maksadyñyz nâme?

Beyle zatlar eder yaly kim name etdi name diydide ar aljak bolyañ name etyaninize dogrysy men dusunemok ençe wagt bari sayta girmedim çykyp gidemdede gowcylyk yokdy bolly ediñda acan bos mowzuklarynyzy pozun gayrat edip bizar etman adamlary haýyşt etyan hemmelerin adyndan bolly nokat goy inni NOKAT.

Dowamy »

317 6
Sorag-jogap, 6 months ago


Islenen.ru konferansiya

Hormatly agzalar islenen.ru saytynda su gun sagat 21:00 da şahsy hat boluminde konferansiya geçirmekçi hemmeleri çagyryas!
Hormatlamak bilen:islenen.ru Ogulşirin_Bayramowa!

Dowamy »

311 0
Täzelikler, 7 months ago


Konferansiya gijesi.

Konferansiya gijesi sagat nacede gecirilyar kim gurnayan bolsa sagadyny ssylkasyny goyaysynda!

Dowamy »

219 2
Täzelikler, 7 months ago


Bet aydym ssylkalary.Full Muzik.👑👌🏻

https://muzikmp3indir.com/emre-aydin-hercai-muzik-mp3-indir-199485
men adyma aydym duzupdirler hokman dinlan!
https://muzikmp3indir.com/kahraman-deniz-ha-gayret-muzik-mp3-indir-194458
hemmelerin soygusini derdini paylasan aydym dinlemegi maslahat beryan!
https://muzikmp3indir.com/alper-ayyildiz-agustos-sirilsiklam-muzik-...

Dowamy »

290 7
Täzelikler, 7 months ago


Manali Sozler!!! #4

31.Bir Kadının En guzelYeri Neresidir..?Henüz kırılmamışsa KALBİDİR.Kırılmışsa, ıslak bakan GÖZLERİ...Artık
ağlayamıyorsa, DUDAĞININ YANINA yerleşmiş hüznü.Hüznü bile hissetmiyorsa artık, buz tutmuş PARMAKLARI.
Isınmıyorsa, konuşmuyorsa ve artık hiç gülmüyorsa.Anılarda kalmış ÇOCUKLUĞUDUR.Ama muhakkak tatlı bir yeri
vardır ka...

Dowamy »

356 1
Täzelikler, 7 months ago


Manali Sozler!!! #3.

21.Birini hakikatle yarala, fakat asla yalanla mutlu etme..
22.Bahane "Kıl"Gibidir Herkeste Bulunur. Ama Çare "Akıl" Gibidir Az Kişide Bulunur..
23.Susmak bazen asalet, bazen nezakettir.. Hele de incitmekten korkuyorsan.. Susmak ebedi zerafettir..
24.Ben senin cenaze namazini kildim artik kime yasarsan yasa benim icin oldun.......

Dowamy »

331 11
Edebiýat, 7 months ago


Manali Sozler!!! #2

11.Merhaba sevdiğim; ben o sevmediğin.Bugün de mi geçmedim aklının kıyılarından?
12.Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile. Hz. Muhammed
13.Kimseyi kırmayayım diyorum, bir de bakıyorum kendim paramparçayım.
14.kalbimin Çalar Saati Gibisin Sevgilim Ne Zaman Sevmek Vaktim Gelse Sen Düşersin Gönlü...

Dowamy »

253 1
Edebiýat, 7 months ago


Manali Sozler!!!

1.Boş ver aşkı meşki Altın sev mutlu ol.
2.Yalnız Olmak Yanlış Bir Kalpte Olmaktan İyidir...!
3.Bazen beklemek kosmaktanda yorucu.
4.Kişiliğinde Şeref yoksa eğer ne kadar başın dik yürürsen yürü, gökyüzü dahil yüzüne tükürür.!
5.Derdini soruyor. Anlatmak istemediğini söylüyorsun. Israr ediyor da ediyor. Anlatıyorsun. Ded...

Dowamy »

264 0
Täzelikler, 8 months ago


.....

Bır gun nesıp olup gıtjek
Yone beydıp Janyp gynama.

Dowamy »

281 2
Täzelikler, 8 months ago


Okeey.ru saytyndan.

Peri
Doly okaň
Aldap bir enäniñ eziz balasyn
Sőÿÿän köÿÿän diýip ýakmañ oglanlar
Erkeklik bilmeñ zenanyñ nalasyn
Arzuwly dűnýäsin ýykman oglanlar

Hiç derejede däldir aldowa zenan
Olaram biri getirdi kemala
Şeýtseler ýararmy señ öz uýaña
Özünize yakmazyn etmäñ oglanlar

Dowamy »

316 3
Täzelikler, 8 months ago


Iñ gowusy şul!

Men pikrimce in gowusy sul. Barde bir samsyk doldursyn bizem gidelin. Nama gerek biderek gaharlanmak gidelin admin nirede belli dal admin eye cykmasa saytyna bizem eye cykmana calysmalyn. Sowup sycdynyz bolly et inni diyip yone goy bardakem sycsyn mena yadadym sular yalylardanam Hazar99 adina sycdygym sundanam yadadym yok adam bolun mysta yok basga...

Dowamy »

262 2
Bilim, 8 months ago