Эже

Her gun sapak,gyzaranda gun yasyp.
Eje sesin gelyar cagyryan oye
Hyyalymda corek dograp,tabaga
Agsamlyk edinyas sen bn bile.

Gonsy cagalaryn cakylygyna,
Gitmek ucin oynamaga bukuldym,
Sana yalbaryaryn,dusyar yadyma
Olary yatlamak,gowy hemem kyn.

Ondan bari yyllar kerwen gurapdy...

Dowamy »

8 0
Edebiýat, Aristokratka_a tarapyndan 6 minutes ago

Günäden doly ýürekden çykan sözler...

GÜNÄDEN DOLY ÝÜREKDEN ÇYKAN SÖZLER...

Eý, merhemetlileriň Merhemetlisi! Halymy Saňa beýan edýän, duýgularymy diňe Sen bilýäň. Ýene bir gezek ak ýürekden Seniň gapyňa geldik. Medet ber, eý, ähli halymy bilen Rebbim! Senden uzak bu günlerde hiç kimiň kömegi ýetmedi, ahy-nalamyzy eşidip söýgi bilen el uzadanam bolmady, diňe aýralyk bile...

Dowamy »

22 4
Edebiýat, Pegas tarapyndan 35 minutes ago

Gizlin söýgim umumy manysy 1 aýdymda #nesip bolsa!

Wakanyň dowamy bar entäk. Käbirleri üçin hekaýanyň :)
Ýöne bir aýdym edesim geldi we häzir ylham gelip şu aýdymy ýazyp başladym!

Ynanamok, ynanamok, indi seň ýalanyňa
Ynanamok, ynanamok, söýgiňden ýananyma
Ynanamok, ynanamok, duz atma ýaralama
Söýgimi garalama, adymy garalamow

Ýadadym çekmek...

Dowamy »

197 18
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 10 hours ago

Gizlin söýgim #5

Gizlin söýgim #5-nji bölüm

Ýöne gynansakda, aradan şeýlebir galp çykdy. Ol galpdan men geçip bilmedim we söýgimden aýryldym. Aradan geçen kän günlerde biziň söýgi dowam etýärdi. Tomus aýlary, tomysky dynç alyşa çykdyk. Ýagny okuwlarmyzy dyndyk, Leýli oba geldi. Gelen güni agşam, emelläp, jaň edip gürleşip, duşuşyga çykardym. Agşamky...

Dowamy »

274 42
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 11 hours ago

Çagalykdan görüp gelýän günlerim.(Gitara aýdym)

Çagalykdan görüp gelýän
günlerim.(Gitara aýdym)

Gaharyma baryp aldym neşämi,
Ejem girdi düýşüme eli mäşeli:
- Näme balam mydam agzyň neşeli!?-
Sekiz ýaşdan görüp gelýän günlerim.

Mekdebime aýak ýalaň gatnadym,
Türme içinde şol günleri ýatladym,
Aglap-aglap gijelerine ýatmadym,<...

Dowamy »

78 5
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 11 hours ago

Gizlin söýgim #4

P.s: wakadaky görkezilen wagt, seneler hakykat. Azajyk hasaplap görüňler :) entäk, 2 ýyl bar öňümizde ;) we wakalar çyn. Mistiki hekaýa diýip bilerin. Käbir ölüp bilmeýänlere teswir ýazmalygy maslahat berýän :) Sebäbi meň eden işlerimi başarman, at dakýaňyzlaraaa. size bolsa menden jogap barmadygyna ölüp bilmän dursuňyzlar.

Gizlin sö...

Dowamy »

212 14
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 13 hours ago

Mynasypmy? Barladyk! 6

Mynasypmy? Barladyk! 6
Umyt sen men ýok gyzyň al-alkymyndan mylaýym sypalamak üçin, elini gyza tarap uzatdy. Gyz tisginip yza çekildi. Umyt ýene öňe süýşip elini gyzyň akja-gyzylja ýaňaklaryna golaýlatdy, gyz bu gezek gymyldamady. Umyt ellerini göýberip, sypalamak niýetinden ýüz öwürüp, bir az aňry süýşip gam-laýyna batyp:
- Sen hiçwa...

Dowamy »

83 5
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 13 hours ago

Dogan harplar

Günlerde bir gün harplar üýşüp, özara jedele giripdirler. Olaryň hersi özüni iň gerekli harpdyryn öýdüp, döşüne kakyp öwnüpdir.
— Araňyzda iň ulyňyz mendirin! — diýip, «A» harpy magtanyp, orta çykypdyr. 
— Çünki men ilkinji bolup dünýä indim. Beýlekilerem ondan kem galmandyrlar-da: «Men-de, men!» bolşup, ýerli-ýerden galmagal turzupdy...

Dowamy »

77 5
Edebiýat, Korolewa tarapyndan 15 hours ago

Kitap we altyn hakynda

Kitap we altyn hakynda

Alym gije-gündiz dürler saçypdyr,
Söwdagär bir kaşañ dükan açypdyr.

Akyl-huşun jemläp ýazypdyr alym,
Söwdagär il aldap, bozupdyr pälin.

Kitabyñ yzyndan döräpdir kitap,
Söwdagär baýapdyr, il içi tütäp...

Alym wagt gelip ýogalan ahyr,
Söwdag...

Dowamy »

52 1
Edebiýat, Korolewa tarapyndan 15 hours ago

Mynasypmy? Barladyki! 5

Mynasypmy? Barladyki! 5
+Häzir eşigimi çalşaýyn. - diýip çala gynançly köp begençli eje, ýol şaýyny tutundy. Umyt bolsa telewizor gören boldy, aýdym diňlän boldy, ýöne weli begenjinden öýe syganokdy. Ine şeýdip mähriban ejesi ýola düşdi. Diýilen adresa baryp gapyny kakdy. Gapyny rus egin-başly ulurak bir aýal açdy:
-Salam, siz kim!? -...

Dowamy »

125 8
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 16 hours ago

Aýzek Azimow - Olar uçup gelmezler (hekaýa)

Durmuş tejribelerinden paýhas derejesine ýeten Rigellian jynsynyň wekili Naron, dördünji nesil galaktikasynyň ýyl ýazyjysydy.

Iki kitaby bardy: biri, ähli galaktikalardaky köp sanly aňly jandarlaryň siwilizasiýalarynyň sanalan uly kitabydy; ikinjisi has kiçi bolup, Galaktikalar federasiýasyna girmäge hukugy bolan derejede ösen we özl...

Dowamy »

95 8
Edebiýat, Khanture tarapyndan 16 hours ago

Gizlin söýgim #3

Gizlin söýgim #3-nji bölüm

Ýöne biziň, didarlaşyp, hergün bir-biregi görmegimiz hem kän uzak wagt bolmady...

Indi men ol gyza doly tabynlykda, esiri bolupdym. Ol gyz bilen biziň soňky geçen gaýgyly günlerimizde, penjireden düşýän günüň şöhlesini, söýgimiň gözüni gamaşdyrmana derek, düşýän günüň nuryna seredip hyýal sür...

Dowamy »

246 14
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 18 hours ago

Gizlin söýgim #2

Gizlin söýgim #2-nji bölüm

Aradan 3 aý geçdi... Dostlarmyz, synpdaşlarmyz bilen oturşlyk(üýşmeleň) etdik. Üýşmeleňe ikimiz hem bardyk. Baranymyzda hem hiçkim bilen gürleşmän çet gyra geçip, telefonda SMSleşip oturdyk SMS-de şeýledi:

Men: gelää, ýanyma Leýli
Leýli: ýok oglanlar bara ýanyňda, sen gel ýanyma Pälwan...

Dowamy »

217 8
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 19 hours ago

Mynasypmy? Barladyk! 4

Mynasypmy? Barladyk! 4
-Düş öňüme! Etegiňe-nälet!-diýip gyzy alyp gitdi. Gyz bilen kakasy gideninden soň, 15-20 minut doňňara-daş bolup duran Umyt gowy ysgyndan gaçyp, zordan özüne geldi. Gapylary täzeden gulplaşdyryp, öz gözegçi-jaýyna baryp gam-laýyna batdy. Lapykeç öýüne gaýdan Umyt öýündäki ejesine we gyz jigsine hiç-zat bildirmän, gynan...

Dowamy »

96 0
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 day ago

Mynasypmy barladyk 3

Mynasypmy barladyk 3
-Howwa eger garşy bolmasaňyz!?-diýip yzyna owrüldi. Gyz magazina girip gapyň ýanynda durup Umyt ýene gapyny gulplaýança garaşdy. Umyt gapyny gulplap bolandan soň ýene bile ýöräp gözegçi jaýa ugradylar. Belki ýönekeýje bir kofýa. Dogry gyz bir-hili ýeňles görünýär, ýöne Umyt gaty sypaýy we adamçylygy gowy oglan, beýle pik...

Dowamy »

84 0
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 day ago

Mynasypmy? Barladyk! 2

Mynasypmy? Barladyk! 2
-Ýokla, aýdýanyňyz näme!? Meň ýerime sizem şeýle ederdiňiz!? Ýada etmezdiňiz sebäbi siz gyz! Ine geliň geçiň! - diýip Umyt gyzyň ýatmaly ýerini görkezdi. Agşam-ara gyz, oglanyň özüne ýakynlamagyndan howatyrlanyp uka gitdi. Gyz uklanyndan soň, beýle az wagtda şeýle gowy arassalanyp, üsdi-başyny arassalap, özüne timar b...

Dowamy »

77 1
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 day ago

Gizlin söýgim #1

Gizlin söýgim #1-nji bölüm

Salam. Men Pälwan. Bu wakany ýazmagymyň sebäbi meni içki duýgularym öz erkime goýmady we derdimi sizler bilen paýlaşasym geldi. Waka aslynda men 7 ýaşymda başlapdy. Ilkinji gezek mekdep gapysyndan ädemde bir enaýy gyza, mende dörän söýgidi.
Ol gyz şeýlebir gowydy, şeýlebir peridi. Gören adamy, gören...

Dowamy »

236 6
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Mynasypmy? Barladyk!

Mynasypmy? Barladyk!
Ir-säher, guşlarlaryň jürküldisi, güneşiň mylaýym ýylgyrşy, myýmyk şemal, gamly oglan Umydyň göwnüni galkyndyranok. Söýgi!? Ýooook söýgidäl. Ýöne bu oglan aramlyk(normalny) maşgalada dogulansoň öý-hojalyklary gatybir öwerlikdäl. Has dogrysy biraz garybyrak. Maşgalasynda gyz jigisi we ejesi bilen gün-güzeranyny ýarym-a...

Dowamy »

145 6
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 day ago

Diňe döredijilik barada.

Edebiýat — söze gaplanan hakykat.

Stiwen King.

* * *

Bize az sanly adamlaryň düşünjegini bilýäris. Ýöne bu bizi kanagatlandyrýar.

Şarl Bodler.

* * *

Maňa gyzykly bolmak gyzykly däl.

Uilýam Berrouz.

* * *

Nirededir g...

Dowamy »

72 4
Edebiýat, kwazimoda tarapyndan 1 day ago

Manyly türkmen goşgylary #6

Enäniň ýaşy
Günämizi bagyşlaýar eneler.
Sebäp –
eneleriň ak süýtli döşi
Köp-köp garalygyň günäsin ötýär.
Şeýdibem kemelýär eneleň ýaşy...

Ene balasyna buýurdy ýumuş,
Ol diýdi: «Özüň et oň ýaly işi!»
Ýandy ene. Emma ötdi günäsin.
Kemeldi enäniň ýene bir ýaşy.
...

Dowamy »

70 5
Edebiýat, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 days ago