Eýranly türkmenler hakynda (gysgaça maglumat)

Eýranly türkmenler (türkmenler: Eýran türkmenler, parsça: ترکمن‌ههی ایران), Türkmen Sähra diýilýän geografiki sebitde, Eýranyň demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän we Türkmenistan bilen serhetleşýän Eýran Türkmenistan ýa-da Gülistan welaýaty bilen azlyk Olar Demirgazyk Horasan we Razawi Horasan welaýatlarynda ýaşaýan sünni Hanefi Türkmenlerdir.
...

Dowamy »

4 0
Edebiýat, Durmus_Myradow tarapyndan 14 minutes ago

„Sen ýok...“

„Sen ýok.
Bir gün gadryň biliner...“
(aýdymdan)


Sen ýok — gadryň hut şu wagtdan bilinýär...
Sen ýok — günler goňras reňke boýandy.
Jübütlere hemdem bolan Aý solup,
Guşlar eýýäm öňküden giç oýandy.

Sen ýok — ses ýok, meýmiredýän hyjuw ýok,
Sen ýok — dünýä tukatlandy (eýe...

Dowamy »

22 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 hours ago

Kül boldy !

Ofisiant oglanyñ öz söýgüliniñ toýunda hyzmat edenden soñ ýazan haty (agza däl, myhman okaýjymyzyn liçny haýyşy boýunça gysgajyk setirler)

Seniñ bilen arzuw eden bu ömrum
Bir wagtlar sana duşup gül boldy
Ýekeje sözüñe ýykylan köñlüm
Ýele uçup gitjek ýeñil kül boldy

Bolorun diýýädiñ öýüñe gelin

Dowamy »

58 5
Edebiýat, Dogrudawalla tarapyndan 3 hours ago

Dogrudawalla

Bazara kartoşka almaga baran alyjynyñ kile kemýän satyjy bilen kiçiräjik dawasy (gysgajyk degişme stilinde)

Bir gün bardym bazara kartoşka diyip
Hödürleýa satyjy bananam alda
Şeý diyip gutordýañ aýlygy iýip
Öñemä pulum az dogrudawalla

Çekdi dört kiläni doly ýetirmän
A how munyn aza yene-de s...

Dowamy »

100 9
Edebiýat, Dogrudawalla tarapyndan 4 hours ago

„Bolýa...“

Bolýa,
razymy sen unudan dünýäň
Söýgüsine özge eýýe çykarna?!
Küýsemezmiň meni islän arzuwyň
Dideleňden gözýaş bolup çykanda?!
Gabanmazmyň meni özge gujaklap,
Düýşleriňe talaň salsa sähelçe?!
Içki dünýäň titremezmi gök kimin,
Arman çekip oýanmazmyň säherde?!

Unutdyňmy ýa unudan...

Dowamy »

103 12
Edebiýat, Pegas tarapyndan 6 hours ago

ÝYLLAR AJAÝYP...#talypçy

Asuda, parahat Zemin hem asman,
Arkadagym gurýan ýollar ajaýyp!
Garaşsyz Watany kalplarda besläp,
Ýaşaýas erkana ýyllar ajaýyp!

Müňýyllyklar arzuw edip ötülen,
Watan mertebesi belent tutulan,
Arkadagym bilen bagta ýetilen,
Döwrümizde ak ykballar ajaýyp!

Şana besläp, ýyllaň-aýla...

Dowamy »

11 0
Edebiýat, Shatlyk. tarapyndan 7 hours ago

Men Seni Sõyyãn

Dagdan ynam bilen düshdüm yzyna,
Dash dek ykraryma õmürlik uyyan.
Iller nãme diyse diyibersinler,
Meniñki shol bir sõz:-Men seni sõyyân.

Sõymek hem sõyülmek yüregiñ derdi,
Hersi bolup biler bu juwanlykda.
Kimmishin ol meni sõyeñok diyip,
Seni ayyplajak biwepalykda.

Yõne rastyñ diymân giz...

Dowamy »

37 3
Edebiýat, LadaKalina. tarapyndan 7 hours ago

Родимый край

Все мы рождаемся в родимом крае. Здесь мы появляемся на свет и начинаем расти. Постепенно мы становимся взрослым человеком, который сможет что-то делать для родимого края. Родимый край небольшая часть большой Родины, где ты стал взрослым человеком. Родимый край нас кормить, воспитывает, ухаживает за нами чтобы мы стали большим человеком. Вместе с...

Dowamy »

9 0
Edebiýat, BeýikÝazyjy tarapyndan 7 hours ago

Ynan başda beýle söýern öýtmedim!

Öýlenen oglanyñ bir gyzy aldap tanyşyp, wagtyñ geçmegi bilen oña aşyk bolup gidenden soñ, hemme zady boyun alyp ötünç soran haty.

Şunça wagt ýalan gepläp ýanyñda
Nädip söýenimi özüm bilmedim
Indi boýun alýan senin alnyñda
Ynan başda beýle söýern öýtmedim

Diýerdim içimden güýmenje gerek
Bagtl...

Dowamy »

100 6
Edebiýat, Dogrudawalla tarapyndan 8 hours ago

Ata Atajanow - Meniň ejem sowatsyz #talypçy

Meň ejem sowatsyz,
Goşgam okanok,
Garaňky geçmişiň gören emrini,
Gözem kütelipdir, halam dokanok.
Bize bagyşlapdyr bütin ömrüni.
Ine ençe ýyldyr otursak-tursak,
Şol bir sowalyny eşidýän ýene:
"Nirede işleýäň?!" Giňeýä gursak.
Ene, janym ene, Mähriba ene.
Dünýäde hiç kimde ýok n...

Dowamy »

31 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 17 hours ago

Ynhada aýallar zat gerek däl diýip... #talypçy

Kakasy sen gider bolsañ bazara,
Üç-dört sany çäynek algyn kakasy.
Meñ üçin zat alyp galma azara,
Yöne tapsañ köynek algyn kakasy.

Sarganymdan almagynyñ başga zat,
Jigilerme jorap algyn atma-at.
Gaydysynyñ buz yalyjak limonad,
Gowy göryänimi özüñ bilyäñ kakasy.

Çemçä dus...

Dowamy »

60 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 17 hours ago

Goşguçylara

Eger "goşgy" diýen söz at söz toparyna däl-de, sypatlara degişli bolan bolsady, onda köp goşgyny "goşgumtyk, goşgumtyl, goşgurak..." diýip ulansa bolardy.😊

Dowamy »

176 20
Edebiýat, Pegas tarapyndan 17 hours ago

Mazardan gelen sesler

MAZARDAN GELEN SESLER

Bir gün bir öýdäki maşgala oda tutaşyp ýanypdyrlar. Maşgalada oglan bilen gyzjagaz ýaşap, olaryňam eje-kakasy şol öýde ýanyp dünýeden ötüpdirler. Dördüsini hem bir ýerde mazarlykda ýan-ýana goýup jaýlapdyrlar. Şol günden soňam gijäniň bir wagty mazarlykda elhenç sesler eşidilip ugrapdyr. Muňa şol töwerekde ýaşaý...

Dowamy »

136 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 19 hours ago

Suw perisiniň gözleginde

SUW PERISINIŇ GÖZLEGINDE


Jahanyň syrlary

Türkmen  halkynyň  kökleri  müňýyllyklara  uzalyp  gidýän  gadymy  geçmişinde  entege  deňiç  açylmadyk  syrlar  nänälim  bolmagynda  galýar. Olar  arheologiýa  barlaglary, ýazuw  çeşmelerinde  hem  doly  beýan  edilmändir. Muňa  garamazdan  örän  az  sanly  hem  bolsa ...

Dowamy »

118 5
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 20 hours ago

"Garaşýan"

Sözlerim ýetmez söýgim aýtmaga
Güýjim hem ýetmez yza gaýtmaga.
Şunça wagt garaşdym saňa ýetmäge,
Ýürekdäki söýgimi, saňa aýtmaga.


Wagtam ýetipdi belli bir çene,
Sen dolanyp gelermiň yzyňa ýene.
Şol öňki wagt, şol öňki sene,
Duşuşyga geldim, garaşýan ýene.


Diňe m...

Dowamy »

51 3
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 1 day ago

GÖWÜNLIK

Haýp, şat günleň geçişine sered-ä!..
Bu gün bolsa derdinmeli lukmana.
Wah, şonda-da, düşün, ýersiz-ýere kän
töhmet atyp oturma:ly ykbala.

Muny göre-göre gelýän durmuşam
Mundan beter pürkmäwersin awusyn.
Aý, nätjek-dä, ýaşaýyşyň gurluşam
Meňzemeýär ýelegine tawusyň.

Toýuň bolar...

Dowamy »

74 3
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 day ago

Näme indi ýalta bolmak aýypmy ?

Bir mesje ýalta oglanyn özüni taryplaýşy.

Islesem işlejek islesem ýatjak
Islesem yurt gezjek gämi gaýykly
Islesem aw etjek islesem atjak
Indi näme ýalta bolmak aýypmy ?

Islemesem hiçisinem etjek dal
Dine iýip ýatjak süzme gatykly
Semrejek ýag aljak horluk gerek dal
Näme indi ý...

Dowamy »

111 5
Edebiýat, Dogrudawalla tarapyndan 1 day ago

Jynlara namaz okatdyran ymam

JYNLARA NAMAZ OKATDYRAN YMAM
Tokadyň (Türkiýede bir şäher - t. b.) heläkçiliginde ýoň bolan gürrüňlerde we hekaýalarda, halk arasynda jynlaryň görünýändigini dile getirýärler.
Bu hekaýa şeýleräk görnüşde beýan edilýär:
Ulyjamyň ymamy, bir gün ertir namazyny okap bolanyndan soň töwür etmek üçin ar...

Dowamy »

142 5
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

„Salam, kaka...“

Salam, kaka. Men Arzyman –
birwagt
arasyna siňip giden türkleriň…

„Türkmeniň düzünden üzüldiň“ diýme,
„Düzüldiň – diýmegin – hatarna durnaň.“
Bu aýralyk agyr deger ejeme,
Emma doganlarym boýnuny burman
ýaşar hem oňlar meniň gaýdanym.

(Aýdanym bilenem ýeňlemez ýüküm,
Gowu...

Dowamy »

85 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 day ago

Puşkiniň monology #talypçy

I.
Terjimeçilerim,
Salawmaleýkim!
Meniñ adym Puşkin,
Bilemok siz kim?
"Öldürildi şahyr ~
Namys ýesiri"
Diýseler-de heniz,
Ölemok - diri.

Dünýäde ýaşasa,
Ýekeje şahyr,
Men entek-entekler
Ölmerin ahyr!

II.

Men namys...

Dowamy »

60 6
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago