Bentler

Wagt geçer, her kimden bir zat galar
Kimden mal ýatak, kimden meýhana galar
Galarmyka hiý bir dogry sözi diňlän
Şonda bu sözleriň, gör kime galar

Biz bu durmuşa hemişelik gelmedik
Köp adamlar bu hakykaty duýmadyk
Kimler alsa öz paýyny durmuşdan
Almadyklar kimden sorar bilmedik

...

Dowamy »

34 1
Edebiýat, BeýikÝazyjy tarapyndan 10 hours ago

@Black Wolf agza bn söhbetdeşlik)))

salam Gowmy ýagdaýlaryňyz?
+ Gowy, Hudaýa şükür. Siz nähili?
-Gowy ýagşy.Ahyryn belenen günem ýetip geldi. Gürrüňdeşlige başlabereýlimi?
+Howwa
-Ilki bilenä, bilyänsiňiz. Men sizi talyplar.comda black wolf dp tanadym.
+Howwa
-Black wolf ! Siz ilki gysgaca özüňiz barada tanyş etseniz?
+ Adym Myrat, A...

Dowamy »

422 26
Edebiýat, Nätänyş adam tarapyndan 1 day ago

Azalylyň hatlary (Fantastiki waka) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2020 » Декабрь » 25 » Azalylyň hatlary (Fantastiki waka)
09:53Azalylyň hatlary (Fantastiki waka)

Ученый рассказал, можно ли употреблять алкоголь каждый день
Azazylyň hatlary

1-nji ýazgy

Hudaýyň iň birinji ýaradan adamy dog...

Dowamy »

233 33
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 days ago

Klasdaşlar (Täsin hekaýa) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2020 » Декабрь » 27 » Klasdaşlar (täsin hekaýa)
09:53Klasdaşlar (täsin hekaýa)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Şu ýyl mekdebi tamamlanmyza 25 ýyl bolýar. Eger nesibämizde bar bolsa klasdaşlar bolup üýşip belläris....

Dowamy »

139 1
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 days ago

Döwülen ganatlar (Oýlanma) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Март » 7 » Döwülen ganatlar (oýlanma)
11:17Döwülen ganatlar (oýlanma)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Döwlen ganatlar

Ganatlarymy ýaýyp men asmana göterildim, Zemin aşaklarda bir ýerde galdy....

Dowamy »

48 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 days ago

Emeli Arwah (Täsin hekaýa) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Март » 7 » Emeli Arwah (Täsin hekaýa)
22:37Emeli Arwah (Täsin hekaýa)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Liftyň içi örän giňde, ol lifta arkaýyn iki sany ýeňil maşyn sygjakdy. Emma maşynyň ýerine iki sany äpet...

Dowamy »

163 18
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 days ago

Däliň oýlanmasy ýa-da Kawaçi barada (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Июнь » 21 » Däliň oýlanmasy, ýa-da Kawaçi barada
11:52Däliň oýlanmasy, ýa-da Kawaçi barada

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Men entek çaga wagtym asmanda bir ýerde robotlaryň uly döwletiniň bardygyny duýýardy...

Dowamy »

70 1
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 days ago

Ylham Seýilgähinde

YLHAM SEÝILGÄHINDE


Men bir gyzy aldap söýdüm...
Bu nähili aldawly söýgi. Men ony bilemok.
Geçen asyr ýaşap geçen şahyrlarymyzyň we Orta asyrlarda ýaşap geçen güýçli yslam alymlarymyzyň ýadygärlikleriniň garşysynda men öz dünýä gözelime garaşyp otyryn.
Ine birden ol daş-töweregine garaňjaklap, eýläk-beýlä...

Dowamy »

205 5
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Awgust meň kükregimden basýar (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Ноябрь » 4 » Awgust meň kükregimden basýar
20:24Awgust meň kükregimden basýar

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Tomusy hiç wagydam halamokdym, ol hem meni halap barýandyr öýdemok. Awgust meň pikirimçe agyr aý,...

Dowamy »

139 47
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 days ago

Äjit-Mäjit (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Ноябрь » 4 » Äjit-Mäjit
20:31Äjit-Mäjit

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Egerde men bir zady bilesim gelse, uka gidäýmäkäm sorag berip ýatýan, onsoň düýşimde şol soragyň jogabyny alýan. Men çagalygymdan bäri...

Dowamy »

90 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 days ago

114-nji süre (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Ноябрь » 4 » 114-nji süre, (bolan wakalara degişli)
20:35
114-nji süre, (bolan wakalara degişli)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Ilkinji gezek Kerimi Kurany elime elamda men 26 ýaşymdadym. Şol kitaba...

Dowamy »

218 35
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 days ago

Işanym (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Февраль » 22 » Işanym (dini hekaýa)
02:06Işanym (dini hekaýa)
Daşary çalajadan ýagtylyp başlapdy we kiçijek penjireden gara-gök reňkde asmanyň bir bölejigi göze ilýärdi. Kiçijek otagyň içinde bir adam ýatyrdy, ol adam 60 ýaşa golaýlap barýardy. Ol adam hemişe...

Dowamy »

143 27
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 days ago

Sheyle bolun!

sheylerak bolun! garramarsynyz....!)

Dowamy »

346 29
Edebiýat, zumerchi tarapyndan 5 days ago

Rubagylar.

Bu çarhy-pelegiň zulumdyr işi,
Maksada ýetmedi munda bir kişi.
Her ýerde görse ol bir dagly ýürek,
Ýene bir dag basar, gyzdyryp çişi.
.....
Durmuş hem bagt üçin çalyşan akyl,
Her günde ýüz gezek eýleýär nakyl:
" Şat geçir ömrüňi, ýorunja dälsiň,
Orlup, gögermersiň, muny ýagşy bil!"
.......

Dowamy »

103 3
Edebiýat, sapalybegenjow000000 tarapyndan 6 days ago

Ykbala haýyş

Her ömüre zerurdyr yşk,
Sönmesin bu kalpdaky yşk,
Sada dünýäm özüme köşk,
Için söýgüden gurşaýyn,
Şagyzy kimin ýaşaýyn.

Ynamym gaçmasyn ýara,
Salmasyn kalbyma ýara,
Bu durmuşda söýüp-söýle,
Bagtly menziller aşaýyn,
Ýaşan şekilli ýaşaýyn.

Alçy gopup altyn aşyk,

Dowamy »

66 0
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 1 week ago

Başga-başga

Titrär ýüregiňde dagyň depesi,
Gözlere sereder göz başga-başga.
Durlanar köňlüňde sesiň nepesi,
Demiňe sygmaýan söz başga-başga.

Garagum möwç urýar, dumanly seri,
Goýnunda gizleýär bar derdeseri.
Seni gynandyrýan iň erbet ýeri,
Bir ýoldan ýöreýän biz başga-başga.

Şäher...

Dowamy »

81 2
Edebiýat, yyldyz. tarapyndan 1 week ago

Arhiwlerden tapylan owadan goşgular

Gamlanma gyz, uyajygym gam cekme,
Bilip bolmaz ykbalyny öňünden,
Bu howlukmac yigitlere at dakma,
Kim gecenok oz bagtynyn deňinden!

Tekepbir bol! Cykyp bolmaz gaya dek,
Sada bol aylaryn dogushy yaly,
Şeyle yigitlet bar,olar bar entek,
Sen dek gayalarda olaň hyýaly!!!"
(G. Ezizow)
...

Dowamy »

109 5
Edebiýat, Mister X tarapyndan 1 week ago

Bir jan bilen bir ten bilen

Ak bagtymyz dunya dolsun
Bagyslaryn her demimi
Sohbet aydar iki dunya
Soyerin men MeryemimiGozlap yoren bagtym tapdym
Bu dunyade bir sen bilen
Beyik soyga dyzym epdim
Bir jan bilen bir ten bilen

Kerim HallySohbet Jumayewin toyuna...

Dowamy »

136 2
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 1 week ago

Şular ýaly goşgy ýazyp bilýäñizmi?

Seniñ wasbyñ

A-Alkymyň alma deý ýaňja gyzaran
B-Biliň balyk kimin balkyldar durar
Ç-Çeper keşdelerden dünýä döredýäň
D-Dişleriň dür deýin ýylpyldar durar

E-Eýesi sen bu düşniksiz dünýämiň
Ä-Ädimlerim saňa sary atygsar
F-Ful bedeniň görenleriň gözünde
G-Gözleriňde gör nij...

Dowamy »

207 6
Edebiýat, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 week ago

Bilseň peýdasy deger.

Är bardyr-ärleriň äri. Erki ýeter erkeklere. Han ärdir ol. Il derdine dermandyr hem melhemdir. Kyn-gyssaga ďüşülse sözi ýere salynmaz.

Är bardyr-aýalynyň äri. Erki ýeter aýalyna hem özünden önenlere, kän ärdir ol, il derdine derkardyr, sözi bihal bilinmez.

Är bardyr-ondanam bäri-erki käte ýeter aýalyna hem özünden önen...

Dowamy »

286 0
Edebiýat, *Hemedany tarapyndan 1 week ago