Adminlerin dykgatyna!

şu mowzugy açmak niyetimde yokdu ,yöne adminleri şeydip ulu harpdan yazyp ünsünü çekaymeseň, yogsam tutubam bolanok sizi.
saytymyzy kim seredyarkä häzirki dövürde???
kimem bolsa shahyr,muhachir ya farabi haysyňyzam bolsaňyz hany şu yeriniň arka plany-ny üytgeşigrak birzatjyklar özümden goşmakçy bn eger siz rugsat berseňiz...farabi se...

Dowamy »

2632 16
Köneler, 15 years ago


Kovus(rebuilder) jigim doglan günün gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!


Barde iň aktiw agzalarymyzdan biri bolan(KäVAGT YİTMESİ BAR DİYMESEň) kovusyň (rebuilder nikli tanalyan) bu gün doglan gunü, shol mynasybetli, ony hem gutlayalyn...

kovus jigim men seni doglan günün bn gutlayan işde,durmuşda üstünlikler arzuw edyan...göroglyn yaşyny...

Dowamy »

4192 7
Köneler, 15 years ago


Dünyade in kan pul gazanyan futbolistler.


brazil futbolisty KAKA italyan takiminin "milano" bn taze kontrakt baglaşmagy bn dünyade in gymmat futbolisty diyen ady alyar.baglaşma 2013 yyla,baglaşmasyna göra oyunçy ayda 750 mün evro,yylda 9 million evro gazanajak.
indi bolsa beyleki meşhur futbol oyunçylar barada.
ikinji yerde baryan yenede bir braziliyaly "barselona"ta...

Dowamy »

3670 12
Köneler, 15 years ago


Tr agzalan dykkatyna!

HORMATLY AGZALAR kim tr-da bolsa sizi men myhmançylyga(duşuşuga) çagyryan.şul ayyn 18 şu hepdenem bazar güni.
adress:stambul\pendik\alt kaynarci

kovus sen üçün osobyy yol.kadiköyden avtobus yada poyezd gaydyar bize garşyn...

Dowamy »

2471 17
Köneler, 16 years ago


gelin şatlanalyn!

bu movzuk dine şatlanmak üçün açyan.gam gussanyzy yatdan çykaryn!ondan name hanymlar ve jenaplar goyyan suratlarymdan lezzet alyn!

Dowamy »

4619 31
Köneler, 16 years ago


Ovadan gelin fatasy!

ovadan gelin fatasy!

Dowamy »

22499 149
Köneler, 16 years ago


Hytayyn kompyuter öndürüşi!

köne ve dövüklerden son "tazesini" toplayalar,onson bular nirelere satylyarka!

Dowamy »

2357 14
Köneler, 16 years ago


Bushlar ve maymynlar!

Dowamy »

2386 13
Köneler, 16 years ago


FLOCKE-ak ayyjyk!

flocke-ak ayy çagasy,ol germaniya nyurnberg zooparkynda 11 dekabryň 2007-njı yylda doguldy.enesi tarapyndan govy seredilmedigi ve şol zooparkda başga ene ayysy öz iki çagasyny 7 yanvaryň 2008-nji yylda öldürüp,iyilmegi sebäp bolup.öz enesinden ayyryalar.

Dowamy »

2338 2
Köneler, 16 years ago


Kino

işsezler üçün!
täze gazaklan kinosy.şu yerik gatyrak basyn!

Dowamy »

2436 2
Köneler, 16 years ago


Maslahat bersenizle.

dostlar sizden bir maslahat .men jigime kompýuter almakçy ,men düşünmämsoň haýsyny aljagymy bilemok.ýa bölekläp alsam govy bolarmyka.

Dowamy »

2628 12
Köneler, 16 years ago


Adamyn ynanjy

DOSTLAR, adamlar birinji b\\n SAGLYK isteýorlar...ne tapavudy bar SAGLYK bolsa BAGT bolmasa.siz nähili düşünýäňiz bu tema...

Dowamy »

2449 6
Köneler, 16 years ago


Tanyşmak isteyorum

SALAM türkmentalyplary,men-de TÜRKMEN emma talyp däl.Ol söz b\\\\n siziň üstüňüzden güljek bolamok.Mende talyplyga synanyşdym ýöne bolmady.Sebäbi türkmen sistemasy bize zooor geliýor.Şu zamanda nähili.Talyplar siz b\\\\n tanyşmak isteýorum.Türkmenistanyň häzirki agdaýyny aýdyp bilmersiňizmi.Siziň jogabyňyza garaşýaryn....

Dowamy »

6945 91
Köneler, 16 years ago