Arheologlar «Köneürgenç» ýadygärliklerinden täze gymmatlyklary tapdylar

«Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018 — 2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň we medeni mirasy ylmy esasda öwrenmegiň hem-de wagyz etmegiň Döwlet maksatnamasyna» laýyklykda, «Köneürgenç» taryhy-medeni döwlet goraghanasynyň çägindäki ýadygärliklerde gazuw-agtaryş işleri yzygid...

Dowamy »

40 3
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 21 hours ago

Hormatly Haramdaga açyk hat.

Eý gyrandegen hormatly prezident. Seniň halky bilemok haçana çenli eliňde oýnarsyň. Halk eýýäm seniň ugruňa çykyp başlady. Ýurdyň içindäki wpn ulgamlaryny ýok edeniň bilen biz ýene girýäris. Daşary ýurtdan satyn alynan programmalar ulanýarys. Siziň goragsyz halkyň sümürýän altyn asyr simkartyňy ulanamyzok sen hiç alada etme bizi gözläp. wagty geler...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, G.Berdimuhamedov tarapyndan 1 day ago

Türkmenistanyň içindäki gizlin herektler.

Ilki bilen ýenede ähliňize salam ýaşlar. Şuwagt Türkmenistan parahat döwlet we men muňa buýsanýan. Emma biziň Hormatly Haramdag Prezidentimiz biziň erkinligimizi elimizden aldy. Bärde hiçhili men döwletiň garşysyna gidemok. Bir islegim DEMOKratiýa. Ýagny azatlyk we erkinlik. Aramyzda käbir akylsumak haramdagyň ýegenleri we şagal möjeklerden doly. O...

Dowamy »

17 1
Täzelikler, G.Berdimuhamedov tarapyndan 2 days ago

Açyk düşünjeli boluň!

Salam saýtyň agzalary. Men TÜrkmenistanyň raýaty we şuwagt hem ýurdyň içinden ýazyp otyryn. 2-3 günlükde men adalat, hukuk we ş.m temalar açdym we o taýdaky maňa garşy çykan käbir düşünjesiz, diňe öz bähbidine ýaşap ýörän agzalarymyzyň bardygyny gördüm. Olaryň maglumatlary elimde. Bu gorkuzmak däl ýada santaž. Ähliňizem entäk ýaş gyzlar we ýaz ogl...

Dowamy »

146 5
Täzelikler, G.Berdimuhamedov tarapyndan 2 days ago

“Covid-19” Ak Welsaparyň ölümine sebäp boldy

Adam ömrüni bir gezek ýaşarmyş. Ynsan ömrüniň sanalgyja soňky günlerini öz dogduk ilinde ýakynlarynyň ýanynda ýaşap, ýalançydan ötse, oňa gynanç bildirip, dady-perýat edilip, ahyrky ýoluna ugradylmagyna könelerimiz “abraýly ölüm” diýer ekenler. Adama ýamanlyk üçin “duluňda süýnme” diýlip gargyş edilmegine hem şu ýagdaýda düşünip galýaň.
Ed...

Dowamy »

547 12
Täzelikler, Turkmengalaa tarapyndan 3 days ago

Türkmenistanda şu hepde boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat

Türkmenistanda şu hepde boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty:

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we...

Dowamy »

159 1
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 week ago

Dünýä täzelikleri: Bernar Arnonyň girdejisi bir günde 11 milliard dollar artdy, ýöne...

Dünýä täzelikleri: Bernar Arnonyň girdejisi bir günde 11 milliard dollar artdy, ýöne...
«Louis Vuit­ton Mo­et Hen­nes­sy» (LVMH) kom­pa­ni­ýa­sy­nyň baş di­rek­to­ry, Ýew­ro­panyň iň baý ada­my Ber­nar Ar­no­nyň baý­ly­gy bir gü­nüň için­de 11,3 mil­liard dol­lar kö­pel­di ― diýip, «Biznes-reklama» gazeti habar berýär.

«Bloom­...

Dowamy »

169 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 week ago

Dünýä täzelikleri: ABŞ-ly Israil Sarbajal bir çüýşe suw alyp, 100 müň dollar utdy

Dünýä täzelikleri: ABŞ-ly Israil Sarbajal bir çüýşe suw alyp, 100 müň dollar utdy
ABŞ-nyň De­mir­ga­zyk Ka­ro­li­na şta­ty­nyň Pen­der et­ra­byn­da ýa­şa­ýan Is­rail Sar­ba­jalyň lo­te­re­ýa oýun­la­ryn­da soň­ky üç ýy­lyň için­de aşy­gy di­ňe al­çy gop­ýar. Has any­gy, ol 2,5 ýyl mun­dan ozal sa­tyn alan lo­te­re­ýa pete­gin­den 200 müň dol...

Dowamy »

122 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 week ago

Android ulgamda işleýän terminallar ornashdyrylar

Türkmenistanda iş alyp barýan “Türkmen Tranzit” hojalyk jemgyýeti ýurtda ýakyn wagtda “Android” platformasynda işleýän bank terminalynyň hem-de kassa hyzmatlarynyň amallaryny bir wagtda ýerine ýetirip bilýän “PayMob-F” kysymly smart terminallaryny ornaşdyrmagy meýilleşdirýär.

Täze ornaşdyryljak terminallar dokuz döwletde, şol sanda T...

Dowamy »

195 0
Täzelikler, bank tarapyndan 1 week ago

Tmcell.dan taze INTERNET 50 Nyrhnamasy

Müşderi tölegi her ayda  50, 00 manat
Ayda 100 minut,100 sms hemde 2 Gb internet paket ulanmana berilyar.
Berlen bukjalar wagtyndan öñ gutarsa :

Ulgamyň içindeSizden gidýän (çykys) jaňlar  (за 1 минуту)0, 05  manat

Sizden gidýän her sms un 0.05 manat

Her 1 mb internet üçin 0.05 manat

Dowamy »

344 5
Täzelikler, bank tarapyndan 1 week ago

Dostluk.ru

Salam Talyplar.comyň gadyrdan agzalary hemem myhmanlary!. Dostluk.ru saýty gaýtadan öz işine başlady. Eşitmedikler bolsa mälim edýäris.
Ol ýene ýurtda iň populýar portallaryň birine öwrüler.

Dowamy »

292 8
Täzelikler, Umman tarapyndan 2 weeks ago

_Duşenbe habarlary

GDA: Duşenbe habarlary

Gazagystan: Krizise garşy 10 milliard dollar

Gazagystan krizise garşy çäreler toplumyny durmuşa geçirmek üçin 10 milliard dollar sarp eder diýip, “Trend” habarlar gullugy Gazagystanyň Prezidentiniň metbugat gullugyna salgylanyp, habar berýär.

Bu barada Gazagystanyň Prezidenti Kasym...

Dowamy »

251 2
Täzelikler, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Коронавирус? Как реагировать?

С начала этого года по всему миру распространяется вирус COVID – 19, который из–за своей формы получил название коронавирус. Очагом вспышки данного вируса стал город Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Тогда у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов были зафиксированы первые случаи пневмонии неизвестного происхож...

Dowamy »

162 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Sorag

Puly programany mugt skacat edip bolyan programada. internetli zady internetsiz hem skacat edip bolyamy?

Dowamy »

226 3
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 2 weeks ago

Komek

Дилком оку меркези йалы овредйан программа бармы? Ркс дил.Без интернет. мугт. Оку меркезлерин окадышы 1 далми.64503558

Dowamy »

198 1
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 2 weeks ago

NOWRUZ BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN! [ARSEN]

NOWRUZ BAÝRAMYÑYZ GUTLY BOLSUN!

Nowruz baýramy gelip ýetdi. Nowruzy türkmenler gadym döwürlerden bäri belläp
gelipdirler. Meniñ çak edisime görä, Nowruz bize öz halkymyzyñ etnogenezinde
uly rol oýnan parfiýaly ata-babalrymyzdan miras galan bolmaly. Çunki ”Nowruz”
diýmek pehlewi dilinde – ”Täze gün” diýmegi añladý...

Dowamy »

231 3
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 weeks ago

Sorag

Салам без интернет едип герек зады пейдаланжак болсан дине программалардан болямы?
Сайт(йа башга) зат аркалы боланокмы?
Гоогле гозланде сайтда чыкйан задын пейдасы говы дегмея про говы дегя?(сайтда чыкйан зат середип отырсан пейдасы дегер йоне вагт ве вифи йок. )64503558

Dowamy »

329 8
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 3 weeks ago

Sorag

Salam ertir.com dan bari internetde kim bar? Ertirden on agent ve email ve ondanam on kimler internetde bardy? Internetde kop bolup peyda tapan barmy?64503558

Dowamy »

312 12
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 3 weeks ago

Komek

Salam pley market kone versiyasyny nadip ulanmaly? Pley market icinden obleniyasyny udalit etdim yone ozi taze versiyasyny skacat edipdir. Kone versiya govymy? Tel galaxy grant 2. Onden sps.64503558. Taze kop mesda alar ve pley market kompanya yazsam jogap gaytarmaz diyan sebabi ona tazeden peyda bar. Chrome kone versiyasy sayta girman dur? Chrome...

Dowamy »

175 2
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 3 weeks ago

Gyzykly.weebly.com (saýt täzelikleri)

Hormatly okyjylar ! Gyzykly.weebly.com saýtymyzda manyly sözleri okap,degişmeler dünýäsine syýahat edip,şirin şygyrlardan lezzet alyp ,täsin suratlar bilen tanşyp wagtyňyzy manyly we gyzykly geçirip bilersiňiz.Saýtymyza dürli temadan ýygy-ýygydan gyzykly suratlar goýulýar.
Hormatly ildeşler ! Saýtymyz barada öz pikirlerňizi paýlaşmagyňyzy...

Dowamy »

395 12
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 3 weeks ago