Açarsözüňizi täzeläň! Üýtgeder ýaly edilen eken 😊

Açan temamyzdan soň açarsözi täzelär ýaly eden ekenler. Indi lakamyňyzyň kodyny kim ilki täzelese @PerhatSabirowam bilip bilmez 👍
Açarsözüňizi täzeläň 👍

Dowamy »

175 6
Täzelikler, messibet tarapyndan 1 day ago

@Agashka 2003 tarapyndan Tom we Jerry

1930-njy ýylyñ ahyrlarynda Metro-Goldwyn-Maýeriñ animatorlary Uilyam Hanna we Joseph Barbera täze mulfimiñ gahrymanlarynyñ üstünde ishlemage baslaýarlar.Olat hemmamiziñ söýgimizi gazanan Tom bilen Jerriniñ keshbini hödürlänlerinde pisik bilen syçanyñ keshbi studiada isgärleriniñ göwnünden turmandyr.Olar elmydama dawalasyan pisik bilen syçan baradak...

Dowamy »

108 2
Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 days ago

Haýsy nik-i näçe kişi ulanýar?

Bizem biler ýaly haýsy nik-i näçe kişi ulanýa? Gelşiksiz bolan eken beýle etmek. Bir nikden bir kişi girse gowy bolar. Bir adama söwüp ýörse bir kişi kimdigini nädip biljek! Kim edenem bolsa oňarmandyr. Aslynda bärde parol üýtgedip bolmaýan eken. Şony düzetseler beýle ýagdaý bolmazlygam ahmal.

Dowamy »

211 15
Täzelikler, messibet tarapyndan 2 days ago

Boş gürleýän çagajyklar

Salam, kimdi şol yeketak.ru ny 100% kopýalap berjek? gel men saňa kopýalap berseň, hotingimden mugt ýer berjek unlimt tarifden!
Edil yeketak.ru 100% kopýasyny döretseň, nagt göni 500 tmt telefon nomeriňe oklap berjek, ynanaý çaga!
https://vbyte.ru girde nikiňi aýt, içine pul salyp berjek, onsoň sen yeketak.runy kopýalamaga başla!

Dowamy »

165 7
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 days ago

WWW.ALEM.SU - Seniñ Älemiñ!!!

Hormatly Talyplar saýtynyñ agzalary. Saýtymyz täze programma üpjünçiliginde täzeden öz işine başlady. Indi saýt mobil telefonlarda has hem ýeñil we çalt işleýar.
Şol sanda saýtymyzda baýrakly bäsleşikler gurnalýar.
Sizem Türkmeniñ älem portalyna agza boluñ!!!
Alem.su - Seniñ Älemiñ!!!

Dowamy »

122 4
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 2 days ago

Biss key @ladakalina

tajiklen bet futbol kanaly yone biss kody uytgap dur. Тv_ваpзиш taze biss gerekli bolsa 01A03BDC20C16D4E

Dowamy »

184 7
Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 days ago

Uçaryň näme üçin uçuş wagtynda ak yzlary galdyrýandygyny bilýärsiňizmi?

Asmanyň üstünden uçýan uçarlara gyzyklanma bilen seredenimizde, uçuşymyzyň bulut ýaly ak yzlar bilen yzarlanjakdygyna gözlerimiz öwrenişdi. "Kun" gazetiniň habaryna görä, munuň sebäbini hemmämiz bilemzok . Beýle dälmi? Esasanam kiçi çagalaryň köplenç ululara bu soragy bermegi tebigy zat. Jogap ýönekeý!

Hakykat, beýik belentliklerde h...

Dowamy »

142 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 4 days ago

Duralga.Ru - Tanyslyk ucin in gowy goragly portal!

Girin lezzet alyn!

Dowamy »

106 3
Täzelikler, ulykazy tarapyndan 4 days ago

Garranlaryny boyun alaslary gelenok.

Hindi filmlerinde name uchindir garry aktyorlar bilen yash aktrisalaryn soygusi yon bolyar. Gaty uly yash tapawudyna seretmezden, ashyk-magshuk keshbi janlandyrylan filmlerden kabiri:
1.Не просто поверить в любовь(2007) - filminde Amitabh Bachchan 65 yash, Jiya Han 19 yash.
2. У любви нет причин(2010) - Nasiruddin Shah 61, Widya Balan 3...

Dowamy »

168 0
Täzelikler, soho tarapyndan 5 days ago

Ölsem aglarsyňmy göze alyp ýaş?!

Ölsem aglarsyňmy göze alyp ýaş,
Zar bolup diňleýän ýüregim ezip,
Ak geýnip gawra goýanymda baş,
Aglarsyňmy asla gaýtmazlygym bilip.

Ölsem kökregimi zäh ýere berip,
Topraga öwrülüp gitse meň tenäm,
Otda doňan ýüregim eräp,
Laý dolup galar açyk gözlerde!

Ölsem daş goýmaňlar gawry...

Dowamy »

161 13
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 5 days ago

Nowça daýza doglan günüňiz bilen!

Salam, daýza/gelneje ;)
Doglan günüňiz gutly bolsun ! Allajan uzak ömür bersin, söýen ýaryňyz bilen bagytly ýaşaň! Men şu saýtyň agzalarnyň ählisiniň adyndan gutlaýaryn! Karoçy, daýza/gelneje dünýädäki iň bagytly adam boluň!!!
Göroglynyň ýaşyny bersin hudaýym!!!

Dowamy »

238 3
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 6 days ago

Doglan günüň gutly bolsun!

Bu gün saýtymyzdaky agzalaryň biri, @Jupiter_Fire atly dostumyzyň doglan güni! Men hem şu pursatdan peýdalanyp Allaberdä uzak ýaş, bagtly durmuş arzuw edýän! Öňüňde näme arzuw eden bolsaň maksat-myradyňa ýet. Doglan günüň gutly bolsun, Allaberdijan🍻🎂🍰

Dowamy »

167 6
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 6 days ago

Www.kitapcy.com türkmen edebiýatynyñ iñ baý maglumatlar çeşmesi

www.kitapcy.com edebi saýty açylan wagtyndan bäri üç ýylyñ dowamynda türkmen medeniýetiniñ (edebiýaty, sungaty, taryhy, ylym-bilimi) düýnünden, şu gününden we ertesinden habar berýän ýurdumyzyñ bäsdeşsiz iñ gowy saýty bolup geldi we mundan beýläk hem şeýle bolmagyny dowam eder.
Materiallar dürli dillerde, esasan, üç dilde - türkmen, rus we t...

Dowamy »

289 5
Täzelikler, wagt tarapyndan 1 week ago

TasinDunya.Ru - Täsinlikler dünýäsine ýol!

Essalowmaleýkum hormatly talyplar.com agzalary!
Siz internet boýunça gyzykly makalalary okamak isleseňiz https://tasindunya.ru saýtyna girip bilersiňiz!
Häzirki wagtda makalar az, asda-adsa makalary hem köpelderis dostlar!

Saýta öz makalarňyzy ýerleşdirmek isleseňiz, biz bilen habarlaşyň...
Tel: +99364279765

Dowamy »

165 3
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Ogurlanmadyk Gelinlik 1995-2020

1995nji yylda ekranlara chykan "Ogurlanmadyk gelinlik" Hindistanda hali-hazirem kinoteatrlarda goyberilyar. 25yyl bolan bu film Shahruh Hany we Kajoly in soyguli ekran jubutine owurdi. Film hakynda kabir faktlar:
Raj we Simranyn keshbinde hazir Shahruh bn Kajoldan bashgany goz onune getirmek kynam bolsa, Aditya Chopra(rejissyor) ilki bn bu f...

Dowamy »

217 1
Täzelikler, soho tarapyndan 1 week ago

Gülmek Ömürden #8 (24.11.2020ý)

Bir är-aýal çagalary aňmaz ýalak söýüşjek wagtlary "Ýör atyşaly" diýip parol ulanýan ekenler. Birinji gezek aýaly atyşaly diýýä, daş edip gelýärler. Aýaly ýene bir gezek diýýa, ýene hem daş edip gelýärler. Üçünji gezek aýaly atyşaly diýen wagty, ysgyndan gaçan äri "Ana tüpeň, ana ok. Özüň oklap atyber." diýýämiş

Owalam biri poýezdli...

Dowamy »

450 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

$u zamanyñ gyzlarna öýlenmegem gorkuly

Wagtam geçip dur saklajak ýok sagady,
Ol sekuntlar bilen demimizi sanady,
Biz heniz bukulup sanaýakak manady,
Juda köpelipdir inni adamlaryñ galady.

Gürleýsi hem üýtgeýä görkezdigiñ manady,
Howwa bildiñ para hor bu sözlerim saña diý,
Diñe çepe diýp durma arasynda saga diý,
Tanap bolanok inni...

Dowamy »

446 16
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 1 week ago

RAP ÝAGNY HIP HOP

Türkenistanda ilkinji rapy DZ-ED aýdýar onan soñ Azat Orazowyñ ogurlyk repi suw sep tapawudy ýok atly repleri çykarýar. Soñ rap ägirtleriniñ biri Artur ýagny Zummerçes Jigisi Araz ýagny Aragon bilen rap sungatyna ba$laýar. Soñ Iska Muslim we Syke ýagny Häzirki rap karoly Syke Däli rapa baslaýar onuñ yz Yanyndan S.T çykýar aradan wagt geçensoñ Süleý...

Dowamy »

471 25
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 1 week ago

PEÝDALY MASLAHATLAR

Bedende witamin ýetmezçiligi bolan adamlara dowamly kädi iýmekl maslahat berilýär. Sebäbi onuñ düzüminde:
A, B1, B2, B6, C, E, Witaminleri saklanýar.
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

Ysmanak ösümligi bedeniñ çydamlylygyny artdyrýar. Ol ganazlyga hem peýdalydyr. $eýle hem bu ösümlik disleriñ çüýremegiñ öñüni alýar.
*/*/...

Dowamy »

280 1
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 1 week ago

Gülmek Ömürden #7 (21.11.2020ý)

Metjitde baý bilen garyp bile namaz okap, doga etmäge başlapdyrlar. Baý bankrota düşüp barýan zawody üçin doga edip başlapdyr. Garybam"Huday jan, maňa bir jübit aýagap nesip et, bir aýakgabymam ýok"diýip doga edipdir. Bay oňa seredip, gaharlanypdyr. Jübisinden pul çykaryp: "Bar şuňa özüňe aýakgap al, Hudaýy güymeme" diýipdir.

Iki san...

Dowamy »

511 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago