G.Amannazarow Goşgylar programmasy

Salam hormatly Talyplar.com saýtynyň agzalary we myhmanlary ! Bu mowzygy edil ýaňyja dostluk .ru saýtynda hem paýlaşdym we siziň bilen hem paýlaşmagy ýüregime düwüp inhä şu mowzygy ýazyp otyryn .Hormatly okaýjylar bu gün meniň üçin juda bagtly günleriň biri boldy .Sebäbi goşgylarym play markede çykdy .Siz ony play markede girip Sloth games studýasy...

Dowamy »

27 1
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 21 hours ago

Ruhlaryñ sesini eşidip bolýarmy?

RUHLARYÑ SESINI EŞDIP BOLÝARMY?

Fridrih Ýurgenson 1959-njy ýylda guşlaryñ sesini ýazga geçirmek üçin şwed tokaýlarynda magnitofon goýanynda, alan netijesine haýran galdy. Ol kassetadan birwagt ölüp giden ejesiniñ sesini eşidýärdi: "Fridrih, meniñ eýjejik perişdejigim, sesimi eşidýämi?" Kassetany yzyna sarap, gaýta-gaýta diñlän Ýurgen...

Dowamy »

186 9
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

 BMG bilen bilelikde Türkmenistan  2020-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna gol çekdi

14-nji ýanwarda Aşgabatda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatyň çäklerinde birnäçe resminamalara gol çekildi.

Hususan-da, maslahatyň barşynda Türkmenistanyň Mejlisi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň arasynda, Türkmenistanyň Saglyg...

Dowamy »

87 2
Täzelikler, 12 tarapyndan 3 days ago

Обращение к Генеральному секретарю ООН участников международного форума в Ашхабаде

Обращение к Генеральному секретарю ООН участников международного форума в Ашхабаде
Мы, участники Международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», посвященной празднованию в 2020 году 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана под девизом «Туркменистан - родина Нейтралитета», со...

Dowamy »

41 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 3 days ago

"CASH BACK" bank hyzmaty barada

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011 — 2030-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyna», «Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna» hem-de «Türkmenistanda 2019 — 2025- nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laý...

Dowamy »

95 1
Täzelikler, bank tarapyndan 4 days ago

25-летие нейтралитета — этапный рубеж во внешней политике Туркменистана

Туркменистан не ограничивается выдвижением важных инициатив по международному сотрудничеству, но и принимает конкретные шаги по их практической реализации. Свидетельством тому и нынешняя встреча, сказал глава государства, выступая на открывшейся в Ашхабаде конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развити...

Dowamy »

25 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 4 days ago

Туркменистан выступает за утверждение культуры диалога в международных отношениях

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», сказал, что о значимости нейтралитета в современных условиях свидетельствует факт учреждения ООН по предложению Туркменистана Международного дня нейтралитета, который отмечается 12 декабря.

В...

Dowamy »

26 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 4 days ago

Бердымухамедов: «Нейтралитет Туркменистана стал весомым фактором международных миротворческих усилий»

В декабре 1995 года Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Как показало время, это было мудрым решением. В итоге нейтралитет Туркменистана стал весомым фактором международных миротворческих усилий в Центрально-Азиатском регионе. Об этом заявил туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 14 января на м...

Dowamy »

23 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 4 days ago

В Ашхабаде стартовала конференция "Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития"

Международная конференция с участием Президента Туркменистана открылась в Ашхабаде
Сегодня в Ашхабаде при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова открылась международная конференция «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития».

Форум посвящён празднованию 25-летия постоянного нейтрали...

Dowamy »

35 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 4 days ago

Banklar "Cash back" hyzmatyny müşderilerine hödürleýäŕ

Türkmenistanyň “Halkbank” we “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banklary, şeýle hem “Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky şu ýylyň 2-nji ýanwaryndan başlap, “Cash back” hyzmatyny ýola goýdular.

Bu bank hyzmaty Türkmenistanyň “Halkbank” we “Türkmenistan” banklarynyň ähli müşderileriniň “Altyn Asyr” kartlaryna hem-de “Rysgal” bankynyň “Mae...

Dowamy »

178 1
Täzelikler, bank tarapyndan 5 days ago

Kompyuter hyzmatlary

Web sahypalar taýýarlamak, wizitkartoçkalar, şahsy logotipleri taýýarlamak we islendik operasion sistemalary we programmalary goýmak hyzmaty!!!
Habarlasmak üçin a99363577399@gmail.com ýüz tutup bilersiniz!!!

Dowamy »

31 0
Täzelikler, htkursant tarapyndan 6 days ago

TMCELL "Internet paket-5"

«Altyn asyr» ÝPJ öz internet paketleriniň üstüni olaryň ýene biri bilen ýetirdi. Bu barada kompaniýanyň resmi saýtynda habar berildi. 

«Internet ― 5» diýlip atlandyrylýan bu paket mobil interneti ozalkysyndan arzan ulanmaga mümkinçilik berýär. Bahasy 5 manat bolan paketde 100 megabaýt göwrümdäki internet bar.

Paketiň...

Dowamy »

189 0
Täzelikler, bank tarapyndan 6 days ago

Sorag

Kompyuter gerek 99364503558

Dowamy »

68 1
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 1 week ago

Mugallymlaryň we kompýuter öwrenijileriň dykgatyna!

Hormatly ildeşler!!!
- Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsft Excel, Microsoft Acsess, Microsoft PowerPoint, programmalaryndan, şeýle hem HTML5, CSS3, PHP, Pascal, programmirleme dilllerinden wideo kurslary;
- okuw sapaklary, çykyşlar üçin prezentasiýalary taýýarlap berýärin. Habarlaşmak üçin a99363577399@gmail.com sa...

Dowamy »

88 0
Täzelikler, htkursant tarapyndan 1 week ago

Aýdymçylar we Repçileriň dykgatyna!

Siz aýdymçymy ýa-da repçi?
Eger siz aýdymçy ýa-da repçi bolsaňyz, biz siziň aýdymyňyzy ýa-da repiňizi, günde 50-60 adam girýän saýta ýerleşdirip berýäris!
Hyzmatymyz sypatly we iň easysy hiç-hili tölegsiz!
Haw dostlar 100% tölegsiz, https://mmuzon.ru saýtyna aýdym, rep ýa-da klip ýeleşdirmek mümkin!
Mundan daşary siziň a...

Dowamy »

123 3
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Sorag

Salam su tayyn duydurysy gelyan edip bolyamyka? Imo yaly komentariya yazylsa duyulsa? E pocta sms gelse bilinenok name ucin? Hacker edipmika? Yzarlandan bolyamy?99364503558

Dowamy »

143 3
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 1 week ago

Halypa.Ru >> HALYPA MEDIA!

Salam Talyplar.Com-dakylar!
Öň bilän bolsaňyz, 2012-nji ýylda halypa.ru saýty döredilipdi we şu wagta çenli ýöredilip gelinýär!
Şol 2012-2020 aralykda saýt hiç-hili üýtgeşmeler bolmadyklygy sebäpli, biz bu gün halypa.ru saýtyny düýpleýin özgertme girizdik!
Hormatly dostlar biziň Halypa saýtymyzyň sosila setlerdäki sahypalaryna...

Dowamy »

134 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Samyun wan diyen derman nirden tapsa bolyar

Samyun wan diyen derman nirden tapsa bolyar bilyaniniz barmy nace manat dan tapsa bolyar komek edayin
Elektron poctam aalayew9@gmail.com
Telegram @Arslan_alayew

Dowamy »

70 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Afrika ýurtlarynyñ täze pul birligi

Gün­ba­tar Af­ri­ka­nyň se­kiz ýur­du­nyň yk­dy­sa­dy we pul bi­le­le­şi­gi (UE­MOA) Af­ri­ka­nyň ma­li­ýe jem­gy­ýe­ti­niň fran­ky­ny do­la­ny­şyk­dan aý­ryp, 2020-nji ýyl­dan baş­lap, ýe­ke-täk pu­la geç­mek ha­kyn­da ka­rar ka­bul et­di. Bu ba­ra­da Kot-d’Iwua­ryň Pre­zi­den­ti Alas­san Uat­ta­ra Fran­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Em­ma­nu­el Mak­ron...

Dowamy »

105 2
Täzelikler, bank tarapyndan 1 week ago

Başga saýýaralylar rus ofiserlerini daşa öwrüp taşlady

ABŞ-nyñ Merkezi Razwedka uprawleniýesiniñ (MRU) 2017-nji ýylda mälim eden resmi maglumatlarynyñ birinde başga saýýaraly jandarlarlara garşy göreşen 25 rus ofiserinden 23-niñ daşa öwrülip, ikisiñ bolsa ýesir alynandygy habar berildi. Maglumat ukrain gazetlerinde çap bolan habaryñ MRU tarapyndan edilen terjimesine salgylanýar. Habarda rus harby gullu...

Dowamy »

165 10
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 week ago