"Heleý" sözüñiñ gelip çykyşyny biljekler üçin mowzukdaky goşgy

Gara ýerin üstünde,
Gök asmanyñ astynda,
«Heleý» diýilýän sözi
Kim tapdyka aslynda?

Ol sözi ilki tapan
Ne-hä daýhan, ne çopan.
Diýýärler: ilki sapar
Ol gödek sözi tapan
Kyrka çenli kyrk sapar
Öýlenen Ýekegapan.

Gyzyl göz Ýekegapan,
Han ogly Ýekeg...

Dowamy »

49 1
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 7 hours ago

Welaýat olimpiýadasy

Bilşimiz ýaly her ýyl ,,Altyn asyryň altyn zehinleri" atly mekdep okuwçylarynyň arasynda degişli dersler boýunça ýaryş geçirilýär. Indi bolsa etrap (şäher) tapgyrynda beýleki okuçylardan saýlanmagy başaran okuwçylar welaýat tapgyryna gatnaşýarlar. Mary welaýatynda 9-njy synp okuçylarynyň welaýat olimpiýadasy 15-nji fewralda hersiniň degişli etrabyn...

Dowamy »

69 8
Täzelikler, Lagly tarapyndan 8 hours ago

Elon Mask «Dünýäniň iň baý adamy» diýen adyndan mahrum boldy

Elon Mask bir günde 15 milliard dollar ýitirip, «Dünýäniň iň baý adamy» diýen adyndan mahrum boldy.

«Tesla» we «SpaceX» şereketleriniň esaslandyryjysy Elon Mask «Tesla» aksiýalarynyň bahasy 8,6 göterim pese gaçanyndan soň, dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawyndaky öňdebaryjylygyny ýitirdi. «Bloomberg» web sahypasynyň habaryna görä, te...

Dowamy »

145 0
Täzelikler, Lagly tarapyndan 9 hours ago

Türkmenistanda täze baýramçylyk – Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň 25-nji fewralda gol çeken Permanyna laýyklykda, Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi.

Resminama laýyklykda, Türkmen alabaýynyň baýramy her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen bilelikde belleniler.

Dowamy »

48 1
Täzelikler, Lagly tarapyndan 9 hours ago

140 Ýyllyk taryha baý - Aşgabat

Aşgabat — yzygiderli özgerip duran sungat eseri. Hut şonuň üçin hem gözel Aşgabadymyz  «Aşyklaryň şäheri» diýlip şirin owazlarda waspy ýetirilen gözel paýtagtymyzyň, hakykatdan-da, ady hem, özi hem ajaýyp aýdymy, sungat eserini ýada salýar. Onuň serhowuzly seýilgählerinden başlap, her bir köçesi, her bir binasy aýratyn sungat eserinde waspy ýetiril...

Dowamy »

161 11
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 11 hours ago

Name diymek bolya?

Panturkizm name diymek bolya?
Yazmyrat Sadurdyyewin Teke gyzy Tatyana Tekinskaya kitabynda Tekinskaya komek edip turkmenlere sowat berenlerinde ona goldaw beryan egindeslerini panturkizmde ayyplap tussag edyarler diyya

Dowamy »

154 9
Täzelikler, Ulugyz tarapyndan 12 hours ago

Din... Ylym... Ateist... Fantastika.

Ady: Wospitannye Wolkami
Yurdy: A.B.Sh.
Yyly: 2020
Bolum: 10
Keshplerde: Amanda Kollin, Trewi S Fimmel, Niw Algar, Winta Makgrat

1-2 bolumlerini meshhur Ridli Skott-yñ surata dushuren, sheyle-de oz hemayatkarliginde galan bolumleri dushurilen ylmy-fantastiki teleserial - adam nesliniñ dowam etmegi uçin emeli usu...

Dowamy »

86 3
Täzelikler, soho tarapyndan 12 hours ago

Talyban: Biz ähli daşary ýurt güýçleriniň maý aýyna çenli ýurtdan çykmagyny isleýäris

Owganystanyň "Talyban" guramasy geçen ýylyň 29-njy fewralynda Kataryň paýtagty Doha şäherinde ABŞ bilen gol çeken parahatçylyk şertnamasyna laýyklykda ýurtdaky ähli daşary ýurt güýçleriniň maý aýyna çenli yza çekilmegini isleýändigini mälim etdi.

ABŞ-Talyban parahatçylyk şertnamasynyň ýyl dönümi sebäpli "Talyban" tarapyndan berlen be...

Dowamy »

179 2
Täzelikler, Real.123. tarapyndan 19 hours ago

Hepdäniň iň aktiw agzasy bäsleşigi ýeňijileri! #yeketak.ru

Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Hepdelik geçirilen bäsleşigimizdäki ýeňijiler aşakdakylar:

638 pikir bilen: @Doxxim agza.

127 teswir bilen: @Selbiska agza.

107 mowzuk bilen: @Bailyievv_Writer agza.

20 sagat aktiwlik bilen: @Doxxim agza.


Ýeňijiler telefon belgilerňi...

Dowamy »

206 14
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 20 hours ago

Vpn yokmay

Salam dostlar pes versialy telefonlara vpn gerekdi bilseniz yazayynda hayysh

Dowamy »

226 10
Täzelikler, kalbynur... tarapyndan 1 day ago

Bu-da bir söýgi.

Öýüni täzeden remont etmek islän bir ýapon,öýüň diwarlaryndan birini döwýär.Bu diwaryň arasynda darajyk bir boşluk bolup, bu boşluk iki tagtadan ybaratdy.Döwmek netijesinde daşyndan kakylan çüýe,aýagy gapjalan hažžyga gözi düşýär.Ýapon hažžygy görüp ýüregi bulanýar,emma şol wagt ol,bu barada çuňňur oýa batýar.Hažžygyň aýagyny gapjan çüý,on ýyl mund...

Dowamy »

218 6
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 1 day ago

Hemma ertirin hayrly bolsun.

Size gunes gulup baksyn. Islerin ugryna bolsun. Soyenin yanynda bolsun.
Hemman ertiri hayrly bolsun.

Dowamy »

117 10
Täzelikler, Aygul nuralyyewa tarapyndan 2 days ago

Bu mowzukdaky hemme zat hem çöplenenlerdir

Eger eliñizden gelse mowzukda hapa paýyş söz ýazmazlygyñyzy soraýaryn.

*Ogşaşmak näme ol?!
Ogşaşmak bu - 90% mikrob, 9% pomada we 1% söýgi.

*Gyzlarda söýgüniñ başy gaty gowy başlaýar we ahyry hem şeýle gutarýa:
Ezizim, Ýürejigim, Katýonok, Kiçijegim, Gowujam, Samsyjagym, Samsyk, Kellesiz, Petuh, Dalban,...

Dowamy »

303 11
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

25-nji maýda paýtagtymyzda ilkinji dünýä inen çagalara sowgatlar gowsurylyar

Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk baýramynyň çäklerinde, 25-nji maýda paýtagtymyzda ilkinji dünýä inen çagalaryň maşgalalaryna Prezidentiň adyndan sowgatlar gowşurylar. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümet mejlisiniň barşynda aýtdy.

Gurbanguly Berdimuhamedow 25-nji maýda ilkinji bolup dünýä inen oglanjyga Paýtagt ýa-...

Dowamy »

272 17
Täzelikler, muratik tarapyndan 2 days ago

Sorag

Sulardan haysyny saylardynyz?
Wagt
Soygu
Dostluk
Is
Ustunlik
Baylyk
Akyl

Dowamy »

452 57
Täzelikler, Aygul nuralyyewa tarapyndan 2 days ago

Iciniz gysyarmy gelin suratlary gorup yylgyralyn!

21:30

Dowamy »

294 7
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 2 days ago

Biraz guluseliň#1

HEMME ZATDAN YADADYM.
ÝÜP ALYP BIR AGAJYŇ ÝANAYNA BARYP,
NÄME BOLSADA BOLAR INDI DIYIP,
SALLANÇAK YASAP HEZIL ETDIM!


MANA SEN BOLMASA OLERIN DIYEN SOYGULIM DUYN KOÇEDE GORSEM KOPELISIPDIR GAYTAM OLMÄN!

Dowamy »

235 4
Täzelikler, LUKMAN_GYZ tarapyndan 2 days ago

Netflix-den Taze film

Ady: Tribhanga
Yurdy: Hindistan
Yyly: 15.01.21
Rejissyor: Renuka Shahane
Kinokompaniya: Banijay Group, Ajay Devgn FFilms.
Keshplerde: Kajol, Mitila Palkar, Tanwi Azmi.

Ene-ata bn çagalarynyñ gatnashyklary hakynda gurruñ beryan mashgala dramasy.

Dowamy »

119 17
Täzelikler, soho tarapyndan 2 days ago

Aşgabat şäheriniň taryhy

Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.
1881-nji ýylyň 6-njy maýynda Zakaspiý harby bölüminiň üstüne Ahal sebitini goşup, 1982-nji ýylda Zakaspiý oblasty döredilýär. Täze oblasty edara etmek şu ýerdäki ha...

Dowamy »

164 4
Täzelikler, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 3 days ago

COVID-19 barada şu gün nämeleri bilmeli?

COVID-19 barada şu gün nämeleri bilmeli?

Bu günki gün, göräýmäge, COVID-19 barada ýazyp boljak ähli zat ýazyldy. Emma kähalatlarda garaýyşlaryň, köp sanly pikir ýöretmeleriň, kä ýagdaýlarda bolsa hatda toslamalaryň hem arasyndan esasy maglumaty tapaýmak kyn bolýar.

COVID barada haýsy maglumat möhüm hasaplanylýar? Geliň...

Dowamy »

150 0
Täzelikler, Döwlet Aşyrovv tarapyndan 3 days ago