......

Dokuzy düzüwlilik
1.Uzak ömür.
2.Uzyn döwlet.
3.Hoş ykbal.
4.Hemaýatly gardaş.
5.Kinaýatly mal.
6.Sahawatly ogul.
7.Hoşgylaw aýal.
8.Il içindäki abraý.
9.Imanlylyk.

Bäş günlik dünýä
1.Doglan günüň.
2.Mekdebe salam beren günüň.
3.Öý...

Dowamy »

97 5
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 7 hours ago

Hajathana: Soygi hekayasy

Ady: Toilet: Ek Prem Katha
Yurdy: Hindistan
Yyly: 11.08.17y
Gornushi: Gulkuli-drama
Rejissyor: Shri Narayan Singh
Keshplerde: Akshay Kumar, Bhumi Pednekar...


Hakykatda bolan wakalar esasynda surata dushurilen bu filmde - Jaya we Keshaw biri-birini soyyarler, toy tutulyar, toy gununiñ ertesi gelin ba...

Dowamy »

230 28
Täzelikler, soho tarapyndan 8 hours ago

Yagshylary yatlap N1 (Friendship agza)

Hazir kone tanyshlarymyn icinde saytlara giryan yeketak agza bolan Friendship agzadyr. (Hazirki Pegas).

Sapa Hommadow bn 2013nji yyllaryn bashynda showagtlar meshur sayt ertir.comda tanshypdym. Onun bn ilkinji gezek 2013nji yylda may ayynyn bashynda Ertir.com bn Talyplar.comyn arasynda gecirlen Futbol dushushygynda gorupdim. Ol oyuny...

Dowamy »

496 65
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 21 hours ago

Aydayozin

Biz inji jübüt däl,
Özüňi hödürleme maňa
sen piwo bilen çigit däl
Menä aljak däl öýlenmeli ýigit däl
Senem çykman öläý sowagdym ýüzük däl
http://web.soyguli.ru/m/music/show/?id=264

Dowamy »

148 7
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 1 day ago

Screenshot #1

Dowletjan Ýagşymuraw barada
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Dowamy »

171 3
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

Arhiw 2017 #2

Arhiw 2017 #2

Dowamy »

336 39
Täzelikler, Ahmedik_97 tarapyndan 3 days ago

****

Eýranly boksçy Muhammad Jawad Wafaýi-Sani ölüm jezasyna höküm edildi.
Ol 2019 ýylky hökümete garşy çykyşlara gatnaşypdy. Ony hökümet binalaryny otlamakda günäkärleýärler. Internet ulanyjylar ony bagyşlamaklaryny, janyny halas etmeklerini soraýarlar. "Твиттер"de #SaveMohammadJavad heştegi peýda boldy.

Mundan başga-da, 2020 ýyly...

Dowamy »

238 9
Täzelikler, Гость tarapyndan 3 days ago

Chaga ya ene ata?

Kyn we oylandyryjy soragy shu gun tanyshlarym bn otyrkam soradym.

"Ene atanmy ya chaganmy? Haysysyny saylardyn?" diyip.

Biri chaga diydi. Biri ene ata diydi. Chaga tapylyan zat ene ata diydi. Onda chagany zynjakmy diydiler. Onda ene atany zynjakmy diydiler. Barde koca zynmak diyip dushundiler. Aslynda koca zynmak dal o...

Dowamy »

318 16
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 3 days ago

Pizdets nahhuý blýät #5

Bu temamda men gudurotly sanlar we simwollar barada gürläýsem diýýän. Has takygy olar çyndanam üstünlük getirýärmi? Ýa ýönekeýje zagowordan ullakan zat dälmi?

Hemmäňiz biziň göle bagşymyzy tanaýan bolmalysyňyz, hat-da birde ýartyňyz aýdymlarynam diňlänsiňiz. Hat-da köpiňiz şony mendir öýtýäňiz. Ýeri bolýa, siziňki dogry LEZZET alyň o...

Dowamy »

335 24
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 days ago

Pizdets nahhuý blýät #3

Biraz temadan çykýas we surata seredip LEZZET ALÝAS😁

HOWWA ONSOŇ? TÜRSÜGIME AT DAKDA OTURYBER INDI.

Dowamy »

438 52
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 days ago

****

Hytaýyň Sohu portalynyň alypbaryjysy Gara deňizden Amerikanyň soňky F-35 bombardirleriniň köpçülikleýin howa hüjümine Moskwanyň "jogabyny" çaklady.

Awtoryň bellemegine görä, hüjüm hereketleri bolan ýagdaýynda Nato "ullakan sýurprize" duçar bolar - Krymda ýerleşdirilen S-300PM-2 howa hüjümlerinden goranyş ulgamlary.

200...

Dowamy »

205 2
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 days ago

****

1. Putin Leningrad Döwlet uniwersitetiniň talyby bolanda,onuň maşgalasyndakylar lotoreýa oýnap «Запорожец» ulagyny utýarlar. Ulagy Putine sowgat edýärler. Wladimir ulagy öran gaty sürýärdi. Emma bir gezegem ulag heläkçiligine (awariýa) uçramaýar. Dogry, günleň birinde kimdir biri duýdansyz «Запорожец»iň teýine özüni oklaýar. Putin durup, ulagdan dü...

Dowamy »

336 4
Täzelikler, Гость tarapyndan 4 days ago

Mehir

Durmush guryanlaryñ arasynda nika gyyylmagy sebapli,erkegiñ oylenen ayalyna ak yurekden beryan zadyna "mehir" diyilyar. Mehir ayalyñ hakydyr. Ol pul,mal,haryt,gyzyl-kumush we sh.m. zat gornushinde bolup biler. Mehir halk arasynda "galyñ" ady bn bilinyar.
Mehriñ iñ azy on dirhem (30gr) kumushdir, yokary derejesi bolsa çaklendirilmandir.
...

Dowamy »

219 3
Täzelikler, soho tarapyndan 5 days ago

XB Mawzer - Damakda EP

XB Mawzer'iň "Damakda" atly EP'i örän gowy eken, durmuş hakda 💔. Düýn alypdym. 5 aýdym bar eken. Başga-da diňlän barmy? Diňlemegi maslahat berýän.

Dowamy »

131 2
Täzelikler, Gurbanaly tarapyndan 5 days ago

.......

Eger-de,biziň internede logatip goýmaly bolsa "Altyn pyşbaga" logatipi tüýs ýerine düşerdi.
Manysy:Pyşbaga ýaly haýal-altyn ýaly gymmat.

Internetden kino skaçat edip alandan,şol kinonyň telewizorda bererine garaşmak, has amatly.

Tehnologiýa älemi çaltlyk bilen ösýär,geljekde iň ýakyn adamyňyza açmadyk syrlaryň...

Dowamy »

243 6
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 5 days ago

.....

Ozune rowa gormedik zadyny ilede rowa gormegin. Bir adam yagdayy yetenok diyip geymeyan eshiklerini berjek diymeklik yalnyshlykdyr. Sebabi ozune mynasyp gormedik eshigini birine nadip berjek:). Sadaka in gowy zat berilmeli. 10 goynun bar bolsa shonun icinde in gowsuny sadaka berilmelidir Ayagy dowlen oljek bolup yatany sadaka berilmez. Sadakanyn ma...

Dowamy »

312 17
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 5 days ago

Hosh gorduk :)

Gic yagshy agzalar. Ahyry bir tanshymyn komegi bn nik tapdym. Sagbolsun kop kop omri uzak bolsun. Men sho onki ertirdaki kone talyplardaky hazirki islenendaki dostlukdaky shahrukh khan agza. Ozumi tanatmak ucin @shahrukh khan diymerin. Dine shu nikden girerin poctama aktiwasiya kod gelincha :)

Dowamy »

226 13
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 5 days ago

.......

Bizde gybat,internetdenem çalt ýaýraýan zat."Amaliya ölenmişin" diýip,internede ýazyp goýuň,birnäçe sekuntdan Wes Türkmenistan habar tapýar.Iň täsin ýeri,bu habary eşiden Amaliyaň özem:"Men ölenmişim"-diýip,gynanyp aglap oturýar.

Dowamy »

311 7
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 6 days ago

.......

Okuwçy bilen mugallymyň arasyndaky dialog.


-Mugallym,bäşilige ozalky ýaly,Soltan Sanjarly temamy?

-Näme,keloglan göterilip gitdi,zat gymmatlady,bu Soltan Sanjarly bilimiňe,saňa bazarda arabada sürdürmeýärler.Ine,Görogly beg dessanyny başdan-aýak aýdanlara,ikiden ýokary baha goýmadym.Bäş baha geregiň çyn bolsa,O...

Dowamy »

321 8
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 6 days ago

Iň ýokary internet rekordy: sekuntda 319 terabit

Iň ýokary internet rekordy goýuldy. Ýapon inženerleri sekuntda 319 terabit tizlige ýetdi. Maglumat geçirilýän 2 nokadyň arasyndaky aralyk 3000 kilometre deňeçer boldy. Şol iki nokadyň arasynda ýokary çaltlykda maglumat geçirmek mümkinçiligi döredildi.

Dünýä döwletleri internetiň iň ýokary tizligini gazanmak üçin özara bäsleşýärler.<...

Dowamy »

239 16
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 6 days ago