Pržewalskiniň ýabany atlary 200 ýyldan soň Gazagystanyň sähralaryna gaýdyp geldi

The Guardian gazetiniň habar bermegine görä, öň Praganyň we Berliniň haýwanat baglarynda saklanýan, Pržewalskiniň ýabany atlarynyň dünýäde iň soňky galanjalary Gazagystana getirildi.Alty baýtal we bir aýgyr soňky 200 ýylyň dowamynda Gazagystanyň sähralarynda görlen ilkinji ýabany atlar bolar. Olaryň öňki nesilleri mü...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Hatda kosmosdan hem görünýär: Teslada satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz gory üýşdi

Tesla kompaniýasy kuwwatlyklarynyň artmagy we satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz ätiýajynyň toplanmagy meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip, ITHome habar berýär.
2024-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýa 433 371 awtoulag öndürdi, ýöne bary-ýogy 386 810 awtoulag satdy we 46 561 awtoulag ammarlarynda galdy.
Sherwood News-yň bellemegine...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar.
ykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň ahalteke bedewlerinde ýerine ýetirýän çylşyrymly hereketleriniň, parahatçylygyň nyşany bolan ak “Pawlin” kepderileriniň...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Elwis Presli gologramma görnüşinde sahna dolanyp biler

ABBA-nyň gologrammalarynyň konsert syýahaty bilen belli bolan Şwesiýanyň Pophouse kompaniýasy Elwis Presliniň sanly awataryny syýahata ibermegi meýilleşdirýär.
Financial Times-yň maglumatlaryna görä, kompaniýa Sony Music we Authentic Brand Group bilen janly konsertler üçin “rok-n-roll şasynyň” obrazyny we döredijiligini ulanmaga mümkinçilik...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 16-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär.
Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy-fantastiki “Atlas” filmi, “10 ömür” animasion komediýasy, “Uçýan gämi” fentezi-mýuzikli, “Pariždäki akulalar” we “Gara dul. Ajal ne...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Aşgabat “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forumyny we sergisini kabul eder

Şu ýylyň 4 — 6-njy sentýabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we «Oguzabat» hojalyk jemgyýetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary çekmek boýunça «HI-TECH Türkmenistan 2024» atly halkara forum we sergi geçiriler.
Serginiň temasy gurluşyk tehnologiýalary, a...

Dowamy »

34 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Aşgabatda Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň gatnaşmagynda Türkmen-koreý işewürlik maslahaty geçirildi

Şu gün, 11-nji iýunda Aşgabatda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda döwlet saparynda bolýan Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşdy. Türkmen-koreý işewürlik maslahaty Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçirildi...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

В Туркменистане будет создано предприятие Arkadag Medisina Klasteri Menejment

В Туркменистане будет создано предприятие Arkadag Medisina Klasteri Menejment
Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов 8 июня провел рабочее совещание в рамках рабочего визита в город Аркадаг, где вице-премьер Нурмухаммед Аманнепесов сообщил о создании в Туркменистане предприятия Arkadag M...

Dowamy »

28 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Технологический ВУЗ Туркменистана организовал научно-практическую конференцию

Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана 8 июня организовал Международную научно-практическую конференцию «Важные направления «зелёной» экономики: эко-, нано-, био- и информационные технологии». Об этом сообщает МИЦ Туркменистана.
Как информирует источник, мероприятие было организовано в целях распространения инфор...

Dowamy »

39 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Центр технологий Академии наук Туркменистана поучил новый статус и название

Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, предписав присвоить Центру технологий Академии наук Туркменистана статус международного научно-технологического парка и именовать его Международным научно-технологическим парком Академии наук Туркменистана, сообщает TDH.
Академии наук предписано:
- разработать и в установленном...

Dowamy »

29 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde 5 aýyň jemlerine garady

6-njy iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy.
Mejlisiň barşynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew harby gullukçylary gullukdan boşat...

Dowamy »

37 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Serdar Berdimuhamedow kazylary wezipä bellemek we boşatmak hakynda Permana gol çekdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda Permana gol çekdi.
Degişli resminama döwlet Baştutany 6-njy iýunda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň barşynda gol çekdi.
Resminama laýyklykda:
Gaýgysyz Kakabaýewiç Orazmyradowy...

Dowamy »

42 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Ýapon alymlary pişikleriň ömrüni 30 ýyla çenli uzaldýan sanjym döretdiler

Dowamly böwrek keseli (DBK) 10 ýaşdan uly pişikleriň 30%-ini pida edýän keseldir. Tokio uniwersitetiniň immunology Toru Miýadzakiniň ýolbaşçylygyndaky gözlegçiler topary öý haýwanlaryna umyt döredýän sanjymy döretdiler.
Täze sanjym eýýäm kliniki synaglarda has oňaýly netijeleri görkezdi, hatda ölüm howply haýwanlarda-da böwregiň işini gowula...

Dowamy »

40 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Dünýäde rak keseline garşy ilkinji sanjym synagdan geçirilýär: ilkinji hassanyň gürrüňi

Beýik Britaniýanyň Milli saglygy goraýyş gullugy (NHS) rak keseline garşy dünýäde ilkinji sanjymy kliniki synaglardan geçirmäge başlady. “Rak keseline garşy sanjym çykarmak” programmasyna eýýäm onlarça näsag goşuldy we ýene-de ýurduň 30 sany saglygy goraýyş edarasyndan müňlerçe adamyň gatnaşmagyna garaşylýar diýip, The Guardian ýazýar.
Rak k...

Dowamy »

39 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Argentinanyň Prezidenti emeli aňyň kömegi bilen döwlet reformasyny geçirmek isleýär

Argentinanyň Prezidenti Hawýer Mileý döwlet dolandyryş ulgamynda özgertmeleri geçirmek üçin emeli aňdan peýdalanmak meýilnamalary barada aýtdy diýip, TASS habar berýär.
“Biz döwlet özgertmeleriniň indiki tapgyrynyň nähili boljakdygyny çözýäris. Döwlet has netijeli bolmaly. Biz Google-daky adamlar bilen gürleşdik, olaryň emeli aňyň kömegi b...

Dowamy »

28 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Ford Tesla-nyň we Apple-iň öňki inženerleriniň kömegi bilen elýeterli elektrik ulagyny döredýär

Bäsleşmek maksady bilen Ford Motor elektrik ulaglary pudagynyň öňdebaryjy inženerlerinden, şol sanda Tesla-nyň we Apple-iň öňki işgärlerinden ybarat topar jemledi. Kompaniýa has elýeterli elektrik ulaglaryny öndürmek üçin täze platforma döretmegi maksat edinýär diýip, IXBT habar berýär.
Awtoulag öndüriji Hytaýyň BYD awtoulag ägirdi we bu pud...

Dowamy »

29 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

SOCAR we BOTAS Azerbaýjanyň üsti bilen Türkiýä türkmen gazyny ibermek hakynda ylalaşyga gol çekdi

Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasy (SOCAR) we BOTAS türk kompaniýasy tebigy gazy satyn almak, ibermek we üstaşyr geçirmek hakynda birnäçe şertnamalara gol çekdiler diýip, "Nebit-Gaz" elektron neşiri Azertag agentligine salgylanyp habar berýär.
Gol çekmek dabarasyna Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri, SOCAR-yň gözegçilik geňeşiniň başlygy M...

Dowamy »

33 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Instagram-da geçirip bolmaýan “reklama arakesmeleri” peýda boldy

Instagram ulanyjylary lentany dowam etdirmezden ozal reklama görmäge mejbur etjek täze bir funksiýany synagdan geçirýär.
Sosial ulgam hasaplaýjy taýmerli geçirip bolmajak reklamany görkezýär. Ulanyjylar reklama gutarýança lentany aýlap bilmeýärler.
Funksiýanyň barlanmagy, sosial ulgamlardaky ulanyjylaryň negatiw reaksiýasyna sebäp bol...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

ABŞ-da kongresmeniň içgysgynç çykyşy 6 ýaşly oglunyň "tagallalary bilen" millionlarça tomaşa gazandy

ABŞ-nyň kongresmeni Jon Rouzyň işe getiren alty ýaşly oglunyň ýüz-gözüni oýnadyşy we hereketleri kakasynyň çykyşyndan has özüne çekiji boldy diýip, Meduza habar berýär.
3-nji iýunda Tennessi ştatyndan respublikaçy Rouz-ulusy Kongresde Donald Trampyň peýdasyna çykyş etdi. Emma tomaşaçylaryň ünsi onuň sözlerine däl-de, alty ýaşly ogly Gaýa gön...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

ABŞ-da kongresmeniň içgysgynç çykyşy 6 ýaşly oglunyň "tagallalary bilen" millionlarça tomaşa gazandy

ABŞ-nyň kongresmeni Jon Rouzyň işe getiren alty ýaşly oglunyň ýüz-gözüni oýnadyşy we hereketleri kakasynyň çykyşyndan has özüne çekiji boldy diýip, Meduza habar berýär.
3-nji iýunda Tennessi ştatyndan respublikaçy Rouz-ulusy Kongresde Donald Trampyň peýdasyna çykyş etdi. Emma tomaşaçylaryň ünsi onuň sözlerine däl-de, alty ýaşly ogly Gaýa gön...

Dowamy »

29 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago