Serdar Berdimuhamedow CNPC-niň ýolbaşçysy bilen gaz hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

20-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň prezidenti, dolandyryjylar geňeşiniň agzasy Hou Siszýuny kabul etdi.
Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezident hem-de HHR-iň iri korporasiýasynyň ýolbaşçysy bar bolan uly mümkinçilikleri nazara almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir aly...

Dowamy »

56 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (20.06 — 26.06)

Öňümizdäki hepde Türkmenistanda temperatura ortaça +35 derejeden ýokary bolar, käbir günlerde bolsa howanyň +44 derejä çenli yssy bolmagyna garaşylýar diýip, howa maglumaty gullugy habar berýär.
Aşgabatda we Ahal welaýatynda duşenbe we sişenbe günleri howanyň aňrybaş temperaturasy +35 derejede saklanar. Çarşenbe güni termometriň sütünjigi +3...

Dowamy »

94 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

ABŞ-da 5 ýaşdan kiçi çagalara COVID-19-a garşy sanjym edilip başlanar

Indiki hepdeden, ABŞ-da bäş ýaşdan kiçi çagalara COVID-19-a garşy sanjym edilip başlanar. Bu barada, Interfaks Associated Press-e salgylanyp habar berýär.
ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik ediş we öňüni alyş merkezleri (CDC) şenbe güni Pfizer-iň we Moderna-nyň derman serişdelerini makullady. Pfizer-iň üç komponentli waksinasy alty aýdan dört ýaş...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezinde 5,5 müň adamlyk metjit gurlar

Ahal welaýatynyň täze eda­ra ediş mer­ke­zinde 5 müň 500 adama niýetlenilen döwrebap metjidi gurmak meýilleşdirilýär. Bu barada Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Maslahatynyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry­nyň barşynda mer­ke­zi­ň gur­lu­şy­gy bo­ýun­ça döw­let ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy D.Orazow, eda­ra ediş mer­ke­zi­niň ş...

Dowamy »

58 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ukraina 2023-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” kabul edip bilmez

Ukraina 2023-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” kabul edip bilmez diýlip, bäsleşigiň guramaçysy bolan Ýewropanyň ýaýlym birleşiginiň beýanynda aýdylýar. Muny RIA Nowosti ýetirýär.
“Obýektiw seljermeden soň, “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşiginiň referent topary we dolandyryjylar geňeşi häzirki şertleri, howpsuzlyk ýagdaýyny we ýaýlymçy tarapynd...

Dowamy »

88 1
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Hytaýda dünýädäki ilkinji kosmos elektrostansiýasynyň toplumy guruldy

Hytaýyň Sidian uniwersiteti kosmos Gün energiýasynyň ýerüsti synaglary üçin dünýädäki ilkinji toplumlaýyn ulgamyň gurluşygyny tamamlady. Hytaýyň demirgazygyndaky Sian şäherindäki Sidian uniwersitetiniň günorta şäherçesinde ýerleşen beýikligi 75 metr bolan polat gurluşy kosmos Gün energiýasynyň (space-based solar power, SBSP) konsepsiýalaryny barlam...

Dowamy »

62 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

UFC-niň çempiony Sterling sentýabrda iň ýeňil agramda guşagyny gorar

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Aljameýn Sterling sentýabr aýynda titul goragyny geçirer. Bu barada MMA Fighting habar berýär. Muny RIA Nowosti ýetirýär.
Sterlingiň garşydaşy Ti Jeý Dillaşou bolup, söweş 10-njy sentýabrda UFC 279 turniriniň çäginde meýilleşdirilýär. Söweşiň geçiriljek ýeri soňrak yglan ediler.
Aprel aýynd...

Dowamy »

47 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ýedidogan kim?

Türkmenistanda ilkinji bolup dürli görnüşli kagyz gaplama önümçiligi bilen meşgullanyp başlan «Ýedidogan» kärhanasy polietilen torbalarynyň ulanylyşyny azaltmagy hem-de kagyz torbalaryny adamlarda endige öwürmegi, şonuň bilen birlikde, eko-medeniýetini ösdürmegi baş maksady edinýär.
Önümçilikde Germaniýanyň enjamlaryny ulanmak bilen bir hata...

Dowamy »

87 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Müsür syýahatçylar üçin COVID-çäklendirmeleriň ählisini ýatyrdy

Müsüriň Ministrler Kabineti epidemiologik ýagdaýyň kadalaşmagy we sanjym işleriniň depgininiň ýokarylygy bilen bagly ýurduň öz raýatlary üçin hem-de daşary ýurtly syýahatçylaryň ýurda gelmegi babatda koronawirus çäklendirmeleriniň ählisini ýatyrmak kararyna geldi diýip, Sada El Balad portalyna salgylanyp, interfax.ru habar berýär.
"Ýurd...

Dowamy »

58 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Serdar Berdimuhamedow Maryda haj zyýaratynyň sadakasyny berdi

17-nji iýunda Mary welaýatyna toý saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow welaýatyň “Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanynda gurlan, köpçülikleýin çäreleri geçirmäge niýetlenen 3 müň orunlyk binanyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.
Mälim bolşy ýaly, geçen ýyl Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Gahryman Arkadagymyzyň gatnaşmagynda bu...

Dowamy »

72 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

«Geranda» esasy baýragy 3 awtoulag bolan aksiýa başlaýar

Ýerli brendimiz bolan «Geran» egin-eşikleri «Geran — siziň rahatlygyňyz üçin dörän» diýen şygary göz öňünde tutup, ýene-de siziň rahatlygyňyz üçin uly aksiýa başlamakçy bolýar.
«Geran» dükanlarynda utuşly lotoreýalar beriljekdigini size habar berýär. «Bijeli oglan aglamaz» diýlişi ýaly, bijeli lotoreýamyz hakyky çekilşik bolup, adalatly sowg...

Dowamy »

60 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ilon Mask we onuň kompaniýalary Dogecoin-piramidasyny döretmekde aýyplandy

Ilon Maska hem-de onuň Tesla, Space Exploration Technologies Gorp (SpaceX) kompaniýalaryna Dogecoin kriptowalýutasyny öňe sürendikleri üçin 258 mlrd dollarlyk kazyýet arzasy bildirildi diýip, Bloomberg agentligi habar berýär.
Arzaçy Kit Jonson Mask bilen onuň kompaniýasynyň Dogecoin-niň bahasyny galdyrmak üçin aldawçy tilsimi döredendiklerin...

Dowamy »

59 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ýagşymyradow «Kurulyş: Osman» serialynyň 3-nji möwsüminiň ahyrynda peýda bolar

Garyşyk söweşiň türkmen wekili Döwletjan Ýagşymyradow «Kurulyş: Osman» taryhy serialyň üçünji möwsüminiň jemleýji seriýasynda düşdi.
Türkmenistanly pälwanyň surata düşen 98-nji seriýasy ATV teleýaýlymynda 15-nji iýunda görkezilipdi diýip, Turkmenportal habar berýär.
Ýagşymyradow taryhy serialda Konýadan Balabanyň keşbini ýerine ýetir...

Dowamy »

98 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Serdar Berdimuhamedow bilen Ebrahim Raisiniň Bilelikdäki Beýannamasynda nämeler göz öňünde tutulýar?

15-nji iýunda geçirilen Tähran duşuşygynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň Bilelikdäki Beýannamasyna gol çekildi. Onda taraplaryň taryhdan gelip çykýan dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, özara hormat goýmak ýörelgelerine daýanýan, strategik häsiýete eýe...

Dowamy »

72 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 3 months ago

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň parlamentiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

15-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Tähranda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň Başlygy Mohammed Bager Galibaf bilen gepleşikleri geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň degişli agzalary hem gatnaşdylar.
Duşuşygyň başynda döwlet Baştutanymyz jenap Mohammed Bager Galibafa Türkmeni...

Dowamy »

38 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 3 months ago

Türkmenistan we Eýran hyzmatdaşlyk hakynda 9 resminama gol çekdiler

15-nji iýunda Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Ebrahim Raisi Tähranda geçiren ikitaraplaýyn gepleşikleriniň barşynda hyzmatdaşlyk hakynda 9 sany ikitaraplaýyn resminama gol çekdiler diýip, IRNA agentligi habar berýär.
Iki ýurduň ministrleriniň gatnaşmagynda gol çekilen resminamalar ulag-üstaşyr ulgamy ösdürmäge, ylmy-medeni alyş-çalşyga...

Dowamy »

87 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 3 months ago

Döwletjan Ýagşymyradow meşhur türk serialynda keşp janlandyrdy

MMA-nyň (garyşyk söweş sungaty) söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradow Osman imperiýasynyň döreýşi baradaky meşhur türk serialynda keşp janlandyrypdyr. Türgen surata düşürilen wideoýazgylardan bölekleri we kinonyň öňki bölüminden parçalary öz Instagram sahypasynda ýerleşdiripdir.
Taryhy wakalara baý bu serialy ATV teleýaýlymy 2019-njy ýyldan bä...

Dowamy »

332 1
Täzelikler, watandash tarapyndan 3 months ago

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşigi ýaş zehinleri gözleýär

– Ýaş zehinli suratkeşler Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy bolmaga mümkinçilik alarlar – diýip, şu gün gurama yglan etdi.
Şu maksat bilen 24-nji awgustda agzalyga dalaşgärleriň işleriniň sergisi gurnalar we onuň netijeleri boýunça iň zehinli suratkeşler kesgitlener.
Sergä gatnaşmak isleýänler öz eserlerini 15-nji iýund...

Dowamy »

131 1
Täzelikler, watandash tarapyndan 3 months ago

*****


Sag tarapdaky Li Redmond " iň uzyn dyrnakly " adyna eýe öňki rekortçy we Melwin But - häzirki rekort eýesi. Onuň dyrnaklary 9 metr uzynlykda. Li Redmond bolsa 2010 ýylda awtoulag heläkçiliginde dyrnaklaryny ýitiripdi.

Dowamy »

287 0
Täzelikler, Гость tarapyndan 3 months ago

Merilin Monronyň portreti 195 mln dollara satyldy

Amerikanyň nusgawy pop-arty Endi Uorholyň Merilin Monronyň portreti şekillendirilen Shot Sage Blue Marilyn diýen işi bäsleşikli söwdada satyldy. Bu barada Christie s auksionlar öýüniň saýtynda habar berilýär.
Portret söwdalaşyklaryň dowamynda ýokary bahadan - 195 million dollara satyldy. Ony gelip çykyşy ermeni bolan amerikaly art-diler Larr...

Dowamy »

313 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 4 months ago