Kitap.clan.su

Talyplar
Nebit basym gutarýar, uraaaaaaa
Uraaaa, iň soňunda şu nebit diýen peläket gutarýar. Şu gidişine gitse neýitiň zapaslary ýene 30 ýyla ýetmelimişin. Nebit gutarsa welin ýer ýüzüniň uruşlarynyň barsy gutarýar, sebäbi urşmak üçin nebit getek. Nebit bolmasa goşunlary ondan oňa zyňyp bolanok. Ähli harby tehnika nebitde ýöreýär. Şon...

Dowamy »

1134 6
Sorag-jogap, 2 years ago


@Kitapçy.ml, saňa sorag...

Ateistiň howpy barada mesele gozgapsyň, yslamyňkyny gozgasyň gelmedimi?!...

Dowamy »

777 15
Sorag-jogap, 2 years ago


Чынмыкарай?!...

Тажигистанда -45°С аяз дийя велин, чынмыкарай?!...

Dowamy »

730 4
Täzelikler, 2 years ago


Wekilbazar howa maglumaty...

Şu gün 05.02.2022ý, sagat 16:35.
Howa barada aýdaýjakdym, biziň ýanymyz gaty erbet tozan, gum ýagýar, takmynan, 300-400 metrden aňyrsy görnenok...
Soňky wagt üns berýän welin, tozan gaty köp gelýär. Bu tozan nireden gelýärkä?! GO-GB tarapdan gelýär bize, o taýda-da Eýran bar. Eýranda tebigy betbagtçylyk bolýarmyka ýa?! Arada Türkmenis...

Dowamy »

843 9
Täzelikler, 2 years ago


Menem kem galmayyn))

Bir oglan dostunynka oturmaga gidyar. Dostunynka uly yabyn ustunden gechip gitmeli, on ustunde-de bir adam gechip biler yaly kopri bar. Dostunynka baryp iki chuyshani jynkyldadyp yzyna gelyarka yanky yabyn koprusi iki sany bolup gorunyar diyya, indi sorag: shol iki koprin haysyndan gechsen yaba gachman gechip bolyar?

Dowamy »

856 13
Sorag-jogap, 2 years ago


KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #10

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #10
Enkaň haýyşy boýunça...
—Wah, men onuň haramzadadygyny nä bilipdirin öň! Onsoňam, adam diýeniň çig süýt emen-dä. Käteler kör bolar eken, dogan! Görmeli zady gözi görmese, kä kişiniň akyly diýlene ýetmez eken—diýip, Sadap gynançly gepledi.—Ýogsa ejem dagam kän aýtdy-la. Diňlemedim. Wah, iň bolman, ça...

Dowamy »

751 1
Edebiýat, 2 years ago


KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #9

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #9
Enkaň haýyşy boýunça...
«Diňe haýwan hem binamys adam şeýle bolup biler» diýip, Sadap ol hakda ýigrenç bilen pikir öwürdi. Hut şol gije Bähbit tarapdan onuň ýüregi öldi...

***

Ine, şeýdip Sadabyň ikinji durmuşy tigirlenip ugrady. Ol kä gün şarpyk datdy, kä gün sögünç eşi...

Dowamy »

780 3
Edebiýat, 2 years ago


KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #8

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #8

Enkaň haýyşy boýunça...

Pälwan oýanyp, daşaryk çykanda, onuň el-ýüzüni ýuwup berdi. Bileje oturyp, nahar iýdi. Şeýdip, Pälwan Sadaba derrew höwrükdi. Gyzjagazlar bolsa, täze ejelikden asylyşyp ýören jigilerine gözlerini alardyp seredişýärdiler...

***

Bähb...

Dowamy »

618 0
Edebiýat, 2 years ago


KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #7

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #7
Enkaň haýyşy boýunça...

Sadap maşyndan düşüp, ädimlerini çaltlandyrdy. Bähbit hem uly asfalt ýola tarap öwrülip gitdi.

***

Öýlerine ýakynlaşdygysaýy Sadabyň bükgüldisi artdy. Birhili alasarmyk duýgular onuň kalbyny mäjumlap, aldym-berdime salyp barýardy. Ýüregi b...

Dowamy »

669 0
Edebiýat, 2 years ago


KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #6

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #6
Enkaň haýyşy boýunça...

Tebigatyň döreden jandarlaryna onuň ägirt hem gudratly kanunyndan gaçyp gutulma ýok. Tebigatyň baky üýtgewsiz kanunyny hiç kim, hiç bir zat üýtgedibem bilenok. Onuň öňünde hemmeler ejiz!

Ikinji bölüm

Јdimlerini näçe çalt urýan-da bolsa, Sa...

Dowamy »

746 6
Edebiýat, 2 years ago


KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #5

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #5
Enkaň haýyşy boýunça...

***

Aşgabat diýlip çykylan pursatdan Sylabyň özüni alyp barşy ýene Sadabyň ýüregini üýtgetdi. Gyz «Söýgi indi başlanaýýarmyka?» diýip pikir öwürdi. Sylap samolýota münülende-düşülende, Sadabyň elinden tutdy. Samolýota ilkinji gezek münenligi üçin Sadabyň...

Dowamy »

660 1
Edebiýat, 2 years ago


KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #4

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #4
Enkaň haýyşy boýunça...
Sadap onuň bolşuny geňlese-de, dawalaşmady. Saçagyny, çäýnek-käsesini, iýip-içmek üçin getiren zatlaryny sesini çykarman, Sylabyň ýanyna eltdi.

Sylap özüniň iýip-içýänini Sadabyň görenini halamaýanyny duýduryp, keserilip oturdy. Çaý guýundy. Soňam çörek döwüp, ç...

Dowamy »

610 0
Edebiýat, 2 years ago


KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #3

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #3

Enkaň haýyşy boýunça...

Sadap Jeren gidensoň, burça bakyp, sessiz-üýnsüz oturdy. Içerik Bibi girdi. Ony görenden, Sadap kemsinmekden ýaňa tas möňňüripdi. Ýöne birden ile masgara bolaýmakdan çekinip, dodagyny dişledi. Sessiz gözýaş dökdi.

—Sag-aman ördüňizmi?—diýip, Bibi...

Dowamy »

595 0
Edebiýat, 2 years ago


KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #2

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #2

Enkaň haýyşy boýunça...

Şonuň üçinem maý barka, Sylaba niýetine düwen zatlaryny diýip galmak isleýärdi.
Ol her gije Sylaby daşarda ýekeräk görmek üçin peýläp başlady. Oňa-muňa güýmenen bolup, tä goňşy öýde çyra öçýänçä, daşarda köwlendi. Gözlerini goňşulardan aýyrmady. Tomsuň a...

Dowamy »

603 0
Edebiýat, 2 years ago


KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #1

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #1

Enkaň haýyşy boýunça...

Birinji bölüm.

Sadap böwrüne dürtülen dek, tisginip oýananda, daň saz berip, töwerek gowy ýagtylypdy. Muňa gyzyň ýüregi aşak gaçana döndi. Gözlerini töwerege aýlady. Öňküje ýerinde goluny ýassanyp, düşeksiz-ýassyksyz uklap ýatan Sylaba nazary düş...

Dowamy »

680 0
Edebiýat, 2 years ago


Googlist we Google buthanasy hakynda Google size, öz diliñize terjime-de edip berýär.

Googlist we Google buthanasy hakynda Google size, öz diliñize terjime-de edip berýär.
Google-y adam ýasamak üçin gaty kämildir öýdýärsiňizmi? Google-yň aňyrsynda ylahy güýç barmy? Şeýle pikir edýän bolsaň, ýeke dälsiň! Galp dinler seriýasyny Google buthanasyny tanatmak bilen başlaýarys. Ine, Googlists we Google hakda öňe süren täsinlikleri w...

Dowamy »

659 6
Bilim, 2 years ago


Rahman Zülfikarow (Powest)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
2020 » Июнь » 26 » Rahman Zulfikarow (Powest) 19:13.
Awtor: Rahman Zülfikarow.

Rahmanyň garşysynda dört sany adam otyrdy. Rahman bilen ol dört adanyň arasyndan, edil çeşme ýaly bolup giň saçak geçýärdi. Saçagyň üsti her dürli nygmatlardan dolydy. Rahman bolsa geň galýa...

Dowamy »

595 3
Edebiýat, 2 years ago


Google (Powest) #2-3

Google (Powest) #2-3.
Rahman Zülfikarow.
Bellik: Ikinji we üçünji bölümleri şu blogda yzygyderlikde goýdum.

2-nji bölüm

Jahangir alagaraňky bir ýerde gözlerini açdy. Daş töwerekden ýakymly bir zadyň ysy gelýärdi. Ol giň bir otagda-dy, ol otagyň diwarlary görnenokdy, diwarlar tümlikde bir ýerde gizlenipdi....

Dowamy »

574 1
Edebiýat, 2 years ago


Google (Powest) #1

Google (Powest)
Rahman Zülfikarow
1-nji bölüm.

Jahangir ýesir düşüpdi, oň ýesir düşenine-de 40 gün bolupdy. Duşman barada köp erbet zatlar aýdýardylar, ýöne näme diýselerem duşman rehimdar bolup çykdy, özem öz rehimdarlygy bilen Jahangiri örän geň galdyrypdy. Jahangiri 40 günläp diňe bakdylar, oňa hiç kim azar bermedi....

Dowamy »

604 1
Edebiýat, 2 years ago


GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #9

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #9
Enkaň haýyşy boýunça...
Jemleýji bölüm.

Allamyradyň daň bilen elten habaryna Döndi aglamady. Jigisiniň gününe aglap-aglap, indi onuň gözýaşlary gurapdy. Ol indi başa näme gelse, görübermegiň pikiri bilen ýaşaýardy. Aglamasa-da, ol juda gynandy. Döndi Jemile samrama belasyna ýolugansoň,...

Dowamy »

586 0
Edebiýat, 2 years ago


GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #8

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #8
Enkaň haýyşy boýunça...

Bir günem ol Soltangülden ymykly ar almagy niýetine düwüp, ýola çykdy. Ýusubyň maşynyny garawullady. Maşynda Ýusubyň diňe özi bolan halatlary ýoluň gyrasynda durup, onuň yzyndan bakyp galdy.

Soňky günler Soltangülüň häli-şindi Jemilede dälilik öňden bard...

Dowamy »

570 0
Edebiýat, 2 years ago


GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #7

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #7
Enkaň haýyşy boýunça...

Yryma salgylanyp, Sary serhoşuň hossarlary onuň üçin dul aýalyň idegine çykdylar. Olar başga obalary gözlemedilerem. Sary serhoşdan ýaşy juda kiçi bolsa-da, hatda onuň öz gyzlary bilen deň-duş bolsa-da, Jemilä gudaçylyga geldiler.

—Obada şondan başga dul...

Dowamy »

532 0
Edebiýat, 2 years ago


GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #6

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #6
Enkaň haýyşy boýunça...

Ol diňe ogully bolmagyň höwesi bilen ýaşaýardy. Ýöne Jemiläni näme etjegini bilenokdy. Jemiläniň özüni gowy görýänine düşünýärdi. Onuň özünden aňsat aýrylmajagyny-da bilýärdi. «Aýal tapsam bolýa, her zat ederin, aýraryn» diýip, öz-özüne göwünlik berýärdi. Özem günsaýyn...

Dowamy »

545 0
Edebiýat, 2 years ago


GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #5

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #5
Enkaň haýyşy boýunça...
Bu gaýgy Ýusubyňam ýüregine ornady. Ýöne ol dymýardy. Ol öz Jemilesiniň bu pikir bilen horlanýanyny duýup ýörensoň, onuň aladasyny ýene artdyrmak islmedi. «Belki, däri-derman alsa, haýyr eder» diýip, öz göwnüne teselli berdi.

Jemile ýagdaýyny ilki bilen jorasy G...

Dowamy »

587 1
Edebiýat, 2 years ago


GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #4

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #4
Enkaň haýyşy boýunça...
—Bar, gykylyk gerek däl maňa. Gyz-a häzir öýde-de ýok. Tapan ýeriňden al-da gidiber!—diýibem, Abdy aga öýüne girip gitdi.

Gurban aga-da ýüzüne urlan ýaly bolup, yzyna dolandy.

—Menden gowa berjekmişmi diýsene gyzyny! —diýip, ýolboýy hüňürdäp gaýtd...

Dowamy »

597 0
Edebiýat, 2 years ago