Yalnyzlygyn bir görnüşi

Yalnyzlygyn bir görnüşi

Menin kompyuterimde yüzlerce surat bar, herhili tebigat, herhili kultura, herhili yurtlar, şaherlerde alynan. Kawagt seredyan, göwnüni açyar. Önlerem şon yaly bolyardy. Meselem universitedi gazanmakam ya-da gazananymdan son gelmeli wagtyma garaşyp yörkam Türkiye hakda surat görsem şeyle göwnümi açyardy. Owadan...

Dowamy »

2527 3
Köneler, 16 years ago


Futbolçy kaka hakda

Meshur brazil futbolcy Kaka`ny tanamayaniniz yokdur. onun durmushy hakda okanlarynyzam belki bardyr. men onun durmushy barada yazylan gysga bir yazgy okapdym, mana tasir etdi. Braziliyaly okde futbolcylaryn kopusinin menzesh ykballary bar; garyp masgalada dogulmak. Pele sheyle, ronaldo, ronaldinho dagam sheyle diyip bilyan. Emma Kaka bulardan uytg...

Dowamy »

2875 16
Köneler, 16 years ago


Daşky gurşawyn adama tasiri/üytgemek

Daşky gurşawyn adama gaty tasir edyanini hemme kişi bilyandir. Emma şol hemme kişin hemmesinin bilmeyan, belkem bilmek islemeyan bir zady bar, ol bolsa daşky gurşawyn olaryn özlerine yetiren tasiri. Çagalykdan bari bizin yetişen, yaşan gurşawymyzyn bize gaty uly tasiri bar. bir manyda ol zatlar bizi biz eden zatlar. Hasiyetimize, pikir yöredişimize...

Dowamy »

2534 3
Köneler, 16 years ago


Eje hakda multfilmin tasiri

Arada otyrkam birden kiçikam köp gören bir multfilmim yadyma düşdi. İndiki çagalaryn görüp görmanini biljekdal sebabi indi berilmeyan bolmagy ahmal. Yöne men denduşlar bilyandir. Yalnyşmayan bolsam 3 sany oglanjyk doganlar bardy. Gyşda, garda oyun oynayarlar daşarda. İçerde bolsa odun gyrasynda ejeleri hassa bolup yatyr. Çagalar bir girip bir çykya...

Dowamy »

2865 9
Köneler, 16 years ago


Yazyjy/şahyr bolmak üçin...

Ali Ural atly bir türk yazyjysy bilen zaman gazedinde çykan reportajy okadym. gazetde yazyjy bolanson kawagt yazgylarynam okayan we halayadym. reportajda şahyrlyk we yazyjylyk barada gowy zatlar diyyar.menin göwnüme yarady, belki sizinem göwnünize yarap biler diyip gerekli gören yerlerimi terjime edip dykgatynyza hödürleyan. aramyzda gyzyklanyanlar...

Dowamy »

2849 23
Köneler, 16 years ago


Çagalyk

Çagalyk

Kabir zatlar bar, olar her gezek adama bir zatlary yatladyar, üytgeşik duygylary çagyryar, adamda bir zarynlyk, namedigi gaty saygarylmayan zatlara bolan küysegi artdyryar. Ol zatlar uly zatlar bolup bilşi yaly kiçijek, yönekeyje, adamlaryn köp ünsüni çekmeyan zatlaram bolup biler. Meselem mende sessiz bir...

Dowamy »

2411 13
Köneler, 16 years ago


Türkiyedaki türban meselesine garayşym

syyasy dal, şahsy garayşym. syyasat bilen işim yok.
Aslynda köp bolyar yöne sonky wagtlar hasam, şu türkiyedaki bolyan wakalary görüp türklerin öz aydyşlary yaly “kiçi dilimi yuwdyan”. Agzymy açyan, gen galyan. Gaharyn gelmez yalam dal kabirlerinin bolşuna. Gahary gelmeyan yokduram öydemok özüm-a. Elbetde men gaharym mana degişli, başga bir...

Dowamy »

3248 51
Köneler, 16 years ago


Sozde dal ozde bolmak

uzynrak bolanson boleklere bolup goydum.

Sozde dal ozde bolmak.

Shu sozlemi gowy goryan. Turkiyede okayanlar bilyandir. Turkcede “sozde degil ozde olmak” diyilyar. Men terjime edip bilmedik bolmagym mumkin. Yagny “bir zadyn sozuni etmek, sheyle gorunmek mesele dal, esasy zat hakykatdanam, yuregin bilen shol bolmak” m...

Dowamy »

2880 14
Köneler, 16 years ago


Plan-programmaly yashamak

Planly-programmaly yashamak.

Kabir adamlar planly hereket etmegi, gunde etjek ishlerini planlamagy gereksiz goryarler. Hergun belli wagtlarda belli ishleri etmegi bir monotonluk, oz erkinligini gysmak yaly goryarler. Men shu pikre goshulamok, sebabi ashakda.
Aslynda planly bolmagy goldamak ya-da garshy cykmagyn ikisem dogry ya...

Dowamy »

2632 8
Köneler, 16 years ago


Turkmen bolmak

gadyrly agzalar, sizin pikirinizce turkmen bolmagyn bir ayratynlygy barmy? bar bolsa nameler olar? \"men turkmen\" diyip gaysharlyp gezip bilyan bolsanyz, muny bir ustunlik hokmunde gorup bilyan bolsanyz muna sebap name? shu soraglara oz jogaplarynyzy yazsanyz.
men ozum bilemok sholar yaly zat. nace yyl bari ozumin milletcilik duygymyn pesd...

Dowamy »

3260 27
Köneler, 16 years ago


Taze turkmence sozler

hemmaniz bilyaniz, turkmenistanda turkmence bolmayan sozleri turkmenceleshdiryarler sonky wagtlar. meselem wertolyot sozuni dikucar diyipdirler[gybat saytynyn yalancysy men :)].
birnace yil bari kabir sozler tv\'de ulanylyar. menin dushanlarymdan yadyma dushyanler:
komanda=topar
gruppa=topar
stadion=toplum

...

Dowamy »

6317 12
Köneler, 16 years ago


Gadyr bilmegin manysy

Watanyny kim gaty kuysar? Ondan ayra dushen. Kim oyuni kuyseyar? Birnace gun hem bolsa oyunden uzak galan. Eje-kakasyny? Olam sheyle. Adamyn icinde shon yaly duygy bar, kuyseg duygusy. We ol duygy her wagt doranok, onun doremegi ucin belli shertler bolmaly. Bir zady kuysemek ucin ondan ayra dushmek gerek. Bu kuyseg duygusynyn adama acyan bashga bir...

Dowamy »

3331 21
Köneler, 16 years ago


Yoluny yitirenin basdan gecirenleri

bir dostum yazypdyr shu goshgyny. birinji gezek goshgy yazyshym diyyar. nahili boludyr diyip menden sorayar. dogrymy aytsam menin ucin erbet dal. aslynda menin oz talantym bolmanson herhili goshgy mana gowy gorunyar.
shu saytymyzda goshgy ussatlary kan. shuna name diyyaniz? bahalandyryn hany, nacha degyar? :)

Dowamy »

3350 31
Köneler, 16 years ago


Bir bolek gechmishden kuyseg/ ich dokme

Gadyrly agzalar sizem gecmishinizi kuyseyansiniz kawagt. Men birnace gun bari chagalygymy, mekdep yyllarymy, watanymy gaty kuyseyan. Ine shuwagtam sapak okap otyrdym welin birden yuregimde bir agy duyup gitdim. Yadyma Ashgabadyn agshamaralary dushdi. Esasanam mekdepde sonky yyllarym yadyma dushdi. Aslynda hemme yerde sheyledir welin men As...

Dowamy »

2752 4
Köneler, 16 years ago


Bashymdan gecen bir waka ;)

Men bashymdan gecen bir wakany aydyp bereyin. Waka mamamlaryn, yagny ejemin ejelerinin howlusynyn dash yuzunde bolup gecyar. Olaryn gonshularynyn howlusynyn agzynda ejem, mamam we bashga-da bir gyz bardy, birem onun ejesi bardy. Gyz bir garayagyz, gozleri iri, gorkli bir gyzdy. Hindi gyzlaryna chalymdashdy. Yylgyrysy, bakyshy, hereketleri...

Dowamy »

8679 26
Köneler, 16 years ago


Forum- blog tapawudy

blog bolanda forumdan nahili duypli tapawudy bar? bilshime gora forum aslynda chate menzeshrak, blog bolsa has kop makala yaly yazgylara yakyn zat. ya yalnysh bilyanmi? shular hakda aydaysanyz..

Dowamy »

3611 8
Köneler, 16 years ago


Jogaplar gornenok.

Salam dostlar.
Taze saytymyza-da gowushdykmy? :)
Men hazir-a gaty owreniship bilmedim. ay shuwagt olar hakda zat diymayin. entek tayyar dal yerleri hem tayyar bolsun, son pikirlerimi aydaryn nesip bolsa.
shuwagt mende esasan bir problema bar. \\\"jogaplar\\\"y gorup bilemok. birinji haty okayan, emma jogaplarda zat gornenok. \...

Dowamy »

3454 2
Köneler, 16 years ago