menden son gelen sana meni unutdyrar yone yadyndan cykarma durmus adama tuykuren tuykiligini yalatmaz yutdurar.
simyon
 • 0
 • 16
 • 15/01/2017 10:59
 • 1 minutda oka

Kici we uly

Ullakan dunyanin kici adamsy,

Ozunden ullakan aladasy bar.

Sheyle aladasy derdi ynsana,

Onun yashaysyna bolyar hokumdar.Ullakan adamyn kici yuregi,

Ozunden ullakan derdi goteryar.

Manysyz goryarde dushen gijani,

Yasayysda...

DOWAMYNY OKA
wagt
 • 1
 • 40
 • 15/01/2017 10:01
 • 1 minutda oka

salam

salamchik, talyplar))
ruqaya
 • 0
 • 14
 • 15/01/2017 09:50
 • 1 minutda oka

DÜRLI HALKLARYŇ TÄZE ÝYL DÄPLERI

Her ýurtda bu baýramçylyk özboluşly bellenilip geçilýär. Täze Ýyly belleme däpleriniň dürliligine garamazdan, olaryň esasynda geljege bolan ynamlylyk, täzeliklere we arzuwlara bolan ymtylyş, biri-biriňe hormat goýma duýgulary...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 42
 • 13/01/2017 10:05
 • 4 minutda oka

Köne Täze ýyl gutly bolsun

Bütin Türkmen ilini ýetip gelen köne täze ýyl baýramy bilen gutlaýaryn! Gutlamak bilen size jan saglyk, maşgala agzybirligini, ýurt abadançylygyny, okuwyňyzda işiňizde üstünlik, durmuşyňyzda bagt, 2016-njý ýylda ýetip...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 55
 • 13/01/2017 10:03
 • 1 minutda oka

admine salam

Dowamy yok dowamsyz
yatdancykarmeni
 • 0
 • 36
 • 11/01/2017 07:12
 • 1 minutda oka

gechmish

Akyla aylanan gyzlar
Sizden alman oz arymy
Gozledim yagsyzada
dusundim akmaklyga

barynyz yalan ekeniniz
gozume sindi dikeniniz
indi bilyan bileniniz
ya ulumy siz menden

Gidip gordüm geljege
Geçmishe döz geljege
yatdancykarmeni
 • 1
 • 54
 • 11/01/2017 12:04
 • 1 minutda oka

Täze Ýyl

Ol öýe giren badyna öýüň myhmanlary ony garşy aldy. Öýde oturanlar onuň hal ahwalyny soraşdyryp başladylar. Ol bolsa olara jogabyny bermän duranokdy. "Ha-ha-ha" diýip öýüň içindäkiler suwjaryldylar. Ol bolsa olar ýaly...

DOWAMYNY OKA
yatdancykarmeni
 • 1
 • 57
 • 10/01/2017 11:47
 • 1 minutda oka

Haýyş etýàrin Admin!!!

Admin ashaky temany pozup bermegiñizi sizden haýysh etyàrin Internet pesligi sebäpli ýazyp bolonok herhili barlap gördüm bolonok hayysh
OrazM
 • 4
 • 77
 • 10/01/2017 08:02
 • 1 minutda oka

Türkmen fiskaly (agenda) barada taryhy hekaýa

…Ilki bilen hinden syçanyň tumşugy göründi. Murtlary taýzaryp duran, ujunda kinniwanja, gyzylja nokatjyk bolan çal tumşuk, “tys-tys” edip, öwran-öwran ysyrgandy. Soňra tüýlüje tumşuk öňe süýşdi-de, hiniň deşiginden...

DOWAMYNY OKA
OrazM
 • 2
 • 111
 • 10/01/2017 07:28
 • 54 minutda oka