Goşgy / Gurbandurdy Orazow

Sen gyýylma ykbalyma, eje jan,

Dilgir-dilgir bakma gara gijäme.

Gurban men bir kile nabada biten

Göwnüñe hem gubar tutan didäñe.Hoşlaşmaly boldy harplygy bilen,

Şol günler hüwdiñ deý oñatdy weli,

Dulugma doñduryp...

DOWAMYNY OKA
dipsomaniac1
 • 0
 • 30
 • 20/07/2017 03:44
 • 1 minutda oka

salam

salamchik,talyplar))
ruqaya
 • 1
 • 31
 • 20/07/2017 03:26
 • 1 minutda oka

JAHANDA URUŞ BARÝARKA (Rahym Esenow)

Rahym EsenowJAHANDA URUŞ BARÝARKA(powest hem oçerkler)

Rusçadan terjime eden Baýram Jütdiýew.''Türkmenistan'' Neşirýaty.

Aşgabat 1978Esenow R. Jahanda uruş barýarka (Powest) A. ''Türkmenistan''...

DOWAMYNY OKA
Jeksparro
 • 1
 • 41
 • 20/07/2017 10:21
 • 36 minutda oka

JAHANDA URUŞ BARÝARKA (Rahym Esenow)

Rahym EsenowJAHANDA URUŞ BARÝARKA(powest hem oçerkler)

Rusçadan terjime eden Baýram Jütdiýew.''Türkmenistan'' Neşirýaty.

Aşgabat 1978Esenow R. Jahanda uruş barýarka (Powest) A. ''Türkmenistan''...

DOWAMYNY OKA
Jeksparro
 • 0
 • 26
 • 20/07/2017 10:20
 • 36 minutda oka

Ýurdumyzda “Aziada-2017”-ä görülýän taýýarlyklar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda sporty we bedenterbiýäni ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barha rowaçlanýar. “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň” ýylynda...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 26
 • 20/07/2017 09:01
 • 1 minutda oka

Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň keselleriň öňüni almakda ýeten sepgitlerI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda, beýleki ugurlar bilen bir hatarda, saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek we kämilleşdirmek babatda alnyp barylýan işleriň ähmiýeti...

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 0
 • 40
 • 19/07/2017 08:35
 • 6 minutda oka

vpn gerek

#Ishleyan vpn gerekdi, bilyan bolsanyz
LIDERRR
 • 1
 • 111
 • 18/07/2017 03:09
 • 1 minutda oka

EL HÜNÄRLI IL GEZER

Güneşe baý tomus paslynyň häzirki günlerinde bagtyýar çagalaryň şatlykly sesleri abadan ýurdumyza gaýtalanmajak gözellik goşýar, öçmejek öwüşgin çaýýar. Ýurdumyzyň iň gözel künjekleriniň biri bolan Gökdere jülgesinde...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 51
 • 17/07/2017 10:54
 • 2 minutda oka

Türkmenistanda ykdysadyýeti dolandyrmak we maliýe ulgamyny özgertmek hakynda

Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň täze tapgyry, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda giň gerimli özgertmeleriň geçirilmegi döwlet dolandyryş düzümlerini kämilleşdirmegiň hasabyna döwlet wezipelerini (funksiýalaryny) amatly...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 64
 • 17/07/2017 10:53
 • 1 minutda oka

Täze jaý toýlary

Ýurdumuzyň baş şäheri болан пайтагтымыз Ашгабадыň çäkleriniň giňelmegi hem-de onuň ýaşaýjylarynyň sanynyň artmagy göz öňünde tutulyp, işlenip taýýarlanylan durmuş ähmiýetli taslamalar üstünlikli...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 96
 • 15/07/2017 08:29
 • 1 minutda oka