Türkmenistandaky maliýe hasabatlary halkara ölçeglerine laýyklykda taýýarlanylar

Türkmenistanda 2018-nji ýyla çenli buhgalterçilik hasaba alnyşynyň we maliýe hasabatlylygyň milli ulgamyny halkara ölçeglerine laýyk getirmek boýunça zerur çäreleri görmek, şol sanda usulyýet gollanmalaryny taýýarlamak,...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 9
 • 17/12/2017 12:56
 • 1 minutda oka

Türkmen emeldarlary “ýurtda azyk bolçulygyny goldamak” barada hasabat berdilerMinistrler kabinetiniň 15-nji dekabrda bolan mejlisinde wise-premýer Orazmyrat Gurbannazarow prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa azyk bolçulygyny goldamak, içerki bazary doldurmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi....

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 6
 • 17/12/2017 12:54
 • 1 minutda oka

Prezident nebit-gaz pudagyna maýa çekmegi buýurdy

Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň 15-nji dekabrda geçirilen mejlisinde “Türkmenistanyň nebit-gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin programmasyny” amala aşyrmak we Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 6
 • 17/12/2017 12:51
 • 1 minutda oka

Prezident rallisiniň gapdalyndan welomarafon we ýüwrükler ýaryşy hem gurnalar

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamdow 22-nji noýabrda halkara ralli gurnamagy tabşyrdy.Ministrler kabinetiniň 15-nji dekabrdaky mejlisinde döwlet baştutany bu ugur boýunça welosiped ýaryşyny, onuň welaýatlaryň...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 7
 • 17/12/2017 12:49
 • 1 minutda oka

Türkmenistandaky çagalary internetde “oýlanyşyksyz” bilim almakdan ätiýaçlandyrdylar

14-nji dekabrda Aşgabatda, BMG-niň wekilhanasynyň binasynda BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) 2017-nji ýylda dünýä çagalarynyň ýagdaýy – “Sanlar dünýäsindäki çagalar” atly hasabaty bilen tanyşdyrylyşy boldy.Çäräniň...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 39
 • 16/12/2017 04:26
 • 1 minutda oka

Aşgabatda türkmen-amerikan hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

14-nji dekabrda Aşgabatda Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň mejlisi boldy.Duşuşyga Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, Aşgabat şäher häkimliginiň, şeýle-de ABŞ-nyň«Westport Trading Europe»,...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 27
 • 16/12/2017 01:12
 • 1 minutda oka

Anekdot (degişme) däl

1-nji dekabrdan başlap Aşgabatdaky Nika öýlerinde (zags) kwartiraňda suw ölçeýji guralyň oturdylandygy barada sprawka getirmeseň, aýrylyşmak hakyndaky arzaňy kabul etmeýärler.“Türkmenistanyň Hronikasynyň” ozal...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 37
 • 16/12/2017 01:10
 • 1 minutda oka

Daşary ykdysady iş banky ýene pul nagtlaşdyrmagy çäklendirdi we Türkmenistanda ýylyň banky boldy

“Türkmenistanyň Hronikasynyň” habarçylarynyň habar bermeklerine görä, Daşary ykdysady iş banky ýene-de bank kartlaryndan daşary ýurtlarda pul nagtlaşdyrmak mümkinçiligine çäklendirme girizdi. Bu barada bankyň işgärleri...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 2
 • 91
 • 14/12/2017 12:41
 • 1 minutda oka

Taras Kopiý:"Häkimiýetleriň Gaznada pul bar diýmegine garamazdan, “Türkmennebit” bergisini üzmäge gyssanmaýar"

“CIS Debt Recovery Solutions” kompaniýasynyň uly maliýe geňeşçisi Taras Kopiý 7-nji dekabrda “Türkmenistanyň Hronikasy” bilen söhbetdeşlikde “Türkmenistanyň nebit-gaz pudagynyň defolt ýagdaýyna düşendigini”...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 55
 • 14/12/2017 01:10
 • 1 minutda oka

Visa türkmen banklarynyň ‘bergisi ýok’ diýýär, çeşmeler öz diýenlerine tutýar

Visa kompaniýasy Azatlygyň soraglaryna ýazmaça jogap berip, türkmen banklarynyň halkara töleg sistemasynyň öňünde bergisiniň bardygy hakynda çykan habarlary ret etdi.“Azatlyk” mundan öň Türkmenistanyň maliýe edaralaryndaky...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 68
 • 14/12/2017 01:08
 • 4 minutda oka