Jynsy gatnaşygyñ ýygylygy saglyk üçin zyýanlymy?

Jynsy gatnaşygyñ ýygylygy saglyk üçin zyýanlymy?

Adamlar jynsy islegi we işjeñliginiñ ýüze çykyş derejesi boýunça dürli-dürli bolup, ol ýagdaý beden aýratynlyklaryna baglydyr. Ýöne çenden aşa seksual işjeñlik, wagtyñ geçmegi bilen ruhy gamgynlylygyna, uky bozulmalara, gaharjañlyga, ýadawlyga, jynsy gowşaklyga getirip biler. Juda ýygy...

Dowamy »

1 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 26 minutes ago

Türkmenistanly erkin göreşçiler Eýranda ýetginjekleriň arasynda geçirilen halkara ýaryşda iki medal gazandylar

Türkmenistanly erkin göreşçiler Eýranda ýetginjekleriň arasynda geçirilen halkara ýaryşda iki medal gazandylar
Aşgabadyň ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ysmaýyl Muhammedow Eýranyň Kazwin şäherinde ýetginjekleriň arasynda erkin göreş boýunça geçirilen halkara ýaryşda 41 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, kümüş medal...

Dowamy »

26 0
Sport, 12 tarapyndan 1 day ago

Türkmen türgenleri guşakly göreş boýunça Gazagystanda geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal gazandylar

Türkmen türgenleri guşakly göreş boýunça Gazagystanda geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal gazandylar
Ýakynda Gazagystanyň paýtagty Nur-Sultan şäherinde geçirilen guşakly göreş boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndysy altyn medallaryň üçüsine we iki sany bürünç medala mynasyp boldy.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar...

Dowamy »

13 0
Sport, 12 tarapyndan 1 day ago

Katarda futbol boýunça dünýäniň klublaýyn çempionaty başlanýar

Katarda futbol boýunça dünýäniň klublaýyn çempionaty başlanýar

Şu gün Katarda futbol boýunça dünýäniň klublaýyn çempionatyna badalga berilýär diýip, TASS habar berýär. FIFA tarapyndan her ýyl geçirilýän çempionata alty konfederasiýasynyň we ýer eýesi Kataryň çempionlary gatnaşýar.

Şu ýyl dünýäniň iň güýçli kluby bolmak...

Dowamy »

22 0
Sport, 12 tarapyndan 1 day ago

«Матч ТВ» Döwletjan Ýagşymyradow bilen Alekseý Butoriniň arasyndaky tutluşygy göni ýaýlymda görkezer

«Матч ТВ» Döwletjan Ýagşymyradow bilen Alekseý Butoriniň arasyndaky tutluşygy göni ýaýlymda görkezer
14-nji dekabrda Sank-Peterburg şäherindäki «Sibir Arenada» türkmenistanly pälwan Döwletjan Ýagşymyradow bilen russiýaly Alekseý Butoriniň arasynda ACA 103-iň tutluşygy bolar. Tutluşykda ýarym agyr agramda Döwletjan Ýagşymyradow çempionlyk guş...

Dowamy »

80 1
Sport, 12 tarapyndan 1 day ago

Dostluk.ru

Dostluk.ru-da nadip blok doretmeli?bilyan bolsanyz aydayyn

Dowamy »

75 1
Sorag-jogap, Güneşa tarapyndan 2 days ago

Dostluk name?

Eysem dostluk name???
Dostluk adam azatlygynyn meselesidir. Allatagala oz yaradan adamynyn ruhy kuysegi hokmundaki azatlygyny kepillendirmek un dostlugy tapypdyr. Cunki dostluk ruhy yalnyzlykdan boshamagyn bir yoludyr. Dostluk-iki tende bir yurek bar diymekdir. Dostlugyn in uly shatlyklarynyn biri -oz icki dunyani ynanyan adamyn barlygy......

Dowamy »

54 0
Edebiýat, Güneşa tarapyndan 2 days ago

©©©©©

Gyzlar uborka edende ulanyan zatlary
-gubka
-tryapka
-ayna yuwulyan
-pol yuwulyan
-bashgada yuwujy serishdeler

Oglanlar uborka edende ulanyan zady
-mokryy salfetka.

***
Yashyny bilmegin alternatiw gornusi
*kowshin razmerinin yzyna iki sany no...

Dowamy »

177 4
Edebiýat, Güneşa tarapyndan 2 days ago

Doglan senaniz....

Bu surat arkaly siz doglan senaniz boyunca oz hasiyetinizi gorup bilersiniz

Dowamy »

189 10
Sorag-jogap, Güneşa tarapyndan 2 days ago

°°Yashamagy islesen-gulmegi bashar°°

Yaponlar ogry tutyan robot yasapdyrlar.Ony barlamak un amerika getiripdirler we ol 10 minutda 1000 ogry tutyar.Fransiya getirenlerinde 15 minutda 2200 ogry tutyar.Turkmenistandaky dunya bazara getiryarlerem 5 minutda robotyn ozi ogurlanyar...)))

Dowamy »

162 3
Täzelikler, Güneşa tarapyndan 2 days ago

Tanyshlyk

Salam agzalar!

Dowamy »

67 0
Sorag-jogap, Güneşa tarapyndan 2 days ago

Hytaya okuw

Salam hemmanize,aranyzda Hytayda
okayanlarynyz bar bolsa komek edayyinda.Zheijiang Hangzou-da dokdarcylyk ugrundan nahili okuwlar barka,stipendiyaly-stipendiyasyz.Nace wagtlyk,okadylysy nahili.Habarlasmaga imo nom goyayyn,please!

Dowamy »

68 1
Bilim, Study23 tarapyndan 3 days ago

Bitaraplyk-bagtymyz

Gujagy eşretli asuda Watanmyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan şanly baýramlarymyzyň naýbaşysy bolan Bitaraplyk baýramy ýetip geldi. 12-nji dekabrynda Bitaraplyk günini diňe bir türkmen ilinde däl, dünýäniň parahatçylyk söýüji dost-doganlyk ýurtlarynda hem belläp geçýärler. Ýagny 2017-nji ýylyň fewralynda BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 71-nji ma...

Dowamy »

55 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 days ago

Bitaraplyk äleme ýalkym saçýar

Milli aňyýet öz-özünden döränok. Ol ençeme asyrlaryň dowamynda ata-babalarymyzyň paýhas eleginden geçirilip, bize galdyrylan mirasdyr. Ata Watanyňa, il-günüňe bolan belent söýgi, ar-namyslylyk, mertlik, gaýratlylyk, ruhubelentlik, rehimdarlyk, halallyk, agzybirlik, doganlyk, dostluk, goňşuçylyk gatnaşyklary ýaly ajaýyp häsiýetlerimiz uzak geçmişden...

Dowamy »

41 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 days ago

Ýokary okuwa synanşýanlar üçin gollanmalar

Salam hormatly agzalar, myhmanlar!Ýokary okuw jaýyna synanyanlaryn dykgatyna!2019-njy yyl Turkmenistanyn taryhy ekzamen soragnamalary we jogaplary DOC formatda gowrumi 465 KB imo arkaly gecirilyar.50 soragnama her soragnama üç soragly,her sorag jogaplary bn tayn görnüşde.Indi talyplar.comda faylam ýerleşdirip bolýandygy üçin 10 soragnamasyny şu şu...

Dowamy »

152 0
Bilim, mertogly tarapyndan 5 days ago

Komek

Syn. Duzme. Gerek 99364503558 elme cykay

Dowamy »

85 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 5 days ago

Nuolar bize dostmy

arada biri nuolar bize dostmy diyip blog yazypdyr, so blogyn avtory bilen habarlasyp bolmazmyka, biri gaty gyzyklanny welin ozinden hem sorayjakdym diyya, nomerini beraysinna yada su nomere imodan yazaysynna 65221088

Dowamy »

253 6
Täzelikler, SiziňÝalyBiri tarapyndan 1 week ago

Agza bolup bolanok talyplara

Talyplarada taze agza doredip bolanok welin namedenka sonky iki ayyn icinne agza bolanlar yazaysynna teswir

Dowamy »

127 0
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 1 week ago

Nohurlar hakynda

Nohurlar hakynda

Nohurlaryñ gelip çykyşy hakyndaky maglumatlaryñ köpüsi rowaýatlardan, aýdylýan kyssalardan ybarat bolup taryhy maglumatlara daýanýan ylmy maglumatlar bolsa azlyk edýär diýen ýalydyr.
Nohurlaryñ ýaşaýan ýerlerine il içinde aýdylmagyna görä ''Garry nohur'' diýip atlandyrylýar.
Meñ özüm 2007-nji ýylda şol...

Dowamy »

362 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Komek

Salam. (Sorag jogap(sohbetdeslik)Sorag jogap internete degisli name zat bar?(sayt programa name bolsam)tm degisli bolsa govy boljak ay basga yurt bolsam bolya)
Dovlet tarapyndan sorag jogap internete degisli zat barmy?
Kim youtube instgram yaly beli yerlerden peydalanyp adama komek edya?(mana bolmasam basga)
Luboy dilde maglu...

Dowamy »

163 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 1 week ago