Boý bez prawil

Ynsanlaryň iň ýigrenýän we halap söýýän bu şou-larynyň birem ýene şu sportdyr. Mundaky adamlar ringe çykanda maýmynlardan tapawudy ýok, halka şowhun gerek. Ölüşsinler- gapyşsynlar, iň esasysy halk şony isleýär,emma bu tamalary redka bolýar.Şeýle uruşlar öňem bolan we ýenede adamzat taryhy gutarynça bolup biljek ýaryşlaryň aýdyň subutnamasy. “Spartak” kinosyny gören bolsaňyz, şondaky adamlar gylyçly uruşýarlar, munda bolsa gylyçsyz, diňe öz güýjüňe. Ýagny, bularam gladitorlardan aratapawudy ýok ýaly.Dogry, ýokarky teswirimi okap maňa nägilielik bildirjek bolanlaryňyzam bardyr eýýam, käbiriňizde. Ýöne, bu sport ýaryşy kimlerde ýönekeý sport şousyny döredýän bolsa, 70% ynsanlarda bu sport ýaryşy aýratyn duýgyny oýarýar. Ýagny, köplerde garşydaşlaryndan üstün çykmak duýgusy, gerek ýerinde öz dostunam şeýle güne salmak duýgusy. Bu esasanam ýaş oglanlarda has kän duş gelinýär 80%Şeýle uruşlaram soňra öz “miwelerini” berip başlaýar. Kiçilerde, diňe güýç bilen garşydaşyny boýun egdirip bolýar diýen düşünje, bu ýaryş olaryň maksadyna ýetmäge hasam itergi berýär. Şeýdibem, ýaşlaryň akyl bilen dälde, diňe güýç we gorky esasynda ösüp kemala gelmeklerine durmuşlarynda şular ýaly deň duşlarynyň birki sanagy bolmagy ýeterlikdir.Meniň özümä bu şou-ny görsemde halamaýan, öňler göreşi kän tutamsoň hemme zadyna belet bolamsoň aýdýan. Çünki, biderek ýaryşlary geçirmek nämä gerek. Bir tarapdan, watançylyk, erkeklik duýgusyny ösdürsede, ikinji tarapdan bolsa ganygyzgynlyk, nerw sistemasynyň ýokarlanyp, şeýle ýagdaýlarda gaharyňa bäs gelmän garşydaşyň bilen garpyşmagyna ýolam açyp biljek güwänama.Bu zatlar hakynda näçe aýtsaň aýdyp oturmaly. Ýöne, bu ýaryşlaryň geçirilmegi, kimler üçin hakyky sport ýaryşy bolsa, kimler üçin biderek zada öwrülýär. Näme diýjek bolýanyma düşünensişiz diýip tama edýän, saglygyňyz.

...

DOWAMYNY OKA
Nol
 • 1
 • 20
 • 4 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Durmyşyň Manysy hakynda söhbet

Durmyşyň Manysy hakynda söhbet

Penşenbe, 2008-06-19 14:17-de, diplomat yazdy! Oylanma

Isa Mesihe degişli ýygnanyşygyň ruhy hyzmatçysy Rik Warren bilen geçirilen interwýu. (from website www_turkmenhh.org)Rik Warreniň...

DOWAMYNY OKA
mensylap
 • 0
 • 8
 • 4 sagat ozal
 • 5 minutda oka

Söýgi

Söýgi

(bu makalanyň çeşmesi: www_turkmenhh.org websaýtydyr)“Biz Hudaýyň özümize bolan söýgüsine düşündik, oňa ynandyk. Hudaý söýgüdir, kim söýgüde galýan bolsa, ol Hudaýda, Hudaý hem onda galýandyr…”“Eger...

DOWAMYNY OKA
mensylap
 • 11
 • 66
 • 6 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Göni ýol

Göni ýolAssalaamu alaýkum wa Rahmatulaahi wa Barakaatuh.Günleriň birinde 104 adamdan ybarat bolan aýal-erkek, we çagalar M1 981 nomerli uçara mündirilip, 19 reýsy bilen Žykarta şäherinden uçyp çykýarlar. Olar...

DOWAMYNY OKA
mensylap
 • 0
 • 13
 • 7 sagat ozal
 • 18 minutda oka

Birahat yurek

BIRAHAT ÝÜREK

http://www.turkmenhh.org/2009/07/07/birahat-yurek/Näme üçin aglaýaň gussaly ýürek.

Sag-aman öreniňe begenmä derek.

Durmuş girdabyna berk düşen bolsaň,

Hudaýyň öňünde dyza çökmegiň gerek.Bu...

DOWAMYNY OKA
mensylap
 • 5
 • 24
 • 7 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Daglar

DAGLARDaga golaý baramda,

Allanyň emri bilen

Oglun Taňra hödürlän

Ybraýym düşýär ýadyma.Allanyň sadyk dosty,

Biziň iman atamyz,

Ak patanyň çeşmesi

Ybraýym düşýär ýadyma.Daga gözüm aýlamda,

Müsür...

DOWAMYNY OKA
mensylap
 • 0
 • 6
 • 7 sagat ozal
 • 1 minutda oka

honow oglanlar ertiri pişik iýdimaý?

Salam talyp ähli belkide siz bilýänsiñiz ertir.comyñ niräk jyranny eger görseñiz aýdyñsana şoño how seni bir iki sany eli boş gözläp ýör diýip ýa bolmasa şu saýydyñ dizaýnyda ertir.comdanam has gowy edip bilmezmikä ADMIN aga!!!!!...

DOWAMYNY OKA
pelsepejik
 • 1
 • 29
 • 7 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Ronaldo Liwerpuldan gol salarmyka?

Bu gije Liwerpul Real bilen duşuşýar.
Ronalda henize çenli Mançesterde oýnan ýyllarynda hem Liwerpulyň öýünde gol salyp görmändir. Bu gije Ronaldo gol salarmyka?
messibet
 • 4
 • 44
 • 9 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Salam

Ine menem geldim, ertirler ishlemansong!
mensylap
 • 1
 • 14
 • 9 sagat ozal
 • 1 minutda oka

degismeler

ayaly adamsyna yuzlenýar:

-şu suratdaky cagajygy goryanmi?

-hawa

-oylan sagat altyda baryp, şuny cagalar bagyndan alarsyn.

***

Gayynene giyawisinden sorayar:

-sen meni gark bolmakdan halas eden adamy gordunmi?

-hawa, ol...

DOWAMYNY OKA
mejburylyk
 • 4
 • 108
 • 15 sagat ozal
 • 1 minutda oka