Inwestisiýa

Salam. Men elimde 5mln pul bar. Sony name inwestisiya etsem bolarka?! Kimde name pikir bolsa aydyp biler. Maslhatynyza onunden sagbolun.

Dowamy »

13 0
Sorag-jogap, Megalord tarapyndan 31 minutes ago

"Sorag ?"

Beynimi gemiryan yuwas yuwasdan,
Bir soraga jogap tapman hiç yerden.
Kanagat berenok alyan jogaplam,
Ýogsa jogap tapypdym men her yerden.

Synladym sährany meýdanda wagtym
Tebigata sorag berdim şol wagt
"Ýaşayşyñ manysy şu ýerdemikä?"
Dymyp jogap berdi ene tebigat

Maşynda barýar...

Dowamy »

28 3
Edebiýat, FanB... tarapyndan 1 hour ago

Vpn gerek

Agzalar haysy vpn isleyar tmda we haysy yurda goymaly.Hello vpn isleyami.
Sonra teleondan мой файлы a girsen FTP diyip bar ol zat name

Dowamy »

65 4
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 1 hour ago

Sorag? Hany kim bilyar?

Bir agajyñ yuzunde bir soz bar.Ony okan garyplar begenyar,baylar gynanyar,soyusyanler biri-birini taslayar.Ol soz name?

Dowamy »

97 10
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 2 hours ago

Gundizki realny tm chat

Salam hemmanize talyplar.comyn hormatly agzalary. Ertiriniz hyyarly bolsun!!

Dowamy »

139 20
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 4 hours ago

Ucoz.net/.komek

Men ucoz.netde sayt achdym onson sho achan saytyma girjek bolyan girip bolonok ucozda hasaba alynmadyk diyyar bilyaniniz barmy nadip hasaba goshmaly

Dowamy »

184 11
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 5 hours ago

Ýürek ❤

Hemmäňize salam! Köp adamlar ýazyşan wagtynda ýüregiň şekili diýip ❤ şuny ugratýarlar. Näme üçin? Adamyň ýüregi bular ýaly şekilde däl ahyryn? Bilýäniňiz bar bolsa jogap beräýiň.

Dowamy »

136 14
Sorag-jogap, 20hacker04 tarapyndan 5 hours ago

YNSAN HUKUKLARY

İNSAN HAKLARI

Hayat bahçesinin gül goncasında
Ebedi arzudur insan hakları
İnsan tarihinin bilmecesinde
Her devir sızıdır insan hakları

Adem’den bu yana nice can gelmiş
Kimi yaşlar dökmüş, kimisi gülmüş
Türlü oyun ile kul, bende olmuş
Eşitlik tezidir insan hakları

Dowamy »

157 20
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 18 hours ago

Sizin yrym barada pikiriniz nahili?

Turkmenlerde birnace yrymlar bar yone sona ynanyanlaram bar ynanmayanlaram. Men yrymlara ynanyan ozumin bilyan yrymlarym subse dik durmaly dal ony hokman yerde yatyryp goymaly. Ayagyn bilen elin dyrnaklaryny bir gunde almaly dal. Kul bilen oyin musoryny bir gunde dokmeli dal. Sebabi men mamam bir gezek su barada bolan wakany aydyp berdi. Obada toy...

Dowamy »

401 57
Sorag-jogap, Xyivenia tarapyndan 18 hours ago

Biologiya

Biologiyadan mesele ishlap bilyaniniz bamy.Islendik osumligi hayvany chakdnyshdyryp fenotipini kesgitlemeli komek edip biljeginiz bamy

Dowamy »

169 19
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 19 hours ago

Aýal hakynda.

Aýal diýilýän zat-dünýäň diregi
Ayal diýilýän zat-ömrüň şahyry
Şondan ozal ýokmuş ýeriň ýüregi
Ol dünýäň ozaly
Hem-de ahyry

Aýal diýilýän zat howanyň bugy
Ýagyş diýilýän zat ýagmandyr bugsyz
Aýal diýilýän zat gözleriň ýagy
Göreç diýilýän zat
Görmezmiş ýagsyz

Aýa...

Dowamy »

78 4
Edebiýat, DeatH tarapyndan 19 hours ago

Ýürek söýýärmi???

Belki jogap bermesi kyn sorag. Ýöne durmuş aňsat bolsady gadyry bolmazdy. Parhsyz bolardy. Geliň indi bu gün bu soraga jogap berjek bolalyň.

Ilki bilen meň pikrimçe aşyk bolmak we söýmek bir zat däl. Muny başga bir mowzukda näme üçin beýle däldigini aýtmakçy.

Aşyk bolmak ýa-da söýmek hem aýtsak hiç hili ýagdaýda ýürek...

Dowamy »

127 4
Bilim, Lagly tarapyndan 20 hours ago

Söýgi goşgusy.

Iller ýaly göwün ýüwürtdim menem,
Arzuw etdim, islemedim artyk zat.
Hemdemim — gijigen söýgi boldy-da,
Ýaşaberdim umytlarmy goltuklap.

Gyşlarda gar bolup ýagasym geldi,
(Kemje-kerdem däl islenmek hiç kese.)
Söýen sähel zatdan dilgir bor eken,
Garaşany gelmese ýa giçlese...

Men...

Dowamy »

126 11
Edebiýat, Pegas tarapyndan 20 hours ago

Gijeki tmchat

Yenede chat acyan kime yakmasa girmesin

Dowamy »

346 61
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 20 hours ago

"DURMUŞ GURÝANÇAŇ SAKLAN!" – BU JYNSY TERBIÝÄNIŇ NETIJELI USULYMY?

Saglygyň synlary we okyjylar bilen pikir alyşmalary, Türkmenistanyň mekdeplerinde esasan nika çenli "jynsy gatnaşykdan saklanmak" barada gürrüň edilýändigini görkezýär. Emma okuwçylara göwreliligiň öňüni alyş usullary (kontrasepsiýa), jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän keseller we sagdyn we jogapkärçilikli durmuş endikleri barada bilim berilmeýär ýa-d...

Dowamy »

289 9
Sorag-jogap, Mister X tarapyndan 22 hours ago

Degishmeler

Ependiniň bir guzusy bar eken. Dostlary degşip, ol guzyny iýmek isläpdirler. On- soň aralaryndan birini Ependiniň ýanyna iberipdirler. Ol baryp: – Ependi, bu guzyny näme edersiň? Erte kyýamat gopýarmyş, derrew guzyny soýup, kebap edip iýeli – diýipdir. Ependi ol adama asla ýüz bermändir-de: –Gaýtadan baryp ýene oýlan – diýipdir. Ol adam «Oýlandym»...

Dowamy »

195 1
Edebiýat, Yigit.04 tarapyndan 22 hours ago

Aşgabat şäheriniň taryhy

Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.
1881-nji ýylyň 6-njy maýynda Zakaspiý harby bölüminiň üstüne Ahal sebitini goşup, 1982-nji ýylda Zakaspiý oblasty döredilýär. Täze oblasty edara etmek şu ýerdäki ha...

Dowamy »

135 4
Täzelikler, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 23 hours ago

Telefondan görejiňizi goraň!

Hemmäňize salam! Köp halatlarda gözümiziň görejiniň peselmegine telefon sebäpkär bolýar. Häzirki wagtda käbir ýaş çagalaryň hem gözüniň göreji pes görýär. Muňa sebäp bolsa köp telefon oýnamak. Gözümiziň görejini nädip telefondan goramaly? Munuň ýoly aňsat. Play Market'dan "Blue Light Filter" atly programmany alýaňyz we ulanýaňyz. Bu programma "Leap...

Dowamy »

181 12
Tehnologiýa, 20hacker04 tarapyndan 23 hours ago

COVID-19 barada şu gün nämeleri bilmeli?

COVID-19 barada şu gün nämeleri bilmeli?

Bu günki gün, göräýmäge, COVID-19 barada ýazyp boljak ähli zat ýazyldy. Emma kähalatlarda garaýyşlaryň, köp sanly pikir ýöretmeleriň, kä ýagdaýlarda bolsa hatda toslamalaryň hem arasyndan esasy maglumaty tapaýmak kyn bolýar.

COVID barada haýsy maglumat möhüm hasaplanylýar? Geliň...

Dowamy »

116 0
Täzelikler, Döwlet Aşyrovv tarapyndan 1 day ago

SAG BOL, DURMUŞ!

Sag bol, durmuş!
Sag bol bereniñ üçin,
Şükür, saçagymda kemenok çörek.
Ýöne adam
Çörek bilen adam däl,
Oña başga-da kän,
Kän zatlar gerek.

Sag bol, durmuş!
Sag bol bereniñ üçin,
Ýagyşlaryñ üçin, garlaryñ üçin.
Ýöne ýagyş, gara juda höwrenip,
Adamyñ hasratdan ölmegi...

Dowamy »

85 5
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 day ago