"TÖHMET"( Bolan waka 2-nji bölüm )......Laçynyn doganlary biz ertir Lacyny barladarys eger su gyz bolmasa gaty görme Uzuk eje Jennet jigim Lacyn śul òÿün gelini bolar düśündinizmi diyip Lacynyn elinden...

DOWAMYNY OKA
akyllyjam
 • 0
 • 6
 • 30/04/2017 09:22
 • 5 minutda oka

"TÖHMET"( bolan waka1-nji bölümi )-Meÿlis Jennedi çyn ÿüreginden söÿÿardi...

Ol her alan demini Jennedim diÿip alyady....

Jennet hem Meÿlisi çyn ÿüreginden söÿüp her bir gechÿan gününi Meylissiz...

DOWAMYNY OKA
akyllyjam
 • 0
 • 7
 • 30/04/2017 08:57
 • 7 minutda oka

Darýa SEMÝONOWA: “Janköýerleriň goldawy — iň uly sylag”

Suwda ýüzmek boýunça Merkezi Aziýanyň çempionatyndaky söhbetdeş, kümüş medalyň eýesi Darýa Semýonowa: (Türkmenistan)― 2015-nji ýylda Dubaýda geçirilen halkara ýaryşynda maňa iki altyn we bir bürünç...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 18
 • 28/04/2017 02:58
 • 1 minutda oka

Merdan ATAÝEW: “Indiki maksat Aziadanyň altyn medaly”

Suwda ýüzmek boýunça Merkezi Aziýanyň çempionatyndaky söhbetdeş Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, altyn medalyň eýesi Merdan Ataýew (Türkmenistan):— Bilýäňizmi näme, daşary...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 15
 • 28/04/2017 02:57
 • 1 minutda oka

Türkmenistanly Merdan Ataýew gysga aralyga ýüzmek boýunça Merkezi Aziýa ýaryşynda ýeňişlere tarap badalga aldy

Bäsleşigiň birinji güni Gyrgyzystandan we Gazagystandan gelen toparlaryň her haýsysy üç medala mynasyp boldyRio 2016 Olimpiýa oýunlarynda türkmen baýdagyny buýsanç bilen göteren, 22 ýaşly Merdan Ataýew çarşenbe...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 22
 • 27/04/2017 03:31
 • 2 minutda oka

Kikboksing boýunça ýaryşda türkmen türgenleriniň haýran galdyryjy üstünlikleri

Çarşenbe güni Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda kikboksing boýunça WAKO Aziýa çempionatynyň ilkinji gününde türkmen türgenleri üstünlikli netijeleri bilen ildeşlerini...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 25
 • 27/04/2017 03:28
 • 2 minutda oka

Nasser Nassiri: “Türkmen kikboksingçileri ýeňişleri bilen haýran galdyrýar”

Kikboksingiň taryhy başa-baş göreşiň käbir görnüşleri ýaly asyrlaryň çuňlugyna uzamaýan hem bolsa (kikboksing 1960-njy ýylda özbaşdak sport görnüşi hökmünde ykrar edilýär), ol bu gün bütin Ýer ýüzünde...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 22
 • 27/04/2017 03:23
 • 2 minutda oka

Türkmenistan-bagy-bossan

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe paýtagtymyzyň çäginde we töwereklerinde, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda bag ekmek, olara döwrebap ideg etmek ýaly parz hem sogap işler günsaýyn rowaçlanýar we barha ýaýbaňlanýar....

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 17
 • 27/04/2017 09:07
 • 1 minutda oka

Aşgabat Aziada barýar

2017-nji ýyl “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” diýlip yglan edildi. Bu ýylda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak wakalaryň biri hem paýtagtymyz Aşgabatda sentýabr aýynda geçiriljek...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 22
 • 27/04/2017 09:06
 • 6 minutda oka

salam

salamchik,talyplar))
ruqaya
 • 4
 • 27
 • 26/04/2017 11:49
 • 1 minutda oka