Türkmenistanyň “gara bazarlarynda” dollaryň bahasy kesgin ýokary galdy

Türkmenistanyň “gara bazarlarynda” dollaryň bahasy kesgin ýokary galdy“Türkmenistanyň Hronikasynyň” habarçylary “gara bazarda” ABŞ-nyň dollarynyň nyrhynyň birden ýokary galandygyny habar berýärler. Eger bir...

DOWAMYNY OKA
garagumly111
 • 8
 • 75
 • 23/10/2017 02:27
 • 1 minutda oka

Köpden bäri sen geleňok ýanyma...

Köpden bäri sen geleňok ýanyma,

Iň bolmanda hyýalymda gelsediň.

Garap-garap sen çekilen "a:ýnama",

Saňa neneň garaşýanym bilsediň.Ümsümlik — töwerek, bolsa-da şowhun,

Maňa gyzygam ýok, şol bolýan gohuň,

Gelsediň,...

DOWAMYNY OKA
Nazaryyett
 • 3
 • 49
 • 23/10/2017 01:00
 • 1 minutda oka

Menden gaty görüp, öýke etme, ýar

Menden gaty görüp, öýke etme, ýar,

Belki, oňuşarys öýke-kinesiz?!

Seni ynjydaýsam daňym atmaýar,

Ukymam tutanok, uzak gijesi.A:ýam ýylgyranok, maňa öňki deý,

Ýyldyzlaňam reňki biraz öçügsi.

Tukatlyk,...

DOWAMYNY OKA
Nazaryyett
 • 2
 • 39
 • 23/10/2017 12:58
 • 1 minutda oka

Magtymgulynyň täze ýadygärliginiň gurluşygyny çaltlandyrmagy prezident tabşyrdy

Magtymgulynyň täze ýadygärliginiň gurluşygyny çaltlandyrmagy president tabşyrdyTürkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 21-nji oktýabrda Aşgabadyň günorta künjeginde, Köpetdagyň eteginde atly gezelenç etdi...

DOWAMYNY OKA
garagumly111
 • 0
 • 32
 • 22/10/2017 10:19
 • 3 minutda oka

Türkmenistanyň prezidenti atly paýtagtdaky gurluşyk desgalaryny gözden geçirdi

Türkmenistanyň prezidenti atly paýtagtdaky gurluşyk desgalaryny gözden geçirdi (wideo)https://tm.hronikatm.com/2017/10/berdimuhamedow-magtymgulynyn-taze-yadygarliginin-gurlusygyny-caltlandyrmagy-tabsyrdy/Türkmenistanyň...

DOWAMYNY OKA
garagumly111
 • 0
 • 33
 • 22/10/2017 09:49
 • 1 minutda oka

Yz näme üçin döreýär?

Asmandan geçip barýan uçarlaryñ yzynda ak tüssä meñzeş yzyñ galýandygyny hatda çagalar hem görýändir. Elbetde, bu ähli uçarlara degişli däldir. Eýsem,şeýle yz nähili ýagdaýda döreýär?

Bu hadysa şeýle bolup...

DOWAMYNY OKA
Enkam
 • 6
 • 61
 • 22/10/2017 08:55
 • 1 minutda oka

Garaşsyzlyk güni 27 sentýabrmy indiki ýyldan ?

Halk Maslahatyna online seretmek ýa-da maslahat baradaky taýýarlanan gepleşiklere tomaşa etmek nesip bolmansoň we internetden hem derekli maglumat tapmamsoň, şu ýerden sorap görmekden başga çykalga tapmadym.Garaşsyzlyk baýramynyň bellenýän günini näme sebäpden üýtgetdiler ? ...

DOWAMYNY OKA
acharsoz
 • 0
 • 63
 • 22/10/2017 08:46
 • 1 minutda oka

Geçmiş haýyş...Ýyllaň yzy hakydamda gatapdyr,

Ýatlamalar duwlanypdyr düýnüme.

Meň geljege örän gidesim gelýär,

Geçmiş, haýyş, indi artyk güýmeme!Sahypasy täzelensin ömrümiň,

Kir-kimirden, goý, päklensin kalbymam.

Günler,...

DOWAMYNY OKA
OrazM
 • 6
 • 66
 • 22/10/2017 07:35
 • 1 minutda oka

Ine

Aýallary gürletmäň müň dürli usuly bar, emma olary dymdyrmagyň welin, ýekeje usulam ýok diýipdirler. Asla-ha,göwnüňe bolmasa,aýallar diňletmek üçinem däl-de, diňe gürlemek üçin gürleýän ýaly. Iki-üç aýal ýolda...

DOWAMYNY OKA
OrazM
 • 14
 • 97
 • 22/10/2017 07:22
 • 1 minutda oka

:)

diýipdirler. Asla-ha,göwnüňe bolmasa,aýallar diňletmek üçinem däl-de, diňe gürlemek üçin gürleýän ýaly. Iki-üç aýal ýolda duşsa, bolmanda,ýarym sagatlap gürleşerler welin, emma birem beýlekisini diňleýän däldir,...

DOWAMYNY OKA
OrazM
 • 3
 • 33
 • 22/10/2017 07:18
 • 1 minutda oka