OTUŇ ÜSTÜNDE OÝNALÝAN HOKKEÝ

Otuň üstünde oýnalýan hokkeý bilen meşgullanýanlar ini 55 metr, uzynlygy 91,4 metr bolan meýdançanyň içinde öz başarnyklaryny görkezýärler. Hokkeýiň bu görnüşi otuň üstünde oýnalýar diýilse-de, onuň sintetik...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 18
 • 4 sagat ozal
 • 1 minutda oka

El-Klassiko 25.10.14ý.

Nesip bolsa şenbe güni, 25-nji oktýabrda müňleriň oýny bolan futbol oýnunda dünýäň iň güýçli iki kluby, ol iki klubda hem dünýäň iň güýçli futbolçylary hasap edilýän Ronaldo Messä garşy ýene bir gezek "söweşe"...

DOWAMYNY OKA
messibet
 • 1
 • 39
 • 13 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Hornatly agzalara

Hormatly agzalar gelin bu saytyn osmegi ugrunda admin tarapynda edulyan aladalaryna goshant goshalyn! kinde name bar bolsa orta atyp maslahatlashalyn! bashladyk onda!
lakgy
 • 2
 • 49
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

hosh gal!

Hosh gal talyplar.com. biza jyrdyk, sag bol azajygam bolsa myhman alanynyza. Sizem osersinizde.....!?
nemis
 • 5
 • 50
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

Hokeýiň görnüşleri barada näme bilýarsiňiz? ŞAÝBALY HOKKEÝ

Şaýbaly hokkeýiň dörän ýeri hökmünde Kanadanyň Monreal şäheriniň ady agzalýanam bolsa, soňky ylmy barlaglar Kingston, Ontario, Uinsor ýaly şäherleriňem hokkeýiň dörän ýeri hökmünde ykrar edilmäge mynasypdygyny...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 3
 • 39
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

ertir com acyldy

salam agzalar ertir com acyldy
nurgeldiyew99
 • 8
 • 70
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

Degişme

-Eliňi çek-Çekjek däl-Saňa eliňi çek diýýän, ýatmaga goý meni-Çekjek däl, şuwagt bolmasa soň giç bolar-Çekäý eliňi, düýnem şeýtdiň, söz

berdiňä ýatyrkaň degmen diýip.

Men-ä indi 3-4 gün...

DOWAMYNY OKA
Divergent
 • 2
 • 87
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

Komek

Hemma Salam. Mana ertir.com saytynyn agzasy BigBang gerek bolup dur. Onun bilen nadip habarlashmalysyny bilyan yokmyka?
MertAdam
 • 0
 • 24
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

Tal.com-a teklipler

Salam Myhmanlar we agzalar. Wagtlaýyn ertir koma ýapyk. Talyplar komam şu wagt-a üýtgedilipdir. Ýöne her kimiň aýdyşy ýaly kem-käs ýeri bar diýýäler.

Geliň bizem bu saýta ýetmeýän zatlary bildigimizden aýdalyň....

DOWAMYNY OKA
EdgarPo
 • 4
 • 80
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

Yurek gysdinski narodnaya pesnyaaa

Salam gadyrdanlarym! Bari yaman yurek gysgynclai ( .Gelin gyzyklandyralyn!

Men bir hekayan bashyny bashlajak yzyny siz dowam edin. Nali zat borka, hany bakaly)))

Owadan asman. Sowujak shemal. Yanyja yagysh sepelan yan yodadan yorap...

DOWAMYNY OKA
Smurfetta
 • 5
 • 62
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka