...

bazen kendini kimsesiz, yalniz duymak var...
bazen onca insanin arasjnda kendini yalniz duymak var...
özüñizi ýalñyz duýup gördüñizmi? Daş töweregiñde saña kömek etjek onça adam bar bolsada òzüñizde birzadyñ kemligini, özüñizde birzadyñ ýetmeýanligini? Ýada "begenmek" we "Gynanmak" ynha şu iki duýgyñ arasynda galyp gòrdüñizmi?..

Dowamy »

35 7
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 3 hours ago

“Öýüň” gözleginde

Öý? Öý diýip näme zada diýýäris? Dogulan ýerimizemi? Ýaşaýan ýerimizemi? Ýogsa iň söýýän adamlarymyzyň ýaşaýan ýerinemi? Ýa asyl öý bir ýer däl-de, duýgy bolup bilermi? Hany öýe (ýaşaýan jaýymyza) ýadaw gelip bir çäýnek gök çaý demläp, şem zat ýakyp “öý atmosferasyny döretdik” diýýäsä. Menä şu söz düzümini kän ulanýan we ýeke men dälmikäm diýýän.....

Dowamy »

51 3
Bilim, Nirvana tarapyndan 5 hours ago

.......

Rektor,dekan we professor agajyň üstünde oturan eken.Aşakdanam bir talyp geçip barýar.
Dekan:
-Şu talybyň öňüne 100 manat taşlalyň.Talyp begenjine gidip içýär.Soň ony stipendiýadan mahrum edýäris.
Rektor:
-Talybyň öňüne 100 dollar oklasak,ol begenjine gidip grupbasy bilen içýär.Soň tutuş grupbany stipendiýadan mahrum edý...

Dowamy »

83 1
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 5 hours ago

......

Awgust aýynda bize garaşýan ajaýyp oýunlar👌👇👇👇

Dowamy »

44 0
Sport, BeZZaT. tarapyndan 6 hours ago

......

2020 Tokia Olimpiýadasynda şu günki medal sanawy👌👇👇👇

Dowamy »

38 0
Sport, BeZZaT. tarapyndan 6 hours ago

Başladyk onda!

Hany, onda, goşgusöýerler, şu setir boýunça ýazaýalyň:

"Bir gyzyň yhlasy ar alýar menden"

Ýazan goşgularyňyzy ertir şular ýalyrak wagtlar mowzuk açamda, şol mowzukda teswir edip ýazaýyň. Ondan öň mowzuk edip açmaga howlukmaweriň. Üstünlik ýazjaklara!

Dowamy »

155 8
Edebiýat, Pegas tarapyndan 7 hours ago

@TrustORG

Entak hem jogabynyza garashyan...

Dowamy »

81 3
Täzelikler, 20hacker04 tarapyndan 9 hours ago

Sapalybegenjow

Şumy

Dowamy »

98 2
Sorag-jogap, @Resul tarapyndan 10 hours ago

Ak güjügiň gaýytmagy

Gijäniň bir wagty, adamlaryň ukudan oýanasy glmeýän wagty, enesiz çyňsaýan küjügiň sesi, gapysynyň agzynda ýatan Baýramgeldini oňly uklatmady. Ol gulagyny ýorganyň teýine dykyp, güjügiň çyňsaýanyny eşitmejek bolup azara galdy. Ýöne ynha içiňi ýakaýyn diýýän ýaly, hut güjügiň özi garaňkynyň içinden saýlanyp gelip, onuň ýatan ýorganyna girjek bolup a...

Dowamy »

67 2
Bilim, BeýikÝazyjy tarapyndan 10 hours ago

Bize aýdylýan 5 ýalan.

1.Adamlar maýmyndan peýda bolupdyr.

Çarlz Darwin aslynda beýle diýmekçi bolmandyr.Ol ýöne bir wagtlar adamlar,şimpanzeler we maýmynlar bir-birine gaty meňzeş bolandyklaryny nazary tarapdan dogry düşündirip bilmändir.


2.Tomas Edison elektrik lampany oýlap tapypdyr.

Bütün dünýäniň meşhur oýlap tap...

Dowamy »

159 0
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 10 hours ago

Kim bilya?

Salam. On bir wagtlar mirasdan Şaziýe zat dp kino goyberilyadi birinin 3-4 sany gyzy ba bir gyzy awariya dusya asly turk kino bp turkmenca terjime edilen bolmaly mirasdanam goyberyadiler onler so kinon adyny kim bilyan bolsa aydayyn

Dowamy »

119 11
Sorag-jogap, sapalybegenjow000000 tarapyndan 11 hours ago

......

📰 Habib Nurmagomedow Maýk Taýsonyň öýüne myhmançylyga bardy. Habib özüniň Ringe (aktogona) çykma höwesiniň Maýk Taýsonyň döredendigini belläp geçdi👏👏👏

Dowamy »

117 5
Sport, BeZZaT. tarapyndan 11 hours ago

Muňa hakyky "işbaşarjaňlyk" diýilýär.

Iş bilen New-Ýorka gelen bir hytaýly,ýerli banka baryp 2 hepdä 5000 dollar kredit soraýar.Girew hökmünde bolsa özüniň 250 müň dollarlyk Ferrari awtomobilini teklip edýär.2 hepdeden soň 5000 dollary we onuň prosenti hökmünde 15 dollar 41 senti banka töleýär we öz maşynyny yzyna gaýtaryp alýar.
Bank işgärleri ondan uly girew ýerine gysga mü...

Dowamy »

169 10
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 12 hours ago

Tazelik

"Алтын асыр" перекратил продажу SIM-карт,ожидают нового оператора мобилной связи "Ай Назар"

Dowamy »

238 11
Tehnologiýa, Black Wolf tarapyndan 13 hours ago

Howada gussaň ysy bar…

12–72 ýaşlyň hersiniň öz bir özüne görä ajysy/agyrysy/problemasy bar. Kimiň jorasy yzyndan gepini edipdir, kimiň maşgala gurjak bolup ýöreni başgasyna öýlenipdir, kim işinden kowulypdyr, kimiň jaýy ýykylypdyr, kimiň ene-atasy dünýäni terk edipdir, kimiň bolsa perzendi.. Bular giden ummanyň ýekeje damjasy. Her birimiz ýaşyna, geçen ýoluna, tejribesi...

Dowamy »

150 8
Bilim, Nirvana tarapyndan 15 hours ago

Jek serçe aslynda kimdi?

"Karib deňzi garakçylary" filimini gören bolsak-da,ol baradaky bir hakykaty bilmeýäris.Filimiň baş gahrymanlaryndan biri Jek serçe aslynda,Beýik Britaniýaly musulman deňizçi bolan.

Jek Ward 1553-nji ýylda Angilýanyň Fawerşam şäherçesinde dünýä inýär.Deňiz boýunda ýaşanlygy sebäpli,ýaşlygynda balykçylyk bilen meşgullanýar.Ispaniýan...

Dowamy »

157 7
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 15 hours ago

Unutdyňmy?!

Garaýyşlaň, ne üçin sowuk,
Ne üçin dymýäň, ýüzüň sowup.
Öz ýanyňdan meni kowup,
Wadalary, unutdyňmy.?!

Ne sebäpden, näme bilen,
Baýlykmy ýa aklyň alan.
Ýollaryňa nazar salan,
Dideleri, unutdyňmy.?!

Düşünmek kyn, aklym haýran,
Tozap arzuw, umyt weýran.
Bagta sary u...

Dowamy »

40 1
Edebiýat, loveee_@ tarapyndan 15 hours ago

Goldarsyňyzmy?

Goşgy ýazmakda özümizi synap göreliňmi? Hiç hili baýraksyz, hiç hili dawasyz, hiç hili jenjelsiz)
Mysal üçin, men bir setir berýän goşgyň özeni üçin. Şol setir esasynda bir goşgy ýazmaly. Öz ukybymyzy synaga salyp gördügimiz bolar. Näme diýýäňiz?

Dowamy »

184 15
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 16 hours ago

???

doldur meyhanaçy
doldursana bokaly
doldur meyhanaçy
ollap içjek yakamy...

shu aydymy Hajy Yazmammedowyñ aydyanyny nirden alyp bolarka?

Dowamy »

138 15
Sorag-jogap, soho tarapyndan 16 hours ago

......

📰 Forbes žurnalyna görä 2021-nji ýylda iň köp hak alýan türgenler👏👏👏

Dowamy »

107 1
Sport, BeZZaT. tarapyndan 21 hours ago