@Panturkist, agzanyñ ''Ynanmak we bilmek?'' atly mowzugyna jogap

Şu ýerde, ýagny şu blokda ( http://talyplar.com/posts/28327) biziñ @Panturkist, atly agzamyz şeýle diýýär '' Dine ynanýan bolsaňyz ýere gaçyp barýan uçardan halas bolmak üçin doga edersiňiz. Eger diniň hakykatdygyny bilsediňiz Jennede gitmek üçin doga ederdiňiz'' diýip bize düşündirýär.
ㅡ Hawa, diniñ hakykatdygyny bilenimiz üçin, ine mysa...

Dowamy »

86 3
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 15 hours ago

MMUZON MEDIA

Salam dostlar! https://mmuzon.ru saýtynyň YouTube kanaly döredildi, ýagny MMUZON MEIDA!
Indi siz https://mmuzon.ru saýtyna goýulan aýdymlary ýa-da wideo klipleri YouTube kanalymyza hem görüp bilersiňiz!
Şunuň bilen bile, saýtymyz MMUZON.RU-nyň şablonyny hem täzelidik, saýta girip baha berip bilersiňiz!

Saglykdan bolsun...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 18 hours ago

Türkmenler we Kawkaz hem-de Zakawkazýe halklary (Aziýa we Ýewropanyñ aralygy) (Ö. Gündogdyýew)

Türkmenler we Kawkaz hem-de Zakawkazýe halklary
(Aziýa we Ýewropanyñ aralygy)

Biziñ derñeýän geografik çägimiz Aziýa we Ýewropa degişlidir. Emma Kawkaz we Zakawkaz halklarynyñ aýratyn etnopsihologiýasy, olaryñ ykballarynyñ meñzeşligi bu sebiti tutuşlygyna seretmäge iterdi. Bu ýerde türki dilli halklaryñ ata-babalary ㅡ skifler...

Dowamy »

37 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 21 hours ago

Gabanjañlyk

Gabanjaňlyk


Gabanjaňlyk – munuň özi haçan-da kimdir biriniň söýýändigine, wepadarlygyna, durky bilen berilendigine şübhelenmedir. Gabanjaňlyk hemme kişä mahsusdyr. Ýöne biri gizlin gabansa, beýlekisi aç-açan gabanýar. Biriniň gabanjaňlygy seresapdan çalaja bolsa, beýlekisiniňki gödekden namysa degiji bolýar. Gabanjaňlyk köple...

Dowamy »

64 0
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Dostluk we Söýgi

Men okuwcylarym bilen, olaryn ene-atalary bilen yakyndan tanyshmak ucin ene-atalar yygnagyny gecirmekligimi yuregime duwdim. Ine-de bu gun ene-atalar yygnagy.Tejribesiz bolanym ucinmi ya-da ilkinji gezek ene-atalar bilen dushushyp, yygnagy ozumin alyp barmalydygym ucinmi namemi birhili ozumde galagoplulyk, aljyrangylyk duydym.Men oz yanymdan yygnak...

Dowamy »

59 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Gürgenç (R. Sabyrow)

Gürgenç (taryhy roman)


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
ㅡ Taryh bir aýlanyp duran çarhypelek mysaly, onuň tigri halklaryň ykballaryna  nuram  ýagdyrypdyr,  garam.GÜRGENÇ (taryhy roman)

Mämünler döwri
I BAP

Ymgyr sähralaryň, çöl-b...

Dowamy »

29 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Amerikany ilki bolup kim açypdyr? (A. Bekmyradow)

Amerikany ilki bolup kim açypdyr ýa-da
türkmennama giriş


Zehinli edebiýaçy alym Ahmet Bekmyradow özüniň gysga ömürinde är işini bitirip, öz halkynyň arasynda meşhurluga ýetdi. Onuň faktorlara baý, şüweleňli okalýan her bir makalasy diňe bir edebiýatçylary däl, eýsem ýönekeý okyjylarady-da özüne bendi edýärdi. Haýsydyr...

Dowamy »

89 6
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Bulut (A. Atabaýew)

Bulut,
Bulut,
Gara bulut,
Nä ýagañok ýagjak bolup?

Ýa birýana gyssanýañmy?
Ýa suwuñy gysganýañmy?


Ýyldyrym

Asmandaky çal bulutlar
Ýagyş baryn getiripdir.
Eýläk-beýläk ser salyp dur,
Göýä bir zat ýitiripdir.

Dowamy »

16 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Gyşda

Howlymyzda bir erik
Ösüp, burçy baglap dur.
Gije sowuk bolansoñ,
Çuw-ak burjy baglap dur.

Ertir irden Gün çykyp,
Gök asmana galansoñ,
Birazajyk ýylanyp,
Keýpi oñat bolansoñ,
Boýy ullakan erik
Begenjinden ýaş döküp,
Çyny bilen aglap dur.Dowamy »

14 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Gyşyñ güni (A. Atabaýew)

Gyşyñ güni

''Gyşyñ güni kyrk tüýsli.
Kyrkysy-da gylyksyz''
Ýöne welin, siz oña,
Diýmäweriñ gyzyksyz.

Gyşyñ gary bereket,
Dag, depe hem düz üçin.
Oýun, gülki, hereket,
Hem hezillik biz üçin.

Diýmäñ gyşa gyzyksyz,
Oýnaýas garda taýyp.
Howa tämiz, aras...

Dowamy »

11 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Adamzadyñ gelip çykyşy we ilkidurmuş jemgyýetiñ döreýşi

Adamzadyñ gelip çykyşy we ilkidurmuş jemgyýetiñ döreýşi


Alymlar adamyñ gelip çykyşy barada dürli çaklamalar getirýärler we olaryñ kä biri üç tapgyra bölýärler. Birinji tapgyr ewolýusiýada adamyñ nesil daragtyñ kökleri maýmynlardan gaýdýandygy çaklaýarlar. Müsürde maýmyndan öñ ýany parapiteka we oña ýakyn propliopiteka diýip b...

Dowamy »

51 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Hytaýda Han Imperiýasy b. e. öň III b. e. I asyrlarynda

Hytaýda Han Imperiýasy b. e. öň III b. e. I asyrlarynda1. Ilkinji han imperatorlarynyň içerki syýasaty.
Gao- szuyň yzagoýulmasyz işleriniň biri-de ýudyň ykdysadyýetini dikeltmeklik bolupdyr. Sin Şihuanyň alyp baran uruşlary, gozgalaňlar we sin häkimleriniň jeza beriji goşun bölümleriniň hereketi, ahyrynda bol...

Dowamy »

14 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Комек

Салам интернетде вифи болмасам пул ишлап болйамы? 64503558

Dowamy »

55 6
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 1 day ago

Inni bolsa futbol habarlary....

UEFA nyñ çempionlar ligasynyñ 2019-2020 yyl sezonynyñ gruppa oyunlaram tamamlandy. Inni bolsa so gruppalarda 1-nji 2nji yerleri eyelan klublañ arasynda bije cekisligiñ netijesinde 1/8 finalda kim-kim bilen dususjaklary belli boldy.
Sol oyunlaryñ raspisaniyasy:

18-nji fewralda:
Atletiko Madrid - Liverpul
Borussiy...

Dowamy »

51 1
Sport, Rakuten tarapyndan 1 day ago

Ykjam el telefonlary ulanmaklygyň zyýanyndan goranmaklyk üçin

Ykjam el telefonlary ulanmaklygyň zyýanyndan goranmaklyk üçin Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy şulary maslahat berýär:
Ykjam el telefonlary biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Ykjam telefonlar aslynda diňe ýakyn wagytda gerekli adamy tapmaklyga niýetlenen hem bolsa, kämil tehnologiýalarynyň ösmekl...

Dowamy »

109 3
Tehnologiýa, bank tarapyndan 2 days ago

Saytyñ agzalary azalypdyrmy namemi...

Co-to saytyn gyzygy yok yaly sol bir belli agzalar tema acyalar 45-50 sanysam gorya. Koment zada beylede dursun. Her kim bileninden paylasyberse gyzygy artardy saytyñ. Saytyn agzalary azalypdyrmy namemi?......

Dowamy »

126 6
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 2 days ago

Azajyk ýylgyralyň

Russiyanyñ pensiya gaznasy pensiya hakynyñ taze gornuşini işlap düzdi yagny oňa gora pensiya haky ortaca 4000-6000 $ aralygynda bolar. Yenede bir zat kesgitlenen pensiya ýaşy bolsa 120-130 .......
..........
Bir adam ayalyndan seyle yadapdyr. Ayalam seyle aygyr bolanson ondan kanagatlanmayan ekenda son ucin uzak gije arini zorlap diye...

Dowamy »

279 6
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 3 days ago

Komek

10 edebiyaty gerek 64503558

Dowamy »

26 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 3 days ago

Nyzamy Genjewi (Osman Öde)

NYZAMY GENJEWI
(1141 – 1209)

XII asyryň beýik şahyry Ylýas ibn Ýusup Nyzamy yslam gündogary edebiýatynyň taryhynda deňsiz-taýsyz şahsyýetleriň biridir. Mesnewi görnüşinde ýazylan uly göwrümli eserleri boýunça ol ussatlykda Sagdy, Firdöwsi hem Jelaleddin Rumynyň belentliginde, gazal ýazmakda bolsa Hafiziň belentliginde durýar....

Dowamy »

32 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 days ago

Aýbaşynyñ öñ ýanyndaky sindrom +18

Aýbaşynyň öň ýanyndaky sindrom


Aýbaşynyň öň ýanyndaky sindrom köplenç psihiki taýdan bozulmalary bolan aýallarda, şonuň ýaly-da psihiki taýdan sag aýallarda hem bolup bilýär. Aýbaşynyň öň ýanyndaky sindrom ortaça alanyňda aýallaryň 80 göteriminde duş gelýär we şolaryň diňe 5-10 göteriminde ol agyr geçýär. Aýbaşynyň öň ýanynda...

Dowamy »

218 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 days ago