Milli buýsanjymyz – Türkmen halysy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ençeme asyrlaryň dowamynda kemala gelen halyçylyk sungatymyzy baýlaşdyrmaga, sünnäläp ösdürmäge, dünýä ýaýmaga giň...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 4
 • 27/05/2017 07:36
 • 1 minutda oka

Ak şäherim - Aşgabat

Hormatly Prezidentimiziň binagärlik-şähergurluşyk maksatnamasynyň esasynda beýik ösüşleri başdan geçirýän ak şäherimiz Aşgabat günsaýyn özgerýär, gözelleşýär. Orta Aziýanyň merjenine öwrülen Aşgabat şäherimiziň...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 34
 • 25/05/2017 03:43
 • 1 minutda oka

Türkmenistan ösüşleriň ýolunda

Türkmenistan döwletimizde alnyp barylýan işler ilkinji nobatda adam hakyndaky alada bolup durýar. Adam hakynda alada edilýän ýerde ýurt baýlygy ýurt abadançylygy öň hatarda durýar. Muňa jogap edip ýurdumuzda ulanmana berilýän...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 29
 • 25/05/2017 12:07
 • 1 minutda oka

“Täze zaman” ýaşaýyş toplumy

Hormatly Döwlet baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda gurluşyk işleri depginli alnyp barylýar. Gurulýan ýaşaýyş jaý toplumlary halkymyzyň göwnünden turýar. Ýaşamak üçin dürli amatlyklary bolan “Täze zaman”...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 25
 • 25/05/2017 12:06
 • 1 minutda oka

salam

salamchik,talyplar))
ruqaya
 • 0
 • 35
 • 24/05/2017 12:05
 • 1 minutda oka

Sport we sagdynlyk

Türkmenistanyň ähli babatda kuwwatly döwlet hökmünde dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne gönükdirdi.

2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda sportuň 21 görnüşi bolup,...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 1
 • 67
 • 23/05/2017 05:24
 • 1 minutda oka

Bilim-asmanda ganat, ýerde ýelken

Ýurdumyzyň ýaşlary häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylan orta mekdeplerde bilim almak bilen öwrenmegiň we bilmegiň düýp manysyna dogry düşünýärler.

Ýurdumyz boýunça şu wagt täze okuw jaýlary, mekdepler,...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 44
 • 23/05/2017 05:24
 • 1 minutda oka

Türkmenistan-ösüşleriň mekany

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe eziz Watanymyz Türkmenistan dünýäde bäsleşige ukyply, kämil, medeniýetli, ynsanperwer maksatly döwlete öwrüldi. Ýurdumyzda gurulyp ulanylmaga berilýän ak mermerli çagalar baglary,...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 56
 • 22/05/2017 04:10
 • 1 minutda oka

Sagdyn ruhly, berk bedenli Nesil!

Danalarymyzyň belleýşi ýaly, adam ömrüniň ähli döwürlerinde hereketde bolmagy saglyga, oňaýly täsir edýär. Esasan-da ýaşlykda bedeniň ösýän, bekeýän hereketliligi köp talap edýän döwründe sportuň haýyrly täsirleri...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 1
 • 72
 • 22/05/2017 04:09
 • 1 minutda oka

СПОРТ САГДЫНЛЫГЫҢ СЕРЕСИДИР!

Беркар дөвлетимде Юрт Лидеримизиң парасатлы ёлбашчылыгында халкымызың асуда, агзыбир хем-де багтыяр яшамакларымыз үчин гиң мүмкинчиликлер...

DOWAMYNY OKA
Adiz
 • 3
 • 105
 • 20/05/2017 04:49
 • 1 minutda oka