Ýurduň gündogar sebitlerinde elektrik energiýanyň öndürilişi we eksport mümkinçilikleri artdyrylýar

Şu ýylyň iýul aýynyň başyna «Çalyk enerji» türk kompaniýasy tarapyndan Türkmenistanyň gündogar sebitinde potratçy «Jeneral elektrik» amerikan kompaniýasynyň döwrebap enjamlary oturdylyp, ýyllyk kuwwatlylygy 254 mWt...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 10
 • 27/07/2016 12:49
 • 1 minutda oka

Ýakma- bişersiň, gazma-düşersiň!

Bir zamanlarda bir adam köp ýyllar çopançylyk edip, orta ýaşyna ýetende öýlenipdir. Bir ýyldan soň onuň ogly bolupdyr. Bu oglan entek ýaşajykka ata-enesi ölüp, bir garyndaşynyň elinde ýetim galypdyr. Ol hor-zar bolup,...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 3
 • 37
 • 26/07/2016 04:11
 • 3 minutda oka

Türkmenistanda geçirilýän konstitusion resformalaryň esasy mazmuny (girizilýan üýtgetmeler we olaryň ähmiýeti)

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen berkarar döwletimiziň Esasy Kanuny döwrüň talabyna laýyk kämilleşdirilýär. Bu babatda Türkmenistanyň Esasy Kanunynyň – döwletimiziň Konstitusiýasynyň...

DOWAMYNY OKA
Publisist
 • 0
 • 15
 • 26/07/2016 10:29
 • 7 minutda oka

Türkmenistanda geçirilýän konstitusion reformalarda adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň goralyşy

Häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň ähli ugurlarynda düýpli özgertmeleri giňden ýaýbaňlandyryp, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň bedew bady bilen öňe gitmegini üpjün etmek maksady bilen, onuň kanun binýadyny dünýä...

DOWAMYNY OKA
Publisist
 • 0
 • 9
 • 26/07/2016 10:28
 • 10 minutda oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Döwletli zaman täze şäherçäniň açylyşyna gatnaşdy

24-nji iýul Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde Mary etrabynyň “Jemgyýet” geňeşliginiň çäklerinde gurlan Döwletli zaman şäherçesiniň açylmagy mynasybetli...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 13
 • 25/07/2016 07:32
 • 21 minutda oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary

23-nji iýul irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinden iş sapary bilen Mary welaýatyna ugrady.Biraz wagtdan soň, milli Liderimiziň uçary Mary şäheriniň howa menziline gelip...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 16
 • 25/07/2016 07:30
 • 15 minutda oka

salamlar

Salamlar
Seymurjan
 • 0
 • 19
 • 25/07/2016 04:37
 • 1 minutda oka

HER IŞDE HAÝYR BAR (Rowaýat)

Adam sypatyna giren iki perişde ynsanlaryň arasyna aýlanmaga çykypdyr. Agşamara olar taňry myhmany bolmak üçin bir öýüň gapysyndan barypdyrlar. Emma öý eýesi myhmanlary juda sowuk garşylap, köpden bäri ugruna seredilmedik...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 41
 • 25/07/2016 02:56
 • 2 minutda oka

salam

salamchik,talyplar))
ruqaya
 • 6
 • 89
 • 24/07/2016 12:12
 • 1 minutda oka

T Ü R K M E N S P O R T Y

Bedenterbiýe we sport ulgamynda durmuşa ornaşdyrylýan ajaýyplyklar ösüp gelýän ýaş nesli has galkyndyryp, täze üstünliklere ruhlandyrýar.

“Türkmenistan. Sport” teleýaýlymynyň açylmagy, Ginnesiň rekordlar kitabyna...

DOWAMYNY OKA
Aziada
 • 1
 • 76
 • 22/07/2016 10:41
 • 1 minutda oka