Nakyllar nähili döräpdir?

5 müň ýyllyk taryhy başyndan geçiren merdana türkmen halky özüniň geçen taryhy ýolunda ençeme gymmatlyklary döredip, öz nesline dowamatyna geçirip bilen halk. Ata-babalarymyzdan miras galan, üstünden näçe asyr geçse-de...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 11
 • 1 sagat ozal
 • 2 minutda oka

Iki molla

Bir şäherde iki molla ýaşapdyr. Olar öz aralarynda hemişe dawalaşyp ýörüpdirler, biri-biri bilen hiç ylalaşyp bilmändirler, hiç mahal bir ýerde oturmandyrlar, bile naharlanmandyrlar, biri-birini güm etjek bolup ýörüpdirler.

Bir...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 27
 • 6 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Näme sebäpden uly adamlara dil öwrenmek kyn?

Hünärmenler ulularyň maglumatlary has içgin syn edýändigini mälim edýärler. Alymlar näme üçin ululara daşary ýurt dilini öwrenmegiň juda kyn düşýändigini, şol birwagtyň özünde çagalaryň daşary ýurtlularyň arasyna...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 0
 • 32
 • 7 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Kazy

Tüçjar baýlaryň biri daýhana özüniň guýusyny satypdyr. Ekin möwsümi delende daýhan ýaňky guýusynyň suwuny peýdalanmak isläpdir, emma tüçjar baý: “Men saňa guýyny satdym, onuň içindäki suwy satmadym. Eger-de ekiniňi...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 2
 • 80
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

Akyldar

Akyldarlaryň biri derýanyň kenarynda töweregiň gözelligini synlap, tebigatdan lezzet alyp oturan eken. Birden onuň gözi suwa gaçan içýana kaklyşypdyr. Ol gark bolmakdan halas bolmak üçin janhowluna urunýan eken. Akyldar elini...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 5
 • 137
 • 3 gün ozal
 • 1 minutda oka

Iňlis dilini özbaşdak nädip öwrenmeli?

Häzirki zaman dünýäsinde syýahat durmuşymyzyň ep-esli bölegini tutýar. Goý ol iş sapary ýa-da dynç almak üçin syýahat bolsun, tapawudy ýok, biz özümizi hökman rahat duýmaly we töweregimizdäkiler bilen ynamly gatnaşyk...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 3
 • 143
 • 4 gün ozal
 • 3 minutda oka

Köneürgenjim.....

Üç yüz altmyş pirleň yashan mesgeni

Sen topragyň doga,sen suwuň emdir.

Kyrk molla,Alow pir yatyr goynunda,

Näçe togaplasan şonça-da kemdir.Ynsanlaryň bir-birinden gadyrly,

Bütin dünyä gapylaryň acykdyr.

Myhman...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 85
 • 6 gün ozal
 • 1 minutda oka

Kepderileriň marafony

Berlinde kepderileriň özboluşly bäsleşigi geçirilýär «Sport kepderileriniň halkara marafony" diýlip atlandyrylýan bu basleşige dünýäniň onlarça ýurdundan kepderiler gatnaşdyrylýar. Olary ýaryşyň guralýan şäherinden...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 100
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

Ýürek begenjim

Tüweleme meniň soýguli saýdym täzeden öz işine başlapdyr! Bu diýseň begendiriji waka.Men şo öňkije Phenomen2,indi PHENOMEN3 boldum :).Ýöne,ýeke gynanýan zadym öňki dost agzalarym ýok :( ýöne,olam wagty bilen düzeler!
PHENOMEN3
 • 19
 • 254
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

Futbol äleminiň täsinlikleri

1969-njy 3-nji noýabrynda Angliýada «Tottenhem» bilen «Hauliniň» arasyndaky duşuşyk iň düzgün bozulmaly oýun hasap edildi. Sebäbi bu oýunda meýdançadaky oýunçylaryň 22-si oýundan çykarylypdyr.

Brazilýaly hüjümçi...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 4
 • 170
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka