Dem alyş ulgamy çuňlaşýar

Asuda ýagdaýda adam minutda 16 gezek dem alyş hereketini işläp çykarýar. Her dem alyşda öýkene 500sm kub howa baryp ýetýär. Fiziki agramda myşsalara agram düşüp kilorody köp talap etmegi bilen dem alyş tizleýär we çuňlaşýar....

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 0
 • 55
 • 03/09/2015 11:24
 • 2 minutda oka

Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň we talyplaryň üstünlikleri

Şu ýylyň 7 aýynyň içinde halkara ders hem taslama Internet-olimpiadalaryna gatnaşan türkmenistanly zehinli mekdep okuwçylary 129 medal gazandylar. Olaryň 45-si altyn, 50-si kümüş, 34-si bolsa bürünç medallardyr. Ýurdumyzyň...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 0
 • 25
 • 03/09/2015 11:22
 • 1 minutda oka

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanda irki we abraýly okuw mekdepleriniň biridir. Şu okuw mekdebi bilim ulgamy üçin başlangyç synp mugallymlaryny we çagalar baglarynyň terbiýeçilerini taýýarlaýan orta...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 89
 • 01/09/2015 12:24
 • 3 minutda oka

Mugallymçylyk mekdebiniň täze binalar toplumy

Şu gün paýtagtymyzyň günbatar künjeginde, Görogly köçesiniň ugrunda Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň täze binalar toplumynyň acylyş dabarasy boldy. Desganyň gurluşygyna 2013-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda gol...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 115
 • 01/09/2015 12:16
 • 1 minutda oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Owganystan Yslam Respublikasyna resmi iş sapary

27.08.2015 ý. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystan Yslam Respublikasyna resmi iş sapary boldy.

Döwlet baştutanlarynyň taraplaryň resmi wekilýetlerini tanyşdyryş dabarasyndan soň, özara düşünişmek...

DOWAMYNY OKA
Ishli
 • 0
 • 79
 • 29/08/2015 03:25
 • 3 minutda oka

Täze Ýaprak saýty

Hormatly talyplar.com yñ agzalary! Menem http://yaprak.wapka.mobi saýtyñ admini. Siziñ ähli ýazýan bloklaryñyzy höwes bilen okaýaryn. Tüweleme men şu saýtyñ sahypalaryndan Türkmenistanda bolýan ähli habarlar bilen tanyş...

DOWAMYNY OKA
Pyntyk
 • 1
 • 105
 • 28/08/2015 06:51
 • 1 minutda oka

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanda kowçum bolup ýaşaýan türkmen wekilleri bilen duşuşyk

27.08.2015 ý. Türkmenistanyň Prezidenti G.Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynda resmi saparda bolmagynyň çäklerinde Owganystanda kowçum bolup ýaşaýan türkmen wekilleri bilen duşuşdy.Duşuşyk Owganystan Yslam...

DOWAMYNY OKA
Aisha
 • 1
 • 84
 • 28/08/2015 08:57
 • 4 minutda oka

OYR-nyň Ýerine ýetiriji häkimiýetiniň başlygy Abdulla Abdulla bilen gepleşik

Kabul, 27-nji awgusta Türkmenistanyň Prezidenti G.Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasyna resmi saparynyň barşynda OYR-nyň Ýerine ýetiriji häkimiýetiniň başlygy Abdulla Abdulla bilen gepleşikler geçirdi.

Duşuşyk “Sepidar”...

DOWAMYNY OKA
Aisha
 • 0
 • 39
 • 28/08/2015 08:53
 • 4 minutda oka

Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Owganystana bardy

27.08.2015 ý. Hormatly Prezidentimiziň uçary Owganystanyň paýtagtyndaky Hamid Karzaý adyndaky halkara howa menzilinde gondy.Belent mertebeli türkmen myhmanynyň hormatyna uçaryň ýanynda Hormat garawulynyň esgerleri hatara...

DOWAMYNY OKA
Aisha
 • 0
 • 40
 • 28/08/2015 08:48
 • 1 minutda oka

DEGIŞMELER DÜNÝÄSI

Türkmen aga bir gün dahodyny alyp Kryma, Gara deňize dynç almaga gidýär. Ýeke özi. Näme, biz çol adamsy bolamyzsoň kän ýüzüp bilemizok-da. Ine onsaň Türkmen aga birden gara deňze gark bolmaga başlaýar. Bu-da kömege çagyrýar....

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 0
 • 112
 • 26/08/2015 10:33
 • 1 minutda oka