Aý bilen Gün tutulsa...

AÝ BILEN GÜN TUTULSA...


Dünýä döräp adamzat nesli köpelip başlan wagtlaryndan bäri olaryñ ünsüni çekip gelýän geñ-tañsy zatlaryñ biri hem Aý-bilen Günüñ tutulmagy bilen baglanyşykly ynançlar bolsa gerek.
Aý bilen Günüñ tutulmagyny ýazga geçiren ýazyjylardyr taryhçylar şol wagtky ýüze çykan hadysalardyr wakalary hem ýaz...

Dowamy »

47 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 12 hours ago

«Türkmendemirýollary» gatnawlaryň tertibine üýtgeşmeler girizýär

«Türkmendemirýollary» gatnawlaryň tertibine üýtgeşmeler girizýär
«Türkmendemirýollary» agentlgi Türkmenistanyň çäginde sanitariýa-epidemiologiýa abadançylygyny berkitmek maksady bilen, gatnawlaryň käbir ugurlarynda syýahat üçin zerur bolan resminamalaryň sanawyna üýtgeşmeler girizdi. Üýtgeşme girizilen ugurlar onlaýn bilet satyn alnan wagty...

Dowamy »

75 0
Sorag-jogap, 12 tarapyndan 16 hours ago

Mundan 4 ýyl ozal...

Mundan 4 ýyl ozal...
Mundan 4 ýyl ozal, has takygy 2016-njy ýylyň 3-nji iýundan boks sportunyň ägirdi, ähli zamanalaryň iň ökde boksçylarynyň hatarynda öňdäki orny eýeleýän Muhammad Ali aradan çykdy. 1942-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda Kentuki ştatynyň Luizwill şäherinde dünýä inen Muhammad Ali 18 ýaşynda professional boksa başlaýar. 1960-njy...

Dowamy »

48 1
Sport, 12 tarapyndan 16 hours ago

"Täze durmuş guran iki ýaş çatynja" hekaýajyk.

Täze durmuş guran iki ýaş çatynja bardy. Goş birikdiren ilkinji günlerinden başlap, durmuşyň ozal pikir edişleri ýaly beýle ýeňil däldigine düşünip ugradylar. Aslyýetinde, bir-birlerini halaman hem duranokdylar. Juda ýygy-ýygydan bolmasa-da, ilkinji tanşan günlerindäki süýji günleri ýatlaşýardylar. Emma häzir, sähelçe söz, ýönekeýje hadysa aralaryn...

Dowamy »

110 2
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 23 hours ago

Hany köne agzalar

Hany köne agzalardan kimler barka!
Men multyk agza...
Herkim onki nigini ýazsa tanasa bolarmyka diyyan!

Dowamy »

96 3
Sorag-jogap, Watanly tarapyndan 1 day ago

Gumanoidler perişdemi ýa-da...

GUMANOIDLER PERIŞDEMI ÝA-DA...

Gadymy kitaplaryñ, mifiki çeşmeleriñ ýany bilen dünýä dinleriniñ ylahy kitaplary bolan Injilde we Gurhanda uçýan tarelkalar hakyndaky maglumatlar göze ilip durandyr welin okalýarka ol kän belli bolmaýar.
Uçýan tarelkalar we gumanoidler, başga planetalylar hakdaky ylmy-gözlegler, olaryñ çuñlugy de...

Dowamy »

128 5
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Soyguli.ru

Salam dostlar-doganlar. Onki soyguli.ru giryan agzalar hazir ol yene oz isine baslady. Yeketak.ru diyip yazsanyz cykar sol hazir onki ady soyguli.ru

Dowamy »

146 5
Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 2 days ago

GUTARYLMADYK GOŞGULARYM

Ine, bu goşgymda ejem pahyr bar,
Bu goşguda bolsa, galam gaşly gyz.
Elim degen çagy elime alýan,
Şol hem bular bilen salamlaşdygym.

Bu ýerde şapagyň aotyn şöhlesi,
44Ýowşan ysly ýaýla düşýär endigan.
Bärde bolsa bir gül —azatlyk küýsän,
Porsy ýerzeminde otyr bendiwan.

Ony erk...

Dowamy »

80 3
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 days ago

GÜNLER GEÇIP BARÝAR

Şu gün saňa telwas etdim ýene men,
Eý, sen, päklik hem gözellik ölçegi.
Azary ýetikdir gaýyn eneňem,
Belli däl, pahyryň haçan öljegi.

Öňden belli zadyň gyzygam bolmaz,
Söýmezdim-le beýle boljagyn bilsem.
Ýöne, hasaplabam söýüp bolanok,
Ýa-da söýgüde-de barmyka tilsim?

Akyl satý...

Dowamy »

58 2
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 days ago

Agza bolmak

Salam talyplar.com agzalary sizden bir hayyst bar nadip talyplara agza bolmaly yada nikini uytgetmeli?

Dowamy »

148 5
Sorag-jogap, Sabirowa_M tarapyndan 3 days ago

Aglama yetim gyz sen aglama

Dolanmagyn seni aldan nadana
Aglama ýetim gyz goý sen aglama
Sen meniňki diýip ýüpsüz baglana
Aglama ýetim gyz goý sen aglama.

Ýekelik tümlüge goýup gidene
Söýgün gaýasyndan aşak itene
Ak bägüle ejir beren tikene
Aglama ýetim gyz goý sen aglama.

Gumly köçäňizde gatnaş niceme

Dowamy »

95 4
Edebiýat, Sabirowa_M tarapyndan 3 days ago

Goşgy

Ýene düýşlerime girip ýatyrman,
Ýaňy biten ýaralarym gozgaýaň.
Oýanaýsam, gidersiň sen düýşümden,
Oýanmasam, ýaram beter syzlaýar...

Özge belgilerden gelýän jaňlara
Howlugyp basýaryn ýaşyl düwmäni.
Jaňlaryňa ozal ýylgyrýan ýüzüm
Halys ýatdan çykarypdyr gülmäni.

Umytlarym hälem...

Dowamy »

69 2
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 3 days ago

....

Cagyryldym bardym senin toyuna
men barmasam bu gelshiksiz boljakdy
gutlamaly boldum den dushlam bilen
yone diyiljek soz bagrymy diljekdi...Bokurdakda bir uly dash donup dur
bir soz diysem erap yash bolup damar
emma,gutlamaly syrym bildirman
gozlerimden anar dostlaryn senin......

Dowamy »

111 3
Edebiýat, Sabirowa_M tarapyndan 3 days ago

ABŞ BSGG bilen gatnaşyklaryny doly bes edýär — Donald Tramp

ABŞ BSGG bilen gatnaşyklaryny doly bes edýär — Donald Tramp
ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp Waşingtonyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen mundan beýläk hyzmatdaşlygynyň dowam etmekden ýüz öwürýändigini yglan etdi. Bu barada Euronews agentligi habar berýär. Bu gurama meýilleşdirilen serişdeleriň ählisi — ýagny, ýylda 450 mln dollar tö...

Dowamy »

121 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 days ago

Mindal damarlaryň sagdynlygyny gowulandyrýar

Mindal damarlaryň sagdynlygyny gowulandyrýar
Londonyň Şa kollejiniň hünärmenleri tarapyndan alnyp barlan derňew işleri köke, çipsi ýaly belli garbanmalaryň mindala çalşyrylmagynyň damarlaryň ýagdaýyna oňyn täsir edýändigini we holesteriniň düzümini peseldýändigini görkezdi. Muny 21mm.ru belleýär.
“American Journal of Clinical Nutriti...

Dowamy »

45 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 days ago

Getji Nurmagomedow bilen göreşde nähili hereket etjekdigini aýtdy

Getji Nurmagomedow bilen göreşde nähili hereket etjekdigini aýtdy
Garyşyk stiliň amerikan göreşijisi Jastin Getji ýeňil agramda Absolýut göreş çempionatynyň çempiony russiýaly Habib Nurmagomedow bilen boljak göreşde öz meýilnamasy barada aýtdy. Bu barada russian.rt.com habar berýär.
“Habib bilen göreşde esasy faktor meniň aýakda nähi...

Dowamy »

81 0
Sport, 12 tarapyndan 3 days ago

Öýkelek gyzy söýseñ şeýle bolýar eken

Bir gyz söýdüm, 
Aga gara, egrä dogry diýse-de, 
Mahal-mahal unutsa-da wadasyn, 
Gijä çenli garaşdyryp goýsa-da. 
Bir gyz söýdüm, 
Sözler bilen ýüregime düşse-de, 
Geýinende gabanjymdam ölsem-de, 
Men nädeýin, 
Saýlap-saýlap söýenim öýkelek bolsa?! 
Bir gyz söýdüm, 
Ähli şertleri...

Dowamy »

220 12
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Gitara aydymlary

Salam dodtlar,doganlar. Saglyklarynyz goumy? Sizden birzat sorajakdym kyn gormeseniz?
Gitarada aydylan aydymlary nirden tapsa bolyar?
Goegle yazsan cykarmaya cykarsada skacat edip bolanok diyya. Komek edip bilmeyanizmi?

Dowamy »

111 3
Sorag-jogap, Sabirowa_M tarapyndan 3 days ago

Adamzadyñ soñsuz bilesigelijiligi: Başga saýýaralylar

ADAMZADYÑ SOÑSUZ BILESIGELIJILIGI: BAŞGA SAÝÝARALYLAR

ABŞ-nyñ Goranmak ministrligi-Pentagon geçen aýyñ ahyrynda gapbarçanaklar (uçýan legenler) boýunça beren beýannamasynda "näbelli uçýan närseler-UFO" sözüni ulandy welin, jedeller ýene möwjedi: Dünýämizden başga ýerde näbelli jandarlar barmy?
Ilkinji UFO megerem, b.e.öñki 46...

Dowamy »

189 2
Bilim, wagt tarapyndan 4 days ago

Ynsanyñ mymyk höwri (Öwez Gündogdyýew)

YNSANYÑ MYMYK HÖWRI


Pişik öý haýwanlarynyñ hiç birine meñzemeýär. Beýleki jandarlara garanyñda, ol juda özbaşdak. Ol, aslyýetinde, adama boýun egäýibem baranok. Pişik bilen dostlaşjak bolsañ, oña mähirli garamaly.
Juda gadym wagtlardan bäri adamlar bu haýwana aýratyn sarpa goýupdyrlar. Meselem, Müsürde pişigi Basta Hud...

Dowamy »

93 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 5 days ago