GIRDAPDAKY GELIN

GIRDAPDAKY GELIN

Şu makalany ýazmak niýetim ýokdy. Ýöne şol gelniñ, onda-da iki çaganyñ enesiniñ ikinji gezek gelmegi meni galama ýapyşmaga mejbur etdi. Boýun almagymyz gerek, biziñ aramyzda heniz sowet döwründen alan terbiýämiziñ täsirinden çykyp bilmeýänlerimiziñ barlygy hakykat. Ýogsam şol gelin ilkinji gezek gelende öz durmuşynda...

Dowamy »

65 1
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 6 hours ago

Gyz-zenanlaryñ atyr sepinip daşary çykmagynyñ Yslam dinindäki hökümi

GYZ-ZENANLARYÑ ATYR SEPINIP DAŞARY ÇYKMAGYNYÑ YSLAM DININDÄKI HÖKÜMI

Dinleriñ iñ kämili we iñ soñkusy dini bolan Yslam maşgala ahlaklylygynda mydama mährem zenanyñ öz ýoldaşynyñ ýanyna özüne serenjam berip, bezenip, müşk sepinip barmalydygyny ündäp gelipdir.
Ýöne her bir gyz-zenanlar döwürlere görä öz isleýişiçe gezmäge, atyr...

Dowamy »

67 3
Bilim, Jeksparro tarapyndan 8 hours ago

Hepdäniň jemi #7 (9.08.2020ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 9-nji awgust hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
3-9-nji awgust aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @12 agzamyzyň „Nurmag...

Dowamy »

106 11
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 11 hours ago

Kuranyñ açyklanmadyk syry: ''Men'', ''Biz'', ''O''

KURANYÑ AÇYKLANMADYK SYRY: ''MEN - BIZ - O''

Kurany Kerimi Türkçe okaýanlar bilýändirler. Kuranda her tüýsli ýüzleniş şekilleri bar. Kurandaky aýatlarda iñ köp ''biz'' diýip, birinji köpçülik şahsyñ agzyndan öz-özi açyklanjak bolýar.
''(Ähli) Hamd-(senalar) Älemleriñ Rebbi, merhemetli bolan, merhemet eden we Din Gününiñ eýesi...

Dowamy »

112 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 15 hours ago

Wahh dünýämize sygmadyk gyz, ýigrimsine dolmadyk gyz...

Wahh dünýämize sygmadyk gyz, ýigrimsine dolmadyk gyz...

Sen Muhammet s.a.w pygamberiñ ymmaty bolup doguldyñ, şonda ene-atañy nähili guwandyranyñy bir bilsediñ, ah bilmediñ. Asyryñ başynda sentýabryñ on altysyna perişde ýaly gyz bäbek bolup dünýä indiñ. Mollanyñ şaýatlygynda bagty aý ýaly ýagty, görki gül ýaly gözel bolsun diýip...

Dowamy »

122 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 18 hours ago

YekeTak.Ru - Türkmenistanyň erkin forum saýty!

Essalowmaleýkum hormatly Talyplar.Com agzalary!
Size YekeTak.Ru saýty hödürleýäris! Siz bu saýt arkaly öz dostlarňyz bilen tiz habarlaşyp bilersiňiz!
Mundan başgada pikirler bölüminde agzalar bilen açyk we onlaýyn söhbetdeşlik gurnap bilersiňiz!
Saýtyň forum bölüminde bolsa siz mowzuk açyp, teswir ýazyp, teswirlere plus we minu...

Dowamy »

83 4
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Futbol janköyerleri ýene ekran başyna...

Hormatly futbol muşdaklary Bu gun yagny 8-nji awgust guni Çempionlar ligasynyñ şu möwsüminiň 8/1 finalynyñ galan iñ soñky 2 duşuşygy geçiriler. Bugun Barselona we Napoli klublary Barselona şäherinde Nou Camp stadionynda garşy garşa gelerler. Birinji oyunda Napoliniñ yerinde 1-1 netije bilen tamamlanypdy.
Ýene bir gyzykly duşuşyk Myunhende Al...

Dowamy »

59 1
Sport, Rakuten tarapyndan 1 day ago

Real hem Yuwentus Çempionlar ligasyny terk etdiler

Hormatly futbol jankoyerleri Düýn 7-nji awgustda Real-Manchester City hem-de Yuwentus-Lion jogap duşuşyklary geçirildi. Elbetde Real we Yuwentus jankoyerleri oten agşamky täsinligiñ şayady bolandyrlar. Yagny Real Madrid Santiago Bernabeu-e gelip 2-1 hasabyna utup giden City-ny ikinji oyunda synaga çekmek üçin Etihad-a geldiler. Yone City hem ätiýaç...

Dowamy »

80 2
Sport, Rakuten tarapyndan 1 day ago

Telefonyň suwa gaçanda näme etmeli?

Telefonyň suwa gaçanda näme etmeli?
“Sanly platformalar” awtonom söwda däl guramasynyň strategik kommunikasiýalar boýunça müdiri Aleksandra Gawrilowa smartfon suwa gaçan ýagdaýynda näme etmelidigini aýtdy. Bu barada Ria Nowosti habar berýär.

Gawrilowanyň aýtmagyna görä, döwrebap telefonlar suwa durnukly bolýar, şonuň üçin smar...

Dowamy »

123 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 day ago

"Gülmek Ömürden" diýýär...

*Bellik - Şu degişmäni gyzlara okamaga maslahat beremok!!!

Bir aýal jorasyna aydyar:
-Meniň ärim soňky döwür maňa üns berenok. "Vozbujdat" etmegäm kyn diýýär.
Jorasy:
Äriň işden gelende içki eşik geýmede diňe gysgajyk halat geý, soňam yzlykan öňüňden bir zat gaçyran boldanym ommal. Men ärime hemişede şeýdýän diýý...

Dowamy »

327 5
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Eýsem, bilýardyň saglyga nähili peýdasy barka?!

Sportuň islendik görnüşiniň hem saglyga peýdalydygy biziň hemmämize mälimdir. Ýöne şonda-da, köpimiz sporty çalasynlyk, çakganlyk, çeýelik, bir söz bilen aýdanyňda, hereket bilen baglanyşdyrýarys. Şeýle gyzykly hem bedeni taplaýjy sport oýunlarynyň biri-de bilýarddyr. Bilýarda «Höwesjeňleriň sporty» hem diýýärler. Muňa garamazdan, hünärmenler bilýa...

Dowamy »

78 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 days ago

Taňrylylygyň ýok ýerinde şer gelýändir!

Uniwersitet. Auditoriýada bir professor öz talyplaryna şeýleräk sorag berýär: - «Ähli, bar zatlary, Hudaý ýaratdymyka?», bir talyp oturan ýerinden «Howa, elbetde Hudaý ýaratdy» diýip jogap berýär. «Hudaý ähli zady ýaratdymy?» diýip professor öz soragyny gaýtalady. «Howa, jenap» diýip talyp jogap berdi. Professorýene-de sorag bilen ýüzlendi: «Eger H...

Dowamy »

160 2
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Çagalarda gorky döretmezlik üçin...

Çagalara terbiýe berlen­-de, olara sözüňi geçirmek üçin käteler haýwanlar bi­ len gorkuzylýar. Haýwanla­ry entek doly tanamaýan käbir çagalar ene-atalaryn­ dan haýwandan gorkma­ gy öwrenýärler. Şeýlelik­ de, olaryň käbirleri zyýan­syz möjejik, hatda, bir si­ňek görseler-de, howatyr edip başlaýarlar. Haýwan­lardan gorkmak wagtyň geçmegi bilen endik...

Dowamy »

76 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Meni halas et, Eje Jan!!!

Eje, meni öldürip,
sen meni ýatdan
çykararyn öýdýärmiň?

Belki-de sen, menden hem has
garaşylan, has gerek çagalaryň bolar diýip pikir edýänsiň? Eje, meniň olardan nämäm kem?
Eje, sen meniň
gözlerimiň nähilidigini bilmän, meniň geljekki doganlarymyň gözüne nädip seretjek?
Eje, näme üçin siz ul...

Dowamy »

59 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Google Play-de Türkmenistandaky edara-guramalar barada maglumat beriji programma peýda boldy

Google Play-de Türkmenistandaky edara-guramalar barada maglumat beriji programma peýda boldy
Smartfonlar üçin mobil programmalary hödürleýän Google Play dükanynda TmKontakt programmasy peýda boldy.

TmKontakt Türkmenistandaky guramalaryň iň täze maglumat katalogy bolup, Aşgabat şäherindäki, ýurduň welaýatlaryndaky ýüzlerçe komp...

Dowamy »

153 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 days ago

Türkiýede koronawirus ýaýrawy birdenkä ýokarlandy

Türkiýede koronawirus ýaýrawy birdenkä ýokarlandy
Türkiýäniň Saglygy goraýyş ministrliginiň ýolbaşçysy Fahrettin Koja Twitterde Russiýa bilen serhetler açylandan soň, Türkiýäniň şypahanalarynda kesel sany birden ýokarlandy diýip ýazdy. Bu barada gazeta.ru habar berýär.

“Biz kesel sanynyň düýpli ýokarlanýandygyny uzak wagtyň iç...

Dowamy »

168 1
Bilim, 12 tarapyndan 2 days ago

Çempionlar ligasy 2019-20

Salam hormatly futbol janköýerleri. Şu günden başlap Çempionlar ligasynyň pandemiýa sebäpli uzaga çeken bu möwsüminiň galan oýunlary geçiriler. Öňden hem belleýşimiz ýaly öý/myhmançylyk görnüşinde geçirilýän duşuşyklar UEFA-nyň permany bilen pleý-off tapgyrynyň galan oýunlary ýagny çärýek finaldan başlap duşuşyklaryň ykbaly boş tribunalar astynda...

Dowamy »

87 5
Sport, Rakuten tarapyndan 2 days ago

Jyn uran psiholog lukmanyñ ýatlamalary

JYN URAN PSIHOLOG LUKMANYÑ ÝATLAMALARY


Jynlar adamlara öz täsirini ýetirmekde aktiw rollary oýnaýandyrlar.
Jyn uran adamlaryñ akybetiniñ nähili gutarýandygyna biziñ köpümiz gözli şaýat bolandyrys. Jynlar bilen gatnaşyga geçen adam öz duşman saýýanlaryna, ýa halamadyk adamsyna erbet jynlary musallat edip goýberýär eken...

Dowamy »

259 5
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Hökman däL...

Hormatly talyplar.com saytynyn ulanyjylary sonky wagtlarda aramyzda Tmcars , Dunyahabarlary,Turkmenportal.com yaly saytlardan ya-da programmalardan copy paste kopeldi yagny gocurip goymak şular yaly hemme yerde wagz edilyan tazeliklerin su yerde geregi yokmyka diyyan ona derek peydaly maslahatlar ya-da gyzykly hekayalar yada shoña menzesh uytgeshik...

Dowamy »

320 7
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 3 days ago

Eýranyň parlamentçileri Türkmenistan bilen gaz dawasyny diplomatik ýol bilen çözmegiň ugruna çykdylar

Eýran Yslam Respublikasynyň Mejlisiniň (Parlamentiniň) energetika komissiýasynyň başlygy Fereýdun Abbasi eýran-türkmen gaz dawasy bilen baglanyşykly ýakyn wagtda Tähranda türkmen ilçisi bilen boljak duşuşygyň parlament diplomatiýasy arkaly iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary öňküsinden-de pugtalandyrjakdygyna we güýçlendirjekdigine ynam bildirdi. Bu...

Dowamy »

180 1
Bilim, 12 tarapyndan 3 days ago