Halk hazynasy

Asmalyk - toý güni düýäni bezemek üçin ulanylýan haly. Bu haly bilen gelniň münýän düýesi bezelýär.

At haly - atyň arkasyna atylýan haly.

Genneç - eňsiniň daş ýüzünden öýüň bosagasynyň bezegi üçin ulanylýan...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 24
 • 23/05/2015 12:10
 • 1 minutda oka

Nepis halylar

1880-1917-nji ýyllaryň arhiw resminamalarynyň esasynda biz dokalyşy, arassalygy, reňkiniň berkligi we owadanlygy babatda türkmen halyçylarynyň dokan halylarynyň dünýäde iň gowy halylar hasaplanýandygyny bilýäris. Türkmen...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 18
 • 23/05/2015 12:09
 • 1 minutda oka

GYZ EDEBI — GYZYL GÜL

Daş-töweregi gelin-gyzlarymyzyň nepis keşdeleri ýaly owadan gül-güläleklere bezejek bahar pasly ýetip gelýär. Bu pasyl özüniň gözelligi bilenem, päkligidir kalba ylham berýän joşguny bilenem owadan zenanlarymyza juda meňzeş....

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 17
 • 23/05/2015 12:07
 • 6 minutda oka

ÝALAN GÜRRÜŇ HIÇ BIR DONA BÜRENMEZ

Hawa, şahyr aýtmaly sözi jaýdar aýdan. Soňky günlerde il arasynda şum myş-myşlar eşidilip başlady, ýagny hamana benziniň nyrhy ýene gymmatlajakmyş, döwletiň çagalara berýän kömek puly-da kesiljekmiş, pensionerler hem...

DOWAMYNY OKA
Ishli
 • 0
 • 42
 • 22/05/2015 04:02
 • 1 minutda oka

Çala eşidip, çatma ýykmalyň!

Halkymyzyň durmuş ýagdaýy gün-günden ýokarlanýar, her bir maşgalanyň eli uzadan ýerine ýetýär. Durmuşda has zerur bolan zatlarymyz-gazymyz, togumuz, suwumyz, duzumyz halka mugt berilýär. Esasy iýmitlerimiz- çöregimiz,...

DOWAMYNY OKA
Ishli
 • 0
 • 27
 • 22/05/2015 04:01
 • 2 minutda oka

Gybatkeşleriň niýeti ýol almaz - it üýrer, kerwen geçer!

Bir hökümdar öz aşpezine dostlarynyň myhmançylyga geljekdigini, olara iň süýji zatdan nahar taýýarlamagyny buýrupdyr. Aşpez hökümdaryň myhmanlaryny malyň dilinden taýýarlanan nahar bilen lezzetläpdir. Bir näçe gün...

DOWAMYNY OKA
Ishli
 • 0
 • 23
 • 22/05/2015 04:01
 • 2 minutda oka

Gurban Berdiýew “Rostowda” galarmy?

Geçen hepdede Miodrag Božowiç Moskwanyň “Lokomotiwiniň” baş tälimçisiniň wezipesini boşadansoň, Russiýanyň habar beriş serişdeleri bu orna esasy dalaşgärler hökmünde belli türkmen hünärmeni Gurban Berdiýew bilen...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 33
 • 22/05/2015 02:19
 • 1 minutda oka

Taryhdan gözbaşalan nepis göller

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň; — Türkmen halysynyň şekillendiriş diliniň köpdürlüligi we çylşyrymlylygy — bu halyçylyk hünäriniň köp müňýyllyk taryhynyň netijesidir — diýen sözleri hem nepis...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 35
 • 21/05/2015 03:25
 • 2 minutda oka

Türkmenistanly ýaşajyk şaşkaçy Aziýa çempionatynda altyn medal gazandy

Şu ýylyň aprel aýynyň ahyrynda we maý aýynyň başynda Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde 64 we 100 öýjükli şaşka boýunça çagalaryň we ulularyň arasynda Aziýa çempionaty geçirildi. Oňa 21 döwletden oýunçylaryň...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 0
 • 36
 • 21/05/2015 11:39
 • 1 minutda oka

Gadymy eýýämiň şaýady

2012-nji ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň medni paýtagty diýip yglan edilen Mary ýene-de dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde. Gadymy Murgabyň kenarynda ýerleşýän şäher TÜRKSOÝ halkara guramasy tarapyndan...

DOWAMYNY OKA
Ishli
 • 0
 • 28
 • 21/05/2015 11:03
 • 4 minutda oka