täze taalyyyp

salam talyplar men ttäze geläýdim öýtýän, özüm barada aýtsam menä bir esger ýigit
esgeryigit
 • 1
 • 33
 • 24/08/2016 04:41
 • 1 minutda oka

ukyda

Uky alyp doýarça boldy turuñ dañ atdy oýanyñ uuu
karkara
 • 3
 • 68
 • 22/08/2016 06:00
 • 1 minutda oka

Turkmenche Blog Sayt!

Salam hormatly Talyplar.com agzalary! Men sizi Täze açylan Türkmençe blog saýtyna çagyrýaryn. Saýt Geljek.com hostinginde açylan! Dostlar size saytda hokman garashyan, Sayta oz goshgularyñyzy, hekayalryñyzy Durli degishmeleri...

DOWAMYNY OKA
Payhasly
 • 0
 • 59
 • 21/08/2016 12:31
 • 1 minutda oka

soygi her zatda bolup bilyar, men pikirim sholar yaly...

Ka birleri hormat goyup, soyya ene atasyny.

Ka birleri sylap soyya mama babasyny.

Ka biri soyyar, uya ini agasyny.

Kopusi bolsa perzent bala chagasyny.

Kimseler soyyar, saylap tapan karini.

Soyyar gara gozli, galam gashly yaryny.

Telefon...

DOWAMYNY OKA
nazarhan
 • 5
 • 175
 • 21/08/2016 09:07
 • 1 minutda oka

Mekdep ýyllarym

Barýarysa, barýarys, biz pökgi oýnamana barýarys,

Rugsat berse Anton mugallym, biz pökgimizi alýarys,Gaýtalama;

Barýarysa, barýarys, top oýnamana barýarys,

Rugsat berse Anton mugallym, biz pökgimizi alýarys,Ajykdyga ajykdyk iýmäne zat tapmadyk,

Tabak alyp, gapa baryp, Abymyza ýalbardyk,Oýlandyga, oýlandyk, nahar hakda oýlandyk,

Kellämizi tutup, arkan ýatyp, nahar hakda oýlandyk,Ajyganyňda hemme zatlar göz-öňüňe görünýär,

Fudbol oýnap eljuk boldyk, nahar wagty gelmedi,Baryp alyp bolmazmyka naharhanadan çörek,

Gapdalyndan alyp bolsa bugaryp duran börek,Kemal bir çäre tapdy, oglanlary üşürdi,

Naharhana ylgap gitdik, güýmedik biz olary(Aşpezleri)Kemal, Kemal, ogry Kemal, myhmanhana girdi Kemal,

Stollaryň üsti doly, Kemal aldy olaryň baryn,Birden galmagal turýar, bar aşçylar üşüpdir,

Kemal tassan tutlýardy, onuň akly çaşypdyr,Menä indi bilemok bul zatlaryň çäresin,

Nädip tapmaly çykalgany, basymrak bir çykaýyn,Penjiräniň biri açyk, mundan çykdy Kemal çişik,

Aşhanadan gaçyp çykdy, kowalady aşçylar,Oglanlaryň ýanyna baryp, ňaýlaşdylar iýdiler,

Garynlarymyz doýdy diýip oňa Sagbol diýdiler,Bahar daýza näme gerek, Azat aba dil kakdy,

Begenç abynyň gününe düşmäň ol hemiňe gep eşitýär,(Mekdep ýyllarymyz şeýleräkdi.)
...

DOWAMYNY OKA
Nova
 • 1
 • 75
 • 20/08/2016 10:22
 • 1 minutda oka

Täze saýt...

Salam dostlar,joralar. Men siziň ähliňizi "Tmlove.Lark.Ru" täze açylan saýta çagyrýan. Bu saýt gaty gowy saýt. Bu saýtda tanyşyp, dostlaşyp bolýa. Men siziň ähliňize garaşýan.
:-D
Izabella
 • 0
 • 48
 • 20/08/2016 12:30
 • 1 minutda oka

salam

Hemmä salam mähribanlar
janak
 • 4
 • 91
 • 20/08/2016 02:16
 • 1 minutda oka

salam

Hemma salam.Gowudyrsyňyza.
antikorrupsioner
 • 8
 • 116
 • 20/08/2016 01:03
 • 1 minutda oka

÷÷÷÷÷

Aý asmanyñ tylla halkasy ýaly

Dogdy bulut syryp gitdi desmalyn

Ýyldyzdan donuña çapraz çaññany

Dakyndyñmy gök köýnekli asmanymMen seni söýýärin giñligiñ ùçin

Saña içim gowzudýaryn dökýärin

Şu...

DOWAMYNY OKA
karkara
 • 1
 • 98
 • 19/08/2016 09:35
 • 1 minutda oka

salam

salamchik))
ruqaya
 • 0
 • 45
 • 19/08/2016 08:26
 • 1 minutda oka