Geçiguş ahmal däl

Geçiguşuň özüni alyp barşy beýleki guşlara meňzeş däl. Ol ýatan wagty diň arkan düşüp, aýaklaryny ýokaryk galdyryp ýatýan ekeni. Birgezek goýunguşy ondan: «Bu nä boluş» diýip sorapdyr. Şonda ol:

— Uka gideniňden...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 4
 • 1 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Manyly Sozler

Bir yerde durup yetjek yerine yakynlashmarsyn #Hakykat

***

internet çykmadyk bolanda ömrinde gyz bn gepleşip bilmän gezerdi käbir oglanlar. #hakykat

***

jorasy bn görüşýänçä syr saklap bilerler. #gyzlar

***

horlanmak...

DOWAMYNY OKA
turkmenniceboy
 • 0
 • 14
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

AZIADA — 2017 yklymyň sport baýramçylygyna öwrüler

Günler bizi sabyrsyzlyk bilen garaşýan güneşli Diýarymyzyň paýtagty ak şäherimiz Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna barha ýakynlaşdyrýar. Ýurdymyzda Aziadany, şeýle-de...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 25
 • 1 gün ozal
 • 2 minutda oka

Ӧsüşiň täze belentliklerini nazarlaýan binalar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň başda durmagynda halk hojalygynyň ähli pudagynda işler ýyldyrym çaltlygynda joşgunly öňe barýar. Ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler, ykdysadyýetiň ähli...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 33
 • 1 gün ozal
 • 2 minutda oka

Abraýy arşa galýan Watanym

Berkarar döwletimizиň хер бир güni uly taryhy wakalara, toý-baýramlara beslenýär. Diýarymyz gün-günden gözelleşýär, Jennet mekanyna öwrülýär. “Türkmenistanyň Prezidentiniň оbalaryň, şäherleriň we etrap...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 25
 • 1 gün ozal
 • 3 minutda oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň “Täze oba” maksatnamasynyň çäginde Lebap welaýatynyň Magdanly şäherinde durmuşa geçirilýän işler barada.

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowyň parasatly we öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda birnäçe döwletli işler durmuşa geçirilýar.

Muňa saglyk, medeniýet, bilim, ykdysadyýet gurluşyk...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 26
 • 1 gün ozal
 • 2 minutda oka

“MUKADDES BORÇ”

Watanyň goragynda durmak bir gysym topragy üçin soňky demine çenli göreşmek her bir ynsanyň mukaddes borjudyr. Ýekeje daban ýerini bir gysym topragyny özgä bereninden ölenini gowy gören pederlerimiziň durmuş mekdebine eýeren...

DOWAMYNY OKA
Ishli
 • 0
 • 28
 • 2 gün ozal
 • 4 minutda oka

Gyz edebi

Hawa, türkmen halkynyň gyz edebinе, perzent edebine, nesil terbiýesine garaýşy barada söz açylanda, ata-babalarymyzyñ „Çaga eziz, edebi ondanam eziz“ diýen pähimi biygtyýar ýadyňa düşйär. Ýelden-günden gorap kemala...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 33
 • 2 gün ozal
 • 3 minutda oka

Gaýykda Atlantik ummanyny ýuzüp geçdi

Beýik Britaniýaly 85 ýaşly Entoni Smite 2011- ni ýylda özi tarapyndan plastmassa turbalaryndan taslanan gaýykda Atlantik ummanyny ýüzüp geçmek başardypdyr. Öz döwründe «BBC» «Tomorrow ̀s World» gepleşiginiň alyp baryjysy...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 89
 • 3 gün ozal
 • 1 minutda oka

UEFA Champions League,1/4 final,1nji oyunlar

ATLETIKO MADRID-REAL MADRID

(14.04.2015,23:45)

Matrasnikler shu yyl primerada Barsa we Real bilen chempionlyk ugrundaky konkurensiyany bes etmeli boldy.Shonun uchinem kotirowkada Madrid derbide Realyn shanslary beyikrak.Hawa,o onurrajik,bu...

DOWAMYNY OKA
Iniesta
 • 1
 • 61
 • 3 gün ozal
 • 4 minutda oka