Ata ýurdum bagy-bossan

Bag ekmek sogap iş hasaplanylýar. Däbe öwrülen bu asylly ýörelge halkymyzyň milliliginde bar. Taryhy geçmişde ata-babalarymyz tebigata gözellik berýän baglar hakynda «Bagym bar, barym bar», «Bag ekeniňki, ýap çekeniňki» ýaly birnäçe pähimleri döredipdirler. Eždatlarymyzdan dowam edip gelýän şeýle asylly ýörelge türkmen halkynyň iň täze taryhy bolan...

Dowamy »

5 1
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 minutes ago

Shahyrana! Şammy Kakabaýew!

Shahyrana we Şammy Kakabaýew poçtaňyzy ýazaýyň

Dowamy »

20 1
Sorag-jogap, Yylgyn tarapyndan 41 minutes ago

Bedenimiziň iň hapa ýeri

Iň arassa adamda hem bedeninde arassalamagy ýatdan çykarýan ýeri bar. Dermatologlaryň köpüsi adam bedeniniň iň hapa böleklerinden biriniň göbekdigini aýdýarlar. Köplenç äsgerilmese-de, göbegi yzygiderli ýuwmak hökmanydyr.

Näme üçin göbegi yzygiderli arassalamaly?
Göbek günüň dowamynda pagta, losyon, kir we dürli bakteriýalary...

Dowamy »

29 0
Täzelikler, Mister X tarapyndan 1 hour ago

Эже

Her gun sapak,gyzaranda gun yasyp.
Eje sesin gelyar cagyryan oye
Hyyalymda corek dograp,tabaga
Agsamlyk edinyas sen bn bile.

Gonsy cagalaryn cakylygyna,
Gitmek ucin oynamaga bukuldym,
Sana yalbaryaryn,dusyar yadyma
Olary yatlamak,gowy hemem kyn.

Ondan bari yyllar kerwen gurapdy...

Dowamy »

18 0
Edebiýat, Aristokratka_a tarapyndan 1 hour ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 7.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 7.

31. Gyz-gelin, aýal-maşgalalaryň sumkasynda näme ýok?
============================
32. Bir bulgura(stakana) ortaça, çen-bilen näçe çigit-dänesi girip biler?
============================
33. Hemme adamlar, kimiň öňünde kellelerindäki başgaplaryny çykarýalar?
======...

Dowamy »

34 4
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 hour ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglara-jogaplar 6.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglara-jogaplar 6.

26. Gapandaky mugt syr-peýniri kim alar?
============================
27. Ol hemişe biziň edil öňümizde, emma biz hiçem ony görüp bilemzok. Bu näme?
============================
28. Bir adam dostuna bir suraty görkezip:
- Meň uýamam, doganymam ýok. Emma ş...

Dowamy »

21 0
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 hour ago

Günäden doly ýürekden çykan sözler...

GÜNÄDEN DOLY ÝÜREKDEN ÇYKAN SÖZLER...

Eý, merhemetlileriň Merhemetlisi! Halymy Saňa beýan edýän, duýgularymy diňe Sen bilýäň. Ýene bir gezek ak ýürekden Seniň gapyňa geldik. Medet ber, eý, ähli halymy bilen Rebbim! Senden uzak bu günlerde hiç kimiň kömegi ýetmedi, ahy-nalamyzy eşidip söýgi bilen el uzadanam bolmady, diňe aýralyk bile...

Dowamy »

35 4
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 hour ago

Syke Dali - Yashlyk 2021

Ulgamda.com-da diñlap bilersiñiz

Dowamy »

33 1
Täzelikler, soho tarapyndan 3 hours ago

Konani yatlama

Bugun internetde otyrkam birden talyp wagtlar yadyma dusdi ol wagtlar gowydy,herkim oz gymmatly pikirlerini paylasyardy,aslynda olaryn kabirini tanayanam yone tanamayanlarym gaty kandi.Cynymy aytsam hazirki dowurden sol dowure dolanasyn gelip dur,adamlar basga ozun basga yaly dy.Hazir bolsa uniwersiteti gutaranymyza 10 yyldan gowrak bolupdyr,oylend...

Dowamy »

51 2
Täzelikler, mejnun_i tarapyndan 4 hours ago

Ýazgyt

Ähliñize salam! Meniñ bu mowzukda gozgajak bolýan meseläm:
Ýazgyt diýen zat barmy ýa-da ähli zat öz elimizdemi?
Haýyş edýän, her kim öz pikirlerini teswirde ýazaýsyn

Dowamy »

349 95
Sorag-jogap, Korolewa tarapyndan 10 hours ago

??

Gyzyklyja mowzuk ýokmy agzalar gep etmàñizi goýaýyñ indi. Pikir, logika ýöreder ýaly temalar ýokmy hiç kimde?

Dowamy »

157 37
Sorag-jogap, Yylgyn tarapyndan 10 hours ago

Gizlin söýgim umumy manysy 1 aýdymda #nesip bolsa!

Wakanyň dowamy bar entäk. Käbirleri üçin hekaýanyň :)
Ýöne bir aýdym edesim geldi we häzir ylham gelip şu aýdymy ýazyp başladym!

Ynanamok, ynanamok, indi seň ýalanyňa
Ynanamok, ynanamok, söýgiňden ýananyma
Ynanamok, ynanamok, duz atma ýaralama
Söýgimi garalama, adymy garalamow

Ýadadym çekmek...

Dowamy »

201 18
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 11 hours ago

Gizlin söýgim #5

Gizlin söýgim #5-nji bölüm

Ýöne gynansakda, aradan şeýlebir galp çykdy. Ol galpdan men geçip bilmedim we söýgimden aýryldym. Aradan geçen kän günlerde biziň söýgi dowam etýärdi. Tomus aýlary, tomysky dynç alyşa çykdyk. Ýagny okuwlarmyzy dyndyk, Leýli oba geldi. Gelen güni agşam, emelläp, jaň edip gürleşip, duşuşyga çykardym. Agşamky...

Dowamy »

281 42
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 12 hours ago

Çagalykdan görüp gelýän günlerim.(Gitara aýdym)

Çagalykdan görüp gelýän
günlerim.(Gitara aýdym)

Gaharyma baryp aldym neşämi,
Ejem girdi düýşüme eli mäşeli:
- Näme balam mydam agzyň neşeli!?-
Sekiz ýaşdan görüp gelýän günlerim.

Mekdebime aýak ýalaň gatnadym,
Türme içinde şol günleri ýatladym,
Aglap-aglap gijelerine ýatmadym,<...

Dowamy »

81 5
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 12 hours ago

Käbir samsyk kinolardan 100 esse gowy...

Salam, "Howply element" kinony göreniñiz barmy? Menä gaty haladym. Hanym Kyuriniñ durmushy gowy edilip beýan edilipdir we alym bolmagyñam añsat zat däldigigorkezilyar. Garaz täsirli kino eken.

Dowamy »

156 11
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 13 hours ago

Içimdäki duýgular oýnaýa jynymy...

Kawagt men özümi seyle bir bagtly duyyan. Bu yagday sonky wagtlar tiz-tiz gaytalanyp baslady. Buña name sebap bolyar diysenizle? Men ozümi yekelikde seyle bir bagtly duyyan, hic bir aladam yok elbetde yuregim gysya jan edeyin diysem soygulim yok, dostlarymam meni taslap gidendirler, yone seyle bolsa hem mana goldaw beryan zat bu aydym, aydym dinlap...

Dowamy »

255 60
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 13 hours ago

Gizlin söýgim #4

P.s: wakadaky görkezilen wagt, seneler hakykat. Azajyk hasaplap görüňler :) entäk, 2 ýyl bar öňümizde ;) we wakalar çyn. Mistiki hekaýa diýip bilerin. Käbir ölüp bilmeýänlere teswir ýazmalygy maslahat berýän :) Sebäbi meň eden işlerimi başarman, at dakýaňyzlaraaa. size bolsa menden jogap barmadygyna ölüp bilmän dursuňyzlar.

Gizlin sö...

Dowamy »

214 14
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 14 hours ago

Mynasypmy? Barladyk! 6

Mynasypmy? Barladyk! 6
Umyt sen men ýok gyzyň al-alkymyndan mylaýym sypalamak üçin, elini gyza tarap uzatdy. Gyz tisginip yza çekildi. Umyt ýene öňe süýşip elini gyzyň akja-gyzylja ýaňaklaryna golaýlatdy, gyz bu gezek gymyldamady. Umyt ellerini göýberip, sypalamak niýetinden ýüz öwürüp, bir az aňry süýşip gam-laýyna batyp:
- Sen hiçwa...

Dowamy »

85 5
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 14 hours ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 6.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 6.

26. Gapandaky mugt syr-peýniri kim alar?
============================
27. Ol hemişe biziň edil öňümizde, emma biz hiçem ony görüp bilemzok. Bu näme?
============================
28. Bir adam dostuna bir suraty görkezip:
- Meň uýamam, doganymam ýok. Emma şu adamyň...

Dowamy »

177 28
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 14 hours ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 5.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 5.

21) Mellekde 8 traktor işleýär. Üçisi döwülýär. Jemi näçe traktor galýar?
============================
22) Bir ýumurtgany gaýnadyp-bişirmek üçin jemi 5 minut gerek bolýar! Onsaň 5 ýumurtgany gaýnadyp bişirmek üçin jemi näçe minut gerek bolar?
============================
...

Dowamy »

59 1
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 14 hours ago