Başar......

Ýyrtylsa ýamalmaz göwün ýyrtygy,

Kemi baryň, hökman bolar artygy,

Özüň ýaly etjek bolman her kimi,

Bolşy ýaly kabul etmegi başar.Boý tapylar boýuň bilen barabar,

Göwnüň ýaly göwün nirden tapylar,

Ýaşaýyşda...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 24
 • 2 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Gyzykly maglumatlar

☑ Adamyñ teniniñ temperaturasy selsiÿanyñ 28 gradusyndan aşak düşse adatça, ölüm howply hasap edilÿär, ÿöne adamyñ endamynyñ temperaturasy 14.4 gradusa çenli aşaklanda hem ony direltmek başardypdyr. Şu wagta çenli...

DOWAMYNY OKA
lalalalalala
 • 1
 • 22
 • 12 sagat ozal
 • 2 minutda oka

Indi meni Unut!

Saña hiç haçan hiç zady

Indi etjek däl men subut

Tutmaýyn seniñ adyñy

Sen hem indi meni unutIndi sen maña jañ etme

Besdir bu gylygyñy taşla

Indi görmäge jan etmen

Jañam etmerin bagyşla!Birek birekden...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 1
 • 174
 • 19 sagat ozal
 • 1 minutda oka

KÄBÄM

Goýup bilmerin älemiñ bar söýgüsin

Seniñ synmaz yşkyñ deñiñde Käbäm

Diñe sen duýarsyñ kalbymyñ duýgusyn

Her bir älemiñde deñiñde KäbämOgul gyzyñ, ýerde Aýyñ-günüñ bar

Ýürekde päk arzuwyñ elde...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 0
 • 72
 • 20 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Muny bilmek gyzykly

Salam talyplar.com yn agzalary.Bu maglumatlar gownunizden turandyr diyip umyt edyan.Onda baslalyn:

BMGnyn beryan maglumatlaryna gora,yer yuzunde her gunde 250mun chaga dogulyar.bu bolsa her sekuntda,takmynan 3chaga dogulyar diyildigi bolyar.******

Statistikanyn...

DOWAMYNY OKA
lalalalalala
 • 3
 • 98
 • 2 gün ozal
 • 1 minutda oka

Gar ýaganda (liriki oýlanma)

Arşdan nur bolup ýagýan ap-ak garlary bilen zemine gözellik paýlap, ülkämize gyş pasly ýetip geldi. Güýzde ýapraklaryny döken baglar indi akja gary şahalaryna bürenjek edip ýapypdyr. Akja gar kalbyňda ýakymly duýgulary...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 53
 • 3 gün ozal
 • 2 minutda oka

Düzzüm oýnunyň ýazgynamasy

«Sekiz düzzüm», «Bäş düzzüm», «Üç düzzüm», «Gabaw» («Iki düzzüm»), «Aşyr atdy», «Takylatdy» («Dokuz gumalak»), «Peçiz» («Nert»).. ýaly oturyp oýnalýan, paýhas-pähim milli oýunlarymyz halkymyzyň arasynda...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 53
 • 3 gün ozal
 • 4 minutda oka

TALYP YAŞLAR

Görsen bir tasindir, bir gensi, ajap,

Bagtyyar döwrümin talyp yaşlary.

Köp kitap okarlar, ezizlap, ayap,

Bagtyyar döwrümin talyp yaşlary.Şatlykdan-şowhundan paylydyr mydam,

Öne sary batly basyarlar gadam,

Bimany...

DOWAMYNY OKA
Aybolek
 • 1
 • 64
 • 3 gün ozal
 • 1 minutda oka

TOY TUTYAN JORAM

Men sana yüzlenyan, toy tutyan joram,

Yhlasyndan myrat tapsyn ojagyn!

Baran yerin bagtyn bilen badaşsyn,

Rysgal-dowlet, doly bolsun saçagyn!Maşgala diyilyan kiçijik döwlet,

Söyginizin pakliginden berkesin!

Gülki sowgat...

DOWAMYNY OKA
Aybolek
 • 1
 • 88
 • 3 gün ozal
 • 1 minutda oka

GÜNEŞ (liriki oýlanma)

Gün ýylgyryp dogupdyr. Säher dogan günüň ak patasyny almak üçin ir oýanýan adamlar iň bagtly adamlar. Bu endik birinjiden saňa egsilez saglygy, ikinjiden köňül şalygyny, üçünjiden wagtdan önümli peýdalanmak baýlygyny...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 78
 • 4 gün ozal
 • 3 minutda oka