GYZYKLY MAGLUMATLAR

Depressiyada bolan adamlar beylekilere gora 3 esse kop duysh goryar;

Yyldyzlara bakanmyzda aslynda biz gechmishe bakan yalydyrys, ol yyldyzlaryn kabiri

kop wagt mundan on yok bolup gidenler,

Adamlaryn 93 %-i sms yazyp otyrka dashyndan...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 33
 • 26/11/2015 06:51
 • 2 minutda oka

Adam bedenindäki täsinlikler

Geliñ bileliñ häzir biziñ bedenimizde nämeler bolup geçýär:

1) Adamyñ barmaklary şeýle bir duýgur welin eger adamyñ barmagy ÿer şary bilen deñ bolan ýagdaýynda adam jaý bilen maşynyñ arasyndaky tapawudy bilerdi.

2)...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 27
 • 26/11/2015 06:45
 • 2 minutda oka

Kompýuterimizi we interneti howpsuz ulanmak

Internediň ýaýrap başlamagy bilen adamlaryň aň-düşünjesi ösýär. Elbetde gowy niýetli ulanýanlaryň ýanynda erbet niýetli adalara hem pursatlar döreýär. Siziň bilesigelijilik duýgularyňyzy ulanyp size zyýan ýetirýän...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 79
 • 24/11/2015 11:07
 • 2 minutda oka

DAŞ METJIT

(1907-1908 ýý.)Daşmetjit ady bilen tanalýan täze medrese Mätkerim işanyň mazarynyň gündogar tarapynda ýerleşýär. Ol 1907-1908-nji ýyllarda bina edilipdir. Magaryf meselesinde Hywa şäherinden gaty yza galan Köneürgençde...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 0
 • 73
 • 23/11/2015 03:18
 • 1 minutda oka

IBN HAJYBYŇ MEDRESESI

( XIV asyr)Gadymy Ürgenjiň häzirki harabaçylygynyň günbatar gyrasynda örän gyzykly bir ymaratyň galyndylary ýerleşipdir. Onuň adyny ýerli ilat ibn-Hajybyň medresesi diýip tutýar. ibn-Hajybyň gabry diýlip görkezilýän...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 0
 • 42
 • 23/11/2015 03:15
 • 1 minutda oka

BITARAPLYK — YNSANPERWERLIK TAGLYMATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda amal edilýän içeri we daşary syýasat milletimiziň we dünýä halklarynyň bähbitlerine gönükdirilýär. Parahatçylyk...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 76
 • 21/11/2015 01:18
 • 4 minutda oka

BITARAPLYK — Türkmenistanyň daşary syýasatynyň dabaralanmagy

Mälim bolşy ýaly, üstümizdäki ýylda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň halkara bileleşigi tarapyndan ykrar edilenine 20 ýyl dolýar. Şu taryhy waka bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen 2015-nji...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 102
 • 20/11/2015 09:05
 • 7 minutda oka

BITARAPLYK — parahatçylygyň we bagtyýarlygyň binýady

Özüniň daşary syýasatynda elmydama hoşniýetlilige, ynsanperwerlige, iki tarapa bähbitli hyzmatdaşlyga ýokary sarpa goýýan hormatly döwlet Baştutanymyz dünýäniň iri halkara guramalary, aýratyn-da Birleşen Milletler Guramasy...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 96
 • 19/11/2015 02:52
 • 5 minutda oka

Doglan gunum

salam dolsar yakyn gardaslar . bu gun doglan gunumi belledim .doslam geldi yakynlam geldi oyden dasdadygymy bilirtmediler yuregimde seyle bir gownu acyklyk dorede begenyan Alla jan. size icimi aydasym gelya size syladylar geldiler durmusdan gecen doslarymy yatladym gamgyn boldym birde begendim yone Hudayjana sukur heme zatdan razy .Doglan gunum de dine masgalamyn enem atamyn yakyn jiglerimin gowy doslarymyn saglygyny dileyan .menden gen gorman cydap bilman yazyan begenjimden . mana dusunyaniniz bardyr icinizde doslar heme zatdan razy men Allajanym . ...

DOWAMYNY OKA
ruqaya
 • 1
 • 125
 • 19/11/2015 01:29
 • 1 minutda oka

harp tanayanlar bärik;)

Ýasama bolmakdan Hudaý saklasyn,

Ýasama ýazmakdan saklasyn ynsap.

Özümçe bezedim sungat sahnasyn,

Ýazmadym çygylyp, ýazmadym çyňsap.Öwdüler, döwdüler, köwdüler kalby,

Dogrydyr öýdýärdim kim näme diýse.

Durmuşam...

DOWAMYNY OKA
pifagorynagtygy
 • 1
 • 136
 • 18/11/2015 05:46
 • 1 minutda oka