Futbol boýunça Dünýä Çempionaty Russiýa-2018 bije çekilişik.

2018-nji ýylda Russiýada geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparçalara bölmek üçin bije çekilşigi 25-nji iýulda, şenbe güni bolar.

Öý eýýesi Russiýanyň Sankt-Peterburg şäheriniň Konstantinowski...

DOWAMYNY OKA
messibet
 • 2
 • 131
 • 22/07/2015 10:30
 • 1 minutda oka

Eýran bilen söwda ugurda işleşjek şärik gerek

Salam

Iş we söwda bilen gyzyklanmakçy bolýanlar we bu işler bilen meşgul bolup ýörenler üns berip okasynlar.

Men özüm eýranly emma köplenç Türkiýede-Istanbulda ýaşaýaryn.

Türkmenistana barjak welin tanaýan adamym...

DOWAMYNY OKA
ahmet3000
 • 24
 • 335
 • 21/07/2015 01:12
 • 1 minutda oka

Şükürlilik!

* Eger şu gün irden sag-aman oýanan bolsaň, şu hepdede dünýäsini täzelän 1 mln. adamdan has bagtyýarsyň.

* Eger hiç uruş görmedik, tussaghana düşmedik, ezýet çekmedik we açlyk görmedik bolsaň, dünýädäki 500 mln...

DOWAMYNY OKA
mirasymyz
 • 0
 • 145
 • 19/07/2015 12:30
 • 1 minutda oka

Messi Afrikada!

Barselonanyň we Argentinanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi Port-Žentiloda (Gabon) Afrika-2017 kubogynyň geçjek oýunlary üçin stadionyň düýbüni tutmaklyk dabarasyna gatnaşdy we ilkinji kerpijini goýdy.Bu...

DOWAMYNY OKA
messibet
 • 4
 • 117
 • 18/07/2015 11:36
 • 1 minutda oka

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!Sizi medeniýetleriň özara baýlaşmagyna hem-de dostluk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna ýardam edýän mukaddes Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!Müňýyllyklardan...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 132
 • 18/07/2015 10:46
 • 3 minutda oka

Berdinazar Hudaýnazarow - Pähimler

Biperwaýlyk süýşip ýakyn gelende,

Köpbilmiş köpelip, bilýän azalar.

Tapawut kiçelip, çynda-ýalanda,

Olary saýgarjak bolýan azalar.Garym gatym bolyp sähet-bisähet

Okamyş bol bolar, çyn alym gahat.

Iliň...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 1
 • 127
 • 16/07/2015 04:45
 • 3 minutda oka

Lukmanyň maslahaty: Günden nädip goranmaly?

Ýer ýüzünde Günsüz ýaşaýşyň bolmaýandygyndan biz çagalygymyzdan bäri habarly bolsak gerek. Güneşli gün keýpiň çag bolup adamlaryň özüni duýşy oňatlaşýar, işjeňlik artýar, bedendäki madda çalşygy ýokarlanýar....

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 1
 • 143
 • 16/07/2015 04:44
 • 2 minutda oka

GÖROGLY BEG, ADYŇ ÄLEMDE DESSAN

«Görogly» eposy milli buýsanjymyza öwrülen meşhur halk dessanydyr. Görogly beg hakyndaky gyzykly hekaýatlar asyrlaryň dowamynda ýatdan aýdylyp, dilden-dile geçip biziň günlerimize gelipdir. Eposyň düýp özeninde Görogly...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 157
 • 14/07/2015 05:48
 • 2 minutda oka

Ata Watan Turkmenistan

Ata Watan TurkmenistanSende byrlyk jennety alam ,

bagit tapar peryxte Adam.

sensyz yaxax men ucyn matam,

Ata Watan Turkmenistan.

Daxan yurdta yaxyan yalniz,

sende gonlum gejayu gunniz.

Asginmen derya dal...

DOWAMYNY OKA
musayof
 • 2
 • 179
 • 13/07/2015 08:10
 • 1 minutda oka

Айлык хаклары барада

Хорматлы Президентимизиң тагалласы билен хер йыл айлык хакларының, чага көмек пулларының, пенсияларының, талып хакларының 10% ызыгидерли...

DOWAMYNY OKA
Ishli
 • 0
 • 138
 • 13/07/2015 11:33
 • 1 minutda oka