samsunggalaxy x smartfon üçin ýasalan maýyşgak ekran.

samsung kompaniýasy maýyň aýagyna, san—fransiskoda öz işine başlan we 26-njy maýa çenli dowam etjek sid displayweek sergisinde samsunggalaxy x smartfony üçin ýasalan maýyşgak ekrany görkezmegi ahmal. öň inasaýderleriň...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 3
 • 26/05/2016 10:00
 • 1 minutda oka

mark tarlowskiý. “ikilik”. hekaýa.

-lipow, ýeriňden tur.

ör gökden gelen borka partaň gapyrjagyny galdyryp, gündeligini eline almak üçin portfeline elini uzatdy. ol mugallymyň soragyndan halas bolup bolmajagyny bilýärdi. sapagyň tamamlanmagyna entäk eslije...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 2
 • 26/05/2016 09:59
 • 8 minutda oka

ummanyň düýbinden tapylan iň geň tapyndylar.

1900-nji ýylda ummanyň düýbinden galdyrylan antiker mehanizmi, 20-nji asyryň iň wajyp tapyndylarynyň biri hasap edilýär. alymlaryň pikirine, bu artefakt, greklere matematikany we astranomiýany özleşdirmäge kömek eden, dünýäde...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 20
 • 25/05/2016 09:55
 • 2 minutda oka

hyýar.(çagalar üçin hekaýa) n. nosow

bir gezek pawlik kotkany ýany bilen derýa balyk tutmana alyp gitdi. ýöne ol gün olaryň eli gelmedi: balyk asla çeňňege gelmedi. oňa derek, haçan-da öýlerine gelýärkäler, olar kolhozyň bakjasyna girip, jübülerini hyýardan...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 16
 • 25/05/2016 09:54
 • 4 minutda oka

Duzme duzmage komek gerek!

Talyplar.com agzalaryna ilkinji nobatda salam beryan. Men sayta taze agza boldum 24.05.2016 y sagat 16:48...

Mana sizin komeginiz gerek. Men bu yyl okuwymy orta mekdebi tamamlayan, shona turkmen dili edebiyatyndan Magtymguly pyragynyn...

DOWAMYNY OKA
Payhasly
 • 2
 • 31
 • 24/05/2016 05:00
 • 1 minutda oka

salam

talyplar, salam!))
ruqaya
 • 0
 • 27
 • 22/05/2016 11:57
 • 1 minutda oka

gatyrak gygyryň. çagalar üçin hekaýa. mark tarlowskiý

-a-a-alik!..

baharyň mährem howasy säher bilen özüne maýyl edýärdi, otagyň içine günüň şöhleleri öz ýylylygyny düşeýärdi. ýöne aligiň keýpi ýok, ol krowatyň arkasyna duwlanyp, diwara ýakyn bir zatlara dümtünüp...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 42
 • 20/05/2016 05:47
 • 6 minutda oka

Gülki – dünýäniň bezegi

Iki adamyň gürrüňinden:

—Bir adamyň aýaly ýaltarak eken. Çörek bişireninde, hamyryny bir gyzy alyp gitmeli, bişende, ýene biri alyp gaýtmaly.

—Şükür etsin!

—Nämesine şükür etmeli?

—«Özümem arabaly äkidip...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 3
 • 114
 • 19/05/2016 04:38
 • 1 minutda oka

DEGIŞMELER DÜNÝÄSI

Elkyssa Ependi...

Batyrlyk
Dostlar üýşüp çaýhanada otyrkalar, batyrlyk barada gürrüň edilipdir. Bir ýigit:

—Meniň yzymdan adamçy öküz kowalady, şonda-da gorkmadym. Dagyň içinde maňa bars topuldy, şonda-da...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 55
 • 19/05/2016 04:37
 • 1 minutda oka

ýeňilişiň sebäpleri. çagalar üçin hekaýa. mark tarlowskiý

taryh sapagynda mugallym şeýle bir täsirli düşündürýärdi, hamala onuň ömri biziň eýýamymyzdan öňki döwürde geçipdirde, häzir ol öz ýaşlygyny ýatlaýardy. “şikara çykanlar üçin mamontlara duşmak örän howuply...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 39
 • 19/05/2016 04:23
 • 6 minutda oka