Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe kanunçylyk namalaryny kabul etdi

3-nji iýunda Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň ikinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda işlenip taýýarlanylan birnäçe kanunlara garaldy hem-de kabul edildi.
Deputatlar gün tertibine laýyklykda, «Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümetiniň, Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň we Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň arasynd...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 17 hours ago

Bütindünýä Meteorologiýa Guramasynyň Baş sekretary wezipesini ilkinji gezek aýal eýelär

Argentinadan professor Selesta Saulo Bütindünýä Meteorologiýa Guramasynyň (BMG) Baş sekretary bellendi. Ol bu wezipede ilkinji aýal bolar. Bu barada BMG-niň Habarlar merkezine salgylanyp, forbes.kz habar berýär.
Professor Saulo 2014-nji ýyldan bäri Argentinanyň Milli meteorologiýa gullugynyň müdiri wezipesini eýeleýär we häzirki wagtda BMG-n...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 17 hours ago

«PSŽ» Messiniň gidýändigini resmi taýdan habar berdi

Fransiýanyň “PSŽ” futbol kluby resmi saýtynda argentinaly hüjümçi Lionel Messiniň gidýändigini habar berdi. Muny rsport.ria.ru ýetirýär.
“Klub Leo mundan beýläkki karýerasynda hem uly üstünlikleri arzuw edýär” – diýlip, klubuň beýanynda bellenilýär.
Messi 2021-nji ýylyň tomsunda “PSŽ-niň” oýunçysy boldy, ol “Barselona” bilen şertnamas...

Dowamy »

4 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 17 hours ago

Werstappen Ispaniýanyň Gran-prisiniň saýlama tapgyrynda ýeňiş gazandy

“Red Bulluň” sürüjisi Maks Werstappen Barselonadaky “Katalunýa” awtodromynda geçirilýän “Formula-1” çempionatynyň sekizinji tapgyry bolan Ispaniýanyň Gran-prisiniň saýlama ýaryşynda ýeňiş gazandy.
Umumy sanawda lider bolan niderlandiýaly sürüjiniň iň gowy aýlawy 1 minut 12,272 sekunt boldy. Ýekşenbe güni geçiriljek esasy ýaryşda ikinji bolup...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 17 hours ago

Zlatan Ibragimowiç möwsümiň ahyrynda «Milany» terk eder

Hüjümçi Zlatan Ibragimowiç möwsümiň ahyrynda “Milany” terk eder. Bu barada Italiýanyň futbol klubunyň beýanyna salgylanyp, AFP habar berýär. Muny rsport.ria.ru ýetirýär.
Ýekşenbe güni Milanda geçiriljek Italiýanyň çempionatynyň jemleýji, 38-nji tapgyrynyň “Werona” garşy oýny Şwesiýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi üçin “Milanyň” düzüminde iň...

Dowamy »

4 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 17 hours ago

Plastik galyndylar boýunça ählumumy şertnamanyň ilkinji taslamasy 2024-nji ýylyň aýagyna çenli peýda bolar

BMG-niň howandarlygynda Parižde geçen gepleşiklere gatnaşyjylar plastik hapalanmanyň soňuna çykmak baradaky şertnamanyň başlangyç taslamasyny 2024-nji ýylyň ahyryna çenli işläp düzmek barada ylalaşdylar.
Bu adam ýaşaýşynyň galyndylarynyň iň dowamly çeşmelerinden biri bilen bagly meseläni çözmek üçin deslapky, ýöne aýgytly ädimdir.
Ara...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 17 hours ago

Volkswagen kompaniýasy Volkswagen Golf R 333-iň çäkli nusgasyny hödürledi

Volkswagen Golf R-iň “Golf R 333” diýlip atlandyrylýan täze wersiýasy çäkli — 333 nusgada öndüriler. Trend agentliginiň berýän habaryna görä, bu sport hetçbegi 333 at güýjüne eýe bolar we hatda tanyşdyrylan wagty hem nemes wagty bilen sagat 3:33 geçdi.
Golf R 333, edil Volkswagen-iň Golf R 20 Years Edition modeli ýaly, 2.0 TSI hereketlendiri...

Dowamy »

4 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 17 hours ago

17-nji iýunda Ýeriň ýaşaýjylary planetalaryň paradyna syn edip bilerler

17-nji iýunda planetalaryň parady ýa-da olaryň deňleşmesi bolar. Bu astronomiki hadysa Gün ulgamynyň birnäçe planetasynyň Günüň bir tarapynda 20-30°-da ýaýramagy bilen ýüze çykýan hadysadyr. Bu barada Starwalk Space portaly habar berýär.
17-nji iýunda ir bilen Saturn, Neptun, Ýupiter, Uran we Merkuriý asmanyň 93 gradusly sektorynda hatara dü...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Dueýn Jonson Lýuk Hobbs hakyndaky ýeke-täk filmi bilen “Forsaža” gaýdyp geler

«Forsaž 10-da» gytaklaýyn surata düşürilenden soň, Dueýn Jonson franşiza doly derejede gaýdyp geler. Aktýor sosial ulgamlarda yglan edişi ýaly, Lýuk Hobbs hakyndaky ýeke-täk taslamada baş keşbi janlandyrýar.
Bu gahryman “Forsažyň" bäşinji, altynjy, ýedinji we sekizinji bölümlerinde, şeýle hem Jeýson Steýtemiň Jonsonyň hyzmatdaşy hökmünde çyk...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Keniýaly Kipýegon 1500 m aralyga ylgamakda 1991-nji ýyldan bäri saklanyp gelýän dünýä rekordyny täzeledi

Keniýaly ýeňil atletikaçy Feýt Kipýegon anna güni Italiýanyň Florensiýa şäherinde geçirilen "Brilliant ligasy" ýaryşynda 1500 m aralyga ylgamakda täze dünýä rekordyny goýdy.
Kipýegon bu aralygy 3 minut 49,11 sekuntda geçdi. Öňki rekord efiopiýaly Genzebe Dibaba (3.50,07) degişlidi, ol 1991-nji ýylyň fewral aýynda goýuldy.
Keniýaly tür...

Dowamy »

5 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

«Mançester Siti» «Mançester Ýunaýtedi» ýeňip, ýedinji gezek Angliýanyň Kubogyny gazandy

Angliýanyň Kubogynyň final duşuşygynda «Mançester Siti» «Mançester Ýunaýtedi» 2:1 hasabynda ýeňdi. Duşuşyk şenbe güni agşam Londonda «Uembli» stadionynda geçdi.
«Sitiden» gollary Ilkaý Gündogan geçirdi (1-nji, 51-nji minutlar). «Ýunaýtedden» Brunu Fernandeş tapawutlandy (33, pen.). Gündogan duşuşyk başlandan soň eýýäm 14-nji sekuntda gol geç...

Dowamy »

5 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Serdar Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdoganyň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

3-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow türk tarapynyň çakylygy boýunça Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünde wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy.
Dabara 30-dan gowrak döwlet we Hökümet Baştutanlary, gatnaşdy.
Agşam Rejep Taýyp Ärdogan daşary ýurtly myhmanlarynyň hormatyna Çankaýa kö...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Forbes dünýäniň iň gymmat futbol klublaryny belli etdi

Madridiň “Realy” dünýädäki iň gymmat futbol kluby boldy. Bu barada “Forbes” neşiriniň saýtynda ýerleşdirilen reýtinge salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
Çeşmäniň maglumatlaryna görä, “Realyň” bahasy 6 mlrd 70 mln dollar bilen bahalandyrylýar. “Klasiko” boýunça madridlileriň garşydaşy “Barselona” sanawda üçünji orny eýeleýär (5,51 mlrd d...

Dowamy »

10 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Ilon Mask ýene-de dünýäniň iň baý adamy

Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň esaslandyryjysy, şeýle-de Twitter kompaniýasynyň eýesi Ilon Mask Bloomberg agentliginiň wersiýasy boýunça dünýäniň iň baý adamlarynyň reýtinginde ýene-de birinji orna gaýdyp geldi. Onuň maglumatlaryna görä, Maskyň baýlygy 192,3 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, TASS belleýär.
Mask baýlygy 186,6 mlrd do...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 1-nji iýundan içerki gatnawlarynyň tertibine üýtgeşmeleri girizdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy içerki gatnaw ugurlarynyň täzelenen tertibini neşir etdi.
Täze tertip 2023-nji ýylyň 1-nji iýunyndan hereket edip başlady. Awiakompaniýa uçuş wagtlarynyň üýtgäp biljekdigini belleýär.
Gatnawlar sebit howa menzillerinden her gün diýen ýaly amala aşyrylar. Içerki gatnawlarda Aşgabat, Daşoguz, Mary, Türkmen...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Crew Dragon kosmiki gämisi syýahatçylar bilen Atlantik ummanyna üstünlikli gondy

Crew Dragon kosmiki gämisi ekipažy bilen Halkara kosmos stansiýasyna (HKS) 9 günlük täjirçilik uçuşyndan soň Ýere üstünlikli gaýdyp geldi diýip, Axiom Space-iň web sahypasyna salgylanyp, Trend habar berýär.
SpaceX kosmos gämisi HKS-den aýrylandan takmynan 12 sagat soň atmosferanyň dykyz gatlaklaryna girdi. Bäş ýarym kilometr belentlikde Crew...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

CAFA-2023 ýaryşy üçin Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň gutarnykly düzümi belli boldy

Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysynyň Mergen Orazowyň baştutanlygyndaky tälimçiler ştaby toparyň Merkezi Aziýanyň futbol birleşmesiniň birinji çempionatyna gatnaşjak gutarnykly düzümini atlandyrdy. 25 oýunçydan ybarat bolan ýüz tutma Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda çap edildi.
10-njy iýundan 20-nji iýuna çenli Daşke...

Dowamy »

8 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Hindistanda 3 otlynyň çaknyşygynda aradan çykanlaryň sany 288-e ýetdi

Hindistanyň Odişa ştatynda üç sany otlynyň çaknyşygynda aradan çykanlaryň sany 288-e ýetdi diýip, Frans Press agentligi ştatyň ýangyn howpsuzlyk gullugynyň başlygy Sudhanşu Sarangä salgylanyp habar berýär.
"Hindistanda otly heläkçiliginde aradan çykanlaryň sany 288-e ýetdi" - diýlip habarda aýdylýar.
Öň, Indian Express neşiri 233 adam...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

«PSŽ» Serhio Ramosyň klubdan gidendigini habar berdi

«PSŽ-niň» goragçysy Serhio Ramos möwsüm tamamlanandan soň kluby terk eder. Bu barada pariž klubunyň metbugat gullugy habar berdi.
Öň habar berlişi ýaly, «PSŽ» futbolça aýlyk hakyny iki esse azaltmak şerti bilen täze bir ýyllyk şertnama hödürläpdir. Emma Ramos bu teklip bilen razy bolmandyr. Ispaniýaly futbolçy häzir beýleki klublardan teklip...

Dowamy »

8 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Kanada dünýäde ilkinji bolup her çilimiň ýüzünde çilimkeşligiň zyýany baradaky duýduryşy çap edip başlar

Kanadada satylýan her bir çilimiň ýüzüne çilim çekmegiň zyýany barada duýduryşly bellik ediler. Bu barada ýurduň Saglygy goraýyş ministrliginiň beýanatynda aýdylýar.
"Ýakyn wagtda Kanada saglyk duýduryşlarynyň hut her bir çilimde çap edilmegini talap edip başlar. Kanada bu çemeleşmäni dünýäde ilkinji ulanjak ýurt bolar" diýip, resminamada gö...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago