Rowayatdyr tymsallar-kamil mekdep ynsana.

AKYLLY AYAL.

Zalymlygy bn at goteren zalym Hacjaj akylly bir ayalyn arini ogluny we agasyny bendi kyldy.Ol ayal aglap peryat edip Hacjajyn huzuruna arza geldi.

Hacjaj:

-Bu uc kisiden haysyda bolsa birini azat edeyin.Onat oylanyp gor...

DOWAMYNY OKA
Gowjam
 • 4
 • 39
 • 29/03/2017 12:53
 • 1 minutda oka

Saglygymyz baş baýlygymyz

Adamyň öz ýaşaýşyna guwanmagy, özüni gurşap alan dünýäden göwni hoş bolmagy üçin ilkinji zerur zat, megerem, saglyk bolsa gerek. Çünki adamyň jany sag bolanda göwni hoş, ruhy belent, şähdi açyk, zähmet çekmäge...

DOWAMYNY OKA
Aisha
 • 0
 • 15
 • 29/03/2017 09:52
 • 3 minutda oka

Zenan mertebesi

Türkmen zenany, olar ilki bilen biziň mährem enelerimiz. Eneleriň mähri hiç bir zat bilen ölçäp bolmjak mukaddeslik, giň giden umman mysaly tükeniksizlik. Eneler öz ýüreginden mähriban perzentlerine jan aýryp jan...

DOWAMYNY OKA
Aisha
 • 0
 • 15
 • 29/03/2017 09:51
 • 2 minutda oka

Türkmenistanda nagt däl hasaplaşyklar ulgamynyň kämilleşmegi

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe, Sagdynlyk we ruhubelentlik ýylynda, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan il-ýurt bähbitli we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak...

DOWAMYNY OKA
parahattm
 • 0
 • 20
 • 29/03/2017 09:47
 • 3 minutda oka

Suw ýaşaýşyň gözbaşy

Türkmen halky ýola goýlan asylly däplere görä, her ýylyň aprel aýynyň ikinji dynç gününi “Suw damjasy altyn dänesi” baýramçylygy hökmünde belläp geçýär. Suw ýäşaýşyň gözbaşy, esasy çeşmesi hökmünde...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 29
 • 28/03/2017 03:42
 • 2 minutda oka

ÝOLUŇYZ AK BOLSUN!

Ulag düzümini ösdürmek goňşy döwletler bilen bilelikde iri sebit-yklym ähmiýetli taslamalary amala aşyrýan döwletimizde ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Bu taslamalar Ýewraziýa giňişliginde ulag gatnawy ny...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 26
 • 28/03/2017 03:40
 • 3 minutda oka

Дайханские объединения Фарапского этрапа Лебапского велаята

С началом оттепели во всех дайханских объедениях и частных землевладениях Фарапского этрапа начала посадка рассад на теплицах, а...

DOWAMYNY OKA
Adiz
 • 0
 • 27
 • 28/03/2017 12:51
 • 1 minutda oka

Android oýunlary nädip döwmeli?

Android oýunlary nädip döwmeli? Ilki bilen bu sözüñ manysyna düşüneliñ.Oýny döwmek- bu oýunda ýöreýän puly(meselem: teññeleri, kristallary, rubllary, we ş.m töleg serişdesi bolup hyzmat edýän zatlary) mugt almak,...

DOWAMYNY OKA
Hommadov
 • 4
 • 82
 • 27/03/2017 08:19
 • 2 minutda oka

Türkmen Bitaraplygy dabaranlanýar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy esasynda dekabr aýynyň 12-ni Halkara Bitaraplyk güni hökmünde yglan etdi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Bitaraplyk statusy Merkezi Aziýanyň ýurtlary...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 28
 • 27/03/2017 10:22
 • 2 minutda oka

Täze jaý toýlary

Ýurdumuzyň baş şäheriniň çäkleriniň giňelmegi hem-de onuň ýaşaýjylarynyň sanynyň artmagy göz öňünde tutulyp, işlenip taýýarlanylan durmuş ähmiýetli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýaşaýyş jaýlaryň...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 31
 • 27/03/2017 10:20
 • 1 minutda oka