Güniň ýeriň daşyndan aýlanyşy

Güniň ýeriň daşyndan aýlanyşy
Salam dostlar. Ýurdumyzyň iň ajaýyp informasion saýty Türkmenportal ýeriň aýlanyşynyň tizlenendigini habar beripdir. Onuň linki: https://turkmenportal.com/tm/blog/33532/dunya-50-yyl-ozalkydan-has-chalt-aylanyar
Bir türk saýty bolsa Hytaýlylaryň bir tehnikasy sebäpli ýeriň aýlanma tizliginiň peselýän...

Dowamy »

7 1
Bilim, Khanture tarapyndan 3 hours ago

Diýerler-diýerler

Bu durmuşda her bir hereketiñe bir at dakarlar:
Gülersiñ- Däli ýaly gülýär diyerler,
Aglarsyň - naalajedeyin diyerler,
Dymarsyñ - diliñi yuwutdyñmy diyerler,
Gürlärsiñ - kän gepleme diyerler,
Zähmet çekersiñ - Harsydünÿä diyerler,
Ýatarsyñ - ýalta diyerler.
Diyerler, diyerler Ynsany jandar ederler.

Dowamy »

62 3
Sorag-jogap, FanB... tarapyndan 7 hours ago

???

Salowmaleykim talyp lar.comyñ agzalary shu gün wi-fi-de 100 de 100 hip hop.com saytyndan rep aydym skacat edip durkam.Kelläme sheyle pikir geldi?Tm da ilkinji rep aydan kishi kim??? we name ucin rep aydymlary Turkmen owaz tv den görkezenoklarka??? We siziñ gowy göryan repcileriñiz kim???Meñ gowy göryan repcim Abdy dayy Syke dali Егор крид Ben fero.

Dowamy »

111 20
Sorag-jogap, Zalymm tarapyndan 9 hours ago

Hayysht

Salam hormatly talyplar.comyñ agzalary maña Alemjahan.net saytyna agza bolup berayiñ.Haysht mendenem gaydar.Agza bolup bereñizden soñ habarlasharys.

Dowamy »

95 12
Sorag-jogap, Zalymm tarapyndan 10 hours ago

Ee

aranyzda mary shaherinden bolanyn barmyy?

Dowamy »

77 7
Sorag-jogap, zeyno tarapyndan 10 hours ago

Zzzz

Hemma salam..
Bu sayta islendik yashdakylar girip bilermi ya bellibir yashdan gecmelimi?

Dowamy »

106 15
Sorag-jogap, zeyno tarapyndan 10 hours ago

«Altrenatiw täzelikler», «Hronika» we «Azatlyk» COVID-19 barada toslamaklygy dowam edýärler

Haýran galaýmaly! Bet niýetleri başa barman bir eýýäm ýurtdan ökjäni göteren “watandaşlarymyz” «Alternatiw täzelikler», «Türkmenistanyň hronikasy», «Azatlyk Radiosy» ýaly saýtlaryň arkasyna duwlanyp, şyltak atmaklaryny henizem dowam edýärler. Ýa-da bu-da olaryň dogup-dörän, duzuny iýen topraklaryny “wasp etmek” programmalarynyň bir bölegimikä? Eger...

Dowamy »

294 1
Täzelikler, watandash tarapyndan 11 hours ago

GÜNÄDEN DOLY ÝÜREKDEN ÇYKAN SÖZLER...

Eý, merhemetlileriň Merhemetlisi! Halymy Saňa beýan edýän, duýgularymy diňe Sen bilýäň. Ýene bir gezek ak ýürekden Seniň gapyňa geldik. Medet ber, eý, ähli halymy bilen Rebbim! Senden uzak bu günlerde hiç kimiň kömegi ýetmedi, ahy-nalamyzy eşidip söýgi bilen el uzadanam bolmady, diňe aýralyk bilen agladyk we hasrat bilen ýandyk. Eýýuba(a.s.) durmuş...

Dowamy »

125 10
Edebiýat, Pegas tarapyndan 14 hours ago

ZEHINI KEMSIZ TAPLANAN HALYPADY

ZEHINI KEMSIZ
TAPLANAN HALYPADY

Indi elli bäş ýyl bäri türkmen metbugatynda
işläp gelýänligim uçin uly halypa şahyrymyz
Kerim Gurbannepesow bilen tanyşlygymy-
zyň, soňra içgin gatnaşyklarymyzyň geçen
asyryň 60-njy ýyllarynyň ahyrlaryna degişlidi-
gini nygtamak isleýärin. 1964-nji ýylyň to...

Dowamy »

46 1
Edebiýat, АKiF tarapyndan 15 hours ago

MAKSADYNA ÝETEN ŞEMŞAT (erteki)

Bir bar eken, bir ýok eken. Gadymy zamanlarda bir garyp adamyň Şemşat atly
ýalňyz gyzy bar eken. Ol çagasyny hor-zar etmejek bolup, onuň-munuň gapysynda
güýjüniň ýetdiginden işläp, bir döwüm çörek gazanar eken. Körpeje Şemşat bolsa
gününi sanap ösüpdir, owadan gyz bolup ýetişipdir. Şondan soň gyzyna sawçylyga
gelenle...

Dowamy »

77 0
Edebiýat, АKiF tarapyndan 15 hours ago

BAGT MEN­ZI­LI (hekaýa)

BAGT MEN­ZI­LI
(hekaýa)

Megerem, bu ýer ony uly durmuşa
taýýarlan ýerdi. Durşuna baglyga büre-
nip oturan ümsümje kiçijik oba. Indi bu
ýerden her günde otly gatnaýar. Otly
menzili hem şu ýerde. Bu ýerde onuň
atasy öýi hem bar. Bu ýerde onuň zäh-
mete bişişen çagalygy hem geçipdi....

Dowamy »

51 0
Edebiýat, АKiF tarapyndan 15 hours ago

Tekiz ýer barada kelam agyz

Tekiz ýer barada kelam agyz.
Salam dostlar. Mundan ozalky mowzugymda men @Dowsypat agza jogap edip mowzuk açypdym. Şol mowzukda teswirlerde @ODINOKIY atly agza ,,Khanture Sen Astronom Dàlà Dogrumy Ÿône Intdaki Zatlardan Çaklap Ÿeriñ Tekizdigni Subut Etjek BolŸañ." diýip ýazypdyr.
Jogap: Birinjidena dogry men astronom däl. Ýöne bu...

Dowamy »

142 12
Bilim, Khanture tarapyndan 17 hours ago

ÖMRÜZAÝA...

«...Men bilýän, bu hat saňa gowuşmaz. Şonuň üçinem sen muny hiç haçan okamarsyň ― diýen ýaly umytsyz sözler bilen başlanýan ekeni. ― «Olar ýaly bolsa ýazmak nämä gerek boldy» diýip soramagyň mümkin. Dogry, ýazmanam bilerdim, ýöne uzak ýola ugramazdan öňürti içimi egisäýeýin, ýükümi ýeňledäýeýin diýdim.
Allaham, il-günem şaýatdyr, men garaşdy...

Dowamy »

160 11
Edebiýat, Pegas tarapyndan 21 hours ago

Kelle agyry eden tekiz ýer.

Men özümiň ylmy garaýyşlarymda birnäçe ýalňyşlyklara ýol berýändirin,emma bu bolup biljek zat.Ylymda iň birinji zat maglumat.Maglumat beýnä gelip ýetenden soň ony düşünmeli we analiz etmeli.Ýeterlik bolmadyk magtlumatlary welin,analiz etmek gaty kyn düşýär.Hantureniň bize aýdýan tekiz ýer we ylymyň togalak ýer baradaky maglumatlaryny deňeşdirmeli...

Dowamy »

117 6
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 1 day ago

Talyplar-yň konferensiýa gijesi geçirilýär siz hem goşulyň, söhbet ediň, ýakyndan tanyşyň! #3

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Ýakynda biler bolsaňyz saýtymyzda konferensiýa geçirip başladyk. Şu gün konferensiýamyzyň 3-nji hepdesi.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şugünki boljak konfere...

Dowamy »

158 10
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Gynansakda saýtlardaky bolýan bolgusyzlykar (Şugünki mowzugymyň dowamy)

Salam, Agşamyňyz haýyrly bolsun gadyrly agzalar!
Bu mowzugym hem Internetdäki bolýan wakalary agzap geçirmekçi.
*Bellik - Mowzugy halamasaňyz 👎 goýuň. Sebäbi hapa, paýyş sözler bilen kommentariýa jogap bermäň. Onda okaň, lezzet alyň.
1. Käbir saýtlarymyzyň Pikirler bölüminde bolar-bolgusyz bimany pikirleri ýazýan agzalarymyza...

Dowamy »

299 31
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Gyz öldürdimikä (hakyky bolan waka)

Gyz öldürdimikä (hakyky bolan waka)
Hawa bu waka hakykatdan hem bolup geçdi. 1997-nji ýyl gyz 11-nji synpdaka (2015-nji ýgaladyylda) kakasyny we oglan doganyny öldürýär we ejesini agyr ýaralaýar (şu wagt ejesi ýaşap ýör). Hawa bu maşgala obaň içinde sylanylýan maşlady, bu henizem şeýle ýöne şol maşgaladan diňe bir ejeleri galdy. Bularyň bir...

Dowamy »

351 22
Sorag-jogap, Lagly tarapyndan 1 day ago

Näme diýip ýazaýyneý şu mowzugyň adyna?

Salam. 
Öňünden aýdýan mowzuga hapa, paýyş söz goýsaňyz okamaň. Diňeje pikiriňizi ýazyň.
Meniň bugünki gozgaljak meselemä köpüňiz oňlamarsyňyz diýip pikir edýan. Garaz bu günki mowzugymyň näme hakda boljagy maňa hem näbelli.


Gepiň gysgasy meniň şu döwürdäki köp oglan gyzlarymyza gaty gaharym gelýär. Sebäbi inter...

Dowamy »

281 31
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Indoneziýadaky Merapi wulkan dagy adatdakysyndan howply ýagdaýa geçdi

Indoneziýanyň merkezinde ýerleşýän Merapi wulkan dagyndan soňky 6 sagadyň dowamynda 36 gezek lawa atylyldy. Wulkanologiýa we geologiki betbagtçylyklary azaltmak merkezi (PVMBG) tarapyndan berlen beýanata görä, wulkanyň kraterinden 50 metr beýiklige ýetendigi aýdylýar.

Şeýle-de beýanatda, ýerli wagt bilen 00.00-dan - 06.00 aralygyna ç...

Dowamy »

66 0
Täzelikler, Lagly tarapyndan 1 day ago

"Bagyşla, gyz..."

Mundan artyk başaramok,
Haýyş, indi igeleme!
Goý, ýalňyşdym hasap edäý,
Duşdum diýip bigeleňe.

Bolmaz indi artyk zarym,
Ýykmaryn gyz göwüniňi.
Düşün, ertirleriň üçin
Pida edýän şu günümi.

Bir-birekden uzaklara
Öňde-soňda gitmeli biz.
Ýa-ha bile bagtsyz bolup,

Dowamy »

69 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 day ago