G*ti düzüw däl bilen söwda etseň!

G*ti düzüw däl bilen söwda etseň!

Salawmaleýkim agzalar we myhmanlar men @Umman (Ýolagçy) agza häzirlikçe @yashalym nikinden girýän kişi. Eger meniň temamy okasy gelmeýän bar bolsa onda olar haýyş, usuljak bilen başga mowzuklara geçibersin!
Mowzugyň adyny okansaňyz? Näme bolýar özi diýersiňiz? Menem şuňa haýran. Men şeýle...

Dowamy »

83 5
Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 hours ago

Uruś barka dawa gerekdal!!

Hemmanizen turkmenluginiZi bildiryaniz turkmenler name ucin hic yerde agzybir dal adamcylyk edilip agza bolup bilmeyanlere nik bile parol berilse yaman niyettde peydalanyarlar beytmande hemmaniz bir yakadan bas cykaryp agzybir bolaly @yashalym nikden 6-7 adam girya oytyan niki s**diler adam yaly movzuk acyn soñyndada @ladakalina sular yaly edip oz...

Dowamy »

96 5
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 5 hours ago

Beytmeli dalou

@yashalym nikden giryanleñ biri kim bolsada haramzada ekenou men doreden movzuklammy pozya haram ybanuty

Dowamy »

76 2
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 6 hours ago

Uefa Champions League @LadaKalina

A group

L.Moskova 1-3 Salzburg
A.Madrid 1-1 B.Munih

09.12.2020

B.Munih - L.Moskova
Salzburg - A.Madrid

B group

S.Donetsk 2-0 Real Madrid
M/gladbach 2-3 Inter

09.12.2020

Inter - S.Donetsk
Real Madrid - M/gladbach

C group

Dowamy »

35 2
Sport, yashalym tarapyndan 6 hours ago

Gatybayfull akaunda nam bolli

Bilyan bolsanyz imo chatda gatybayful diyen super akaunt bardy birden yitdi yapyldy saydam islanok(gatybayfull.com) nam boldyka?

Dowamy »

82 6
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 7 hours ago

YekeTak.Ru - Howupsuzlyk!!!

Essalowmaleýkum hormatly agzalar we myhmanlar! Käbir websaýtlarda yeketak.ru da howupsuzlyk ýok, şahsy hatlary, açar sözleri admin ogurlaýar, ulanyjy telefon belgilerine dönüklik etýär w.ş.m boş gürrüňler ýazyldypdyr!

Indi her-bir maňa ýüklenilýän işlere, aýratyn düşünje berip geçmekçi:

1-nji, howusuzlyk ol siziň özüňi...

Dowamy »

104 5
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 9 hours ago

ZetPro2003 Nireli sen

Nireden sen

Dowamy »

189 12
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 10 hours ago

Boş gürleýän çagajyklar #2

Essalowmaleýkum hormatly talyplar.com agzalary! Adatça käbir içi gara, aýakdan aslyjak bolýanlaryň gepine jogap bermeýärdim, welin maňa goýulýan aýplanmalar örän serýozny gürrüňler!
Men, ulanyjylara söz atýarmyşym, sözlerimi almasalar banlaýarmyşym, we moder etjek diýip pul alýarmyşym.
Ulanjylardan pul alyp, hasabyny doldurmaýarmyşym!...

Dowamy »

131 7
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 10 hours ago

Ýeketak.ru ru saýty barada we şol saýtyň Adminine ýüzlenme...

Salam Hormatly Agzalar, dogrymy aýtsam men degmedige degemok, ýöne prosto tak degseler hem halamok.
Şunça wagtlap maňa yeketak ru barada köp şikaýatlar gelip gowuşdy. Esasanam saýtda porno suratlar bar. Admin söz aýtýa. Sözüni almasaň banlaýa. Moder etjek diýip pul aldy we banlady we ş.m. Ýöne dogrymy aýtsam ünsem beremokdym we şol saýta gi...

Dowamy »

187 19
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 11 hours ago

"Dürli Soraglar" TELEGRAM kanaly.

Soňky wagt türkmenleň arasynda ösüp barýan Telegram programmada Sizi ýene bir ylym-bilim bilen bagly, dürli temalardan test soragly "Dürli Soraglar" atly kanala çagyrýan. Özüňizi barlap görüň!

http://t.me/soraglar

Size garaşýas!

Dowamy »

76 1
Bilim, EdgarPo tarapyndan 1 day ago

Açarsözüňizi täzeläň! Üýtgeder ýaly edilen eken 😊

Açan temamyzdan soň açarsözi täzelär ýaly eden ekenler. Indi lakamyňyzyň kodyny kim ilki täzelese @PerhatSabirowam bilip bilmez 👍
Açarsözüňizi täzeläň 👍

Dowamy »

161 6
Täzelikler, messibet tarapyndan 1 day ago

Agyr atletika boýunça Türkmenistanyň açyk çempionaty: Meredow, Rejebow, Annaberdiýew we Toýçyýew hem çempion!

Agyr atletika boýunça Türkmenistanyň açyk çempionaty: Meredow, Rejebow, Annaberdiýew we Toýçyýew hem çempion!
Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty sport toplumynyň türgenleşik zalynda baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli geçirilen agyr atletika boýunça Türkmenistanyň açyk çempionaty tamamlandy....

Dowamy »

33 0
Sport, 12 tarapyndan 1 day ago

@Agashka 2003 tarapyndan Tom we Jerry

1930-njy ýylyñ ahyrlarynda Metro-Goldwyn-Maýeriñ animatorlary Uilyam Hanna we Joseph Barbera täze mulfimiñ gahrymanlarynyñ üstünde ishlemage baslaýarlar.Olat hemmamiziñ söýgimizi gazanan Tom bilen Jerriniñ keshbini hödürlänlerinde pisik bilen syçanyñ keshbi studiada isgärleriniñ göwnünden turmandyr.Olar elmydama dawalasyan pisik bilen syçan baradak...

Dowamy »

98 2
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 day ago

Haýsy nik-i näçe kişi ulanýar?

Bizem biler ýaly haýsy nik-i näçe kişi ulanýa? Gelşiksiz bolan eken beýle etmek. Bir nikden bir kişi girse gowy bolar. Bir adama söwüp ýörse bir kişi kimdigini nädip biljek! Kim edenem bolsa oňarmandyr. Aslynda bärde parol üýtgedip bolmaýan eken. Şony düzetseler beýle ýagdaý bolmazlygam ahmal.

Dowamy »

199 15
Täzelikler, messibet tarapyndan 1 day ago

Boş gürleýän çagajyklar

Salam, kimdi şol yeketak.ru ny 100% kopýalap berjek? gel men saňa kopýalap berseň, hotingimden mugt ýer berjek unlimt tarifden!
Edil yeketak.ru 100% kopýasyny döretseň, nagt göni 500 tmt telefon nomeriňe oklap berjek, ynanaý çaga!
https://vbyte.ru girde nikiňi aýt, içine pul salyp berjek, onsoň sen yeketak.runy kopýalamaga başla!

Dowamy »

153 7
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

WWW.ALEM.SU - Seniñ Älemiñ!!!

Hormatly Talyplar saýtynyñ agzalary. Saýtymyz täze programma üpjünçiliginde täzeden öz işine başlady. Indi saýt mobil telefonlarda has hem ýeñil we çalt işleýar.
Şol sanda saýtymyzda baýrakly bäsleşikler gurnalýar.
Sizem Türkmeniñ älem portalyna agza boluñ!!!
Alem.su - Seniñ Älemiñ!!!

Dowamy »

109 4
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 day ago

Beýlede bir düşünje bolar ekenow...

Salam hormatly agzalar men @gw13 agza we egerde meniň özüme ýüzlenmek isleseňiz teswirde hökman @gw13 bellik goýmagyňyzy haýyş edýärin, sebäbi bu anketadan menden başgada girýän agzalar bar.

Indi bolsa esasy gürrüňe başlalyň. Meniň adym Mergen, ýöne talyplyk döwürlerimde hemme doslarym maňa Çal möjek diýýärdiler (Has takygy rus dilin...

Dowamy »

170 9
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 2 days ago

Öpüşmek ýagny, Ogşaşmak gowumy?

Öz halaýan oglanyň/gyzyň bilen ýakyn tanşyp, sözleşip, onuň gylyk-häsiýeti, gyzyklanmalary, dünýägaraýşy bilen tanşyp, seniň oňa bolan duýgularyň has hem artmagy mümkindir. Sende barha güýjäp barýan duýgular günleriň bir güni sende ony öpme islegini döredip biler. Öz halaýan adamyň göwnüne degmezden nädip dogry öpüşmeli?
Elbetde, birinji gez...

Dowamy »

206 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Biraz oýlanyň we netije çykaryň (Durmuşyňyzda bolaýjak waka)

Hemişekisi ýaly irden sagat 07:30-da turdy we el-yüzüni ýuwdy. Azajyk işe taýýarlyk görensoň, aýaly we gyzy bilen bilelikde ertirlik edinmek üçin 07:45-de saçaga oturdy. Gelni örän oňat ertirlik taýýarlan ekeni daňdandan turup. Ertirligiň dowamynda hoşamaýlyk bilen aýaly hem-de gyzy bilen gepleşdi. Ertirlikden soň, adatdakysy ýaly 08:00-da saçakdan...

Dowamy »

118 1
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Biss key @ladakalina

tajiklen bet futbol kanaly yone biss kody uytgap dur. Тv_ваpзиш taze biss gerekli bolsa 01A03BDC20C16D4E

Dowamy »

172 7
Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 days ago