Prokuratura

Salam druklar :)
Bu gun Turkmenistanyn Prokuratura edaralarynyň işgärleriniň güni bilen bu gullugyň isgärlerini şeyle-de butin turkmen halkyny gutlayaryn :)
RAYM0ND
 • 1
 • 30
 • 26/06/2017 07:39
 • 1 minutda oka

Salam talyplar. Men saydyn tazeje agzasy. Siz bilen gowy dusunserin oydyan. Men talyp bolmasamam agzanyz boldum:) Sayda doly dusunemok. Komek berseniz gowy bolardy. Okanynyz ucin sagbolun
Ghost09
 • 0
 • 11
 • 26/06/2017 05:29
 • 1 minutda oka

Aglayar yurek ( gosgy)

Sozum dinle lalam az kem dursana,

gowusy hanjary ur sen gursaga,

yuregin bolsa halym gorsene,

yogsa zaryn-zaryn yurek aglayar.

Kararyn yitirip urunyar yurek,

bagysla ysgynda bolyan jan serek,

nace jeza bersende mana sen...

DOWAMYNY OKA
MerkezBu
 • 0
 • 28
 • 26/06/2017 02:02
 • 1 minutda oka
 • 0
 • 15
 • 26/06/2017 01:50
 • 1 minutda oka

Baýramyňyz mübärek bolsun!

Bugün Baýram! Mübarek Remazan Baýramy. Bütin ynsanlar biri-birine hasam ýakynlaşsyn, öýke-kine aradan aýrylsyn, dostluk we doganlyk duýgylary has hem kuwwatlansyn. Ynsanlar huzur we bagtlylyk deňizinde ýüzsün!Bugün...

DOWAMYNY OKA
herchemenden
 • 1
 • 34
 • 26/06/2017 07:14
 • 1 minutda oka

Hoş gal, Remezan - Batyr Hojaýew

Nebsimizi öñümize düşürip,

Bu durmuş ýolunda biz kän utdurdyk.

Sen geldiñ, kän zatlar öwredip, nebsiñ

Jylawyny elimize tutdurdyñ.Panynyñ owadan gylawna garşy,

Sen bize bagyş etdiñ, hiç eremez añ.

Öwreden...

DOWAMYNY OKA
herchemenden
 • 1
 • 33
 • 26/06/2017 07:12
 • 1 minutda oka

Luntikden haýyş!

Haýyş edýän Türkmenistanda stuardessa bolmak hakynda birzat bilýän bolsaňyz ýazaýyňda.Bu kär meniň arzuwym emma men nirede okamalydygyny bilemok.
Luntik
 • 16
 • 100
 • 26/06/2017 12:28
 • 1 minutda oka

Salam

Ölmedik barmy ?
Keks
 • 3
 • 46
 • 25/06/2017 11:28
 • 1 minutda oka

Gaýyn enemiň ruhy 3-nji bölüm ( bolan waka )O döwür ikimiz hem ýaş gelindik, çaga dogurylýan bölüme ejeň pahyr gelen güni ikimiz bir palatada ýatdyk, ol gelen güni diňe dileg etýardi, Allajan maňa ogul perzent beraý diýip.Menem,Allaň bereni borda, jany...

DOWAMYNY OKA
Nowcha90
 • 2
 • 88
 • 25/06/2017 07:44
 • 3 minutda oka

Gaýyn enemiň ruhy. 2-nji bölümi (bolan waka)Bir gün gije Ogulsuraý gygyryp turdy, zähräsi ýarylan ýaly bolup zaňňa ýerinden turan Kakyş ony gujagyna gysdy we oýan näme boldy saňa, aýdaý maňa, gorkma men bar diyip köşeşdirip başlady.Şonda Ogulsuraý-Kakyş,...

DOWAMYNY OKA
Nowcha90
 • 1
 • 63
 • 25/06/2017 07:43
 • 3 minutda oka