Aýal

Adamlar oýanyň. Özüňize geliň. Köp zatlary ýatdan çykarýarsyňyz. Gadymy sargytlary, rowaýatlary, däp-dessurlary ýadyňyza salyň. Şol döwürlerde kabul edilen kanunlary öwreniň. Gadymy kitaplaryň köpüsinde aýaldan ägä bolmagyňyzy soralýar. Olara ol diýen bir ynanybermeli däldigini köp tekraralanýar. Iň köne kitaplaryň biri bolan Injilde, How Ene şeýta...

Dowamy »

51 2
Bilim, BeýikÝazyjy tarapyndan 1 hour ago

OL KIM?!

Men kim­dir bi­ri­ni unu­dan ýa­ly,
Kim­dir bi­ri çy­kan ýa­ly ýa­dym­dan...
Ýü­re­gim kä­te­ler tis­gi­nip gid­ýär,
Nä­ta­ny­şyň has nä­ta­nyş adyn­dan.

Ýer­den çy­kan ýa­ly bo­lup bir şe­mal
Bir­den­kä sy­pa­lap geç­se ba­şy­my,
Men oňa şol di­ýip, ed­ýän-de gü­man,
Syn­la­ma­ga gork­ýan d...

Dowamy »

57 1
Edebiýat, Pegas tarapyndan 4 hours ago

Yene

musor saytlarynyzy reklama etyanizlermi? loxxxlar

Dowamy »

143 5
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 8 hours ago

Islenen.ru yene siz bilen

Duyn agsham moskwan wagty bilen 19:45 toweregi islenen.ru saytynyn duran serwerine ddos hujum edilendigi sebapli shol N35 serwerdaki ahli saytlar shol sandada islenen.ru hem hatardan cykdy bu nasazlygy duzetmane kop wagt gerek boldy yone islenen.ru indi yene siz bn

kimde nasazlyk yuze cyksa brawzerinizi arassalap girmegi maslahat b...

Dowamy »

296 18
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 22 hours ago

Tuweleme hemmeler bu sayta gocdi

. Pursatdan peydalanyp bir degismejik yazayyn

poyezdda 3 sany adam kupede otyrkalar tanyshyarlar:
-men Iwan Kuzbassdan!
-men Wasiliy Donbassdan!
-men Joraguly Hojambassdan

Dowamy »

213 6
Bilim, biohimik tarapyndan 1 day ago

Şu sözlem hakda pikriňizi aýdyň.

"Häzir diňe peýda gözläp dost bolýarlar" diýýärler näme eýsem zyýanyny gözläp dost bolmaly? Hiç düşünmedim, düşünýäniňiz bolsa düşündiräýiň?

Dowamy »

163 8
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 1 day ago

Kitap okasam kelläm agyrýar?

Nämedenkä? Bir minut zordan okaýan. Kitap okap bir zat öwrenjek bolýan, kelläm agyrýar. Ýöne telefonda bir zat okasam olar ýaly däl. Meselem Google'da bir zady gözletsem we tapyp okasam (näçe gezek okasam hem) kelläm agyrmaýar, ýöne kitap okasam agyrýar.

Dowamy »

180 9
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 1 day ago

Maşk.

Maşk etmegiň nähili peýdalary bar?

Dowamy »

144 13
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 1 day ago

Töhmet atmak—öz üstüňdäki hapany, üstü tämiz adama bulaşdyrmaga synanyşmakdyr.

Diýeli siz sosýal bir gurşawda. Ýanyňyza ýüzüni görmägede çydamaýan, halamaýan adamyňyz gelýär. Size salam berýär. Siz şonda näme ederdiňiz? 
Belki bir sowuk bir şekilde Salam berersiňiz… 
Belki, ýüzünede bakmarsyňyz…
Gürleşmek islemän bilersiňiz.
 Ýa-da rol oýnarsyňyz. Gysga jogaplar bilen başyňyzdan aýlajak bolarsyňyz. Emma ol ýerdedigini bilip k...

Dowamy »

386 13
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 day ago

Youtube

YouTube'da kanalyma 1000 adam agza bolsa. 1000 adam göreni üçin hem 20$ berýän bolsa, men wideo goýsam, 1000 agza bolup 2000 ýa 3000 adam görse hem 20$ berýärmikä?

Dowamy »

142 7
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 1 day ago

Simay Barlas

Show Tv-niñ soñky seriallaryndan bolan "Aziz" teleserialynda "Efnan"yñ keshbi bilen mushdaklary ozune çeken Simay Barlas 05.05.98yylda Stambulda (Turkiya) dunya inyar. Ilkinji gezek "Paramparça" (2014-2017yy) teleserialynda çykysh edyar, esasy ustunligi bolsa "Zalim Istanbul" (2019-2020yy) teleserialyndaky yerine yetiren keshbi bilen gazanyar. Kin...

Dowamy »

70 3
Täzelikler, soho tarapyndan 1 day ago

KAKA, EJEM NAME UCIN OYANANOK"???

KAKA EJEM NAM UCIN OYANANOK"
Kiçijik çagajygyñ soragy öñdenem gövni còkgün bolup duran kakasynyñ yuregini ezdi. Ogluny dyzyna oturtdyda, mañlayyndan öpdi. Oglum ejeñ örän yadady, indi bir nace gun uklap, govy dync almagy gerek. Cagajyk sesini cykarmady, ejesinin agyr keseldigini bir nace vagt oñiräk añypdy. Kakasy keselxana görmäge alyp bara...

Dowamy »

104 4
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

Matal

Abdylagam arrykdyr,agzy-burny mürrükdir, hemme zada gerekdir. Şu matalyň jogaby.

Dowamy »

185 4
Edebiýat, 5556635664* tarapyndan 1 day ago

Nuhty Nazar: “Atgulak”

Instituty gutaransoň Nuhty Nazar professor Myratberdi Könäýewiň kömegi bilen, özüniň geljekki ýokary göterilişleri üçin böküş basgançagy bolup hyzmat edibiljek ylmy edaralaryň birinde laborant bolup işe galdy. Emma her näçe ýesersiresede, ýaşlykda ýüz uran pelsepesine görä ur-tut uly-uly işlere welin çekilibermedi. Ýüreginde besläp ýören arzuwlaryn...

Dowamy »

54 1
Edebiýat, Nol tarapyndan 1 day ago

Hakyky...

Bu döwür - ýönekeý adamyñ bagtynyñ daş ýarýan - duýgusyzlygyñ, bilimsizligiñ, ýaltalygyñ, başarnyksyzlygyñ, taýýar aşyñ eýesi bolmak isleýän nesliñ döwri.
Hiç kim hiç zadyñ üstünde ýöriteläp pikirlenmeýär. Özüne belli bir maksat tutunyp ýaşaýan ýok diýen ýaly. Umydygär biri öñe çykyp iki sany nahal ekse, öñýeten: "Aý, senem-ä, şu agaç ulalýa...

Dowamy »

107 2
Edebiýat, Payhasly tarapyndan 1 day ago

O dünýäden gelen jañ

Angliýaly bank işgäri Tomas Konneli Humber derýasynyñ kenarynda ýerleşen Kingston şäheriniñ merkezindäki mähelleli köçede ýaşaýardy. 1987-nji ýylda onuñ aýaly Margaret rak keselinden aradan çykyp, iki çagany: ýedi ýaşly Tom bilen on bir ýaşly Brigittany adamsyna goýup gidipdi.
Şol ýylyñ 9-njy iýunynda Tomas öýüne işden giç gaýdyp gelipdi. Ýe...

Dowamy »

205 4
Edebiýat, Payhasly tarapyndan 1 day ago

...

Rowaýat bar bir it sataşyp şire :
"Seniñ bilen uruşjak men gal !- diýýär.
Şirem oña: "sen nire dost men nire ,
Uruşjak däl ýoluñ bilen bol ! -diýýär .

Onuñ üçin galmandyram ýerinden
Geñ görüpdir dagyñ ähli jandary.
Goý "it" bilen urşdy diyenlerinden,
"Gorkak" diysin oña haywanlañ bary .

Dowamy »

128 6
Edebiýat, Payhasly tarapyndan 1 day ago

Detjal+1

Köpler üçin erteki bolup görünsede, meniň üçin şu oglan diýseň gyzykly, sebäbi şu oglanyň bir ýerlerde bardygyna men çynym bilen ynanýan. Sizede ynanmagy maslahat berýän, sebäbi Ahyrzaman o diýen daşda däl.
Ilki bilen öz özünden sorag döreýär, Detjal kim we ol haçan döremeli? Meň şehsy pikirme görä Detjal bir wagt döredi we ol adamzadyň kowm...

Dowamy »

389 27
Täzelikler, Adalat19 tarapyndan 1 day ago

Gorkunç gülkünçli,hekaýa - Garaşatyr gepleşse..

…Ganguýma gyzyl agşam şapagy, asmanyň günbatar künjünde mähnet ýangyny tutaşdyrýan mysaly, dünýäni gyzgylt reňke besläp, lowlap ýanyp dur…
Mellekleri araçäkleşdirýän ikaranyň eddiljek üstünde gögeren äpet garaly agajy, hasylyndan ýaňa ýegşerilip, şahalaryny aşak sallapdyr-da, gupbalanyp duran alty ganat ak öýe meňzäp gidipdir.
Şol öý-...

Dowamy »

110 1
Edebiýat, sapalybegenjow000000 tarapyndan 1 day ago

Birahat ruh mistiki hekaýa 2- nji bolumi (dowamy).

Irden meni agam oýardy.Görsem telewizor görülýän otagda ýatyryn.Agam:
—Uklajak wagtyň telewizory öçürip,otagyňa geçip,ýatmaly ekeniň-diýdi.Men bu otaga haçan,nädip girip ýatanym ýadyma düşmedi...Birdenem aýagymdaky palçyklar ýadyma düşüp,aýagyma seretdim,aýagymda hiç hili palçyk ýokdy.Çykyp seretsem poldada hiç hili yz ýokdy.

...

Dowamy »

99 3
Edebiýat, sapalybegenjow000000 tarapyndan 1 day ago