GÖRЕN KIM GÖRÜNЕN KIM... (Powest dowamy)

«Kakam» diýýän. Bu sözi milliоn gеzеk gaýtalasamam, оňa siňdirеn manylarymy dоly düşündirip bilmеn. Ýaşym kyrka ýetip barýar. Ölеmdе-dе: «Kaka, kaka» diýip ölsеm gеrеk. Bеlki, оl ynsan bu sözе, оnda-da «kaka» sözünе siňdirýän ýigrеnjimе-söýgimе, zarlygyma-bizarlygyma dеgýänеm däldir. Bilеmоk. Biz köplеnç, aladasyny edеniňе dеgmеýän zatlaryň aladasy...

Dowamy »

6 0
Edebiýat, Acelya tarapyndan 9 hours ago

GÖRЕN KIM GÖRÜNЕN KIM... (Powest)

GÖRЕN KIM GÖRÜNЕN KIM...
Dostum Hüdaýi Jana...

Görеn kim, görünеn kim, galdyk güman içindе
Ýunus Emrе

Ýenе bir gün gеldi. Ýenе bir gün gеçеr. Eýýamlar gеlеr, Şammat diýip biriniň ýaşanyny bilýän ýekеjе adam hem galmaz. Ýok, gadymky şalaryňky, sоltanlaryňky ýaly, ölеnimdеn sоň asyrlar gеçsе-dе, mеni ýatla...

Dowamy »

22 1
Edebiýat, Acelya tarapyndan 1 day ago

HEKAÝA: PATYŞA WE GOÝUNLARY...

Bir wagtlar eşiden hekaýamy bu gün size aýdyp berjek. Bir bar ekeni bir ýok ekeni…

Asty baýlyk üsti baýlyk bir patyşalyk bar ekeni. Beýle döwletiň dünyägaraýşy dar, patyşalygy dolandyrmaga ukypsyz bir patyşasy bar ekeni. Bu patyşanyň ýanyndaky wezirlerinden biri bir gün hasyrdap biçäre ýagdaýda patyşanyň önüne çykyp nalap başlapdyr....

Dowamy »

35 0
Edebiýat, Acelya tarapyndan 1 day ago

Tymsallar

Paýhasly adamy nadandan nädip tapawutlandyrmaly

Günlerde bir gün okuwçy mugallymynyň ýanyna gelip şeýle diýipdir:
- Ýoldaş mugallym, parasatly adamy nadan adamdan nähili tapawutlanýar?
Güneşli ertir çagydy, mugallym gök çaý süzüp oturşyna pikir ummanyna gitýärdi. Birdenem okuwçysy üçin gutarylmadyk çaýyny taşlap, ony yz...

Dowamy »

15 0
Edebiýat, Barbary tarapyndan 1 day ago

Birazajyk Tebigatdan

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is an international agreement between governments. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival.

CITES- Nesli tükenmek howpy astyndaky haýwanlaryň we ösümlikleriň halkar...

Dowamy »

19 0
Bilim, acharsoz tarapyndan 1 day ago

AKYL TEREZISI...

Akyl terezisi

Oglanlykdan bir zada – akyly, düşünjäni ölçäp bolmaýandygyna gynanardym. Adamyň boýuny ölçäp, agramyny çekip bolýar. Aýagyň, kelläň ölçegi bar. Hatda, öýkeniň giňligini, ýüregiň näçe gan itekläp bilýändiginem ölçeýärler. Biliň inçeligi, döşüň giňligi, egniň ýasylygy... bu zatlar-a hasabam däl. „Wah, şularyň barynyň ýeri...

Dowamy »

32 2
Edebiýat, Acelya tarapyndan 2 days ago

Talyplar.com-a girip bolanok.

Google Chrome we telefonyň öz brauzerinden Talyplar.com saýtyna girip bolanok. Öňem girenokdy, täzelenenden soň girip başlaýypdy welin, ýene girmän başlady.
Düzelermikä?

Dowamy »

71 4
Täzelikler, EdgarPo tarapyndan 2 days ago

Abraýyňy goramalymy?

Abraýyňy goramalymy?

Ilki bilen - abraý näme? Ar-namysam – abraý. Abraýly wezipe-de diýýäs. Biabraý bolmagam bar. Mertebe-de abraýyň bir görnüşi ýaly. Näçe gündir şular ýaly pikirler, sowallar ýanymdan aýrylmaýar. Belki oglanlygymdan iň köp eşden sözümem “abraý” ýaly bolup dur. Kakam pahyr her nahardan soň töwür galdyranda “Şu dünýed...

Dowamy »

42 2
Sorag-jogap, Acelya tarapyndan 3 days ago

Nury Halmämmet...

Nury bir gün Pöwrizede dynç alỳarka, gijäniň bir wagty oỳanyp, ukusy tutman, ỳekesiräp başlaỳar. Göni şo taỳdan Aşgabada pyỳadalap gaỳdyberỳär.
Ŷolda bir köpek muny ep-esli ỳere çenli kowalap süllümbaỳ derledỳär. Garaňkyda büdräp-sürçüp, aỳaklaryny gara gan edỳär. Daň atyp-atmanka öỳüne gelỳär. Nurynyň aỳak üstünde zordan durşuny gören aỳaly...

Dowamy »

31 0
Edebiýat, Acelya tarapyndan 3 days ago

Adam diňe özüne ýamanlyk edip bilýär

Ýöne ýamanlyk diýen söz bar bolsa, alymlar, akyldarlar bu hakda
sözlän bolsa, ol niredekä, nähili zatka? Ýekeje zat welin düşnükli hem aýan – adam hiç wagt başga birine ýamanlyk edip bilenok. Hüýt-gara nebisden dömen bolaýsyn, seniň her bir ýaramaz pikiriň diňe ony hut öz ýöremeli ýoluna, barmaly menziline ugrukdyrýan ýolbelet bolup galaýýa...

Dowamy »

27 0
Edebiýat, Acelya tarapyndan 3 days ago

Ýatan Ýeriñ Ýagty Bolsun Köne Türkmen Däp-Dessurlary

Türkmende toýlar özboluşly bir şatlyk we bagt getirýän dabaralardyr. Durmuş-nika toýlary, bäbek boldy toýy ýaly dürli dürli toýlarymyz bar. Hemmesiniň maksady şatlygy, begenjiňi agyny-garyndaşlaryň, gonşylaryň, halkyň bilen paýlaşmakdyr. Ýagşy habarlary paýlaşmak adamlarda ýagşy duýgulary oýaryjy täsiri bar. Elbetde şadyýan günlerimizde biziň bilen...

Dowamy »

42 1
Sorag-jogap, Acelya tarapyndan 3 days ago

WI-FI Router Internede baglananok.

Salam agzalar we okujylar! Bir soragym bardy.
Internet gowy işlänok diýip ors telewizorlary urup işletjek bolunyşy ýaly wifi routerimi öçürip ýakaýdym welin telefonymdan wifi signalyň gapdalyndan (!) ýüzlenme belgisi çykyp dur. Nastroýkasynam özüne baglanyp näçe düzetjek boldum welin bolmady. Quick setup diýilýän ýerlerine kody, adyny ýazyş...

Dowamy »

69 3
Sorag-jogap, messibet tarapyndan 4 days ago

Prikoljyklar

7 gezek durmuşa çykan goňşymyz Doýduk, indi nika stoluny nahar stoludyr öýdýär we doýansoň turup gaýdýar. Lyudoyed bir eline tabyt beyleki eline negr alyp oylerne gelyar. Chagalary negre yapyshyalar welin kaka lyudoyed :
- ilki konserwa (tabytdaky) iymeli yzyndan iyersiniz shokolody (negri) diyya.

Dowamy »

92 1
Täzelikler, soho tarapyndan 6 days ago

Bölekler...


Gowy görýän, juda basdaşlarymy,
Çete kakyp geçýän ýoldaşlarymy.
Gaýnatmañ köpigni aýyran ýaly
Aýyrsadym käbir häsiýetlerimi.

***

Möý owadan kerep gurdy bir ýerde,
Oýnatgylar baryp ildi şol derde.
Her gören zynatyñ haýyrly däldir
Ajy iññe derman bolar köp derde.
<...

Dowamy »

63 0
Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 1 week ago

Rahym ESENOW "Gyzyl patyşa" romany

Rahym ESENOW "GYZYL PATYŞA" romany


Dünýäde giñden tanalýan prozaçymyz, syýasy detektiw romanlaryñ ussady, Türkmenistanyñ Halk Ýazyjysy Rahym Esenowyñ "Gyzyl patyşa" ("Красный падишах") atly çeper-dokumental romany ilkinji türkmen döwleti hökmünde döredilen Türkmenistan SSR-niñ ilkinji Prezidenti Nedirbaý Aýtakowyñ durmuşyndan...

Dowamy »

83 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

MEN DÜRRE! (ýumoristik hekaýa)

MEN DÜRRE!

(ýumoristik hekaýa)


"Pikir beriñ! Gepleýär jon, rezin dürre! Meniñ watanym - Amerika! Amerikadan ilki size demokratiýa geldi, soñam jipler, iñ soñundanam men geldim. Biz, ýagny jip bilen jon ikimiz demokratiýanam ýanymyza alyp, bir gapdajyk siziñ ýurduñyza geldik. Dürräñ şarpyldysyna gulak asyñ!.."<...

Dowamy »

80 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Yusup ahunyn nirde ishleyandigini bilyanizmi?

Mana Yusup ahuny owduler. Wagzyna pylanca adam gelip dinleyar diyip. Kimdir biriniz Yusup ahunyn haysy metjitde wagyz edyandigini bilyanizmi? Aytsanyz minnetdar bolardym...

Dowamy »

109 1
Sorag-jogap, birgungeler tarapyndan 1 week ago

Orkun Uçar & Burak Turna "Metal çabga"

Orkun UÇAR & Burak TURNA

"METAL ÇABGA" romany

Türkçe ady "Metal Fırtına" ("Металлический шторм")

Türk ýazyjylary Orkun Uçar we Burak Turna tarapyndan ýazylan we 2004-nji ýylda "Timaş" neşirýaty tarapyndan neşir edilen "Metal çabga" atly syýasy-fantastiki romanynda ABŞ-nyñ Türkiýä eden ýaragly hüjüminden...

Dowamy »

99 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

TÜRKMEN EDEBIÝATYNYŇ TÄZEDEN JANLANYŞY

TÜRKMEN EDEBIÝATYNYŇ TÄZEDEN JANLANYŞY


Salam, hormatly edebiýat muşdagy, mähriban okyjy, geljekki şahyr, geljekki ýazyjy, arasynda ýazyp- pozýan hemem ýazýanlaryny ile görkezmäge çekinýän adam!.. umuman şu mowzugy okap otyran ynsan. Geliň töweregimize göz aýlalyň. Dünýä ösýär. Ynsanlar kämilleşýär. Adamzadyň döredýänleri kämi...

Dowamy »

111 3
Täzelikler, GaRa_TmyN tarapyndan 1 week ago

Name ucin?!..

NÄME ÜÇIN?!.

Eger şu ýerde yurekdes.ru sayt adminleri, moderleri bar bolsa @GaRa Tmyn agzany name sebapli banlanlaryny ýazsynlarla...
Şu ýerde aýtjak bolýan meselame gecmakam, bir zady bellasim gelyar. Eger internet keselinden dyndarmak ucin banlandy diyseler, indi bir aydyr ymykly internetde yazan, terjime edyan zatlarymy pay...

Dowamy »

267 25
Sorag-jogap, GaRa_TmyN tarapyndan 1 week ago