Screenshot #8

⚽ 🏁 Futbolçulyk karerasynda pozisýonlarny üýtgeden ýyldyzlar ⚽ 🏁

Dowamy »

9 0
Sport, BeZZaT. tarapyndan 6 minutes ago

Bu günki oýunlaryň raspisaniýasy ⚽ 🏁

please..

Dowamy »

26 4
Sport, BeZZaT. tarapyndan 21 minutes ago

Screenshot #7

please...

Dowamy »

16 2
Sport, BeZZaT. tarapyndan 22 minutes ago

Ýürek hakynda pähim-paýhaslar...

1. Ýürek akyly artdyryp biler, emma akyl ýüregi artdyryp bilmez. (Frans Anatol).
2. Dünýäde gymmat bahaly ýeke-täk zat bol-
ýar, ol hem täsirli ýürekdir (Emersan Ralf).
3. Men dilimi saklamagy başardym, emma ýüregimdäki gahary saklamagy başarmadym.
4. Ýaş ýürek hemişe uçmaga ymtylýar, ýöne nämälim uzaklygyň gorkusy on...

Dowamy »

197 0
Bilim, *Hemedany tarapyndan 48 minutes ago

Sorag-Jogap

Futbola stawka goyyanlar bamy?
Menem gyzygyp bashladym shol zada haysyna goyyanyz? Birajazyk sholar barada comment goyayynda!

AltynTop stawka goyyanyn bamy?

Dowamy »

63 11
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 49 minutes ago

Talyplara birazajyk nesihat...

Talyp öz iş gün tertibini düzende, uka we iýmitlenmäge ýeterlikli wagt sarp etmeli. Beden saglygyndan we içki güýjünden aşa işe ýapyşmaly däl. Irden ertirlik edinmän, okuwa baran talybyň matematiki meseleleri çözüp bilmek ukyby iki esse pes bolýandygy ylmy taýdan anyklanandyr. Öndümli işlemek üçin amatly şertler döredilmeli, ýogsam beýni dokumalary...

Dowamy »

474 3
Bilim, *Hemedany tarapyndan 2 hours ago

Web.soyguli.ru.

web.soyguli.ru. nadip acylya agzalar
@smile

Dowamy »

60 4
Sorag-jogap, Payhasly tarapyndan 3 hours ago

ACCANUT BAR SATLYK

Salam dostlar talyplarda satlyk accanut bar satyn aljak ilki jan edip sorap gorsun accanut barmy? Ya eyyam satyldymy diyip.
Aljak bolsanyz 60 manat.
login paroluny jan eden nomerinize sms edip yollayan.
Accanut satylan badyna bu mowzyk yapylar.
Su tel oklap bilersiniz.
+993-64-25-19-28

Dowamy »

125 13
Sorag-jogap, TMCELL11 tarapyndan 4 hours ago

Düýnki oýunlaryň netijesi ⚽🏁

Please...

Dowamy »

92 14
Sport, BeZZaT. tarapyndan 6 hours ago

Screenshot #6

please...

Dowamy »

73 2
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 6 hours ago

......

Dokuzy düzüwlilik
1.Uzak ömür.
2.Uzyn döwlet.
3.Hoş ykbal.
4.Hemaýatly gardaş.
5.Kinaýatly mal.
6.Sahawatly ogul.
7.Hoşgylaw aýal.
8.Il içindäki abraý.
9.Imanlylyk.

Bäş günlik dünýä
1.Doglan günüň.
2.Mekdebe salam beren günüň.
3.Öý...

Dowamy »

110 6
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 8 hours ago

Hajathana: Soygi hekayasy

Ady: Toilet: Ek Prem Katha
Yurdy: Hindistan
Yyly: 11.08.17y
Gornushi: Gulkuli-drama
Rejissyor: Shri Narayan Singh
Keshplerde: Akshay Kumar, Bhumi Pednekar...


Hakykatda bolan wakalar esasynda surata dushurilen bu filmde - Jaya we Keshaw biri-birini soyyarler, toy tutulyar, toy gununiñ ertesi gelin ba...

Dowamy »

244 28
Täzelikler, soho tarapyndan 8 hours ago

Bentler

Wagt geçer, her kimden bir zat galar
Kimden mal ýatak, kimden meýhana galar
Galarmyka hiý bir dogry sözi diňlän
Şonda bu sözleriň, gör kime galar

Biz bu durmuşa hemişelik gelmedik
Köp adamlar bu hakykaty duýmadyk
Kimler alsa öz paýyny durmuşdan
Almadyklar kimden sorar bilmedik

...

Dowamy »

37 1
Edebiýat, BeýikÝazyjy tarapyndan 11 hours ago

VR barada

Bilýän bolsaňyz Matrix kinosynda adamlar wirtualny realnost arkaly däl-de Дополнений реальность arkaly oýnuň içine girýärler. Eger şol mümkinçilik halykatdan bolan bolsa nähili bolardy adam nerw ulgamyna täsir edişi nähili bolardy we şol taslamany durmuşa geçirmek üçin nähili işler edip bolar?

Dowamy »

81 1
Sorag-jogap, Nazarow tarapyndan 19 hours ago

Din we saz #1

Salam, giç ýagşy hemmäňize. Bilýän PNB mowzuklarymy manysyz ýaly etsemde #6 ýetirdim, emma ol onuň soňy däl. Ýöne dalşe düşünmegiňiz üçin biraz sistemanyň işleýşinden kelle çykarmagy öwrenmegiňiz gerek bolar. Elbetde men özümi ekspert hasaplamok, emma biraz bolsa hem daş töwereklerde bolýan zatlary aýyl saýyl etmäne kömek ederin diýen umytda ýazýar...

Dowamy »

161 3
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 19 hours ago

Yagshylary yatlap N1 (Friendship agza)

Hazir kone tanyshlarymyn icinde saytlara giryan yeketak agza bolan Friendship agzadyr. (Hazirki Pegas).

Sapa Hommadow bn 2013nji yyllaryn bashynda showagtlar meshur sayt ertir.comda tanshypdym. Onun bn ilkinji gezek 2013nji yylda may ayynyn bashynda Ertir.com bn Talyplar.comyn arasynda gecirlen Futbol dushushygynda gorupdim. Ol oyuny...

Dowamy »

501 65
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 22 hours ago

Şu günki oýunlaryň doly raspisaniýasy

aşakda please...

Dowamy »

121 11
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 23 hours ago

Screenshot #5

Geliň şu guňki oyunlara prognoz bereliň!!!
Men ýaly futbol fanady badyra başga-da araňyzda?

Dowamy »

188 40
Sport, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

Screenshot #4

Please ...

Dowamy »

144 9
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

Aydayozin

Biz inji jübüt däl,
Özüňi hödürleme maňa
sen piwo bilen çigit däl
Menä aljak däl öýlenmeli ýigit däl
Senem çykman öläý sowagdym ýüzük däl
http://web.soyguli.ru/m/music/show/?id=264

Dowamy »

150 7
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 1 day ago