Degişmeler

— Goňşy itiňi daňsana. Ana, ýene-de meniň bir towugymy iýipdir.

— Beýle bolsa men ony şu gün-ä naharlamaryn.* * *

Biri üzüm kesip dur. Goňşusy gelip salamlaşýar-da:

— Näme işleýärsiň? — diýip sorag...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 43
 • 02/12/2016 06:28
 • 1 minutda oka

Degişmeler

Biri 180 ýaşan goja sorag berýär:

— Siz nädip şunça ýaşap bildiňiz? Belki, arak içen dälsiňiz, çilim çeken dälsiňiz... Uzak ýaşamagyň syry şolar bilen baglanyşyklydyr.

— Hawa, aýdýanyňyz dogry. Men ömrümde...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 18
 • 02/12/2016 06:27
 • 1 minutda oka

salam

salamchik, talyplar))
ruqaya
 • 0
 • 14
 • 02/12/2016 02:03
 • 1 minutda oka

AZYK BOLÇULYGY – BERKARARLYK NYŞANY

Hä­zir­ki döw­ür­de oba ho­ja­ly­gy­ny güýç­li dep­gin­ler bi­len ös­dür­mek we öz­gert­mek, ony gir­de­ji­li pu­da­ga öwür­mek bo­ýun­ça uly iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Daý­han­la­ra...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 12
 • 01/12/2016 05:56
 • 3 minutda oka

Aşgabat şäherindäki bazarlarda, söwda merkezlerinde iýmit önümleriniň satylyşyna edilýän gözegçilik, alyjylara hödürlenýän hyzmatlaryň hilleri

Türkmenistan ykdysady, syýasy we medeni taýdan uly ösüşleri başdan geçirýär. Häzirki

döwürde mähriban Watanymyz ösüşleriň, özgertmeleriň mekanyna öwrüldi.

Diýarymyzda durmuşa geçirilýän işleriň ählisiniň...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 16
 • 01/12/2016 05:50
 • 5 minutda oka

Haryt bolçulygy.

Ýurdumyzda haryt bolçulygyny üpjün etmek, bazarlaryň işini kämilleşdirmek, ilata gündelik zerur harytlaryň bahalarynyň elýeterli bolmagy ugrunda döredýän mümkinçiliklerinden doly peýdalanyp, ilkinji nobatda, halkymyzyň...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 17
 • 01/12/2016 05:46
 • 1 minutda oka

bu yerde soygi bolmazIVName etsede bolanok, bu gyz asla gownanok, ya Jelal baryny ters edyarmika? Jelalyn edyani tersem bolsa gyzyn hasiyeti azajygam bolsa uytgara? Hatda "pikirleneyin, goreyin" hem diyenok, goni "yok" diyip, teklibe godek jogap gaytaryardy....

DOWAMYNY OKA
wagt
 • 3
 • 49
 • 01/12/2016 10:39
 • 2 minutda oka

ÝIGIDIŇ WE GYZYŇ PIKIRLERI

Ilkinji gezek, tötänden sataşan ýigit bilen gyzyň pikirleri:Ýigit:

(tas hyllygyny akdyryp diýen ýaly)

- Bäh, munuň eýjejikdigini-i-i-i!!!...Gyz:

(göwnübir)

- Sypaty dagy nähili gyz, bu sypaty gurmyşyň?!Ýigit:

(tas...

DOWAMYNY OKA
OrazM
 • 3
 • 59
 • 01/12/2016 07:50
 • 1 minutda oka

Häpişşe, ýultda taze gybatlar,swejiý

Holmatly agzalal, byrynjy dekabyl ýetip gelýal,taze ýylda nesip bolsa Aziýadanam gölels, byl akylly adam şeýdidi: "Aziýada açylanda intilnet doly açyljakmyş,şonda laýn,vyka kom,maýyl.ru,feýisbuuuk,tiwter,linkidaýn,inistigram...

DOWAMYNY OKA
YaSwami
 • 5
 • 63
 • 30/11/2016 08:57
 • 1 minutda oka

Mämmet yrza / taryhy hekaýa

…Tarhanyň oýunyň orruk-ortarasyndaky guýynyň töweregine egele bolup oturan bäş oýnam öýli, çaklaňja gum obasynyň üstünde mazaly garaňky gatlyşypdy. Towşan guỳrujaklaryny saklaýan köne düwünçegini öňüne alyp,...

DOWAMYNY OKA
OrazM
 • 16
 • 106
 • 30/11/2016 04:06
 • 18 minutda oka