♥♥♥ täze ýylyňyz bilen !!! ♥♥♥

heheeey taze yylynyz bilen!!!!!!!!!


hemmanize taze 2013 yylda ustunlikler arzuw edyan!!!!! goy 13-nji yyl arzuwlan hasyl bolyan yyly bolsun!!!!!! okuwda, ishde, durmushda ulu-uly ustunlik arzuw edyan ! :)

Dowamy »

1348 19
Köneler, 8 years ago


Anekdotlar

degishmeler by magnit :)aýalym b,n sögüşdim. goşlaryny ýygnadym. ejelerine eltdim. zwonogy basýan, hiç kim açanok. gapyň aşagyndan uzadylan hat- "öz oglumyz kimin ýalbarýas, beýtme garrylara haýpyň gelsin" (ejesidagam bizar eken)
#########

Turkmen student magazina baryar, satyjy ýylgyryp:

Dowamy »

1513 6
Köneler, 8 years ago


Rus-çeçen urşy 1


1-njy Çeçen-Russiýa konflikty

1991-njy ýylyn 1-njy okýabrynda Russiýanyň yokary sowet soyuzynyň gorkezmesi bilen Çeçen-inguşetiýa respublikalary aýrylyp, Çeçen we inguşetiýa respublikalaryna bolunyar (granisa belli edilmezden)

27 oktýabr 1991 ý. johar dudaýew çeçen resp.ň prezidentligine saýlanýar (saylawy ru...

Dowamy »

1884 15
Köneler, 8 years ago


Degişmeşek

degişmeşek :) okap gorun hany nahili bolyaka...

dowam ediberiň..


Komissiýa täze gurlup ulanmaga beriljek jaýyň Ses geçirijiligni barlap
gormekçi bolupdyrlar. Biri goňşy kwartiradan gygyrýar:
-eşitýamiň how?
-gygyrma, men seni gorup duryn

*********

Mugallym kla...

Dowamy »

2003 20
Köneler, 8 years ago


Fifa 2014 brasil, stadionlaryn konstruksiyasy

2014-nji ýylda FIFA çempionadynda Braziliýaň 12-şäherde gurulýan stadionlar.

Belu Orizonti şäherindaki Mineýrao stadiony, 66,805 orunlyk


Braziliýa şäherindäki Mane Garrinça st, 71,412 orunlyk

Kuýaba şäherindäki Werdao st, 42,968 orunlykKuritiba şäherindäki Arena B...

Dowamy »

970 5
Köneler, 8 years ago


Lakamlar

essalowmaleykum talyplar, kopden bari temada acamok,(el degenok) shugun acayyn diydim

Durmushda her hili gulkunc lakamlara dushmak mumkin, sholardan kabiri :;

Dazzarkel - sacy dushen mugallym
#
Yemshik - enegi öne cykyp duran, dishsiz mugallym
#
Şurik - postoyanny ackili gezyan eshekli dayha...

Dowamy »

1757 24
Köneler, 8 years ago


Nama bolan soygi???

Bir Boksyor oglan, puly kan, her oyunda esli dollar gazanyar. Mashyny , jayy, hemme zady upjin. Mun bir halashyan gyzy bar, gyz muny soyya , oglanam ony soyya.
Bir gun boks bolya oglan guycliak soperniga gabat gelya, urulyp nakaunt bolup ozunden gidya, bolnissa eltyaler, renimasia dykyalar, zordan adam edyaler,
okazywaetsya oglanyn b...

Dowamy »

1589 14
Köneler, 8 years ago


Cagajyk

Oynap yor ol cagajyk
ykbalyndan bihabar
Turma dushdi kakasy
Ejesinden al habar

Guni gecyar shatlykda
El yetenok arine
Oynash tapdy dessine
bashlady bet karine

Haram keype ulashyp
Yatdan cykdy ojagy
Uklap galyar gul caga
kuysap mahrem gujagy

M...

Dowamy »

1229 2
Köneler, 8 years ago


Degishme

Taze swejiy degishmeler. (maryly akardion calyan Altyn aytyan degishmelerinden)

Ody heleyine bas, otmese keseka (nakyl)
&

Bal tutan barmagyny yalar, neshekesh dyrnagyny. (nakyl)
&

Mugallym, doctor, gai 3si yolda gidip baryakalar awaria dushup olayipdirler. O dunya barsalar bir tarapda jenne...

Dowamy »

2383 24
Köneler, 8 years ago


Gülmeşek-3

Güleliñlaý bir az òz toplan degishmelerimden

Biriniň aýaly ärini uzak günlap garoh bilen naharlapdyr, öýde başga produkda bolmansoň. Agşam ara äri ýabyň boýunda otyr diýýa, aýaly :
- gyýw name etýäň? Nahar iýjekdälmi?
- balyk tutjak bolýan.
- çeňňegiňemä ýok eliňde, nadip tutjak ?
- ýokhow men balygy demi...

Dowamy »

1873 26
Köneler, 8 years ago


Nowruz baýramyñyz bilen!


Ahli musulman doganlarymyzy yetip gelen "nowruz baýramy" yagny "täze ýylynyz" bilen gutlayan. Goy her ynsanyn kalby yaz pasly deyin arassa, owadan bolsun!

Acyk meydana cykyp, her durli careler gurnalyp, her durli tagamlar tayyarlanylar

Esasan tayyarlanylyan semeni

Dowamy »

2299 21
Köneler, 8 years ago


Gülmeşek-2

Ýene men we degişmeler :)


Bir adam ömrunde 1nji gezek paraşutdan bokup görýän eken. mun bökuşine aýaly bilen ogly seredip duran. Aý gaýdypdyr kelemenläp, ýere patylap duşipdir, gymyldaman ýatyr diýýä. aýaly ogluna:
- bar oglum ylga seret, kakaň dem alýamy? ogly kakasynyň ýanyndan gygyrýa:
- eje kakama dem alýa w...

Dowamy »

1791 24
Köneler, 8 years ago


Gülmeşek

okan bolmagynyzam mumkin, yone paylashayyn diydim :)

biri doktoryň ýanyna baryp arzyny aýdýar:
-doktorjan,meniň dawleniýäm pese gaçýar,näme derman içerkäm?
doktor:-hiç dermanam içme,altyn asyrdan nomer al,dawleniýäňi bolmalysy ýaly eder derrew...
*******
-dünyäde dogulyan 5 çagan biri hytay. Türkmen aga:<...

Dowamy »

1562 16
Köneler, 8 years ago


Ashgabat

Ashgabat agshamlaryna gezelenc :)Dine gijeki görnushleri goymashak

Dowamy »

2392 14
Köneler, 8 years ago


Sorag

sheylerak bir sorag:
Uly bir dash yatyr. Shol dashda bir soz yazylan eken. Şol sozi Baylar okap aglaya, garyplar okap shatlanyar, sőyushyanler okap aýrylyşýa....
Eysem dashda haysy soz yazylanka? Bary yogy yekeje soz.....

Bu dine bir tapmaca yaly birzat bolman anyrsynda cun many yatyr. Pikirlenip gorun....

Dowamy »

1672 39
Köneler, 8 years ago


8-nji mart, halkara ayal-gyzlar guni bilen... :)


salam saytyn hormatly agzalary we gara goz myhmanlary! Shu yerde mahriban enelerimizi, uyalarymyzy, hemme gelin gyzlarymyzy yaz paslynyn owadan gunlerinde bellenilyan, 8-nji mart ayal-gyzlar guni bilen gutlasym gelya.
size saglyk, bagt, shatlyk, yyly mahir dileyan!!!
Her gun asmandan yakymly gun mydama size oz yagty shohle...

Dowamy »

1812 9
Köneler, 8 years ago


Orsýet saylawlarda...

4-nji martda russia federasiyasynda prezident saylaw guni. Prezident postuna dalashgarler ldpr (russian liberal demokratlar partiyasy) partiyasynyn yolbashcysy wladimir jirinowskiy, kprf (komministik partiyasy) partiyanyn yolbashcysy gennadiy zyuganow, ”sprawedliwoya rossiya” partiyasynyn lideri sergey mironow, biznessman, hereketci mihail prohorow...

Dowamy »

1339 17
Köneler, 8 years ago


1-nji mart, ezizow...

bugun zehinli shahyrymyz gurbannazar ezizowyn doglan guni! Shahyr öz yashan 36 yashynyn icinde turkmen edibiyatynda öcmejek yz goyup gitdi....
Gurbannazar Ezizow (1940-1975)

Gurbannazar Ezizow – talantly türkmen şahyry, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi.

Gurbannazar Ezizow 1940-njy ýyly...

Dowamy »

2260 19
Köneler, 8 years ago


Statuslar

shu temada odnoklassniki'da, facebookda ya-da, vkontakte goymak ucin statuslary goýmakcy. Gerek bolsa ulanyp bilersiniz :) (orscadyr, terjime etsen manysy gacya)

Жизнь - это улыбка даже тогда, когда по щеке бегут слёзы..
*
На интересной работе и спать приятно...
*
Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр и...

Dowamy »

5321 11
Köneler, 9 years ago


Degişmeler täze

iiiňňň güldürýänskiý täze degişmelerden goýalyň, güleliňlaý azajyk

Dowamy »

16429 34
Köneler, 9 years ago


Döwrebap söýgi haty (degişme)söýgülim,
seni ram'ymyň göterip bilmejegi derejede söýýän! zipsiz, zatsyz bolşuň ýaly... seni ilkinji gören badyma formatlandym. maňa şeýle bir sistema transfer etdiň welin, mundan beýläk hiçhili command meni senden aýra salyp bilmez. seniň bilen multimedia-da içinde, her hili mediada bagtly bolup biljegimizi bilýän. seniň me...

Dowamy »

1580 6
Köneler, 9 years ago


Ürgençli - uzak ýasha!!!

Essalamaleýkum hormatly talyplar.com saýtynyn agzalary we myhmanlary! Bu gun allatagallanyn bendelerine bagysh eden yene bir ajaýyp guni! Aramyzda özuni taryhcy, edebiyatcy hökmunde tanadan, göreldeli agzalarymyzyn bir bolan ürgençli agzamyzyñ doglan güni ! urgencli aga doglan guniniz bilen gutlayan! Allajan ömruni gysga etmesin! Gorjegin gowulyk b...

Dowamy »

1251 19
Köneler, 9 years ago


Dashoguz

dashoguz shaheri hakynda biraz maglumat yetirmekci (wikipediyadan peydalanyldy) :)

türkmenistanyň demirgazyk bölegindäki daşoguz welaýatynyň merkezi şäheriniň adydyr. demirgazyk ykdysady raýonyn iň uly senagat, ulag, medeniýet we durmuş, administratiw merkezidir. ilat sany - 227 184 adam. (2009)

türkmenistanyň demirgaz...

Dowamy »

4604 79
Köneler, 9 years ago


Mylaýym han

mylaýym han


men birmahal nejep kibi bagşydym,
köz kimin leb emdim, derledip ýaňak.
o çag ýaz ýeňlesdi, gyşym diýsene
posanyň howryna erärdi doňak.

elim oralypdy gysby billere,
boýnumdan kement deý asylan kändi.
kärim guçuşmakdy, ýöne gözlegim,
maňa gurban boljak mylaýym...

Dowamy »

1140 9
Köneler, 9 years ago


Başdan geçirmeler 2

başdan geçirmeler (2-nji bölüm)

1998-nji ýyllar. tomus. o wagtlar daşarda tapjanda ýatardyk. ir bilen gun dogmanka ejem turuzyp "bar yuwun! hazir hä diýmän yssy düşer, yssy düşmänkä şähere galdyrbibi daýzaňlara baryp çakylyk aýdyp gaýt" diýip goyberdi. aý çagada, gapdalyma ýoldaş gozlap goňşy ependilere barsam daşarda tapjada hor çek...

Dowamy »

1919 44
Köneler, 9 years ago