Sorag-Jogap

Futbola stawka goyyanlar bamy?
Menem gyzygyp bashladym shol zada haysyna goyyanyz? Birajazyk sholar barada comment goyayynda!

AltynTop stawka goyyanyn bamy?

Dowamy »

53 7
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 43 minutes ago

Web.soyguli.ru.

web.soyguli.ru. nadip acylya agzalar
@smile

Dowamy »

60 4
Sorag-jogap, Payhasly tarapyndan 3 hours ago

ACCANUT BAR SATLYK

Salam dostlar talyplarda satlyk accanut bar satyn aljak ilki jan edip sorap gorsun accanut barmy? Ya eyyam satyldymy diyip.
Aljak bolsanyz 60 manat.
login paroluny jan eden nomerinize sms edip yollayan.
Accanut satylan badyna bu mowzyk yapylar.
Su tel oklap bilersiniz.
+993-64-25-19-28

Dowamy »

123 12
Sorag-jogap, TMCELL11 tarapyndan 4 hours ago

Screenshot #6

please...

Dowamy »

73 2
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 6 hours ago

VR barada

Bilýän bolsaňyz Matrix kinosynda adamlar wirtualny realnost arkaly däl-de Дополнений реальность arkaly oýnuň içine girýärler. Eger şol mümkinçilik halykatdan bolan bolsa nähili bolardy adam nerw ulgamyna täsir edişi nähili bolardy we şol taslamany durmuşa geçirmek üçin nähili işler edip bolar?

Dowamy »

81 1
Sorag-jogap, Nazarow tarapyndan 19 hours ago

Din we saz #1

Salam, giç ýagşy hemmäňize. Bilýän PNB mowzuklarymy manysyz ýaly etsemde #6 ýetirdim, emma ol onuň soňy däl. Ýöne dalşe düşünmegiňiz üçin biraz sistemanyň işleýşinden kelle çykarmagy öwrenmegiňiz gerek bolar. Elbetde men özümi ekspert hasaplamok, emma biraz bolsa hem daş töwereklerde bolýan zatlary aýyl saýyl etmäne kömek ederin diýen umytda ýazýar...

Dowamy »

160 3
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 19 hours ago

Şu günki oýunlaryň doly raspisaniýasy

aşakda please...

Dowamy »

121 11
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 23 hours ago

Screenshot #4

Please ...

Dowamy »

144 9
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

Meñ zatdan galanym nirde görlen?!

1) Gaýynenesi giýewsini zäherläp öldüresi gelýär. Ol öz iýýän etinden giýewsine islän ýerinden kesip berjekdigini aýdýar. Şunluk bilen giýewsi zäherlenip ölýär. Nädip?

2)Çetki obalaryň birinde bir ýetim oglan bolupdyr. Ol bir gün aw awlamak üçin tokaýa gidipdir. Köp wagtlap aw awlap bilmän awsyz yzyna dolanmaly bolupdyr. Ol ýöräp gel...

Dowamy »

404 35
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 1 day ago

Screenshot #3

Degişmejik.....

Dowamy »

217 5
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

??

Hat ýazyşar ýaly nähili saýytlar bilýän bolsaňyz aýdanyňda pliz??

Dowamy »

235 8
Sorag-jogap, Men_ve_Sen tarapyndan 2 days ago

Hytay tawar

Salam doslar. Hytaydan caga oynowaclary getirmek ucin haysy saytlar bilen islesip bolar? Aliexpres yaly saytlar yapyk eken.

Dowamy »

217 11
Sorag-jogap, Yazgeldi21 tarapyndan 2 days ago

Dýuna "2021" kinony kim gördi?

Dýuna atly romany 50-nji ýyllarda bir haramzada ýazýar we şol roman dünýä edebiýatynyň klassiki eserleriň sanawuna girýär. Romanyň gysgaça mazmuny şeýleräk: —Gelejekde kosmosda adamzat gaýyp ýör we planetalaryň birinde Spaýs atly güýçli narkotik önýär. Ol narkotiki ulanýan adam adatdan daşary bilgiç, ekstrasens bolýar. Şol planetaň ady Arakis we ol...

Dowamy »

449 44
Sorag-jogap, Adalat19 tarapyndan 3 days ago

Ýönekeýje Sorag-jogap

Salam talyplar.com, giç ýagşy, sagaman LEZZET alyp otyrsyňyzmy. Garaz şu wagt poçtamy dörjeläp durkam, bir zada üns berdim. Ýagny poçtama gaty köp soragly mailler üýşipdir. We talyplar.com da paýlaýan poçtam trustorg7@gmail.com lygyna esaslansak, ýazanlaryň aglabasy şu ýerden meni tapyp ýazan bolmaly. Gmail gowy işlänok, şol sebäpden soraglaryňyza...

Dowamy »

352 121
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 3 days ago

Pizdets nahhuý blýät #6

Suratda näme görýän bolsaňyz öz pikiriňizi ýazyň.

Meselem: (bolup biläýjek jogaplar)

1. Gije asmanyň suraty teleskopdan alnan, älem tumanlygy.
2. Mikroskopdan alnan bakteriýaň suraty
3. Psihologik surat, terapewt surata seredip näme görýänini aýtmaly, meselem men buzdan gaýa görýän.

Ýagny...

Dowamy »

521 133
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 4 days ago

Pizdets nahhuý blýät #4

Dynç alyp bolan bolsaňyz indi temamyza dowam edýäs, Payhaslydan girýän alasamsyk sen bolsa bize LEZZET BERMÄNE DOWAM ET WASÝOK. HANY BOL BU TEMANAM POHUŇA BULA, UMNYÝ PÝOSIK😁😁😁

Howwa zumerçi dossumyz hakykatdanam aktualnyja gep tapdy we tüweleme gowy pikir eken. Her sapar mowzuklaryma ýazylan 50-60 teswiri görüp ozallar nerwim oýnap...

Dowamy »

193 6
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 4 days ago

Test☺

https://funtriviaquiz.com/tr/d20/quiz/83515252
Barlap göriñ ☺

Dowamy »

142 5
Sorag-jogap, Arzuwum tarapyndan 4 days ago

Pizdets nahhuý blýät #2

Men başda düşündirmek üçin hemme zady #1 däki ýaly tupige iteläp ahyrynda hemmesini birikdirip netijäni düşündirjekdim. Emma kellämde aýlap beter bulam bujar etjegime düşündim. Şol sebäpden häzir men aýtjak bolýan teoriýamy düşündirjek we size has düşünikli bolar ýaly, ylmy eksperimentlerdir formulalary ulanjak dälde, ýönekeý gündelik görýän zatlar...

Dowamy »

265 75
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 4 days ago

Pizdets nahhuý blýät #1

Bilşimiz ýaly ylymda Ýer şaryny biraz güberçek diýip aýtýarlar (mandarin ýa-da kese duran ýumurtga ýaly) we dahhuýa subutnamadyr delil bla blalardan doly))

Nawerno diňe mende sorag döreýändir onda, näme sebäpden hemme ylmy suratlarda ýer tegelek rowny şar şekilinde görünýärkä? Ady belli Annagülümiziň ogly Nasajepbaryň delilleridir,...

Dowamy »

253 19
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 4 days ago

Pizdets nahhuý blýät (Sözbaşy)

Täze rubrika ýazyp başlajak. Adyny beýle saýlamagymyň sebäbi Alaýa wedmanyň roluny oýnaýan (wanda) göni ýaýlymda şu sözler bilen haýran galyşyny beýan edipdi. Wideosy köp ýerlerde häzir moda hem bolup gitdi. Menem göze görnüp duran prowallary ýazjaklygym üçin mowzugymyň adyny şeýle goýjak))
Rubrikamda biz global meselelere ser salyp geçeris,...

Dowamy »

209 11
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 4 days ago