Тема на дипломную работу

Салам огланлар,гызлар! Сизин маслахатыныз герек. Информатика боюнча наме барада диплом иши язылса бизин орта окув мекдеплеримизе хас бахбитли боларка? Ичинизде окувчылар бар болмагы мумкин, пикиринизи комментарияда язайын! Хормат билен ИММКН🙂

Dowamy »

519 0
Sorag-jogap, IMMKN tarapyndan 1 year ago

Goşgydan bir parça

Sorasaň aýdaýyn kyýamat nedir?
Erkekler ownasa kyýamat şoldur.
Her başy telpeklä goýmagyn gadyr
Bäş telpegi bir gyňaja daňyp git.

Dowamy »

552 0
Sorag-jogap, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Käbir gök önümleriň peýdalary. ☕

ÝATKEŞLIK.
Käşir- Ýatlama ukybymyzy artdyrýar. Çünki, käşir beýnimizdäki metabolizmamyzy (alyş-çalyş) güýçlendirýär. Bir zat ýat tutmaly bolsaňyz, bir kiçi tarelkada ýagly käşir salatyny iýiň.

Ananas- Uzyn teksti ýatda saklamak üçin iýilmeli miwedir.

Awakado- Gysga möhletli ýat üçin. Meselem almaly zatlaň sana...

Dowamy »

1335 1
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 2 years ago

****

Salam ildeşler! Gowmysyñyz? Gaýrat edip isleneniñ täze salgysyny aýdyp goýweriñ. Öñünden sag boluñ !

Dowamy »

1130 4
Sorag-jogap, Manikarnika tarapyndan 2 years ago

Siziň durmyşdaky sloganyňyz näme?!

Garaňkylygy garaňkylyk ýeňip bilmez,
Muňa diňe ýagtylyk ukyplydyr...
Ýigrenji ýigrenç bilen ýeňip bolmaz,
Ony diňe söýgi bilen ýeňse bolar...

Bu sözleriň awtoryny anyk bilemok, emma durmyşda onuň çyndygyna özüm göz ýetirdim we mende şeýleräk slogan emele geldi.

Öz ýüregiňdäki awylary aýyrmak üçin,...

Dowamy »

983 2
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

TrastORG Pankrutist maýmyndan dörän samsyklar

Saýtymyzda maýmyndan dörän iki sany samsyk bar. Darwiniň teorýasyna görä adam maýmyndan emele geldi, diýmek ýokarda agzalyp geçen iki samsyk maýmyndan dörän. Saýdyň başga agzalaryny Hudaý ýaratdy.

Dowamy »

1172 15
Sorag-jogap, kitap.clan.su tarapyndan 2 years ago

Ynsan näme üçin ýaradyldy ?

Allatagala dünýäni we älemiñ hemmesini ynsan üçin ýaratdy. Ösümlikleri, haýwanlary, suw, daş, toprak, madda ýaly her bir zady ynsanyñ peýdalanmagy üçin ýaratdy. Ynsanlary hem, özüni tanamalary we özüne ybadat etmeleri üçin ýaratdy. Bu tanamagyñ we ybadatyñ peýdasy hem ýenede ynsanlaryň özünedir. Ymamy Rabbani hezretleri şeýle buýurdy:
...

Dowamy »

1298 12
Sorag-jogap, Barbary tarapyndan 2 years ago

Siziň pikiriňiz?!

Salam Talyplar.com - yň hormatly agzalary! Bilýän bolsaňyz soňky wagtlarda talyplar.com saýdynda aktiwlik peseldi. Meň elimden goşgy, hekaýa, oýlanma we s.m zatlary yazmak gelmansoň gowja goren hekayamy, goşgymy ya-da sport tazeliklerini kopýalap goyyan. Muňa garşy ençeme teswirler yazyldy, yagny meniň goyyan sport tazeliklerime sport_älemi prilo...

Dowamy »

925 6
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

???

Indi haýsy nik populýarnyý bolarka? 🤔

Dowamy »

1087 7
Sorag-jogap, Гость tarapyndan 2 years ago

🤔??

Men başga brawzerden şul nikim bilen girjek bolýan ýöne girenok nämedenkä?

Dowamy »

824 6
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 2 years ago

Kitap.clan.su

Talyplar
Nebit basym gutarýar, uraaaaaaa
Uraaaa, iň soňunda şu nebit diýen peläket gutarýar. Şu gidişine gitse neýitiň zapaslary ýene 30 ýyla ýetmelimişin. Nebit gutarsa welin ýer ýüzüniň uruşlarynyň barsy gutarýar, sebäbi urşmak üçin nebit getek. Nebit bolmasa goşunlary ondan oňa zyňyp bolanok. Ähli harby tehnika nebitde ýöreýär. Şon...

Dowamy »

1106 6
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

TUT SUWLARY UTUŞLY!

Salam dostlar TUT kolo we pyrtykal (fanta) 1.5 l we 0.4l suwlaryň gapaklaryndan utuş çykýar aksiya diýilipdir welin araňyzdan hakyky utuş alyp göreniňiz bamy näme çykdy?

Dowamy »

1874 3
Sorag-jogap, TMCELL11 tarapyndan 2 years ago

Otparazyň musulman bolşy barada.

Basraly Şemun bir otparaz bolupdyr. Şeýlede bolsa müsulmanlara hormat goýýan gowy häsiýetli adamdy. Hiç kim bilen dawalaşmazdy,yalan sözlemezdi, aýdan sözünde durardy we jomartdy,mertdi. Şeýle hem ol özüniň gül ýüzli goňşusy Hasan Basry hezretlerini gowy görerdi,ony uzakdan gelýänini görse aýaga galyp oňa hormat goýardy .
Hasan Basry hz hem...

Dowamy »

743 0
Sorag-jogap, Barbary tarapyndan 2 years ago

Güýmenje #1

─────────▀▀▀▀▀▀──────────▀▀▀▀▀▀▀ ──────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────▀▀▀ ───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ──▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀─────▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀...

Dowamy »

1138 2
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Agzalardan hayys.

Salam talyplar.com yn agzalary. Sizden bir zat hayys etmekci bolyan. Mana Nowcanyn bolan wakaly kitabynyn pdf gornusi gerekdi. Kimde bar bolsa ya-da yuklenip alar yaly cesmesini bilyanin bar bolsa teswir galdyrsanyz oran shat bolardym. Oninden sag bolun...

Dowamy »

815 4
Sorag-jogap, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

Doýurdyñyz

Doýurdyñyzlay sol bir blog bn
1 blogy 1000 gezek 50 sahypalyk acmak gerekdaldirlay tak okalyara sol
Bolgusyz wid etmande
Duynki blogy okajak bolsanam 80 nji sahypa gecirmelilay.
Adam cagasy bolsany 1 gezek acsanyz boldy. Nokat

Dowamy »

731 1
Sorag-jogap, Aganazarow tarapyndan 2 years ago

Menem hüňňürdäp galaýyn #2

Ýene diýerler urş başlaýaň bla bla bla diýip. Urşy we dawany men başlamadym, ýa ulyny sylamany öwrensin, öwrenip bilmesede öwrederis, eger "gorbatyny mogila isprawit" etjek bolsa-da, mesele däl göre dykars diriligine😂😄😁

Bilemok, näme sebäpden beýle reaksiýa berip, tüsselänlerine, aslynda bilýänem welin, şonda-da gep onda däl. Men asy...

Dowamy »

1028 15
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Ar alyjylar by Talyplar.com #4

😄😄😄

Dowamy »

949 20
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Ar alyjylar by Talyplar.com #3

😁😁😁

Dowamy »

802 9
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Ar alyjylar by Talyplar.com #2

3 suratdan köp ýükläp bilmedim, bölekläp açmasam.

Dowamy »

759 6
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago