☆☆☆☆☆☆☆☆☆

19.11.1997г
19.11.2018г
Бабаниязов Дж
телефон: +99362684497

Dowamy »

71 5
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 1 day ago

Dostlar kömegiňiz gerek

Häzirki zaman gowy manyly goşgylary haýsy saýtdan tapyp bolarka???

Dowamy »

116 8
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 2 days ago

Boýnalalyň;))

Men-ä okuwçy döwrüm kän bir gyzykly bolmasa boldugyndan klasdaşlar bn gyzyklandyrýadyk. Bedenterbiýe diňe gyzlara 5lik goýýady, höweslendirenokdy okuwa diňe tanyşlaryna 5 lik goýardy. Soňa bizem tanşy bolup çykdyk we Bäşligiň ugruna düşdük. Himiýa mugallym gowşagrakdy özi bilenok känbir ýöne para almagy gowy görensoň diňe 3lük goýardy. Ýöne känbir...

Dowamy »

165 11
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 5 days ago

Çeper smsler

Käwagt dostlardan şeýle çeper döredijilikli SMS-ler gelýär. Geliň şolary ýazalyň. \"Ýadyňdamy, kiçijik wagtymyz sen penjireden kelläňi çykarardyň, men ýumşak ýerimi. Ýoldan geçip barýanlar bizi ekiz öýderdiler\"

Saňa bir tapmaçam bar, her erkekde bardyr uzynlyklary tapawutlydyr. Öýlenmänkä özi, öýlenensoň aýaly bilen bile ulanýar. Mi...

Dowamy »

227 6
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 1 week ago

Ýaşaýyş üçin göreş

“Ýaşaýyşdan bizar boldym” diýýän adamlar az däl meň özümem käwagt aýdýan ýöne gat ýalňyşýas ýaşaýyş bu bize berilen sowgat biziň köpimiz bolsa onun gadryny bilemizok. Ine gezip ýörüňiz öňüňizde uly planlar, näçe etsem-goýsamlar bar birden agyr kesellediňiz hemem ýaşamaga biraz ömrüňiz galdy. Şonda näme üçindir adamlar özüni ýaşamaga däl-de ölmäge t...

Dowamy »

107 2
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 1 week ago

Älemiñ ölçegi barmy?

Salam talyplar.com-yñ hormatly agzalary. Sizden (özümi gyzyklandyryan) şeyleräk sorag sorasym gelyä. Biziñ yaşayan giñişligimizdäki ähli materiýalary gurşap alýan Älem ginisligiñ içinde öçegsiz jisim yokmyka diyyan. Islendik jisimiñ ölçegi näçe uly bolsada sanlar bilen gorkezip bolar. Onna sol ähli jisimleri ozunde saklayan "Älem giñişliginiñ olçe...

Dowamy »

125 4
Sorag-jogap, Yakubov tarapyndan 1 week ago

Okuw barada

Salam aranyzda germanyada ya italyada okayan barmy sorajak zatlarym bardy eger okayan bolsanyz gylyjov99@list.ru havarlasayyn

Dowamy »

255 6
Sorag-jogap, .... tarapyndan 2 weeks ago

Internet trafigi nadip tygsytlamaly pikirimizi paylasalyn

?

Dowamy »

233 4
Sorag-jogap, yeke yurek tarapyndan 4 weeks ago

Gyzlar nädip göwreli bolýar. Tegelek stolyň başynda aç-açan söhbetdeşlik

Mowzugy ýazmagyma sebäp bolan gyz 1999-njy ýylyň gyzy ýagny 10 - njy synpyň okuwçysy .

Bu gyz bir ýigit bilen internetdiň üsti bilen tapyşyp, bazara gitjek bahanasy bilen öýden birnäçe gezek gidip bazarda görşüp, tanşyp we 3 aý töweregi söýşüpdir.

Oglan hem 10-njy synpyň okuwçysy

Ýaşlaryň arasyndaky s...

Dowamy »

756 8
Sorag-jogap, Gurban93 tarapyndan 1 month ago

♡♡♡♡

......................

Dowamy »

162 2
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 1 month ago

Buhgalterçilik

Buhgalterçilik ylmynyň ykdysadyýetden aýrylyp, aýratyn bir ylym hökmünde öwrenilmegine itergi beren alym kimkä?

Dowamy »

185 0
Sorag-jogap, Talypbashy tarapyndan 1 month ago

Dostmy ýa-da söýgüli ýar?

Dost gerekmi ýa-da hem dost hem söýgüli bolmagy başarýan bir ýar?

Dowamy »

277 3
Sorag-jogap, Talypbashy tarapyndan 1 month ago

Keypsizlik

Gowun cokgunligi nadip yenip gecip bolarr??

Dowamy »

370 10
Sorag-jogap, #D tarapyndan 1 month ago

Gabanylýan adam näme etmeli?

Bu günki temamyz köp ýaşlaryň, maşgalalaryň arasynda bolýan gabanjaňlyk. Eýsem gabanjaňlyk näme?! Nämeden güýç alýar ýa-da nämelere sebäp bolýar. Ynamsyzlykdan döreýämi? ýa-da ynamsyzlygyň özi gabanjaňlykdan döreýämi? Gabanýan adam nähili? Gabanylýan adam nähili? Gabanylýan adam näme etmeli? Siziň pikiriňizi bilmek meň üçin aslynda has gyzykly. Ilk...

Dowamy »

307 2
Sorag-jogap, Gurban93 tarapyndan 1 month ago

Samsyk sorag

Salamaleykum. Asgabat shaher ichinden kw gerekdi talyp 3 oglon yashamaly. Eger ozi atasy oyunde yashap oz oyuni arenda beryanchilerden tanshlannyz bolsa yada bashga arenda berjek adam bilseniz komek. na vsyaki sluchi yazyp goyayyn diydim.

Dowamy »

282 2
Sorag-jogap, Ideal tarapyndan 1 month ago

Garaşsyzlyk baýramyňyz gutly bolsun!!!♡♡♡♡

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Dowamy »

138 3
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 1 month ago

???😡😡😡

salam

Dowamy »

198 5
Sorag-jogap, sakcy tarapyndan 1 month ago

Romantika

Romantika — bu şemiň ýagtysyna ýelek bilen goşgy ýazmakdanam zyýat, telefonuň ýagtysyna ýorganyň aşagynda goşgy ýazmakdyr.
Romantika — bu fewralyň 14-ine 100 sany gyzyl bägül sowgat bermekdenem zyýat, bu onuň 20 ýaş doglan gününe 20 sany romaşka bermek we "Söýýär" düşer ýaly ähli güldäki ýaprak sanyny täk edip goýmakdyr.
Romantika — b...

Dowamy »

213 0
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 1 month ago

Mobimeet.ru

Salaam dostlar. Şu wagt işleýän mobimeet haýsy saýtda Barka????

Dowamy »

283 2
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 1 month ago

Vpn

Salam millet gic yagshy kim bilyaka suwagt android un nahili vpn isleyar.Hayyst etyan bilyan bar bolsa aydayyn

Dowamy »

274 3
Sorag-jogap, Nera tarapyndan 2 months ago