Hiç hili jogap tapyp bilmedik soragyma siz jogap berersiňiz?

Salam! Saýtdaky agalarym, inilerim, uýalarym, apalarym, dostlarym duşmanlarym!
Düýn Talyplaryň arhiwinde aýlanyp ýördüm welin, 9ýyl mundan ozal @Adgjmptw atly agza şu mowzugy açypdyr we menem şol mowzukdaky soraga kanagatlanarly jogap tapman siz bilen paýlaşaýyn diýdim. Belkim, siziň jogaplaryňyz meni kanagatlandyrar. Hany onda tema geçeli:<...

Dowamy »

285 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Harammy ýada Halal

Salam, Virtual-daky tanyş dost-ýarlar.
Soňky wagtlar kä ýerlerde eşidýärin welin doňuz etinde adamyñ aňyna ýaramaz, azgynçylygy täsir edýan madda barmyş. Soň şoňa göra ony iýmek haram iýseň azyp başlaýarsyn diýýärler. Indi sorag:
Yslam dininde doňuz eti harammy?
Sizden geljek kommentariýalara sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn...

Dowamy »

486 41
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Selbim seni söýýän

Lälijegim ,näzijegim
Mähir doly gözleriň
Şadyýanja balajygym
Seni özgä dözmenem

Ýaş kalbyma keşde sen
Gelýär sesiň eşdesim
Meýmiräýin mähriňden
Seň söýgüňe teşne men

Iki dünýe geregim
Jandan eziz görenim
Şeýlebir söýýän seni
Mylaýymja melegim

Dowamy »

91 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

"geliň köp temadan garyşyk kritika edeli!" by sari

salam ýene men. geliň köp temadan garyşyk kritika edeli!

soraglar:

1) näme üçin türkmenistanda LGBTI+ adamlaryň öýlenmesi we jynsy bir zat ýaşamagy gadagan? wi lesbian-lar munyň daşynda. lesbian-lar ok? welin näme üçin gay, trans, bisexual kabul edilenok? hemmesi gadagan wagty lesbian-lar näme üçin açyk? näme üçin bizd...

Dowamy »

530 17
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 week ago

"maňa gelen musulman bir adamdan mail" by @sari

adam: "Salam Mekan! Ateistmi sen?"

men: "Salam. Hawwa ateist men, welin yazan blogymda we teswirimde hem yazypdym, garsha-garsha name ucin sorayanyz?"

adam: "Turkmenlerde ateist gormandim shondan soraydym. Hachandan bari ateist sen?"

men: "sonky 2-3 yyllykdan bari"

adam: "Sen dogry ýoldan...

Dowamy »

502 20
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 week ago

Sünnet däbi

Sünnet bilinşi ýaly yslamdan gelýän düzgün däldir. Ol Ybraýymyň Müsürdäki elitleriň arasyna girmek üçin etdiren zadydy. Sebäbi gadymy Müsürde sünnet, elit, saýlama adamlara degişli yşaratdy.
Müsürde sünnet däbi nähili başlady diýsek;
Sünnet yslamda Habyl we Kabyl diýip agzalýan gadymy Müsüriň Osiris we Set-iň rowaýady bilen başlaýar.<...

Dowamy »

335 6
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 1 week ago

Näme üçin dinden çykdym

Menden "näme üçin dinden çykdyň?" diýip soraýarlar;
Musulman ene-atam bar, menem musulman edip ýetişdirdiler. Din baradaky rowaýatlaram gowy görýärdim. Gepleýän garynjalar, ýylana öwrülen hasa we ş.m.
16-17 ýaşlarymda namaz okamana başlapdym, agyz beklärdim doga-da ederdim. Sebäbi heniz gurhany okap kellämi bulaşdyrmandym.
Ýoka...

Dowamy »

765 57
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 1 week ago

Hiç kim, hiç kime bir zat subut etmek borçly däl! by @sari

salam, ýene men, öz hasabymy saýta registrasiýa bolup bilmeýän birine berjek bolup girdim welin meni database-dan pozupdyrlar öýtän. üstüne @pankurist agzaň ýazan blogyny gördüm menem bir zatlar diýesim gelip gitdi gelen teswirlerden ýaňa.

ilki bilenä hiç kim hiç kime bir zat subut etmäge borçly däl eder ýaly hem saýtda olar ýaly phd...

Dowamy »

292 13
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 week ago

Maslahata juda mätäç

Salam, www.talyplar.com-yň agzalary we myhmanlary!
Siziň berjek maslahatlaryňyza juda mätäç ýagdaýda men şuwagt! Näme üçindir 13.09.2020ý bäri hal ýagdaýym gowy däl? Bedenimde burun akma, ysgynsyzlyk, üsgülüwük bolup dur. Indi dostlar, agalarym bu haýsy keseliň alamaty bolup biler?
Allatagala gorasyn, welin Covid-19 dälmika? Covid-iň...

Dowamy »

450 19
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Ateist we musulmanyň gürrüňi

A=Ateist M=Musluman
M: Sen näme Allaha ynanaňokmy?
A: Gurhan we hadyslary okadym, biri-birine ters, çatak düşýän ýerleri köp. Bu bir ýaradanyň kitaby bolup bilmez.
M: Onda bu älemi kim ýaratdy?
A: Älemiň ýaradylandygy barada ýekeje-de subut ýokdur. Ýöne ylmy teoriýalar bar. Bilim muňa düşünmek we düşündirmek üçin delil...

Dowamy »

1023 47
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 2 weeks ago

Hormatly Agzalar bir teklibim bar

Salam Hormatly Talyplar.com Agzalary gowymy ýagdaýlaryňyz men bu günki açan mowzugymyň sebäbi siziň teklipleriňiz gerek eger goldasaňyz diýjek bolýanyn Ýagny men şu saýtyň içindäki mowzuklardan ybarat bir kitap görnüşdäki bir programma düzsek nähili görýäňiz meselem SYRLY WAKALAR ýaly programma onuň içine Adolf gitler, Syrly hakykatlar, planetala...

Dowamy »

453 16
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 3 weeks ago

Sen şu zatlary edermidiň?

Bir yaşuly dañdan şähere öz Siena maşynynda gelýär. Onsoñ ýoldan 5-6 sany yaş oglan we gyzlaryñ el galdyranyny görýär. Gel gel şu yaşlar durmasyn üşap dañdan bilen diyip olary ýaşuly maşynyna mündürýär. Keýpleri kök oglan gyzlar. Ilki bilen gyzlary düşürmeli yerde düşürýärler. Soñra oglanlary düşürmeli yere ýaşuly ýola düşýär. Soñra ýaşuly ýolda ol...

Dowamy »

494 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago

Ýürek 250 million gezek urmagy üçin näçe wagt gerek?

Häzirjik bir suraty gördümde, özümçe hasap-kesip edip gördüm.

Suratda ýazylmagyna görä:
1 200 000 filtrli böwrek
576 megapiksel göz
2.5 million GB ýat
Bütin ömür 250 millon gezek urýan ýürek
100 000 km damar sistemasy.

Seretsem diňe şul ýürek urşuny hasaplamagym mümkin eken, çünki böw...

Dowamy »

313 2
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 4 weeks ago

Sorag ! ! !

Salam gowymy ýagdaýlaryňyz hormatly talyplar saýtynyň agzalary men siz den sorajak bolýan zadym,
Classic Visa karta pul geçirmek üçin aňsadyrak ýolaryny bilýäňizmi dostlar kyn görmeseňiz eger bilýän bolsaňyz kömek edäýiň,
Agza bolup bilmeýän agzalar arasynda bilýän bar bolsa IMO NOMERIMA ÝAZAÝYŇ +99362351817 Öňünden sagboluň dostlar ?...

Dowamy »

258 4
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

GYSGA SÖZÜM - GUMMATYM

Ýandagyň güli, tikeni, kökem adam
üçin derman. Ýöne ol ekiniň içinde gögerse adamlar ony köki-damary bilen aýyrmaga howlugýarlar.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Süýji iýip dişini agyrdan kişiniň, ajy
bilen dişini bejerdişinde many köp.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Oba...

Dowamy »

363 2
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

#www.talyplar.com

Essalowmalaýkum www.talyplar.com-yň aktiw oglanlar we gyzlary. Meniň bu mowzugy açmagymygyň sebäbi bu saýta girýän adamlar bu saýt bolmadyk bolsa näme ederdiler? Elbetde, käbir agzalarymyz beýleki saýtlara agza bolardylar. Garaz, sorag şu saýt bolmasa näme ederdik?
Sizden geljek jogaplara garaşýan...

Dowamy »

352 12
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Chat

Salowmaleykum Talyplar.com saytynyñ agzalary myhmanlary! Su 1-2 hepde biraz islirak boldum indi nesip bolsa aktiwja gunumiñ 4/1 bolegini talyplarda geçirip bashlajak, ôñyany saytdaslam bilen biraz gybat un "Chat" açaydym. Gybat bashyna name tazelik?

Dowamy »

310 7
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 month ago

GIRDAPDAKY GELIN

GIRDAPDAKY GELIN

Şu makalany ýazmak niýetim ýokdy. Ýöne şol gelniñ, onda-da iki çaganyñ enesiniñ ikinji gezek gelmegi meni galama ýapyşmaga mejbur etdi. Boýun almagymyz gerek, biziñ aramyzda heniz sowet döwründen alan terbiýämiziñ täsirinden çykyp bilmeýänlerimiziñ barlygy hakykat. Ýogsam şol gelin ilkinji gezek gelende öz durmuşynda...

Dowamy »

804 8
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 1 month ago

Hökman däL...

Hormatly talyplar.com saytynyn ulanyjylary sonky wagtlarda aramyzda Tmcars , Dunyahabarlary,Turkmenportal.com yaly saytlardan ya-da programmalardan copy paste kopeldi yagny gocurip goymak şular yaly hemme yerde wagz edilyan tazeliklerin su yerde geregi yokmyka diyyan ona derek peydaly maslahatlar ya-da gyzykly hekayalar yada shoña menzesh uytgeshik...

Dowamy »

463 7
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 1 month ago

Kömek gerek

kömek gerek
araňyzda Türkmen Döwlet Medeniýet inistitutyna okuwa girmäne synanyşan, ýada tanyşlarynyň arasynda egzamina gatnaşan. Okuwyna şu ýyl giren oglan gyz bar bolsa mana maslahat gerekdi hawarlasar ýaly mümkinçilik ýokmy. kömek ediň ýöne maslahat sorajak. haýýyş garaşýan

Dowamy »

290 3
Sorag-jogap, 12 tarapyndan 1 month ago