Shahyrana! Şammy Kakabaýew!

Shahyrana we Şammy Kakabaýew poçtaňyzy ýazaýyň

Dowamy »

17 1
Sorag-jogap, Yylgyn tarapyndan 35 minutes ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 7.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 7.

31. Gyz-gelin, aýal-maşgalalaryň sumkasynda näme ýok?
============================
32. Bir bulgura(stakana) ortaça, çen-bilen näçe çigit-dänesi girip biler?
============================
33. Hemme adamlar, kimiň öňünde kellelerindäki başgaplaryny çykarýalar?
======...

Dowamy »

30 4
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 hour ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglara-jogaplar 6.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglara-jogaplar 6.

26. Gapandaky mugt syr-peýniri kim alar?
============================
27. Ol hemişe biziň edil öňümizde, emma biz hiçem ony görüp bilemzok. Bu näme?
============================
28. Bir adam dostuna bir suraty görkezip:
- Meň uýamam, doganymam ýok. Emma ş...

Dowamy »

19 0
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 hour ago

Ýazgyt

Ähliñize salam! Meniñ bu mowzukda gozgajak bolýan meseläm:
Ýazgyt diýen zat barmy ýa-da ähli zat öz elimizdemi?
Haýyş edýän, her kim öz pikirlerini teswirde ýazaýsyn

Dowamy »

347 95
Sorag-jogap, Korolewa tarapyndan 10 hours ago

??

Gyzyklyja mowzuk ýokmy agzalar gep etmàñizi goýaýyñ indi. Pikir, logika ýöreder ýaly temalar ýokmy hiç kimde?

Dowamy »

157 37
Sorag-jogap, Yylgyn tarapyndan 10 hours ago

Içimdäki duýgular oýnaýa jynymy...

Kawagt men özümi seyle bir bagtly duyyan. Bu yagday sonky wagtlar tiz-tiz gaytalanyp baslady. Buña name sebap bolyar diysenizle? Men ozümi yekelikde seyle bir bagtly duyyan, hic bir aladam yok elbetde yuregim gysya jan edeyin diysem soygulim yok, dostlarymam meni taslap gidendirler, yone seyle bolsa hem mana goldaw beryan zat bu aydym, aydym dinlap...

Dowamy »

255 60
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 13 hours ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 6.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 6.

26. Gapandaky mugt syr-peýniri kim alar?
============================
27. Ol hemişe biziň edil öňümizde, emma biz hiçem ony görüp bilemzok. Bu näme?
============================
28. Bir adam dostuna bir suraty görkezip:
- Meň uýamam, doganymam ýok. Emma şu adamyň...

Dowamy »

177 28
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 14 hours ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 5.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 5.

21) Mellekde 8 traktor işleýär. Üçisi döwülýär. Jemi näçe traktor galýar?
============================
22) Bir ýumurtgany gaýnadyp-bişirmek üçin jemi 5 minut gerek bolýar! Onsaň 5 ýumurtgany gaýnadyp bişirmek üçin jemi näçe minut gerek bolar?
============================
...

Dowamy »

59 1
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 14 hours ago

Agza bolup bilmeýänlere kömek

salam. kime şu profili ulanasy gelse. meetm.fun saýtymdan ýazaýyň maňa admika agza

Dowamy »

72 0
Sorag-jogap, Lelia.M tarapyndan 20 hours ago

Kim bilýä

Salam gadyrly agzalar
Wifiyň kofyny nädip bilip bolýara şäherde wifi köp kody ýok
Näli programma gerek ýada saýt barmy kömek ediňowwwww

Dowamy »

114 2
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 23 hours ago

Ilkinji bolmak

Hemme kishi diyen yaly ilkinji bolmak isleyar "ilkinji soygi","ilkinji posa"....

Elbetde ilkinji gechijidir..
Eye bolan ilkinji zadynyzyn haysysy sizinki shuwagt???
Elbetde hichkimin halamayan "sonky"-da yagday gaty uytgeshikdir.
Ondan gechyani yokdur.
Tolgunyp elinizin ayasy derlap tutan "eller" bilen dal...

Dowamy »

111 5
Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 1 day ago

GIAW #2 "Süýtli hammam"

Soñky kadrda ariana suyli hammamda yatyr we elleri bilen hereket edyar, kadr klip dowamynda uytgeyar. Elbetde internetde durli teoriyalar doredi. Olar:
1 - ariana dolli hammamda
2- ters seretseñ yeke goz yaly
3 - ariana kleopatra yaly suytli hammam alyar

Aslynda klipde ariana wagina suwuklygynda (yatgy suwuklygy)...

Dowamy »

246 12
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 2 days ago

GIAW #1 Karusel-karusel

Ilkinji kadrdan logika gozlemegiñ hiç hili manysy yokmyka diyyan, sebabi Ariana älemi (galaktikany) bilinde aýlaýar we shol bir wagtyñ ozunde ayaklary yeriñ ustunde dur.
Arianañ ozi elbetde sheyle teswir beripdi
- Montaž hemme zady basharyar, we menem shony beyan etdim. Tersine size sorag, name üçin NASa wideolaryna ynanýañyz emma Ma...

Dowamy »

164 8
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 2 days ago

Rus>> Turkmen/Perewod edip berayin

Мужчины-Рыбы самые привязанные, преданные и душевные люди. Они, словно котята, идут в руки, позволяют себя гладить, заботиться и любить. Но и сами они могут быть «руками», у которых все ищут приюта, помощи и поддержки.Мужчины-Рыбы способны сопереживать, чувствовать чужую боль, слушать и слышать.

Rusca dusunyanin bar bolsa kyn gorman...

Dowamy »

129 6
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 2 days ago

@yashalym

@yashalym, aşakdaky mowzugymy haýp goýupdyryn. Sebäbi sen ýaly тупой, gömük, boş, nol, elipden şermende enesiýalamadyklaryň g.tüne ot basyljagyny göz öňünde tutmandyryn. Sen ýaly nesli bolan türkmene жалко! Milleti, halky, ýurdy agsadýanlaram sen ýaly berebekgeýler! Ganyň arassadygyna ynamym ýok. Biriniň 5 minutlyk keýpiniň netijesisiň sen! Jaň et...

Dowamy »

355 20
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 2 days ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 5.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 5.

21) Mellekde 8 traktor işleýär. Üçisi döwülýär. Jemi näçe traktor galýar?
============================
22) Bir ýumurtgany gaýnadyp-bişirmek üçin jemi 5 minut gerek bolýar! Onsaň 5 ýumurtgany gaýnadyp bişirmek üçin jemi näçe minut gerek bolar?
============================
...

Dowamy »

215 8
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 days ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 4.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 4.

16) Näme zady baş-aşak öwürseň üçden üç esse köp bolýar?
============================
17) Nämäniň uzynlygy, ini, giňligi, çuňlygy, boýy ýok. Emma şol zady ölçäp bolýar???
============================
18) Şu dünýede hemme adamlar ýaşamakdan başga ýene bir-wagtda näme edýä...

Dowamy »

106 4
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 days ago

TMCHAT!

@Sorag-jogap
@Gürrüňdeşlik
Geliň agzalar şu ýere
Bellik:Ýakmasa girmäňem teswirem ýazmaň
@Söhbet Abdullaýew

Dowamy »

205 29
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 days ago

Isleýäňizmi?!

Salam! Bu şahyr. Siz öz gynançly durmuşyňyzy aýdyma geçirmek isleýäňizmi?! Ynanýaňyzmy?, bu 100% mugt!
Kimde gynançly, söýgi/aýralyk/durmuşy/gyzykly wakalar bolan bolsa, biziň poçtamyza ýazyň! Biz siziň durmuşyňyzy aýdyma geçirip bereris!

Poçta: palwanakmyradow03@gmail.com
Tel: +99364279765

Dowamy »

181 8
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 days ago

Turkmenistanyn konstitutsiyasy/Kanunlary

Ilki bilen ahlijanize salamlar!!!
Eger mumkin bolsa mana turkmenistanyn konstitutsiyasynyn electron gornusli kitaby yada resmi saydy gerek (adalat ministirliginki dal).
Aranyzda kimde kim bilyan bolsa komek edayin!!!

Dowamy »

87 4
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 2 days ago