Romantika

Romantika — bu şemiň ýagtysyna ýelek bilen goşgy ýazmakdanam zyýat, telefonuň ýagtysyna ýorganyň aşagynda goşgy ýazmakdyr.
Romantika — bu fewralyň 14-ine 100 sany gyzyl bägül sowgat bermekdenem zyýat, bu onuň 20 ýaş doglan gününe 20 sany romaşka bermek we "Söýýär" düşer ýaly ähli güldäki ýaprak sanyny täk edip goýmakdyr.
Romantika — b...

Dowamy »

36 0
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 2 days ago

Mobimeet.ru

Salaam dostlar. Şu wagt işleýän mobimeet haýsy saýtda Barka????

Dowamy »

86 2
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 2 days ago

Www.ýürekdesh.ru

Id:11111977

Dowamy »

71 1
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 3 days ago

Vpn

Salam millet gic yagshy kim bilyaka suwagt android un nahili vpn isleyar.Hayyst etyan bilyan bar bolsa aydayyn

Dowamy »

94 1
Sorag-jogap, Nera tarapyndan 5 days ago

Nädip ynandyrsamkam...

Men arzuwumdaky gyza duşdum. Ol gyza söz aýtdym emma ol meň sözüme ynanmady. Ýöne onuň bilen ýygy ýygydan gürleşýäris ol gyz maňa bolýada diýenok ýok hem diýenok. Men ony nädip ynandyrjagymy hem bilemok. men ol gyzy şeýle bir söýýän ýazmaga elim ejiz ýöne nädip ynandyrsam bolarka???????? 😔

Dowamy »

177 9
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 1 week ago

Salam elektron konspekt gerek

Taryh sapaklaryna degişli kimde bar bolsa satyn aljak

Dowamy »

74 6
Sorag-jogap, Margush97 tarapyndan 1 week ago

Gynanaýynmy?! Ýa göwünlik berýäňizmi?

Pulsuzlyk gowy zada dälaý, o zadam mydama menden uzakda, şony çekýän magnit ýokmaý kisä tarap, karoçi özümem Ýaltamuhammediň ÝatmakdanBaşgaHalaýanZadymÝok diýen oglunyň körpesi men. Biziň garyndaşlarymyz bn ir döwürler Puluň garyndaşlary sögüşipdirler diýä klasdaşym Besdir. Kän oň sözlerine ynanamok özümä. Azajyk dogruçylragam ol, şoň üçinem hala...

Dowamy »

189 0
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 2 weeks ago

Durmushda yashamagyn manysy näme?

Salam dostlar,

Mekdepde okamagyn manysyny bilyas. Yöne durmushda men name uchin yashayan yada yashamakdan maksat nämäligini bilemzok.

Ya yönekey yashap gechyan we olyan i wsemyka? Son hich yashayysham yok hasabam yok, yitip gidyanmikä?

Eger sheyle bolsa ynsana 5 günün galdy we ölyän diyilse panika düshya...

Dowamy »

198 3
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 3 weeks ago

Sozlerin tmche terjimeleri

Salam dostlar,

Kabir sozlerin tmche terjimeleri nahili bolyarka?

Stabilnyy
Specific
Swejiy

Sizde-de bar bolsa yazyberin.

Dowamy »

186 2
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 4 weeks ago

Düşünje

Name üçin yaşayarys?
Bu soragy okanynyzdan yalnyş pikir etmañ, men yaşamak islamok diyemok....
Name ücin yaşayarys?
Jogaplarynyza garaşyan

Dowamy »

167 7
Sorag-jogap, Paltayew tarapyndan 4 weeks ago

Azym Işan

@messibet: Aşgabatda Griboýedow koçesi bilen Günbatara barýakaň Gogol köcä ýetmäkäň çep tarabyňdaky gabrystanlyga Azym işan öwülýäsi diýýäler. Ýöne işan agaň jesedi aslynda ol ýerde dälmikä, soň öz ata-babasynyň mekanyna alyp gidipdirler diýdiňiz welin?

Menem öz bilenlermi ýazaýyn diýdim. Edil şu wagtam şol öwlüýä gözüme dü...

Dowamy »

268 8
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 1 month ago

Ish atiyachlsndyryshy

Salam dostlar,

Sheyle sorag: eger ish yerinde ishcha ishini edip durka zeper yetse onun bejergi chykdajysyny ish beriji toleyami yagny ish beriji ishgari strahowka edyami?

Dowamy »

119 2
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 1 month ago

Öňki ertir.com häzir nirede?

alemjahan.net
Öňki ertirçileriň aglaba agzalary şu ýerde.
Köp funksiýalary bar bu saýtyň. Girip görmegi maslahat berýän.

Dowamy »

243 6
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 1 month ago

Gadymy/köne sözler

Salam agzalar. Mana sizden bir yerlikli maslahat gerek. Köynek tikilyan atelyeni atlandyrmak üçin gadymy/köne , yone , elbetde owadan manyly bir soz gerek? Tekliplerinize garashyaryn!

Dowamy »

151 4
Sorag-jogap, Aytokga tarapyndan 1 month ago

Salam bermek hakynda

Salam dostlar,

Salam bermek sünnet. Berilen salamy yöne almak hökmany yagny parzdyr.

Sebabi berlen salamy almazlyk adamlar arasynda dushmanchylyga yol achyar. Bu bolsa dogry dal. Salam adamlar arasynda soygi doredyar.

Pygamberimiz saw aydan eken:

Bir ish öwredeyinmi aranyzda soygi-muhabbet...

Dowamy »

105 0
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 1 month ago

Salam

Salam. pikirler bolumi barmy namesi uytgesik bu yerinin. Ertir coma name boldy

Dowamy »

142 4
Sorag-jogap, аgasy tarapyndan 1 month ago

Nireden tapyp bolar?!

Gowja iş gerek! irden 9da başlamaly öýlän 6a çenli. abedi 11.00-15.00 aralyk. Aýlyk 10mln-15mln aralyk. Kompýuterde işlemeli işler

Dowamy »

275 8
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 1 month ago

Arylardan nadip dynyp bolar.

Salam. Gun sowany ucin mi namemi? Balkonymyzda arylar birden kopelaydi. Sholardan dynmak ucin nahili yollar barka? Maslahat berayseniz.

Dowamy »

123 4
Sorag-jogap, user tarapyndan 1 month ago

Durmuşa bolan höwesiñ gaçsa name etmeli ??

Dünýeden doýmak duýgusy ?!

Dowamy »

291 16
Sorag-jogap, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 1 month ago

Az bilen - köp yada uzak yashar.

Salam dostlar,

Shu yokardaky name-de bolsa dogry aydylypdyr.

Bagtly adam - yonekey sada adamlar. Köp zady bilenoklaram, kän bir dushmanam yok son. Her kimem ony gowy göryar.

Akmak sürer döwrany,
Akylly onun hayrany.

Belki akylly adamlar - betbagt adamlardyr. Olar oylanyp köp zadyn...

Dowamy »

185 5
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 1 month ago