"Mobil bank" bilen işiňi aňsatlaşdyr !

“Mobil-banking”– bu siziň hasaplaryňyzy oňaýly we döwrebap dolandyrmak üçin niýetlenen hyzmatdyr. Mobile banking arkaly Siz islendik wagtda Bankda öz hasabyňyzdaky galyndy serişdeleri barlamak, karzlary üzmek, mobil we öý telefonlaryňyzyň hasabyny doldurmak, IP teleýaýlymynyň we Internet ulgamynyň töleglerini tölemek, şeýle hem, öz hasaplaryňyz boý...

Dowamy »

178 4
Tehnologiýa, Rakuten tarapyndan 6 days ago

Telefony web-kamera öwürýän programmalar

Soňky wagtlarda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän maslahatlar köpeldi. Sanly tehnologiýanyň bu görnüşi uzak aralyga gitmezden söhbetdeşlik etmäge mümkinçilik berýär. Käbir ýankompýuterlerde web-kamera bolup, ol wideojaňlary etmäge mümkinçilik berýär. Adaty kompýuterleriň köpüsi üçin bolsa, aýratynlykda web-kamera almaly bolýar. Eýsem, öňünde tarap...

Dowamy »

148 2
Tehnologiýa, bank tarapyndan 6 days ago

«Turkish Airlines» halkara howa gatnawlaryny dikeldýär

«Turkish Airlines» halkara howa gatnawlaryny dikeldýär
«Turkish Airlines» türk howa gatnawlary kompaniýasy 10-njy iýundan başlap halkara howa gatnawlaryny gaýtadan dikeldýär.
Bu barada kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň müdiri Ilker Aýji aýtdy, diýip türk habar beriş serişdelerine salgylanyp, Trend agentligi habar berýär.
I...

Dowamy »

118 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 1 week ago

Internet torunyn protokollary

Kompýuterler arasyna maglumatlar ugradylanda baglanyşygyň liniýasyna, kompýuteriň görnüşine we programma üpjünçiliklerine bagly bolmazlyk üçin, ýörite maglumatlary alyş-çalyş etmegiň protokoly işlenilip düzülen.
Protokol – bu iki ýa-da birnäçe ulgamlaryň arasynda maglumat çalşygy amala aşyrylanda maglumatlaryň görnüşini anyklaýan, ýalňyşl...

Dowamy »

152 1
Tehnologiýa, bank tarapyndan 1 week ago

Programmalar

Salam gowymy dostlar bärde siz türkmen programmalaryny ýüklp alyp bilersiňiz

Bu programma Tehnologi maglumatlar
http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=Android/Texno_maglumatlar.apk

Bu programma Gitara aýdym sözleri
http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=Android/Tuumlrkmen_gitara_ayacutedym_s...

Dowamy »

221 1
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

LINUX operasion ulgamynyñ döreýiş taryhy

Bu operasiýa ulgamy, 1991-nji ýylda Helsinki uniwersitetleriniň birinde okaýan Linus Torvaldsyň dissertasiýa işiniň netijesinde UNIX operasiýa ulgamyna esaslanýan täze operasiýa ulgamy hökmünde ýüze çykdy. Ilki bilen Torvalds täze operasiýa ulgamyna Freax (iňlis sözleriniň "erkin", "geň" we UNIX maşgalasyna degişli "X" harplarynyň utgaşmasy) diýme...

Dowamy »

159 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 2 weeks ago

Duralga we Ertir

Salam saýt agzalary öňden bäri gelýän tanyşly saýty http://duralga.ru ýakynda ýene-de bir proýekt hödürleýär, ýagny forum portal bolan http://ertir.ru içine makala, degişme, tehnologiýa, goşgy, täsinlikler bolan ähli tarapdan gowy saýt DURALGA GROUP tarapyndan düzediş işleri geçirilýär giriň agza boluň garaşýarys!

Dowamy »

244 6
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Iň köp ulanylýan 10 programma dili

Eger siz programma üpjünçilik dünýäsine täze girişen bolsaňyz, siziň kelläňize geljek ilkinji sorag şu bolsa gerek: «Nireden başlamaly?».

Tehnologiýa taýdan pajarlap ösýän dünýämizde ýüzlerçe programma dillerine duşmak bolýar. Olaryň içinden özüňiziň maksadyňyza laýygyny we jemgyýetimiz tarapyndan talap edilýänini saýlamagyň iň gowy...

Dowamy »

162 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 2 weeks ago

Tramp Huawei bilen işleşmeklige gadaganlygy ýene bir ýyl uzaltdy

Tramp Huawei bilen işleşmeklige gadaganlygy ýene bir ýyl uzaltdy
ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň gol çeken kararyna laýyklykda, amerikan kompaniýalaryna milli howpsuzlyga howp salýan guramalaryň telekommunikasion-enjamlaryny ulanmak gadagan edilýär. Bu barada The Verge web-saýtyna salgylanmak bilen ko.ru habar berýär.
Resminama la...

Dowamy »

181 2
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 weeks ago

8-nji maýdan käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşme girizilýär

8-nji maýdan käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşme girizilýär
«Нейтральный Туркменистан» gazetiniň habar berşi ýaly, 2020-nji ýylyň 8-nji maýyndan «Türkmenawtoulaglary» agentligi Aşgabadyň käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşmeleri girizýär:
№1 «Awtokombinat — Aeroport»
Awtobus Awtokombinatdan ugur alyp, A.Nyýazow şaýoly...

Dowamy »

201 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Sekuntda 70 trillion kadr

Surata düşülende kähalatda gözüň ýumulyp galýan pursatlary bolýar. Häzirki tehnologiýa düşülen suraty bada-bat görüp, gaýtadan düşmäge mümkinçilik berýän hem bolsa, öňki döwürde beýle zat ýokdy. Häzirki wagtda ulanylýan smartfonlaryň köpüsi bir sekuntda müňden gowrak kadr surata düşürip bilýär. Has dogrusy bir suraty sekundyň müňden birinden hem gy...

Dowamy »

203 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Tesla Şanhaýda Model 3-iň önümçilik göwrümini artdyrmagy göz öňünde tutýar

Tesla Şanhaýda Model 3-iň önümçilik göwrümini artdyrmagy göz öňünde tutýar
Ilon Maskyň Tesla kompaniýasy Şanhaýdaky kärhanasynda Tesla Model 3 elektromobilleriniň önümçilik göwrümini hepdede 4 müň elektromobile çenli artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada amerikan kompaniýasyndaky çeşmelere salgylanmak bilen Sinhua agentligi habar berýär.

Dowamy »

166 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Smartfonlaryň bazary koronawirus sebäpli taryhda iň uly pese gaçyşlyk görkezdi

Smartfonlaryň bazary koronawirus sebäpli taryhda iň uly pese gaçyşlyk görkezdi
Smartfonlaryň dünýä üpjünçiligi 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde koronawirus pandemiýasy sebäpli 13% pese gaçdy. Bu barada Canalys we Counterpoint kompaniýalarynyň analitiklerine salgylanmak bilen lenta.ru habar berýär.
Bellenilip geçilişi ýaly, Hytaýda s...

Dowamy »

149 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 3 weeks ago

15 million ulag satdy

15 million ulag satdy

Ýaponiýanyň “Toyota” kompaniýasy tygşytlylygy bilen tapawutlanýan ulaglardan häzire çenli 15 millionyny satdy. Ilkinji gibrid ulagyny 1997-nji ýylda çykaran ýapon brendiniň esasy bazary Ýewropa bolup durýar. Kompaniýa Ýewropa bazaryna 2,8 million gibrid ulag satypdyr. Elektrik energiýasy bilen işleýän awtoulagla...

Dowamy »

141 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Apple birinji çärýekde planşetleri ýola goýmak boýunça dünýä liderligini gazandy

Apple birinji çärýekde planşetleri ýola goýmak boýunça dünýä liderligini gazandy
Apple amerikan korporasiýasy 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde ondan öňki çärýekdäki ýaly, planşetleriň dünýä üpjünçiligi boýunça lider boldy, ýagny ol International Data Corporation (IDC) analitik firmasynda bellenilişi ýaly, 6,9 mln planşedi ýola goýdy. Bu bar...

Dowamy »

136 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 4 weeks ago

Dünýä täzelikleri: «BMW» logosyna üýtgeşme girizdi

Dünýä täzelikleri: «BMW» logosyna üýtgeşme girizdi
Go­laý­da Ger­ma­ni­ýa­nyň «BMW» aw­to­mo­bil kom­pa­ni­ýa­sy tä­ze nyşa­ny­ny ta­nyş­dyr­dy. Tä­ze ny­şa­ny­nyň üýt­ge­şik ta­ra­py — on­da ga­ra reňk açyk reňk bi­len çal­şy­lyp­dyr ― diýip, «Biznes-reklama» gazeti habar berýär.

Kom­pa­ni­ýa­nyň hü­när­men­le­ri­niň aýt­mak­...

Dowamy »

352 1
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 months ago

Dünýä täzelikleri: nemes kompaniýasy ýükleri eltip berýän dronuň üstünde işleýär

Dünýä täzelikleri: nemes kompaniýasy ýükleri eltip berýän dronuň üstünde işleýär
«UPS» kom­pa­ni­ýa­sy Ger­ma­ni­ýa­nyň «Wingcop­ter» Awia önüm­çi­lik kom­pani­ýa­sy bi­len bi­le­lik­de, sü­rü­ji­siz uç­ýan ap­pa­rat­la­ryň tä­ze gör­nü­şi­ni iş­läp düzmek iş­le­ri­ne baş­la­dy ― diýip, «Biznes-reklama» gazeti habar berýär.

Hy...

Dowamy »

250 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 months ago

Gmail näme ? Gmail haçan döredildi ? Gmail barada gyzykly maglumatlar .

Gmail (Google e-mail) Google -yň mugt web poçta hyzmatydyr.Gmail ilkinji gezek 2004-nji ýylda ýapyk beta görnüşinde durmuşa girizildi we diňe çagyryş boýunça ulanylyp boljak ýagdaýda dowam etdi .2007-nji ýylda bolsa Gmail beta-dan doly aýrylyp hemme internet ulanyjylaryň ulanyp biljek şekilde täzeden döredildi .
Google -yň e-poçta we hasabyň...

Dowamy »

327 1
Tehnologiýa, Gerceknazar tarapyndan 2 months ago

Google näme ? Google haçan döredildi ?Google kim(ler) döretdi.Google barada gyzykly maglumatlar .

Google näme ? Google haçan kimler tarapyndan döredildi ?Google barada gyzykly maglumatlar "Internet.tm"web saýtynda .

Hormatly okyjylar !Internet.tm saýtyna Chrome pragrammasyndan "Gyzykly.weebly.com"ýazyp gözledip girip bilersiňiz .Internet.tm saýtyna türkmen internet älemini ösdürmäne goşant goşmak maksady bilen dürli gyzykly we pe...

Dowamy »

367 0
Tehnologiýa, Gerceknazar tarapyndan 2 months ago

ANDROID ulanyjylary üçin 30 zerur programmalar

Smartfonyň esasy enjamlary diňe öndürijiniň öz sebäplerine we mahabat borçnamalaryna görä saýlan öňünden gurlan programmalary öz içine alýar.Smartfonyňyzy zerur programmalar we gurallar bilen enjamlaşdyryp bilersiňiz, hemmesi mugt bolar. Şeýle programmalary Google Play programma dükanyndan ýa-da işläp düzüjiniň web sahypasyndan APK faýl görnüşinde...

Dowamy »

515 7
Tehnologiýa, bank tarapyndan 2 months ago