Awtoulagyň akkumulýatorynyň möhletinden öň çökmeginiň dört sebäbi

Awtoulagyň akkumulýatorynyň möhletinden öň çökmeginiň dört sebäbi
"За рулем" ("Rul başynda") žurnalynyň hünärmeni Mihail Kolodoçkin awtoulagyň akkumulýator batareýasynyň (AKB) wagtyndan öň hatardan çykmagynyň dört sany esasy sebäbini aýtdy. Bu barada RIA Nowosti agentligi ýazýar.

Hünärmen awtoulag eýelerini täze batareýa satyn...

Dowamy »

165 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 6 days ago

“Samsung”-dan ozup birinji boldy

“Samsung”-dan ozup birinji boldy
“Canalsy” atly şereketiň taýýarlan maglumatlaryna görä, “Huawei” kompaniýasy smartfon satuwynda “Samsung”-dan ozup birinji boldy. Bu barada taýýarlanan maglumatda 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde 55,8 million smartfon satan hytaý brendi bu ugurda dünýäde birinji orna çykdy. Degişli döwürde “Huawei”-iň koreýal...

Dowamy »

122 0
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

«Türkmendemirýollary» otly gatnawynyň ýatyrylmagyny 15-nji awgusta çenli uzaltdy

«Türkmendemirýollary» otly gatnawynyň ýatyrylmagyny 15-nji awgusta çenli uzaltdy
«Türkmendemirýollary» agentligi Türkmenistanda otly gatnawynyň ýatyrylmagynyň möhletini 15-nji awgusta çenli uzaltdy.

«Hormatly ýolagçylar! Awgust aýynyň 15-ine çenli otly gatnawlarynyň duruzylandygyny habar berýäris» diýlip agentligiň resmi saýty...

Dowamy »

202 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 1 week ago

Kosmas.

Kosmiki agentlik ASTHROS obserwatoriýasyny 2023-nji ýylyň dekabrynda Antarktikanyň territoriýasyndan uçurar. Missiýanyň wezipesi Ýerden elýeterli bolmadyk uzyn ýagtylyk tolkunlaryna gözegçilik etmekden ybarat bolar. Bu barada 21mm.ru habar berýär.

Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submi...

Dowamy »

106 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 1 week ago

Iň kiçi “Android” telefon

“Unihertz” atly kompaniýa mundan üç ýyl ozal “Jelly” atly kiçijik smartfony satuwa çykarypdy. Kompanýa ululygy bank kartyna barabar bolan “Jelly 2” atly has kiçi smartfony çykarmagy maksat edinýär. Kompaniýa 2018-nji ýylda “Atom”, geçen ýyl “Titan”, şu ýylyň fewralynda “Atom XL” atly kiçi göwrümli telefonlary satuwa çykarypdy. Bu telefonlardan düný...

Dowamy »

117 1
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Ilon Mask adamlary çipleşdirmegiň artykmaçlyklary hakynda gürrüň berdi

Ilon Mask adamlary çipleşdirmegiň artykmaçlyklary hakynda gürrüň berdi
Maý aýynda SpaceX we Tesla Motors kompaniýalaryny esaslandyryjy Ilon Mask bir ýylyň içinde implantyň döredilmegini göz öňünde tutýan taslamasy boýunça işini tamamlamakçydygyny aýdypdy. Bu implanty Neuralink kompaniýasynyň hünärmenleri adamyň beýnisine girizmekçi bolýarlar...

Dowamy »

149 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Katapult

KATAPULTA

Iki eginli, peýkamly ok atýan torsion ýarag. Ol eýýäm miladydan öñki IV asyrda hem mälim eken. Bu söz grekçe ''galkany deşýän'' diýen manyny añladýar(1). Soñky döwürlerde zyñlyp atylýan ýaraglaryñ hemmesi ''katapulta'' diýlip atlandyrylypdyr. Emma biz oña ilkibaşdaky manysyny gaýdyp berýäris, ýagny ilkinji katapultalar içi...

Dowamy »

155 5
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Gadymy Müsürde dik uçar (wertolýet) bolupdyrmy?

GADYMY MÜSÜRDE DIK UÇAR (WERTOLÝET) BOLUPDYRMY?

Gadymy Müsür piramidalaryndaky suratlarda her tüýsli täsinlikler bar diýsek ýalñyşdygymyz bolmazdy. Şol täsinlikleriñ biri hem Müsüriñ Seti guburhanasynda me saña göze ilip duran dik uçar (helicopter - iñl.) we uçýan tarelkalaryñ göwrümine meñzeş şekiljiklerdir.
Şol şekillere Pal...

Dowamy »

276 5
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Atyş we gabaw tehnikasy

ATYŞ WE GABAW TEHNIKASY

■ Ballista

Ballista ㅡ (grek. ballo ㅡ ''zyñýaryn'') ㅡ daş ýa-da peýkamly ok salnyp, uzak aralyklara atylýan iki eginli top. Aslynda, barlagçylar ballista kesgitleme bermek üçin, anyk ülñeleri tapyp bilmeýärler. G. Hýustonuñ we A. Zoriçiñ pikirine görä bu, adatça, ortaçyzygy 15-18 sm bolan daş...

Dowamy »

108 0
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Operasion sistema barada düşünje

Operasion sistema kompýuteriň programma üpjünçiliginiň esasyny düzýär. Operasion sistema – operatiw ýady, prosessory, ulanyjy bilen gepleşigi alyp barýan, daşky gurluşlary we faýllary dolandyrýan programmalaryň toplumydyr. Operasion sistemanyň ýerine ýetirýän işi köpdür, ýagny ol hemişe iş ýagdaýynda bolýar. Mysal üçin, bir amaly programmany ýerine...

Dowamy »

160 4
Tehnologiýa, ETIKA tarapyndan 4 weeks ago

Bank kartynyň CVC kodyny nädip bilmeli?

Bank kartynyň amatlyklaryndan doly peýdalanyp, Internet tory arkaly harytlary we hyzmatlary satyn almak üçin bank kartynyň CVC kodyny bilmek zerur. Internet arkaly tölegi geçirmek üçin bank kartynyň özi hökmany däl, diňe bank kartynyň rekwezitleri we CVC kodyny bilmek gerek. Bank kartynyň CVC kody kartyň hakykylygynyň kepili bolup durýar.
Ba...

Dowamy »

219 0
Tehnologiýa, Rakuten tarapyndan 4 weeks ago

ChatsUp Messenger

Salam gowymy hormatly saýt agzalary men bu günki mowzugym Telegramyň täze görnüşi bolan ChatsUp programma bilen tanyş etmekçi bu programma imo ýaly wideo jaň gürleşip grupa kanal açyp bolýar play market dan ýükläp alyp bilersiňiz (ChatsUp)
Taýarlan Arslan Alaýew
Düşünmedik ýeriňiz bar bolsa habarlaşaýyň
+99362351817

Dowamy »

341 16
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Android telefonlar üçin peýdaly programmalar

Salam gowymy hormatly saýt agzalary bu gün men size peýdaly programmalar barada aýdyp geçmekçi.

( Noroot Data Firewall )
bu programma kömegi bilen siz internet siz mg köp iýän bolsa gerekmejek programmalary iýmeýän edip ulanyp bilersiňiz

( Edit Web Pro )
Bu programma girip bir saýtyň adyny ýazyp meselem s...

Dowamy »

457 9
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Programma Saýt ýüklemek

Salam gowymy dostlar HALYPA.RU Indi forum saýta öwrüldi Rep aýdymlar hem programma hem mowzuk goşup bilersiňiz

Ýene de täze programmam: Hekaýalar
http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=Android/Arsen-Hekayacutealar_Yacuteagyndysy.apk

Bu programma Tehnologi maglumatlar
http://halypa.ru/download/loadf...

Dowamy »

227 2
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Telewizorlarynyň önümçiligi ýola goýuldy

“Aýdyň gijeler” “Tolkun” nyşanly diagonaly 32 we 42 dýumlyk, “Zemin” haryt nyşanly diagonaly 55 dýumlyk suwukkristal ekranly we “4K Ultra HD” durulykly telewizorlary hödürleýär.

“Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýeti Türkmenistanda “Smart TV” platformaly hem-de “IP-týunerli” telewizorlary düzmäge we synag etmäge başlady. Bu barada “Altyn...

Dowamy »

400 10
Tehnologiýa, bank tarapyndan 1 month ago

Big-money.asia - Internetde gazanç et!

Salam talyplar! Kim internetde gazanç etmane gyzyklanýan bolsa big money proektynda gazanç etmane cagyryaryn.Girdeji 30$ dan 4000$ çenli.
1-nji suratda ilkinji gazanan 120$ (10$) koshelyokda onden bari bardy
2-nji suratda proektin ishkeyish prinsipi

Goşmaça girdeji hiç kime zyýan etmezmika diýýän bolsada kartyn hazirki...

Dowamy »

348 0
Tehnologiýa, Iskenderoff tarapyndan 1 month ago

“Türkmenhowaýollary” halkara uçuşlary ýatyrmagynyň möhletini 20-nji iýula çenli uzaltdy

“Türkmenhowaýollary” halkara uçuşlary ýatyrmagynyň möhletini 20-nji iýula çenli uzaltdy
Russiýadaky “Türkmenhowaýollarynyň” wekilhanasy COVID-19 pandemiýasy we ýolagçylaryň howpsuzlygy sebäpli awiakompaniýanyň ähli halkara gatnawlarynyň ýatyrylmagyny 2020-nji ýylyň 20-nji iýulyna çenli uzaldýandygyny habar berdi.
Ýatyrylan uçuşlaryň...

Dowamy »

314 2
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 1 month ago

«Türkmenawtoulaglary» agentligi täze awtobus gatnawlaryny açýar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi täze awtobus gatnawlaryny açýar
«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatyň awtomobil gatnawalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze gatnaw ugurlaryny açýar.
2020-nji ýylyň 16-njy...

Dowamy »

332 4
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 1 month ago

Imo hakynda bilmeli zatlarymyz

1. Habarlaşmak üçin ulanylýan beýleki programmalardan tapawutlylykda, IMO-da çatda ýazyşyp otyrkaňyz ähli ýazýan simwollaryňyz onlaýn görnüşde garşyňyzdaky adama (dostuňyza) görünýändir. Ibereniňizden soň däl, ýazyp otyrkaňyz harpma-harp, nokatma-nokat söhbetdeşiňize görünýär. Bu häsiýetnamany öçürmek üçin, şu ýerden belligi aýyrmaly:
«Меню...

Dowamy »

675 10
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Bill Geýts (microsoft)

Bil Geýt­s(iňlisçe: Bill Gates)

“Micro­soft şe­re­ke­ti­ni“ esas­lan­dy­ry­jy­la­ryň, şeýle hem dün­ýä­de iň baý we jo­mart ha­ýyr - sa­ha­wat­çy­la­ryň bi­ri bo­lup dur­ýar. Bil Geýts dün­ýä­de iň tä­sir­li şahsyýetleriň bi­ri­dir. Ol komp­ýu­ter se­na­ga­ty­nyň iň bel­li brend­le­ri­niň bi­ri­niň esas­lan­dy­ry­jy­sydyr.

Dowamy »

380 8
Tehnologiýa, ulykazy tarapyndan 2 months ago