Noutbuk prossesorlary barada

Notebook prosessorynyň öndürijilik derejesi

05/17/2019
51554
2
Notebook prosessorlary
Mazmuny
Oýun noutbuklary üçin iň oňat prosessorlar
4 - i9-8950HK ýadrosy
3 - i7-7820HK ýadrosy
2 - i5-8300H ýadrosy
1 - Ryzen 7 2700U
Güýçli ultrabook üçin iň gowy prosessorlar

Dowamy »

37 1
Tehnologiýa, Rakuten tarapyndan 13 hours ago

Google näme ? Google haçan döredildi ?Google kim(ler) döretdi.Google barada gyzykly maglumatlar .

Google näme ? Google haçan kimler tarapyndan döredildi ?Google barada gyzykly maglumatlar "Internet.tm"web saýtynda .

Hormatly okyjylar !Internet.tm saýtyna Chrome pragrammasyndan "Gyzykly.weebly.com"ýazyp gözledip girip bilersiňiz .Internet.tm saýtyna türkmen internet älemini ösdürmäne goşant goşmak maksady bilen dürli gyzykly we pe...

Dowamy »

87 0
Tehnologiýa, Gerceknazar tarapyndan 1 day ago

ANDROID ulanyjylary üçin 30 zerur programmalar

Smartfonyň esasy enjamlary diňe öndürijiniň öz sebäplerine we mahabat borçnamalaryna görä saýlan öňünden gurlan programmalary öz içine alýar.Smartfonyňyzy zerur programmalar we gurallar bilen enjamlaşdyryp bilersiňiz, hemmesi mugt bolar. Şeýle programmalary Google Play programma dükanyndan ýa-da işläp düzüjiniň web sahypasyndan APK faýl görnüşinde...

Dowamy »

188 6
Tehnologiýa, bank tarapyndan 2 days ago

İnternet.com ( internet barada gyzykly maglumatlar)

Biziŋ maksadymyz.

Türkmenistan watanmyzyň internet meýdanynyň giňeltmäge öz şahsy goşandymyzy goşmak ,internet dünýäsinde bilýän maglumatlarymyzy okyjylarymyza giňişleýin düşündirmek,internet google ,imo ,saýt açmak , we ş.m-ler barada gyzykly we peýdaly bloglary döretmek .
Hormatly okyjylar ! Eger siz hem internet we ş.m-ler...

Dowamy »

104 0
Tehnologiýa, Gerceknazar tarapyndan 2 days ago

Android telefonlar üçin iñ gowy Programmalar toplumy

Salam Egindeshler!!!
Men bu günki blogymda siz bilen peýdaly programmalar bilen tanyşdyrmakçy.
Onda başladyk:

1.Direct Chat - bu programmanyñ kömegi bilen size bir adam Imo, Instagram, Ok, VK, WhatShapp, Line we beýleki sosial medialardan sms ýazsalar we gelen sms - ini siz okasañyz hem ol sms iberen adamda sms - ni ok...

Dowamy »

197 2
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Týuner sazlamalary barada hokmany bilmeli zatlarymyz

Menýu bilen işle

Menýunyň takmynan görnüşi elementleriň sanawyna çenli azalýar: “Gurnama”, “Antenna”, “Kanal gözlegi”. LNB, DISEqC, “0 / 12V”, “Flash ton”, “Positioner kesgitleýji” ýaly konfigurasiýa opsiýalarynda özbaşdak tapmaly. Aşakdaky nokatlary barlaň:

Dogry hemra bilen signal çalşygy barmy? Sputnik baş sazla...

Dowamy »

159 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 5 days ago

Mesele bar

Salawmaleykum agzalar we okyjylar. Sag amanmysyňyz? 1-njidenä bu saýtyň ýene işläp başlanyny bilmek örän begendirdi. Adam sany azrak ekeni.(bu hakynda soňrak) 2-njiden SD memory card-y(köçe dilinde çip diýilýär) ulanyp ýördüm welin birden format etmeseň ulanyp bolanok diýip dur. Içindäki zatlaram wajyp. Näme etmeli? Recover programmalaryň bardygyny...

Dowamy »

218 9
Tehnologiýa, Hotdog tarapyndan 1 week ago

CARDSHARINg name we ol nahili ulgam(sputnikdaki $ yapyk kanallary achyp gormekde ulanylyan ulgam hakda)

CARDSHARING yagny Kart paýlaşmak näme we ony hemra telewizory üçin nädip ulanyp bilersiňiz?
"Hakyky möhletli CardSharing " CS şeýlelikde, karta gözegçilik söz alyşmak we şuňa meňzeş birnäçe atlary bar, emma köplenç ulanmak usuly yşarat etmek üçin ulanylýar toruň üstünden akylly kartoçka (ýa-da birnäçe kartoçka). Esasan kanuny hemra akylly...

Dowamy »

193 7
Tehnologiýa, bank tarapyndan 1 week ago

Jübi telefonynyñ 3 syry

Jübi telefonyňyzda bilmeýän käbir gizlin aýratynlyklaryňyz bar! Esasanam adatdan daşary ýagdaýlar üçin birnäçe aýratynlyk ...

1 mysal

112 - adatdan daşary ýagdaýlarda jübi telefonyndan jaň edip bolýan belgidir. Bütin dünýäde hereketler. Ulgamyňyzyň çäginden daşda bolsaňyz, adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatynd...

Dowamy »

491 5
Tehnologiýa, bank tarapyndan 2 weeks ago

Google we synag

Google we synag

Gowy iýmitlenmegiň, aýdym-saz diňlemegiň, ýeterlik uklamagyň, küşt oýnamagyň ýa-da tapmaça çözmegiň zehinimizi ýiteldýändigini biz köpden bäri bilýäris. Emma siz “Google” internet sahypasynda gözleg geçirmegiň we synaglara gatnaşmagyň hem zehinimiziň ýitelmegine güýçli täsir edýändigini bilýärmidiňiz? Kaliforniýa uni...

Dowamy »

209 1
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Täze telefon işläp düzdi

Tehnologiýa günsaýyn ösýär. Smartfonlaryň bitirýän işleri köpeldi barýar. Nýu-Ýorkdaky Brukhawen laboratoriýasyndan zähmet çekýän inžener has täsin telefony işläp düzdi. Kiçijik telefon bilen jaň etmek üçin düwmelere basmagyň ýerine, köne telefonlardaky ýaly, sanlary aýlamaly. Bu täsin telefony işläp düzen 34 ýaşly Jastin Haupt 3 ýyllap zähmet çeke...

Dowamy »

232 1
Tehnologiýa, bank tarapyndan 2 weeks ago

Ýokary tizlikli we ygtybarly ýady bolan fleş diskini nädip saýlamaly

Forumlarda köplenç köp adam USB fleş diskini nädip saýlamalydygyny we haýsy parametrlere üns bermelidigini soraýar, şonuň üçin satyn alnan USB-disk uzak wagtlap dowam eder we uly multimediýa maglumatlary gysga wagtda alyş-çalyş eder. Bilşiňiz ýaly, bu dünýäde hiç zat kämil däl, ýöne dogry saýlamak üçin üstünde durmaly tehniki nokatlar bar. USB di...

Dowamy »

223 2
Tehnologiýa, bank tarapyndan 3 weeks ago

Belarusyň ilçisi Aşgabatda elektrikli awtobuslary synagdan geçirmegi teklip etdi

Belarusyň ilçisi Aşgabatda elektrikli awtobuslary synagdan geçirmegi teklip etdi
Aşgabat şäheriniň häkimi Ýaztagan Gylyjow bilen Belarusyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Wýaçeslaw Beskostiniň arasyndaky duşuşykda dostlukly döwletiň awtomatlaşdyrylan gözegçilik ulgamlaryny, ýük ulaglaryny, peýdaly oba hojalyk tehnika...

Dowamy »

222 2
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 3 weeks ago

C++

C++ – bu programmalaşdyrmagyň bir görnüşidir. Ol C programmasyndan gelip çykýar. C++-yň derejesi uly we kiçi effektler we ýazgylar bolansoň, orta derejeli programma hasap edilýär. C++ programmalaşdyrmak görnüşi hem edil Java, Ruby, Python, C, Pascal we C# ýaly işleýär. Bu programmalaşdyrmak dilleriniň tapawudy, olarda kod ýazanyňda, üytgeşik ýazgyl...

Dowamy »

241 1
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Samsung a20s girin gayrat edin komek gerek

Salam doslar menin samsung a20s telefonyma otg fleska bolonok nadip bolor yaly etmeli bilyan bolsanyz gayrat edip komek edin

Dowamy »

238 2
Tehnologiýa, guwanch241099 tarapyndan 1 month ago

Salam hakda.

Salam bermek sünnetdir we salam almak bolsa parzdyr.

Sorag: berlen salamy almak näme üchin parz yagny hökmandyr?

Dowamy »

286 3
Tehnologiýa, turkmen-talyp tarapyndan 1 month ago

Programa düzjek bolýan

Salam gowymy dostlar Maglumatlar diýen programa düzjek bolýan başga da nähili tema goşsam bolýar başga täze tema barmy bar bolsa ýazsaňyz goşardym Maglumatlar goşup otyryn esasan telefon hem başga maglumatlar...

Dowamy »

249 4
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Awtomobil şinalaryny nädip dogry saýlamaly?

Awtomobil şinalaryny (tekerdaşkylary) her bir adamyň gündelik ulanýan aýakgaplary bilen deňeşdirmek bolar. Ulag serişdesini ygtybarly ulanmakda möhüm şertleriň hataryna hereketlendirijiniň, transmissiýanyň şeýle hem ulagyň gurluşyna girýän beýleki elementleriň tehniki ýagdaýy degişlidir. Awtoşinalaryň ýagdaýy hem möhüm ähmiýete eýedir. Şonuň üçin h...

Dowamy »

253 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 1 month ago

Newmillenniumcentre.com da pul gazanmak

Salam talyplar.comyn agzalary men size internetde pul gazanyp bolyan ynamly saydy masalahat bermekci.Bu sayt newmmilleniumcentre.com
Nahili gazanmlaly?Bu sayt matrisa yagny sayda adam cagyryp pul
gazanylyar.Ozunin programmalry bar meselem $45 bilen giryan $170 bilen cykyan.$250 bilen giryan 1000$ bilen cykyan.Galn yene birnace prog...

Dowamy »

362 0
Tehnologiýa, Iskenderoff tarapyndan 1 month ago

Noutbugyňyzy zyýan ýetirip biljek zyýanly endikler

Noutbugyňyzy zyýan ýetirip biljek zyýanly endikler

1. Kompýuteri ýorganda ýa-da ýumşak mebelde goýmak. Noutbuklar ýylylygy köp goýberýärler. Noutbuk gaty ýerde duranda, meselem, stolda, onuň aşagyndaky hem-de gapdalyndaky wentilýasion deşikleri açyk bolmak bilen howa akymlaryny erkin geçirýärler. Ýöne siz işleýän noutbugyňyzy özüňiz...

Dowamy »

275 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 1 month ago