Redmi Note 13R elýeter smartfony hödürlendi

Xiaomi kompaniýasy täze Redmi Note 13R modeli bilen Redmi Note hatarynyň üstüni ýetirdi, eýýämden onuň geçginli we meşhur boljakdygyny aýdýarlar. Smartfonyň bölek satuwy Hytaýda eýýäm başlandy diýip, ITHome ýazýar.
Redmi Note 13R 2460 x 1080 piksel durulykda 6,79 dýuýmlyk IPS ekrany aldy, onuň iň ýokary ýagtylygy 550 nit we täzeleniş tizligi...

Dowamy »

3 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 7 hours ago

Täze Volkswagen Golf GTI-niň bahasy 44,5 müň ýewro bolar

Volkswagen täze Golf GTI üçin sargyt açdy. 2024-nji ýylyň modeli 26 at güýji öndürýän 2,0 litrlik turbo hereketlendirijisini aldy, bu öňküsinden 20 at güýji köpdür. 100 km/sag-a çenli tizligi artdyrmak 5,9 sekunt wagt alýar diýip auto.ru habar berýär.
Esasy GTI 17 dýuýmlyk tekerleri, sport oturgyçlaryny, 12,9 dýuýmlyk ekranly media ulgamyny...

Dowamy »

3 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 7 hours ago

Haýsysy köp? Samsung, Apple we Xiaomi-niň 10 ýylda näçe smartfon satandygy belli boldy

Altindex agentliginiň analitikleri International Data Corporation-yň (IDC) maglumatlaryna salgylanyp 10 ýylyň dowamynda satylan smartfonlaryň sany boýunça smartfon bazarynda öňdebaryjy bellendi.
10 ýylyň dowamynda, ýagny 2014-nji ýyldan bäri öňdebaryjy ýeri Samsung tutdy. Kompaniýa bütin dünýäde 2,937 milliard smartfon satdy. Ondan soňky ýer...

Dowamy »

3 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 7 hours ago

Toyota Camry 2024 Honda Accord Hybrid we 3,5-lyk Camry bilen dreg-ýaryşda bäsleşdi

Throttle House YouTube ýaýlymynda gibrid kuwwatly täze Toyota Camry 2024-iň Honda Accord Hybrid we öňki nesil Camry TRD V6-nyň bäsleşýän dreg-ýaryşynyň wideosyny çap etdi diýip, IXBT ýazýar.
Ilkinji ýaryşda gibrid Camry 2024 (232 at güýji, 1655 kg) Honda Accord Gibrid-i (204 at güýji, 1606 kg) badalgada hem, hereket wagty hem öňe yzda galdy...

Dowamy »

3 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 7 hours ago

PlayStation 5-iň satuwy Xbox Series-den bäş esse ýokary: ara barha açylýar

Sony kompaniýasy oýun konsoly bazarynda PlayStation 5-iň ornuny berkitmegi dowam etdirýär. Geçen çärýekde PS5-iň satuwy Xbox Series X bilen S-iň bilelikdäki satuwyndan bäş esse ýokarydy. Ýagny, satylan her 1 sany Xbox konsolyna satylan 5 sany PlayStation 5 düşýär diýip, IXBT habar berýär.
Umuman alanyňda, Sony 2020-nji ýylyň noýabr aýynda PS...

Dowamy »

4 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 7 hours ago

Werstappen 0,7 sekuntlyk aratapawut bilen Italiýada Formula-1 Gran-Pri-sini gazanmagy başardy

Red Bull-yň niderlandly sürüjisi Maks Werstappen Imolada (Emiliýa-Romanýa, Italiýa) “Formula 1” tapgyrynda ýeňiji boldy. Pellehana ikinji bolup gelen Lando Norris (McLaren) ondan 0,7 sekunt yza galdy.
Ilkinji üçlügi Şarl Lekler (Ferrari) ýapdy.
Werstappen bu möwsümdäki ýedi ýaryşyň bäşisinde ýeňiş gazandy.
Imoladaky ilkinji onl...

Dowamy »

3 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 7 hours ago

Düýbünden täze Hyundai Santa Fe-niň çykmagyna garaşylýar

Hyundai kompaniýasy Hytaý bazarynda peýda boljak täze Hyundai Santa Fe-niň ilkinji suratlaryny hödürledi. Krossoweriň ilkinji gezek resmi görkezilişi 30-njy awgustda Çendu awtoulag sergisinde geçer diýip, IXBT ýazýar.
Täze Santa Fe, esasan, ABŞ we Ýewropa wersiýalaryna meňzeş bolar, ýöne birnäçe üýtgeşik aýratynlyklary alar. Awtoulagyň goşa...

Dowamy »

3 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 7 hours ago

Iýun aýynda Toyota Crown Kluger 2024 çykar. Ol ady başga täze Highlander

1-nji iýunda açyljak Şençžen-Gonkong-Makao awtoulag sergisinde täzelenen Toyota Crown Kluger 2024 hödürlener. Krossower "Highlander-iň" ady üýtgedilen nusgasy diýseň hem bolar. Ol has uly ekranlary we kämilleşdirilen enjamlary aldy diýip, IXBT ýazýar.
Crown Kluger 2024-iň esasy wersiýasynyň media ulgamynyň ekranynyň diagonaly 8-den 10,25 dýu...

Dowamy »

1 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 7 hours ago

Volkswagen Polo sedanynyň täze görnüşini hödürledi

IXBT-iň habar bermegine görä, Volkswagen Günorta Afrikada Polo sedanynyň turbo görnüşli hereketlendirijili we baý enjamly täze görnüşini çykardy.
Täze modifikasiýa 178 N•m aýlaw pursadyny berýän 116 at güýji bolan turbo hereketlendirijisi bilen üpjün edildi. Motor 6 tizlikli Tiptronic awtomatiki geçiriş bilen jübütlenendir.
Utgaşdyryl...

Dowamy »

11 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Güýçli kwant kompýuterlerini döretmek üçin ultra arassa kremniý işlenip düzüldi

Melburn we Mançester uniwersitetleriniň alymlary ultra arassa kremniýni öndürmek üçin täze tehnologiýany döretdiler. Bu tehnologiýa häzirki zaman superkompýuterleri üçin elýeterli bolmadyk meseleleri çözmäge ukyply kwant kompýuterleriniň döredilmegine ýol açýar diýip, Nature žurnalynda çap bolan makalada aýdylýar.
Häzirki zaman elektronikasy...

Dowamy »

14 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar.
Hususan-da,
"BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan sürüjileri "Toyota Corolla" kysymly ýeňil taksi awtoulaglaryna;
"D" topara degişli sürüjilik şah...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Täze Kia Sorento Hybrid 2025 hödürlendi: esasy wersiýasy 2300 dollar arzanlady

Kia 2025-nji model ýylynyň Sorento Hybrid-iniň we Plug-In Gibrid-iniň bahalary we komplektasiýalary baradaky maglumatlary çykardy.
IXBT-iň habar bermegine görä, plug-in gibridiniň esasy wersiýasyndan beýleki, köp modifikasiýalaryň bahasy ýokarlandy. Indi EX modifikasiýasy Plug-in Gibrid üçin başlangyç nokat, onuň bahasy 49 365 dollardan başl...

Dowamy »

6 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Google kompaniýasy Chrome brauzeri üçin gyssagly täzelenme çykardy

Google kompaniýasy howply gowşaklygy düzetmek üçin Chrome brauzeriniň täzelenmesini çykardy diýip, HelpNetSecurity portaly ýazýar.
Kiberhowpsuzlyk pudagyndaky hünärmenler Chrome-da ulanyjylaryň gurluşlarynda maglumatlara birugsat girmäge, ulgam bökdençliklerine ýa-da uzak aralykdan koduň ýerine ýetirilmegine sebäp bolup biljek CVE-2024-4671...

Dowamy »

20 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Apple “akylly gysdyrgyjy” patentledi: gajetde gulaklygyň we smartfonyň aýratynlyklary bar

Apple “ugrukdyrylan sesli dakylýan enjam” - gulaklyklara (nauşniklere) alternatiwa bolup biljek we smartfonlaryň köp aýratynlyklaryny özünde saklaýan kindiwanja gysdyrgyç üçin patent aldy diýip, Mail.ru ýazýar.
Gajet eşiklere dakylýar we dinamikler, mikrofonlar hem-de prosessor bilen enjamlaşdyrylandyr. Ol ses kömekçisi bilen habarlaşmaga, j...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Ýygna-da, diňläber: LEGO işleýän retro radioly toplum çykarar

LEGO retro stilinde işleýän radioly täze toplumy bildiriş etdi. Toplum 906 bölekden ybarat bolup, ulular üçin niýetlenendir diýip, daniýaly kompaniýanyň resmi web sahypasyna salgylanýan Mail.ru habar berýär.
LEGO Icons seriýasyna goşulan täze önüm 1-nji iýunda satuwa çykarylar. 80-nji ýyllaryň stilindäki radiopriýomnik taryhda yz galdyran dü...

Dowamy »

24 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Täze Toyota Camry 2025 öňküsinden has arzan we tehnologiki taýdan ösen bolup çykdy

Iň täze Toyota Camry 2025 diňe bir köp sanly tehnologiki gowulandyrmalara eýe bolman, eýsem, öňküsinden has güýçli hem-de arzan boldy.
IXBT-iň maglumatlaryna görä, esasy üýtgeşiklik - benzin hereketlendirijilerinden ýüz öwrülmegidir - indi Camry 2025-iň ähli modelleri gibrid güýç gurluşy bilen enjamlaşdyrylandyr, ýagny olar 2,5 litrlik benzi...

Dowamy »

24 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Ferrari elektromobil üçin ses generatoryny patentledi. Ol içinden ýandyrylýan hereketlendirijiniň sesini ýasar

Ferrari kompaniýasy mart aýynda geljekki elektromobillerinde içinden ýandyrylýan hereketlendirijiniň sesini ýasajak gurluşlar bilen bagly iki patent üçin ABŞ-nyň Patent edarasyna ýüz tutdy. Bu barada Motor Authority neşiri habar berýär.
Patentleriň biri üç motory, ses generatorlary we sesi gönüden-göni salona ugrukdyrjak goşmaça kanallary bo...

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Motoryň sesine küýseginde: Lamborghini V12-siniň motor sesini winil plastinkasyna ýazgy etdi

Özüniň ses enjamlary bilen tanalýan Technics firmasy we Y-görnüşli elementli, superkar öndürýän Lamborghini özboluşly winil plastinkalaryny oýnadýan enjamy döretmek üçin birleşdiler diýip, auto.ru ýazýar.
DJ-leriň arasynda meşhur bolan model Technics SL-1200MK7-iň ýörite wersiýasy, Y-görnüşli elementli Lamborghini stilindäki dizaýny aldy. En...

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Apple eplenýän iPhone we MacBook döretmek üçin ýene-de Samsung bilen hyzmatdaşlyk eder

DigiTimes-iň habar bermegine görä, Apple we Samsung eplenýän enjamlary ösdürmek barada şertnama baglaşdy.
Jikme-jiklikler entek aýan edilmese-de, bu şertnama Apple-iň eplenýän enjamlar dünýäsine äden möhüm ädimi boldy.
Mundan ozal insaýderler Apple-iň ilkinji eplenýän önümi boljak MacBook-yň 2025-nji ýylyň ahyrynda ýa-da 2026-njy ýyly...

Dowamy »

6 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

ChatGPT-iň "atasy": Emeli aň hakykatdanam köp adamy işsiz goýar

OpenAI-ny esaslandyryjy we ChatGPT-ni döredijileriň biri bolan Sem Altman emeli aňyň (AI) ýakyn wagtda iş ýerleriniň azalmagyna sebäp bolup biljekdigi baradaky howatyrlanmanyň esassyz däldigini aýtdy.
Altman: "Häzir meni hemme zatdan beter sosial-ykdysady üýtgemeşleriň nähili tizlikde we gerimde bolup geçjekdigi, onuň ýetirjek täsiri alada...

Dowamy »

24 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago