Tehnologiýa hakynda biläýmeli zatlar

1. Uzakly gün klawiaturada ýazýan adamyň barmaklary günde ortaça 20 km ýol geçýär.
2. “e-Bay” internet bazarynda her sekuntda ortaça 680$ satyş amala aşyrylýar.
3. Kompýuter ulanýan adam minutda ortaça 7 sapar gözüni gyrpýar. Adatdakymyz mundan esli kän bolup, gözümizi minutda 20 gezek gyrpýarys.
4. ABŞ-da ýylda 220 million ton...

Dowamy »

283 2
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Adam beynisi

Beý­ni bi­ziň her bir he­re­ke­ti­mi­ze gö­zeg­çi­lik ed­ýär. Uly ada­myň beý­ni­si­niň iki bö­lek­den yba­rat bo­lan daş­ky gör­nü­şi ho­zuň maň­zy­na meň­zeş bol­ýar. Beý­ni mag­lu­mat­la­ry gaý­ta­dan iş­le­ýär we her bir amal ed­ýän he­re­ke­ti­mi­zi kes­git­le­ýär. Beý­ni bi­ziň pi­kir­len­mek, gep­le­mek, he­re­ket et­mek, eşit­mek, el­le­mek...

Dowamy »

190 0
Tehnologiýa, Yzganttm tarapyndan 2 weeks ago

Gyzykly maglumatlar

Gyzykly maglumatlar.

Pişikler ömrüniň 70%-ni ýatyp geçirýärler. Ýataýmasa näme işlesin :)
***
Çili döwletiniñ Kalama şäherinde hiç wagt ygal ýagmandyr. Öz ýaşaýan ýeriñe şükür edýärsiñ :)
***
Kosmosda aglap bolmaýar. Ol ýerde grawitasýa güýjüniñ ýokdugy sebäpli, gözýaşlar akmaýar. Emosiýasy güýçli Aýal gyz...

Dowamy »

528 1
Tehnologiýa, Rakuten tarapyndan 3 weeks ago

Google we synag

Google we synag Gowy iýmitlenmegiň, aýdym-saz diňlemegiň, ýeterlik uklamagyň, küşt oýnamagyň ýa-da tapmaça çözmegiň zehinimizi ýiteldýändigini biz köpden bäri bilýäris. Emma siz “Google” internet sahypasynda gözleg geçirmegiň we synaglara gatnaşmagyň hem zehinimiziň ýitelmegine güýçli täsir edýändigini bilýärmidiňiz? Kaliforniýa uniwersiteti tarapy...

Dowamy »

251 0
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Web Development

2013- 2014nji ýyllarda men Web development bn gyzyklanyp başladym.ilki html owrendim soñ css ondan soñ az owlak javascript.Ondan soñ belli bir derejede Jquery owrendim soñ azyrak PHP öwrendim .Yeterlik bilimleri alanymdan soñ kicenrak sayt yasap gordum (xampp serverde) maglumatlary yuklap gözläp edit edip(jquery, php komegi bn) bilyadim.Soñ men 2...

Dowamy »

358 5
Tehnologiýa, AndroidHacker tarapyndan 1 month ago

Wifi tizligini güýçlendirmek

Wi-Fi tolkunlary radiotolkunlardan emele gelendir, Ýagny telefonuňyz ýada radiolaryňyzyň üsti bilen alýan elektromagnit tolkunlarymyz ýaly. Wi-Fi tolkunlary diýseň gysga bolýar, adaty görnüşi 12sm uzynlygynda bolýar. Uzaklaşdygyňça signaly peselýär, köpüsi (Türkmenistanda kanun tarapyndan rugsat berilenler) 45 metrden uzaga gidip bilenok. Aslynda d...

Dowamy »

530 0
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Aşgabadyň ýollarynda ornaşdyrylan ulgam ulaglaryň ortaça tizligini anyklaýar

Aşgabadyň ýollarynda ornaşdyrylan ulgam ulaglaryň ortaça tizligini anyklaýar
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ýol hereketiniň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak hem-de ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak maksady bilen, Aşgabadyň çäginde ulag serişdeleriniň ortaça tizligini anyklaýan ulgamyny ornaşdyrdy.<...

Dowamy »

388 1
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 months ago

Awtoulagyň akkumulýatorynyň möhletinden öň çökmeginiň dört sebäbi

Awtoulagyň akkumulýatorynyň möhletinden öň çökmeginiň dört sebäbi
"За рулем" ("Rul başynda") žurnalynyň hünärmeni Mihail Kolodoçkin awtoulagyň akkumulýator batareýasynyň (AKB) wagtyndan öň hatardan çykmagynyň dört sany esasy sebäbini aýtdy. Bu barada RIA Nowosti agentligi ýazýar.

Hünärmen awtoulag eýelerini täze batareýa satyn...

Dowamy »

425 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 months ago

“Samsung”-dan ozup birinji boldy

“Samsung”-dan ozup birinji boldy
“Canalsy” atly şereketiň taýýarlan maglumatlaryna görä, “Huawei” kompaniýasy smartfon satuwynda “Samsung”-dan ozup birinji boldy. Bu barada taýýarlanan maglumatda 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde 55,8 million smartfon satan hytaý brendi bu ugurda dünýäde birinji orna çykdy. Degişli döwürde “Huawei”-iň koreýal...

Dowamy »

350 0
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

«Türkmendemirýollary» otly gatnawynyň ýatyrylmagyny 15-nji awgusta çenli uzaltdy

«Türkmendemirýollary» otly gatnawynyň ýatyrylmagyny 15-nji awgusta çenli uzaltdy
«Türkmendemirýollary» agentligi Türkmenistanda otly gatnawynyň ýatyrylmagynyň möhletini 15-nji awgusta çenli uzaltdy.

«Hormatly ýolagçylar! Awgust aýynyň 15-ine çenli otly gatnawlarynyň duruzylandygyny habar berýäris» diýlip agentligiň resmi saýty...

Dowamy »

424 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 months ago

Kosmas.

Kosmiki agentlik ASTHROS obserwatoriýasyny 2023-nji ýylyň dekabrynda Antarktikanyň territoriýasyndan uçurar. Missiýanyň wezipesi Ýerden elýeterli bolmadyk uzyn ýagtylyk tolkunlaryna gözegçilik etmekden ybarat bolar. Bu barada 21mm.ru habar berýär.

Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submi...

Dowamy »

339 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 months ago

Iň kiçi “Android” telefon

“Unihertz” atly kompaniýa mundan üç ýyl ozal “Jelly” atly kiçijik smartfony satuwa çykarypdy. Kompanýa ululygy bank kartyna barabar bolan “Jelly 2” atly has kiçi smartfony çykarmagy maksat edinýär. Kompaniýa 2018-nji ýylda “Atom”, geçen ýyl “Titan”, şu ýylyň fewralynda “Atom XL” atly kiçi göwrümli telefonlary satuwa çykarypdy. Bu telefonlardan düný...

Dowamy »

344 1
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Ilon Mask adamlary çipleşdirmegiň artykmaçlyklary hakynda gürrüň berdi

Ilon Mask adamlary çipleşdirmegiň artykmaçlyklary hakynda gürrüň berdi
Maý aýynda SpaceX we Tesla Motors kompaniýalaryny esaslandyryjy Ilon Mask bir ýylyň içinde implantyň döredilmegini göz öňünde tutýan taslamasy boýunça işini tamamlamakçydygyny aýdypdy. Bu implanty Neuralink kompaniýasynyň hünärmenleri adamyň beýnisine girizmekçi bolýarlar...

Dowamy »

371 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 months ago

Katapult

KATAPULTA

Iki eginli, peýkamly ok atýan torsion ýarag. Ol eýýäm miladydan öñki IV asyrda hem mälim eken. Bu söz grekçe ''galkany deşýän'' diýen manyny añladýar(1). Soñky döwürlerde zyñlyp atylýan ýaraglaryñ hemmesi ''katapulta'' diýlip atlandyrylypdyr. Emma biz oña ilkibaşdaky manysyny gaýdyp berýäris, ýagny ilkinji katapultalar içi...

Dowamy »

373 5
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Gadymy Müsürde dik uçar (wertolýet) bolupdyrmy?

GADYMY MÜSÜRDE DIK UÇAR (WERTOLÝET) BOLUPDYRMY?

Gadymy Müsür piramidalaryndaky suratlarda her tüýsli täsinlikler bar diýsek ýalñyşdygymyz bolmazdy. Şol täsinlikleriñ biri hem Müsüriñ Seti guburhanasynda me saña göze ilip duran dik uçar (helicopter - iñl.) we uçýan tarelkalaryñ göwrümine meñzeş şekiljiklerdir.
Şol şekillere Pal...

Dowamy »

535 5
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Atyş we gabaw tehnikasy

ATYŞ WE GABAW TEHNIKASY

■ Ballista

Ballista ㅡ (grek. ballo ㅡ ''zyñýaryn'') ㅡ daş ýa-da peýkamly ok salnyp, uzak aralyklara atylýan iki eginli top. Aslynda, barlagçylar ballista kesgitleme bermek üçin, anyk ülñeleri tapyp bilmeýärler. G. Hýustonuñ we A. Zoriçiñ pikirine görä bu, adatça, ortaçyzygy 15-18 sm bolan daş...

Dowamy »

316 0
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Operasion sistema barada düşünje

Operasion sistema kompýuteriň programma üpjünçiliginiň esasyny düzýär. Operasion sistema – operatiw ýady, prosessory, ulanyjy bilen gepleşigi alyp barýan, daşky gurluşlary we faýllary dolandyrýan programmalaryň toplumydyr. Operasion sistemanyň ýerine ýetirýän işi köpdür, ýagny ol hemişe iş ýagdaýynda bolýar. Mysal üçin, bir amaly programmany ýerine...

Dowamy »

435 4
Tehnologiýa, ETIKA tarapyndan 3 months ago

Bank kartynyň CVC kodyny nädip bilmeli?

Bank kartynyň amatlyklaryndan doly peýdalanyp, Internet tory arkaly harytlary we hyzmatlary satyn almak üçin bank kartynyň CVC kodyny bilmek zerur. Internet arkaly tölegi geçirmek üçin bank kartynyň özi hökmany däl, diňe bank kartynyň rekwezitleri we CVC kodyny bilmek gerek. Bank kartynyň CVC kody kartyň hakykylygynyň kepili bolup durýar.
Ba...

Dowamy »

451 0
Tehnologiýa, Rakuten tarapyndan 3 months ago

ChatsUp Messenger

Salam gowymy hormatly saýt agzalary men bu günki mowzugym Telegramyň täze görnüşi bolan ChatsUp programma bilen tanyş etmekçi bu programma imo ýaly wideo jaň gürleşip grupa kanal açyp bolýar play market dan ýükläp alyp bilersiňiz (ChatsUp)
Taýarlan Arslan Alaýew
Düşünmedik ýeriňiz bar bolsa habarlaşaýyň
+99362351817

Dowamy »

611 16
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Android telefonlar üçin peýdaly programmalar

Salam gowymy hormatly saýt agzalary bu gün men size peýdaly programmalar barada aýdyp geçmekçi.

( Noroot Data Firewall )
bu programma kömegi bilen siz internet siz mg köp iýän bolsa gerekmejek programmalary iýmeýän edip ulanyp bilersiňiz

( Edit Web Pro )
Bu programma girip bir saýtyň adyny ýazyp meselem s...

Dowamy »

738 9
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago