HUAWEİ Y360

Huawei Y360 Antena usuliteli gerek calsyp onaryan bolsa komek berin +99363155613 lilklif9@gmail.com

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, Abdybaý_ogly tarapyndan 7 hours ago

Egerde bankomatda kartyňyz galan bolsa bu mowzuk siz üçin #talypçy

Bankomatyñ içinde kartyñyz galan bolsa siz ony çykaryp bilmeyan bolsañyz okañ!!! Kartyñyzy Bankomat yzyna çykarmayan bolsa ýörüte öz barlap gören usulym bar. Bankomatyñ "Отмена" (knopkasyny) duwmesini basyp saklañ we 3-5 minut eliñizi ayyrman saklañ. Bankomatdan her hili şygyrdy sesler çykar bankomadyñ içinde tupan turar siz oñ sesine üns bermañ du...

Dowamy »

233 12
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 17 hours ago

Android telefonlarynyz uchun in gerekli, Top 10 lyk programmalar 2021

Wps oficce bu book reador
pdf,text,dox,formatly kitaplary acya , oz icinde pdf kitap dox kitap hem doredip bolyarПлагин -bu in gowy we dogry howwa maglumaty gorkezyarToleg- bu programma arkaly aylyk kartyndan goni telefon hasabyny doldyrup bilyan tolegsiz


...

Dowamy »

196 16
Tehnologiýa, Generalll l tarapyndan 1 day ago

Android telefonlar üçin işiňize ýarajak 5 sany programma #talypçy

1.Direct Chat - bu programmanyñ kömegi bilen size bir adam Imo, Instagram, Ok, VK, WhatShapp, Line we beýleki sosial medialardan sms ýazsalar we gelen sms - ini siz okasañyz hem ol sms iberen adamda sms - ni okalmady diýer ýaly mümkinçilik berýàr.

Programmanyñ salgysy
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.uniquegem...

Dowamy »

175 10
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Samsung Galaxy S21 tapgyrynyň täze smartfonlary #talypçy

Günorta Koreýanyň Samsung Electronics kompaniýasy iň täze flagman smartfonlary — Galaxy S21 we Galaxy S21+, şeýle-de Galaxy S21 Ultra-ny hödürledi. Tanyşdyrylyş kompaniýanyň saýtynda ýaýlyma berildi.

Samsung Electronics-iň mobil aragatnaşyk bölüminiň prezidenti we ýolbaşçysy Te Mun Ro häzirki wagtda adamlaryň uzak aralykdan işleýändi...

Dowamy »

40 1
Tehnologiýa, sssss_1 tarapyndan 1 day ago

Play Market-da "Öwrenmeli" programmasy.

Salam hormatly okyjylar. Bu gün siziň güniňiziň has ajap we şatlykly bolmagyny diläp, söze başlajak. Bilşimiz ýaly talyplar.com saýty gowy saýt. Emma köp eýle-beýle temalara, ýa-da şeýle sözlere hem birhilegräk agzalara köp duşýars. Sebäbi saýty dolandyrýana elbetde kyn düşýändir. Her-bir tesbiri ýada sözi anyklap çäre görmek aňsat däl. Şol sebäpli...

Dowamy »

75 3
Tehnologiýa, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 days ago

Play Market-da "Öwrenmeli" programmasy.

Salam hormatly okyjylar. Bu gün siziň güniňiziň has ajap we şatlykly bolmagyny diläp, söze başlajak. Bilşimiz ýaly talyplar.com saýty gowy saýt. Emma köp eýle-beýle temalara, ýa-da şeýle sözlere hem birhilegräk agzalara köp duşýars. Sebäbi saýty dolandyrýana elbetde kyn düşýändir. Her-bir tesbiri ýada sözi anyklap çäre görmek aňsat däl. Şol sebäpli...

Dowamy »

184 14
Tehnologiýa, IDEALLIDER2 tarapyndan 3 days ago

Kompýuterde Track ýazmak #talypçy

Hemmä salam! Ýakynda täze zada gyzyklanyp başladym. Arada medenýet merkeziniň sazçylar bölümine baramda Maksat diýen tanyş adamym, FL12-da track ýazyp dur eken :-) mende hem höwes döredi.
Käbirleri aýdym, saz, pop, hiphop saz ýazmaga gyzyklanýanyňyz bolmagy mümkin! Şonuň üçin şu blogy ýazaýyn diýdim :-)

Track, saz, aýdym ýazma...

Dowamy »

96 0
Tehnologiýa, ZET-PRO2003 tarapyndan 6 days ago

Internet

Salam gowumy agzalar. Bos wagt bolsa, internetdenem durmusy yenillesdirjek bir zatlar owrenip boljak eken. Edil suratdaky yaly.. siz name uytgesijek zatlar bn mesgullanyanyz ya-da bilyaniz?

Dowamy »

130 3
Tehnologiýa, Dragon Ques tarapyndan 1 week ago

ADAMLAR 2020-nji ýylda 100 milliard ABŞ-nyň dollaryndan gowrak puly mobil goşundylara sarp edipdirler

Adam­la­ryň ag­la­ba­sy, aý­ra­tyn­-da ýaş­lar,
boş wagt tap­dy­gy smart­fon­la­ry­na se­re­dip,
ýa-ha tä­ze­lik­ler bi­len ta­nyş­ýan­dyr, ýa-da täze mo­bil go­şun­dy­la­ry, mo­bil oýun­la­ry ýük­läp
otu­ran­dyr. San­ly ul­ga­myň, teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň
ýyl­dy­rym çalt­ly­gyn­da ös­ýän döw­rün­de tä­zeden-tä­ze, has oňa...

Dowamy »

74 2
Tehnologiýa, Real.123. tarapyndan 1 week ago

Nanotehnologiya we elektron senagaty

Elektron senagaty babatynda dunyanin ondebaryjy dowletleri bn basdeslige girmegin ilkinji sertlerinin biri onumcilikde nanotehnologiya esaslandyrmakdyr.Hormatly Prezidentimizin tagallasy bn yurdumyzda elektron enjamlary onduryan ilkinji bilelikdaki karhanalar peyda bolup baslady.Olaryn onumculugvnde nanotehnologiyadan peydalanmak dunya bazary un he...

Dowamy »

120 12
Tehnologiýa, ODINOKIY tarapyndan 1 week ago

Nanotehnologiya name?

Nanotehnologiya nusgawy we kwant mehanikasynyn aralygynda doly dusnukli bolmadyk bir ugur boyunca is alyp baryan tehnologiya hokmunde hasiyetlendirilyar.Nanotehnologiyada tebigata belli bir derejede oykunmage we zatlaryn binyadyny atomdan tutmaga calsylyar.Sol sebapli hazirki wagtda kop mukdarda zyyanly galyndylara hem-de dasky gursawyn hapalanmagy...

Dowamy »

73 5
Tehnologiýa, ODINOKIY tarapyndan 1 week ago

Telefony dogry ulanmak

Telefonyň kuwwadyny doly gutardyp (0% bolýança) ulanmak, soňra doly derejede dolýança (100% bolýança) ulanmak nädogry (ýöne şonda-da köpümiz şeýtýäs). Aslynda telefonyň kuwwatyny 20% bilen 80% aralygynda saklamaly. Şeýdip siz telefonyňyz ömri uzaldyp bilersiňiz. Elbetde siziň ulanýan kuwwatlandyryjyňyz hem original bolmalydyr. Akumlýatoryň (batereý...

Dowamy »

129 2
Tehnologiýa, Gurbanaly tarapyndan 1 week ago

Türkmenistanyñ telefon aragatnašygynyñ kodlary

Aşgabat şaheri: 993 12*****
Gypjak: 993 1392****
Bäherden: 993 131*****
Gökdepe: 993 132*****
Kaka: 993 133*****
Sarahs: 993134*****
Tejen: 993 135*****
Babadaýhan: 993 136*****
Anew: 933 137*****
Abadan: 993 138*****
Altyn asyr: 993 1354****

Balkan wela...

Dowamy »

144 6
Tehnologiýa, Beyaz gölge tarapyndan 1 week ago

Informasiýa ölçeg birlikleri

Ine

Dowamy »

97 1
Tehnologiýa, Реалист01 tarapyndan 2 weeks ago

Web money

web money arzanrak dolduryan adam yokmyka??? elyeter bahadan

Dowamy »

103 7
Tehnologiýa, murat yousef tarapyndan 2 weeks ago

Android akylly enjamynyň PIN ýa-da ekran gorag koduny nähili açyp bolar? Android sistemasynda ýatdan çykan kody nähili döwse bolar?

Android telefony ýa-da planşetlarda ekranyň gorag koduny döwmek ýa-da açmak, Android enjamlarynda ýalňyş girizilen kodlar iň uly meseleleriň içindedir. Şeýle bolýan bolsa, Android enjamlarynda goragy döwmek ýa-da goragy açmak işini nähili edip bileris? Bu soragyň jogabyny bilmek üçin biziň makalamyzy üns berip okaň.

Android telefonl...

Dowamy »

218 3
Tehnologiýa, Beyaz gölge tarapyndan 2 weeks ago

Wodorod yangycly ucar

Dunyanin ondebaryjy ucar onduriji kompaniyasy AIRBUS wodorot yangyjy bn isleyan ucarlary ondurmek un is alyp baryar.Kompaniya 2035nji yyla cenli howa hic hili zyyanly gaz goybermeyan ucarlaryn onumculigini yola goymagy maksat edinyar.Munun un islenilip tayyarlanyan ucaryn yangyc bolumi,motory we perleri ansatlyk bn sokulup dakylar.Seylelikde,howa g...

Dowamy »

47 0
Tehnologiýa, ODINOKIY tarapyndan 2 weeks ago

Ilkinji internet saýty 30 ýaşady

Internetiň esaslandyryjysy hasaplanýan Tim Berners-Li dünýäniň ilkinji web salgysyny mundan 30 ýyl ozal 1990-njy ýylyň 20-nji dekabrynda döredýär. Şweýsariýadaky Uly adron kollaýderinde (CERN laboratoriýasy) zähmet çekýän professor Berners-Li 1989-njy ýylda HTML atly kompýuter dilini kämilleşdirip, World Wide Web (dünýä ýaýran tor) atly maglumat pa...

Dowamy »

85 1
Tehnologiýa, Modest tarapyndan 2 weeks ago

Sanly bilim ulgamy ösdürilýär

Ýurdumyzda milli bilim ulgamyny kämilleşdirmekde ägirt uly işler amala aşyrylýar. Bu işleriň arasynda sanly bilim ulgamyny mundan beýläk hem ösdürmek maksady bilen möhüm işler durmuşa geçirilýär. Bu işler ýurdumyzda dünýä ülňülerine laýyklykda bilim almaga bolan islegi üpjün etmäge gönükdirilendir. Ýurdumyzyň ösüp gelýän ýaş nesilleriniň bilimiň dü...

Dowamy »

48 0
Tehnologiýa, Modest tarapyndan 2 weeks ago