Goshgular

Salamalikler. Her birinizin halayan, yuregne yakyn hasaplayan goshgularynyz bardyr sholary biz bilen paylashaysanyz diyyan :) Men ozuma gowy goryan goshgylary kabiri birhili edil men ozum uchin yazylan yaly bolya. Esasan hem shol yagdaya layk gelen wagty okasan hasam yuregne yakyn bolya. Garaz goshgyny wasp etmage soz tapamokdaray :D Ine onda mende...

Dowamy »

35735 27
Köneler, 15 years ago


Sungat

Bu gezek sozsuz dine suratlary goyjak :)

Dowamy »

3477 21
Köneler, 15 years ago


Yalanchy oglanlar

Duny bir ishgarimiz halashyan gyzyna jan edyar:
- Dushushardyk weli men shu wagt shaherde dal-da men Maryda – diyya. Telefony goyandan son men:
- bay-ba mena bu yerlerine Ashgabatmyka diyip yordum…
-ay bashga name diyeyin, shu wagt pulum yoga onun bilen dushushar yaly. –
-pulun yok bolsa hokman aldamalymy?! Dogryny ayt...

Dowamy »

4254 60
Köneler, 16 years ago


Euro 2008

Millet ukymysynyz barynyz?! Futbol bashlandy how! Birden-biriniz achayarmykanyz diydim weli bolyada gyz bolup utanman ozum achaydym bu temany :P Jedel-medel edyaniniz yokmy aranyzda?! Hany kim haysy komandany saylaya?! Haysy komandalar finala chykar oydyaniz?! Haysy komanda yeniji bolarka (ya-da bolmagyny isleyaniz?). Men gyz bolanym uchin men kopu...

Dowamy »

4154 60
Köneler, 16 years ago


Haýsy döwürde ýaşamak isleýäňiz?!

Öňki talyplarda-da açypdym “islegler” bölüminde ýene-de açaýyn. Öňki döwürleri gözüm bilen göresim gelýä, köwagtlar şol döwüre düşüp daşlaryndan synlap hemme zady bilesim gelýä.
1. Öňki döwürlerden haýsy döwürde ýaşamak isleýäňiz (öňki ýaly dinozawrlary ýatlaýmaň!)
2. Haýsy şahsy görmek isleýäňiz?!
3. Haýsy ýagdaýy görmek isle...

Dowamy »

3763 50
Köneler, 16 years ago


Oglanlaryň özi gazanmaly!

Salamälikler! Bu tema belki käbirleriňiziň gaharňyzam getirmegi ahmal, şonda-da öz pikirimi aýdaýyn.
Oglanlar öz sowjak puluny özleri gazanmaly ene-atasyndan almaly däl (has wajyp bolmasa). Köp oglanlarda “özüm gazanaýyn, özüm işläýin, enem-atama ýük bolmaýyn” diýen düşünje ýok. Olar ulalanlaryndan soňam öýündäkiler oňa pul bermäge borçly ý...

Dowamy »

2809 12
Köneler, 16 years ago


Çaga problemasy

Kimdir birleri çagalaryny taşlaýa, kimdir birileriň bolsa çagasy bolanok :(
Meň bir tanş joramyňam eýýäm toý edenine 2 ýyl boldy çagasy bolanok. Gyz wagty biraz ženskiý ugurdan problemalary bardy ýöne dogtora barlansalar adamsynyňam özüniňem hemme zady ýerinde. Başda olar çagasyzam bagytly ýalydylar, ýöne bir öýüň iň uly gelini gaýynlaram ý...

Dowamy »

11010 25
Köneler, 16 years ago


Ene-ata bilen çagalaryň arasy

Ene – ata bilen çagaň arasy nähili bolmaly?
1) Çaga bilen ene-ata dot bolmalymy! Islendik temada pikir alyşyp, syrlaryny paýlaşyp biler ýaly. Hiç wagt olardan gorkup gizlin iş etmez ýaly. Gyz ejesi bilen edil jorasy bilen gürleşen ýaly, ogul atasy bilen edil dosty bilen gürleşen ýaly. Olaryň pikiri bilen ylalaşmadyk ýagdaýyňda-da olara garş...

Dowamy »

2659 9
Köneler, 16 years ago


“Aragatnaşygymyzyň taryhyndan”

“Aragatnaşygymyzyň taryhyndan”

* Türkmenistan topragyna elektrik aragatnaşygy 1880-nji ýylda peýda bolupdyr.
* 1925-nji ýyla çenli TM-da poçta, telegraf edaralarynyň 20-si bolupdyr
* 1926-njy ýylda Kerki (Atamyrat) – Gyzylaýak, Kerki (Atamyrat) – Daşoguz, Duşak-Mäne, Gyzylarbat (Serdar) – Garrygala, Jebel-Çeleken (Hazar...

Dowamy »

2612 4
Köneler, 16 years ago


“NATO”

Amerikanyň şu harby birleşigini halamok. Esasan hem onuň Amerika degişli bolanlygy üçin. Beýleki ýurtlaram şoňa goşulmadyk bolsa gowy bolardy. Ukrainaňam halky gozgalaň turuzýa garşy çykyp ol bolsa şonda-da girýa. Polşa, Gruziýa olaram goşuljak bolýalar öýdýän?! Amerikanyň bahanasam gowy “terrorçylyga garşy” diýen bolup. Meň pikirimçe olar Rossiýa...

Dowamy »

2886 9
Köneler, 16 years ago


Ikinji nika ýa-da öweý ene ýa-da ata

Käbir adamlaryň ýaş wagty ýanýoldaşy ýogalýa. Köpüsi täzeden durmuş gurýalar, käbirleri bolsa bütün ömrüni ýeke geçirýä. Ýöne şol täzeden durmuş gurýan adamlara köpler “nämä gerek” diýýäler esasan hem aýal maşgalalara. Ýaşy ýaňy bir 40 ýetip barýan bolsa ýanýoldaşy aýrylsa, 2 sany çagasy bar bolsa, oňa täzeden biri bilen goş birikdirip täze durmuşa...

Dowamy »

3347 18
Köneler, 16 years ago


Geniý’lar ýa-da autizm.

Bir ors gazedynda güýçli geniý’ler hakda okadym. Olaryň näme üçin şeýle güýçli aklynyň ösüşi hakda. Geniý’laryň prirodasy autizm-a has ýakyn diýýäler.Köplenç olaryň logika bilen powedeniýa jogap berýän bölegi, çep beýni bölegi ösmeýä. A sag tarapdaky intuisiýa, emosiýa jogap berýän bölegi has güýçli ösýä. Gowy ösenligi sebäpli hem olarda talant bol...

Dowamy »

2735 1
Köneler, 16 years ago


Ters jogaplar

Salamjyklar! Kim ters jogap bermegi halaýa :) ýa-da haýsy ýagdaýlarda ters jogap berýäňiz?!
Men aslynda ters jogap bermegi gowy görýän köplenç. Keýpim gowy wagty ýa-da gaharym gelen wagty hemem sorag berip bizar etseler. Käwagt bolsa käbir adamlaryň menden eşdesi gelýän jogaby bolany üçin şeýdýän.
Iň köp berýän ters jogaplarym. Ejem...

Dowamy »

4107 78
Köneler, 16 years ago


“Namys”

“Namys”

Ýagşy günleriň ýolunda müň sany ýaman ýatyr (Gündogar pähimi)

Orakmy, aňňalmy,
Synnymy, keser,
Eýermi, gaňňamy,
Howutmy, çelek,
Şyhmütür, ätişgir, gyrkylyk, kepgir,
Iri göz elekmi, uşakgöz elek –
Haýsysy gerek?

Çekinmän baryber çaga-da bolsaň,
A...

Dowamy »

3844 21
Köneler, 16 years ago


“Dünýä bilen Mekanjyk”

“Dünýä bilen Mekanjyk”

Şähere seýle çykdy
Dünýä bilen Mekanjyk
Güllere gülüp bakdy
Dünýä bilen Mekanjyk

Seýil bagynyň içi
Dürli güllerden doly.
Seýl edýär uly-kiçi
Şadyýan olaň bary.

Dünýä bilen Mekanjyk
Gelýär şadyýan bakyp.
Jigisini eý gorýär

Dowamy »

3858 52
Köneler, 16 years ago


“Dünýäniň ýedi täsinligi”

Mugallym ol günki dersde okuwçylardan “Häzirki döwürde dünýäde ýedi täsinligiň näme bolup biljekdigi” baradaky pikirlerini ýazmagy talap etdi. Kagyz we galamlar çykaryldy, pikirler ýekän-ýekän kagyzda öz beýanyny tapmaga başlady, synpyň agramly böleginiň taýýarlan sanawynyň şu şekildedigi belli boldy.
1. Müsüriň beýik piramidalary
2....

Dowamy »

15448 34
Köneler, 16 years ago


Kim mamla?

Bu okuwçylar üçin niýetlenen soraglar weli men gyzyklyja gördüm sizim biljek boluň hany!! Hemem özüňizçe düşündirseňiz has gowy.

1. “Howdan barada sowal”

Suw howanynda suwa düşüp hezil edenlerinden soň okuwçylaryň biri: “Arhimed güýji çuňlyga baglymyka?” diýen soragy orta atdy. Ol öz soragyny düşündirmek üçin: Biz su...

Dowamy »

2797 6
Köneler, 16 years ago


Ýaş tapawudy!

Eger oglan gyzdan uly bolsa hemem olar durmuş gursalar geň görülenok a näme üçin eger gyz oglandan uly bolsa derrew göze ilýä? Siz özňizden uly gyza öýlenmegi nähili görýäňiz? Ýa bolmasa gyzlar özüňizden kiçilere durmuşa çykmagy?
Meň özümä daže özüm bilen deň bolsa-da kän halamok oglanyň ýaşy uly bolmalymyka diýýän. A özümden kiçi bolsa wel...

Dowamy »

4114 33
Köneler, 16 years ago


Dawalar ýa-da ketjal adamlar

Ýakynlykda işden öýe gaýdyp barýakam ýoldan geçjek bolup ýolyň ortasyndaky çyzygynda durn iki tarapdanam maşyn geçip dur. Bir mashyn bolsa ýoldan çykyp adamlaň durýan çyzygynyň üstünden gaty sürüp gelýä. Menem näme edeýin, nirä gideýin yza süýşsem yzda maşynlar geçip dur ylgap yoldan geçsem bolýady weli geçesim gelmedi. Aý gözüne basyp durdum üns b...

Dowamy »

3271 53
Köneler, 16 years ago


Mylaýym han doglan günüň gutlyş!!

Şu gün meň mylaýymja joramyň doglan güni. 1 ýaş garraýan güni ;) Saglyk, şatlyk, söýgi, ruhy belentlik, ynam, alçaklyk, BAGT, mylaýymlyk hiç wagt seni terk etmesin! Ýaşan ömrüň manyly bolsun! Şu wagtky häsýediňi hiç wagt ýitirmezligiňi dileýän! Galnyny tel aýdarn :) Agzalar gezek sizden Mylaýymja agzamyzy gutlamak. Irden gelip açjakdym weli ýetişme...

Dowamy »

14511 32
Köneler, 16 years ago


“Ýollanmadyk hat”

“Ýollanmadyk hat”
(hekaýa) Abdykerim Berdiliýew.

Ol öten agşam hem oňly uklap bilmändi. Garjaşyk pikirler kellesinde iki ýana at çapýardy. Ahyrynda olar özara göreşip ýadadylarmy, nämemi, ol belli bir karara geldi: “Hat ýazmaly! Ýogsa näme, ol her gün kellesine taýak degen ýaly, iki ýana elewräp, ýaşap ýörüp bilmezä. Onsoňam...

Dowamy »

2690 9
Köneler, 16 years ago


Krasword

Dowamy »

5373 41
Köneler, 16 years ago


“Öz özüňi öldürdýän kesel”

Adyny bilemok bu keseliň şonuň üçin eşdişimçe aýdaýyn. Bir adamyň yzyna gara düşýä hem-de “özüňi öldür” diýip bizar edýä tä özüni öldürüp dynýança. Käbirleri oňa “Eýe” diýýäler “Eýesi bar ol adamyň”. Kabiriniň gulagyna eşdilýä “gulak galýusinasiyasy” gözüne görünse “göz galýusinasiýasy” diýýäler. Özem şeýdip ölýän adamlara sahelçejik zat bolsa-da...

Dowamy »

6712 60
Köneler, 16 years ago


“Benzin gymmatlady”

Haçanky täzelik weli bu hakda hiç kim hiç hili tema açman geçdi! Her kim öz pikirini aýdaýsyn şu hakda peýdalary bilen zyýanlaryny! Men bolsa özümiňkini aýdaýyn.
Gymmatlany gowy bolmady minuslary köp meň pikirimçe. Öz ýurdumyzda önüp, ýetip duran zady gymmatlatmak gerek daldi. 1aýyňa 120 litr. mugt berilýä olam nämä ýetýä aňyry gitse 5 günü...

Dowamy »

4370 31
Köneler, 16 years ago


“Hasaply dost uzaga gider”

Köp adam “Hasaply dost uzaga gider” diýýäler şuň bilen razymy siz müň manadyna çenli hasaplaşýan adamlaň dostlugyna? Dost bolup hasaplaşyp ýörmek dogrymyka? Ýa-da dost bilen hiç hili hasap-hesip diýilýän zat bolmaly dälmi? Näçe bersede alsaňam hasap ýöretmeýän adamlaň dostlugy has berkmikä? Ýa-da ertirki gün dawa-jenjel bolup pul arada durmaz ýaly...

Dowamy »

3122 27
Köneler, 16 years ago