Hadys

Allanyñ resuly Muhammet Pygamber aýtdy:
"Benda ýedi zadyñ sogaby ölenden soñ gabyrda wagty hem gelip durar"
1. Kim ylym öwretse
2. Suw çekse
3. Guýy gazsa
4. Bag oturtsa
5. Mesjit gursa
6. Kuran paýlasa
7. Ölenden soñ oña Alladan bagyşlanmagyny dilejek perzent goýup gitse

Dowamy »

191 4
Bilim, Rakuten tarapyndan 3 days ago

Eger saňa gyzykly bolsa okaman geçme

Kuranda "dünýä " sözi 115 gezek geçýä we "ahyryýet " sözem,115 gezek geçýä. Kuranda "Jennet" sözi 77 gezek geçýä we " jähennem" sözi hem 77 gezek geçýä. Kuranda "perişde" sözi 88 gezek geçýä we "şeýtan" sözi hem,88 gezek geçýä. Kuranda "ýewm" ýagny, "gün" sözi 365 gezek, "aý" sözi hem 12 gezek, Günler -manysynda gelýän "eýýam, ýewmeýn" sözleri bols...

Dowamy »

260 11
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

A sen bilýäňmi, onda bilmeseň gel oka, bil!

*Afrikanyň käbir yurtlarynda, afrikan gyzy durmuşa çykanda, yoldaşy onuň öňündäki 2 dişini döwýär ekeni. Sebäbi hem beýlekiler onuň aýalyna göz gyzdyrmaz ýaly.
*Wikipedia aýratyn kitap edip çykarylsa, onuň sahypalary 30 000 000 ýeterdi.
*Dyrnaklardan ortaky barmagyň dyrnagy has çalt ösýär. Näme üçindigi belli däl, Ýöne haýsy barmagyň...

Dowamy »

288 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 6 days ago

NOBEL baýragynyñ döreýiş taryhy

Salam doslar,kop wagtdan bari ish bn tema achmanada wagt yok.Bugun dynch gunden peydalanyp siz uchin gyzykly temalaryn birini paylashayyn diydim.

Nobel baýragy -ajaýyp ylmy gözlegler , oýlap tapyşlary ýa-da medeniýete ýa-da jemgyýete goşan goşantlary üçin her ýyl berilýän iň abraýly halkara baýraklaryndan biridir .

Nob...

Dowamy »

258 6
Bilim, bank tarapyndan 1 week ago

SEO barada gysgaça

SEO näme?
SEO - Search Engine Optimization, türkmençe Gözleg Motorynyň Optimizasiýasy.
Hemmä mälim bolşy ýaly Google kompaniýasy 2012-nji ýyldan bäri, Gözleg motorynda gözlenilýän sözi görkezmän, şol gözlenilýän sözüň Page Rank- ýagny sahypanyň derejesine görä çykaryljagyny mälim etdi. Häzirki döwürde Page Rank-y ähli gözleg motorlary...

Dowamy »

217 0
Bilim, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Iň köp girdeji gazanan aktrisalar

Iň köp girdeji gazanan aktrisalar
Dünýä belli “Forbes” žurnaly ýylyň iň köp girdeji gazanan aktrisalarynyň sanawyny mälim etdi. Sanawda 1-nji orny meşhur komediýaçylaryň biri Sofiýa Wergara eýeledi. Belli aktrisa soňky 12 aýyň dowamynda 43 million dollarlyk girdeji gazandy. 2-nji orunda oskarly ýyldyz aktrisa Anjelina Joli bolup, ol 35,5 mil...

Dowamy »

575 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Üçlükler

3 adamdan aşyňy gysganma: 1.myhmandan
2.ýetimden
3.çagadan

3 zat duydansyz geler:
1.bagt
2.ölüm
3.söýgi

3 sany howandaryň bar:
1.Tanryň
2.ene-ataň
3.ýanýoldaşyň

3 sany duşmanyň bar:
1.gaharyň
2.ertire goyan ishiň
3.nä...

Dowamy »

381 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Alymlar E witamininiň täsin roly barada gürrüň berdiler

Alymlar E witamininiň täsin roly barada gürrüň berdiler
Oregon ştatyndaky Uniwersitetiň (ABŞ) biologlary E witaminiň düwünçek ösüşiniň başlangyç döwründe beýniniň we nerw ulgamynyň emele gelmeginde möhüm rol oýnaýandygyny subut etdiler. Barlaglaryň netijeleri “Scientific Reports” ylmy žurnalynda neşir edildi diýip, RIA Nowosti habar berýär.<...

Dowamy »

224 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Musulmanlary unutmañ!

MUSULMANLARY UNUTMAÑ!

Kesgitleme: Antikapitalist rewolýusioner musulmanlar akymynyñ wekili Mehmet Lütfi Özdemir 2013-nji ýylda “Ryza şähri” romanyny çap etdirdi. Romanda Stambulda taksiçilik eden Aly bankdan alan kreditini töläp bilmänsoñ, barja baýlygy bolan öýüni elinden aldyrýar we netijede öz janyna kast edýär. Soñra gözlerini aç...

Dowamy »

292 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Çaganyň pikirlenişini ösdürmäge kömek edýän 20 sorag

Çaganyň pikirlenişini ösdürmäge kömek edýän 20 sorag
Köplenç ene-atalar öz çagalary bilen wagt geçirmek üçin ne-hä ýeterlik wagt, ne-de ýeterlik güýç tapyp bilýärler. Şol bir wagtyň özünde, çaga ýaňy bir üme düşüp başlanda, onuň bu prosesden lezzet almagy, hyýal ýüwürdip bilmegi, söhbetdeşiniň oýun-henegine düşünmegi we özünde hem şeýle duýg...

Dowamy »

332 1
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Allatagalanyñ bardygy subut edildimi

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: ALLATAGALANYÑ BARDYGY SUBUT EDILDIMI?


Ateistleriñ esasy berýän soraglarynyñ biri hem şu bolsa gerek!
Dogrudanam Allatagalanyñ bardygy subut edilenmi?
Başdan aýdyp başlasak Allatagalanyñ barlygyny subut etmek añsatdyr.
Ýagny ateistleriñ aýdyşlary ýaly Akyly, ýada bulgur...

Dowamy »

435 5
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: näme üçin ogurlyk haram, ýöne söweşde talap almak halal?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: NÄME ÜÇIN OGURLYK HARAM, ÝÖNE SÖWEŞDE TALAP ALMAK HALAL?

Bu soraga jogap bermek üçin Kurany Kerimden bir aýat getirmekçi: Ogurlyk eden erkek we zenanyñ eden (ogurlyk) işlerine garşylykly bir jeza, Allahdan gelen ybrat hökmünde ellerini kesiñ. Allah güýçlidir, hikmetiñ eýesidir. Hökümiñizdäki gyrna...

Dowamy »

246 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Kuran näme üçin beçebazlygy näletleýär

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: KURAN NÄME ÜÇIN BEÇEBAZLARY NÄLETLEÝÄR?


Bu soraga jogap bermek üçin şeýleräk aýat bar: ﴾80﴿Luty (pygamber edip ugratdyk). Kowmuna şeý diýdi: ''Sizden öñ adamlaryñ hiç biriniñ edip görmedik jübütleşmäni (ýanbaşdan edilýän bozuk jynsy gatnaşyk) edýärsiñizmi?﴾81﴿ Çünki siz zenanlardan ýüz öwr...

Dowamy »

690 20
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 weeks ago

Bir Ateistiñ hapyzlyk günleri

BIR ATEISTIÑ HAPYZLYK GÜNLERI


■ EZIZ NESIN 100 ÝAŞYNDA
Satiranyñ ussady... Beýik ýazyjy...Zyndanlara, sürgünlere, işsizlige, üstüne abanan howp-hatarlara garamazdan ýaşan bütin ömri-göreşi tutanýerlilik we aýgytlylyk geçen progressiw ynsan...Agyr döwürleriñ gaýduwsyz rewolýusioneri... Zehini, dili we galamy ötgür oppoz...

Dowamy »

290 3
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 weeks ago

Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Yslamda öýlenip durmuş gurmak üçin ýaş tapawudy ýokmy?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: YSLAMDA ÖÝLENIP DURMUŞ GURMAK ÜÇIN ÝAŞ TAPAWUDY ÝOKMY?Soraga göni jogap bersek: ''Ýok!''
Yslam alymlary, ýaş biriniñ durmuşa çykmagy, ýa öýlenmegi göwnelmeýän bolsa, intek biraz garaşmagyñ gerekdigini aýdýarlar.
Ýöne Yslam dini näçe çalt durmuş tutulsa perzent üçin h...

Dowamy »

374 3
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

«Mulan» girdeji ýygymy boýunça Hytaýda garaşylan netijäni bermedi

«Mulan» girdeji ýygymy boýunça Hytaýda garaşylan netijäni bermedi
«Mulan» meşhur multfilmiň kinoadaptasiýasy Hytaýda bary-ýogy 23 million dollar ýygnap, girdeji ýygymynyň pesdigini görkezdi diýip, «Variety» neşiri habar berýär. Muny rueconomics.ru ýetirýär. Hytaý hökümeti özüniň HBS-ne täze kino hakynda ýazmagy gadagan etdi.

2...

Dowamy »

226 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Dinozawrlar kurany kerimde agzalýarmy?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: DINOZAWRLAR KURANY KERIMDE AGZALÝARMY?


Ateistler sowal bermelerini dowam etdirýärler. Allaha ynanmaýan ildeşler esasanam Yslam dininiñ şerhleri, Kurany-Kerimiñ içindäki aýatlary we Muhammet aleýhissalamyñ özi hakynda sowallar berýärler.
Bu sapar welin ateistler Dinozawrlar hakynda b...

Dowamy »

412 12
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Sosial aralygy saklap, 37-0 hasabynda ýeňildiler

Sosial aralygy saklap, 37-0 hasabynda ýeňildiler
Germaniýanyň professional däl ligalarynyň birinde täsin netije hasaba alyndy. “SG Ripdorf-Molzen” topary bilen “SV Holdenstedt” klubunyň arasyndaky oýunda myhmanlar taryhy hasap bilen ýeňiş gazandy. “SV Holdenstedt” topary garşydaşyny 37-0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi.

Mundan...

Dowamy »

248 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: nirede gabat gelseñiz (kapyrlary) öldüriñ!

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEÝÄN ZATLARYNYÑ BIRI: NIREDE GABAT GELSEÑIZ (KAPYRLARY) ÖLDÜRIÑ!

Ateistiñ Gurhandaky okaýan teswirlerine, sözlerine düşündiriş bermek üçin, düşündirmek üçin köp wagt sarp etmeli bolýar.
Allaha ynanmaýan, dinsiz her bir adam Gurhanyñ her bir sözünden, her bir aýatyndan ýañsylap hem görýändirler. Olaryñ bu boluşy...

Dowamy »

310 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Kuran Ýer şaryny düz (göni) manyda teswirleýär!!!

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: KURAN ÝER ŞARYNY DÜZ (GÖNI) MANYDA TESWIRLEÝÄR!!!

Ateistleriñ ýene bir düşünmeýän zatlarynyñ biri bar. Ol hem ''Yslamyñ mukaddes kitaby bolan Kuranda Dünýä düz hökmünde teswir edilýär'' diýilýär. Aýatda ''ýaýyp/giñeltdik'' diýýär. Owwal, diñe düz zat giñeldilmeýär. Munuñ edil ''düzlükdigini'' aýt...

Dowamy »

317 10
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago