Magtymguly - "Ýeldim tut"

Dünýe görmeý, tutgun
galsaň bir künçde,
Bady-paý dek ýer ýüzüne ýeldim tut;
Çyn-Maçynda, Rumda,
Hindde, Hebeşde
Bolan-bolmuş hünärleri bildim tut.

Aç hem bolsaň, barma ile dilege,
Diý: köşkde men,
başym barmyş pelege,
Çölde galsaň, h...

Dowamy »

5417 3
Köneler, EdgarPo tarapyndan 6 years ago

BI GÜNA YIGIDIÑ NALASY! 5-nji bölimi.

Meni şeydip, azatlykdan mahrum etdiler. Bir gyz diyip, gor nahili günlere düšdim. Ejemi ýaraladym, õz durmuşuma bir bigaýrat gyz diyip, iñ soñunda eden pişämem sul boldy. Ejemjanam meñ yanyma maýyny tapsa geler durardy. Yone ejem-de õnki yaly mãhir soygisini gõremokdym. Enemem meni yazgaryp yõr, etmedik išlerime. Derdimi hic kime aydyp, bilemokdy...

Dowamy »

7312 10
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago

BI GÜNA YIGIDIÑ NALASY! 4-nji bölimi.

-Biz seydip polisya bolimine bardyk. Jerenin kakasy yakamdan tutup, name ozine esewan edip bilmedinmi dp, mana iñ agyr tohmeti yapty. Yoldaş litinant meñ gyzymyn namysyny depelan gujigi omirlik zyndan-da çüyredesim gelýä. Atajan aga hemme zady goz astyna alarys, kosesin.
- Men bolsa Jerenin yuzune birden seredenimi bilmedim. Jerenin gozleri...

Dowamy »

6250 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago

BI GÜNA YIGIDIÑ NALASY! 2 nji bölimi.

Ilki gulluga bara- barmana owrenişmedim. Ejemi küýsedim, Jeren bilen geçen dususuklarymyn ahlisi goz öñime gelip dur.Yzymdan hatlar ýygy-ýygydan gelip, dur ejemdenem, Jerendenem. Seydip wagtam gecip dur, bir sydyrgyn. Bir ýyl, altaý nadip gecenini bilmedim. Yöne näme üçindir soñky alty aýym saklanyp-saklanyp geçýan yaly her name-de bolsa Ejemjanda...

Dowamy »

6030 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago

BI GÜNA YIGIDIÑ NALASY! 1 nji bölimi.

Doly okan: Durmusda hakyky bolan waka.

-Hawwa men garypja maşgalañ yekeje perzendi. Diñe ejem bar, kakam heniz 2-i yasymdakam agyr kesele duçar bolup,ir yogaldy. Mašgalany eklemek kyn düşse-de, ejemiñ paýyna düşdi. Ejem gorguli gyşyna körek coplap, tomsuna jõwzaly yssylar-da obañ zahmet soyer dayhanalrynyn potratlaryna gidip, gunimi...

Dowamy »

6309 4
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago

Söyen yarym öylenyär...

Gitdiñ bahanalap ýönekeý zady,
Gelmediñ yzyña dolanyp ýene.
El bilen düzedip bolmaz ykbaly,
Ezizim sen maña dúșünäysene.

Garașmaklyk agyr bolsa-da çenden,
Gara$dym gözlermi yoluña dikip.
Saña bolan umydymy üzmedim,
Ýeke özum ajy hasraty çekip.

Diýdiler:"GARAȘMA GELMEZ INDI HIÇ,...

Dowamy »

4996 2
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago

Gutlag

Mähriban zenanlarymyz, Sizi 8-nji martyňyz bilen gutlaýaryn ! Mährem ýylgyrşyňyz bilen iň ýakynlaryňyzy guwandyryp gezmegiňizi, ýüregiňize çäksiz söýgi bilen birlikde berk beden saglygyny, durmuşyň ähli pursatynda üstünlik bilen bilelikde ýüregiňizdäki iň islän umytlaryňyza ýetmegiňizi arzuw edýärin !!
Ýürekden çykan arzuwlar bilen:
...

Dowamy »

3898 2
Köneler, Yeser tarapyndan 6 years ago

Gysga Hadyslar

Salam berip, girmedik adamy golaýyňyza goýbermäň.

Öýüňizdäki ody öçürmezden, uka gitmäň.

Adamlardan hiç zady dilenip sorama.

Hatda atyň üstündekäň gamçyň ýere gaçaýsa, özüň düşüp al.

Ýoldaşyň bir agyr ýagdaýa düşüp duran wagty, sen onuň üstünden gülme. Eger gülseň, Allatagalanyň oňa mer...

Dowamy »

5372 2
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

Imo

Salam .Imoda moýa istoriýa diýen ýere birýerden kilip,surat sbşeniýa bilup gelýär menä nirden nädip gelýänine düşinemok.Bilseňiz kömek edaýyň

Dowamy »

4602 2
Köneler, Luntik tarapyndan 6 years ago

Seýil edeliň bu jahana jahanda näler görner

Salam hormatly okyjylar .Men dünýäni syýahat etmek isleýän welin Türkmenisdandan daşary ýurda çykmak mümkinmikä?Eger men okuw bahanasy bn daşary ýurda gidip bilsem şol ýerdwn beýleki ýurtlara geçmek mümkinmikä?Men siziňem dünýäniň täsin ýerlerine syýahat etmek isleýändigiňize ynanýan .Eger bilýänbolsaňyz kömek edaýyň.

Dowamy »

3890 0
Köneler, Luntik tarapyndan 6 years ago

Haýsy ugra niýetlenen?!

talyplar.com adresi gyzykly hem-de gerekli bloglary paýlaşylýan saýt eken. Ýöne bu ýere 3-4 gün bäri girýänim üçin düşünmän galdym. Köp kişiniň paýlaşýan bloglaryny uly gyzyklanma bilen okaýaryn, şonda-da bu adress nämä niýetlenenine gaty düşünmedim. Ylmy täzelikleri, wakalary, bloglary paýlaşmalymy?!
Men öz durmuşym (alan sapaklarym,...

Dowamy »

3933 2
Köneler, Yeser tarapyndan 6 years ago

Taryhda kitaphanalar barada

Hä­zir­ki wagt­da ki­tap­ha­na­lar ha­ky­ky mu­zeý­ler ýa­ly­dyr. Ýag­ny di­ňe ki­tap­la­ryň sak­la­nyl­ýan ýe­ri däl-de, eý­sem, gö­züň bi­len gö­rüp bol­ýan täsin su­rat­la­ryň ser­gi­si­niň, ar­hi­tek­tor­la­ryň eser­le­ri­niň we ýa­dy­gär­lik­le­ri­niň sak­la­nýan ýe­ri­dir.

1. 2011-nji ýyl­da Ştut­gart­da açy­lan ki­tap­ha­na....

Dowamy »

3920 1
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

Danalar dostluk hakda

Iň uly betbagtçylyk – hakyky dostlaryň bolmazlygydyr.

F.Bekon

Seniň üçin hemme zada taýýar adamy hiç haçan ynjytma.

F.M.Dostoýewskiý

Sadyk dostuň şypasy ýaraňa melhem bolar,
Dönük dostuň jepasy bagryňa hanjar bolar.

Nyza...

Dowamy »

4618 1
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

Türkmenistanyň iň baý adamlary kimler ?

Türkiýäň habarlaryny okap otyrkam, Forbesiň Türkiýedäki 100 sany iň baý adamyň sanawyny çap edendigi ýazylan eken. Içlerinden maňa gyzykly gelen, Rönesans Holding we Polimeks Inşat ýaly Türkmenistanda tanalýan firmalaryň eýeleri boldy. Aýratyn hem habardaky şu jümle:
"Örneğin FORBES 100'de 1,3 milyar dolarla yer alan Erol Tabanca'nın sahibi...

Dowamy »

6531 4
Köneler, acharsoz tarapyndan 6 years ago

Bag ekmek sogapdyr.

Biz öz ýaşaýan Galaktikamyzda ýaşaýyş üçin nämeleriň zerurdygy barada käteler hiç hili oýlanmaýarys. Näme üçin dünýäni ekologiýa taýdan goramaly dälmiş? Esasanam, dem almagymyz iň üçin zerur bolan kislorod barada heý ýaş nesil düýpli alada edýärmikä? Pikir edip görüň, bir adamynyň sorup aljak kislorodly howasyny jemi üç düýp bag işläp çykarýar. A d...

Dowamy »

3568 1
Köneler, AHALLY tarapyndan 6 years ago

Admine haýyş bilen yüzlenme!

Meň bloglarymyň arasynda "Türkmen fiskaly (agendi) barada taryhy hekaýa" diýip blogym bolmalydy bir zada boldy blog uytgedildi ýazgy cykdy blin hekaýaň soňy gürüm-jürüm boldy eger edip bolýan bolsa gaýtaryp beràý öňki durkuna haýyş dolulygyna gerekdi ahyry shu ýerde gowy durdyda eeeeih gynandymay

Dowamy »

3718 0
Köneler, OrazM tarapyndan 6 years ago

Alyşir Nowaýyň goşgulary (1644-1501)

Aýdanymy ulus-ile magrub et

* * *

Aýdanymy ulus-ile magrub et,
Ýazanymy köňüllere mahbub et.

Adym adamzadyň agzynda bolsun,
Sözüm adamzadyň kalbynda bolsun.

Sözlerim jaý alsyn diller içinde,
Mukaddes bolsunlar iller içinde.

Sözüm hemme kişä zerurý...

Dowamy »

3683 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 6 years ago

Line gitdimi?

Häzir men Line'y Vpn'siz ulanyp bilmerinmi? käbir bloklanman galan ssylkasy bilen ýa-da daşary ýurt nomeriniň üsti bilen girip, öňki ýazan postlarymy , çatlarymy yzyna alyp bilmerinmi?! Diňe daşary ýurtda işleýärmi ol?

Dowamy »

4108 8
Köneler, Yeser tarapyndan 6 years ago

"BARREL" SÖZÜNIŇ GELIP ÇYKYŞY.

Gadym döwürlerde nebit az mukdarda gazylyp alynypdyr. Ilkiler nebitiñ mukdaryny añlatmak boýunça hiç hili ölçeg birligi bolmandyr.Käbir ýerlerde nebiti agaç çeleklerde a käbir ýerlerde bolsa meşiklerde daşapdyrlar.
Taryhy maglumatlara göra 19-njy asyryň ikinji ýarymynda nebitiň ýokary derejede gazylyp alynmagy nebiti ýygnamak boýunça gaplar...

Dowamy »

4283 1
Köneler, Ero17 tarapyndan 6 years ago

Hukuk tarapy barmy?

Men täze wirus döretsem, Türkmenistanyň çäklerinde jenaýat jogapkärçiligine çekilerinmi? Özüm gazanç maksady bilen döreden wirusymyň antiwirusyny ýörite saýta töleg geçmek üçin ýerleşdirip, töleg tölenenden soň wirusdan arassalanar ýaly etsem hukuk taraplary nähili, bilýänler tankytlaman jogap bermegiňizi haýyş edýärin.

Eýtme-beýtme...

Dowamy »

2726 12
Köneler, Yeser tarapyndan 6 years ago