Durmuşyňyzyň maksady ?


Durmyşyňyzyň maksady ? Her kim şu boýunça öz sözünden ýazaýsyn....

Dowamy »

1154 24
Köneler, 8 years ago


Adam ömri nähili geçýär.... (suratly)


Ömrüňizi nähili geçirýändigiňizi pikir edip gördüňizmi ? BU soragyň jogabyna görä, umuman alanyňda garramaklyk üçin aralykda näçe wagtymyzyň bardygyny pikirlenersiňiz.Ynsan ogly durmuşda näçe ýol ýöreýär, nääçe näçe gep gepleýär, näähili ýatýar, nääçe ýylllap işleýär ? Bilim adamlary aslynda diňe 5 ýyl ýaşaýanamyzy aýtýar (goçme manyda).

Dowamy »

1244 15
Köneler, 8 years ago


Gyzlary özüňe çekmegiň ýollary =) (suratlyja)


Bir gyzy özüňe çekmek üçin her oglan öz usuljygyny ullanan bolar =) we bu ugurda kösenýärler (ýagny kösenýän kösenýär:)), aslynda gyzlary özüňe çekmek üçin öz içiňizden geçýän duýgylar gaty möhümdir, diýjek bolýanym bir gyzy halan bolsaňyz we oňa gowy görünjek bolsaňyz köp halatda gaty işlerimiz şowuna bolmaýar, bu sebäpden her kim özi bolu...

Dowamy »

32420 99
Köneler, 8 years ago


Hiç kim bize ýetmesin, uçaly söýgi bolup asmanda.Gel ezizim sözlesheli söýgi hakda, söýjekligimiz hakda,
arzuw edeli ikimizem dine biri birimiz hakda,
biri birimizi söyeli, bolaly biz leyli mejnun hamamala.
hiç kim bize yetmesin, uçaly söýgi bolup asmanda.


Netde suratyňy görüp birinji gezek boldum men diwana.
Sebäbi men ozal duşm...

Dowamy »

1089 9
Köneler, 8 years ago


DÄDE

Çagalar ölene aglap bilmez
Gitme däde diýip ýalbaryp bilmez
Çagalar dädäni unudyp bilmez
Dönülmez gidişiň şeýlemi däde

Bir mazar daşyna dädeň diýdiler
Agladym elime suratyňy berdiler
Soradym çäresini dönmez diýdiler
Dönülmez gidişiň şeýlemi däde

Seslensem sesim...

Dowamy »

766 1
Köneler, 8 years ago


Käbe we onuň altyn keşdeli örtgüsi

haj möwsümi döwründe dünýäniň ähli künjeginden millionlarça adamlar haj parzyny ýerine ýetirmek üçin mukaddes käbä gelýärler. dünýäde gurlan ilkinji öý we ilkinji ybadathana diýlip kabul edilýän käbe iň irki ýerleşiş merkezidir. asyrlardan bäri gelip geçen ähli pygamberleriň togap etmek üçin zyýarata gelen beýtullaha (allanyň öýi), ilkinji gezek he...

Dowamy »

1218 6
Köneler, 8 years ago


Erkek bilen Gyz arasynda dostlyk bolup bilermi ýada soňy

Erkek bilen gyz arasynda dostlyk bolup bilermi, ýada bu wakalaryň soňy pajygaly ýagdaýlara getirýärmi.(Boyfriend & Girlfriend)
Ýada bu dostlykly gatnaşyk nahili araçäkde saklanylmaly.
Hormatly oglanlar we gyzlar öz durmuşyňyzdaky dostlykly wakalardan gyzykly pursatlar we maslahatlaryňyzy almak umydy bilen

Dowamy »

2448 66
Köneler, 8 years ago


Siz özüňizden hoşalmy?

PARHSYZLYK
Siz ykbalyň her bir urgusyny garşylyk görkezmezden kabul edýärsiňizmi? Gowşak nerw güýji siziň namysjaňlygyňyzy küteldýär we sizi psihiki hem-de beden taýdan ýalta edýär, sizi garyplygy ýa-da ýetde-gütde durmuşy çekmäge kaýyl bolmaga taýýar hala getirýär. Bu ýagdaýy ýeňip geçmek üçin, oňa garşy hiç-hili tagalla edeňzok. Size hyjuw...

Dowamy »

927 8
Köneler, 8 years ago


Nämäni näme üçin ulanmak gadagan?

1. Aşgazan şiresiniň turşulygyny ýokarlandyrýar:
• ýokary turşulykly süýt önümleri, ötgür tagamly syr, peýnir;
• ötgür tagamly souslar we hoşboýluklar;
• turşy miweleriň we gök önümleriň şireleri;
• turşy otlar atylan çorba, kömelek, balyk çorbasy.
2. Aşgazanyň, gyzylödegiň nemli bardasyny zeperlendirýär:
•...

Dowamy »

4239 23
Köneler, 8 years ago


Siziň durmuşyňyzyň şu temadaky sözler ýaly ajaýyp, owadan bolmagyny arzuw edýärin !!!

1. Iň güýçli ýarag-ölümi göz öňüne alan esgerdir.
2. zeruryýti bolmadygy wagt söweş günädir.
3. Söýgi hemme gulpy açan açardyr.
4. Bir gahrymany – Bir penje alkyş hem ölüme getirip biler.
5. Ýalňyş wagta getirilen hakykat ýalandan hem ýamandyr
6. Medeniýetin kabul edenine kayyl gelmek adam bolmak üçin ýeterlikdir...

Dowamy »

1101 4
Köneler, 8 years ago


Yşkyn bahary :)

on yedimin baharynda
Artyp baryar yşgyn bady
Lale yanak juwan gyzlar
Yüregimde yakyar ody

Aydyn gijelerin görki
Gyzlar yigitlerin görki
Gözi gözüne düşende
Yigitlerin bolmaz erki

Dowamy »

744 0
Köneler, 9 years ago


Bayramynyz gutly bolsyn, howwa nira aylanmaga ? )))

essalowmaleykum talyplar.com yng agzalary, sagamanmysynyz ? Hemmaniz yerli yerinizdemisingiz ? Okuwlar ? İşler ? Menem siz bn şu gün şutayda, :)) hemmanizi bayramynyz bn gutlayan hawa aydyp oyuryn, irtir nirelerik aylanmagy maslahat beryarsiniz ? Nirde has hoşa yakymlylyk bolar, hany aydyp oturyn uzak wagtlap siz bn hawarlaşamogamdym :)

Dowamy »

1511 19
Köneler, 9 years ago


Soygi setirleri

Çyn ýürekden aşyk bolsaň birine
Görüp didaryndan doýup bolmaýar
Näçe ýalbarsaňda çökseň-de dyza
Ol seni söýmese söýüp bolmaýar!

Bir biderek söýgi bilen
Ýakdyň ýalan duýgy bilen
Bu gün galdym gaýgy bilen
Nädip unydaýyn seni

Maňa birje gezek “Seni söýýän ” diýip,
ýala...

Dowamy »

3889 8
Köneler, 9 years ago


KITABY NÄDIP OKAMALY?

Käbirleriniň pikir edişi ýaly, «Çalt okalan wagty doly düşünip bolmaýar» diýmek dogry däldarow. Sebabimi? Sebabi, adamyň beýnisi bilen gözüniň arasyndaky arabaglanyşygynyň ýokary depgiňdaki hyzmatdaşlygy netijesiňde çalt okaýanlaryň okan zadyna düşünýändigi tassyklanyldy. Geçirilen barlaglar netijesiňde häzirki wagtda çalt we netijeli okamagy başar...

Dowamy »

1027 4
Köneler, 9 years ago


HALWA KIMIŇ PAÝY

Biri Ýewreý, biri Hristiýan we biri-de Musulman bolan üç dost bilelikde ýola düşüpdirler. Ýolda erbet gar ýagandygy üçin üç dost bir külbede düşläp, garyň dynaryna garaşypdyrlar.
Külbede üç dosta, baldan edilen, örän lezzetli, bir tabak halwa hödür edilipdir. Olaryň hersi halwa özi eýe çykjak bolupdyr. Soňunda bolsa halwany , şol gije i...

Dowamy »

974 7
Köneler, 9 years ago


YÜREGENİ WEHİM SALYNAN

Günlerden bir gün mekdebiň okuwçylary, bir mugallymdan azar-baryny görüp, okamakdan ýüz öwüripdirler. Mekdebe gitmezlik üçin ýygnanyşyp, her hili taslamalar orta atanmyşlar.
'Mugallymymyz ýaramasa, bir näçe gün dynç alsak. Mekdep türmesinden, azatlyga çykyp bolsa', diýip arzuw-hyýallara dyrmyşýarmyşlar.
Aralaryndan biri orta...

Dowamy »

922 7
Köneler, 9 years ago


HAZYNANYŇ ÝERI

Garyp bir adam, işinden aýrylyp, näme etjegini bilmän alaçsyz galypdyr. Bu ýazgydyna ah-wahlar çekýän garyp, her pursatda Alladan şeýle dileg edýärmiş:
- Eý hökümdarlar hökümdary, eý möjegi, guşu gorap saklaýan! Meni ýaradan sensiň. Ryskymy hem seň özüň berip dur!...
Garyp adam, ýyllaryň dowamynda şeýle dilegde bolupdyr. Soňunda bir g...

Dowamy »

1134 17
Köneler, 9 years ago


BOLJAK ZAT BOLANSOŇ

Gijän bir wagty dymdyrslyk çölde ỳatan kerwene ogrylar aralaşypdyr. Ogrylar kerweniň sakçysyny gorkuzyp ähli harytlary ogrlapdyrlar.
Sakçy, ogrylaryň ỳaragyndan gorkup, sesini çykarman oturypdyr. Ertesi kerwendäki adamlar oỳanypdyrlar. Harytlarynyň, goşlarynyň ogrlanandygyny gören kerwenjiler, sakçyny aldym-berdime salyp başlapdyrlar. Kerwen...

Dowamy »

1241 20
Köneler, 9 years ago


AKYLLY GUL

Bir wagtlar, bir patyşanyň akylly bir hyzmatkäri barmyş. Patyşa bu hyzmatkärine hezzet-hormat edip, köp-köp sowgatlar berermiş. Alỳan aỳlygy bolsa otuz adamỳň aljak hakyna deňmiş.
Ýöne patyşanyň töweregindäkiler, onuň şol hymatkäre çäksiz sarpa goỳmagyna gabanypdyrlar.
Bir gün patyşanyň huzuryna gelen adamlar:
- Seniň bu hyzma...

Dowamy »

1500 22
Köneler, 9 years ago


KER ADAMYŇ HASSA GOŇŞUSYNA HAL-AHWAL SORAMGA BARMAGY

Köp zady gören, tejribeli bir adam, bir gün ker birine gońşusynyń hassadygyny düşündirýär. Onuń gońşusynyń hökmany suratda ýagdaýyny soramaga gitmelidigini hem berk belleýär.
Ker:
- Birinjiden-ä gulagym hiç zady eşidenok ahyryn, onuń ýanyna gidip näme gürläyin? İkinjiden hem ol adam hassa bolsa sesi hem ýuwaş çykar, muny men ýaly ker...

Dowamy »

1324 10
Köneler, 9 years ago


DERWİŞ BİLEN KAZY

Günleriň birinde bir adam agyr keselläpdir we derdine çäre tapmak üçin lukmanyň ýanyna gidipdir. Lukman, hassany doly gözden geçiripdir, ýüreginiň uruşyny barlapdyr. Emma ýene-de şol adamyň ýagday erbetmiş.
Lukman adamyň umytdan düşendigini hem-de aý-gününiň dolandygyny aňypdyr. Lukman oňa:
- Bu keselden gutulaýyn diýseň, göwnüň...

Dowamy »

977 4
Köneler, 9 years ago


Her bir ishde bir hayyr bardyr, yaryn bn sowushsen name hayyr barka ?

biz indi uly adamlar, sahel bir zada gaharlanyp soyuship otursak onda gaty gelshiksiz boljak, yone halys degmange degse(ler) jydamak agyr, jydasang kop zady yitiryang jydamasang yene kop zady yitiryang menem siz bn shu soragy paylahasym geldi. name uchin ylalashmak kynka, siz nahili pikirde mashgalada kimin has kop sozi yoremeli ?

Dowamy »

1223 13
Köneler, 9 years ago


DÜKAN EÝESI BILEN TOTYGUŞ

Bir dükan eýesiniň owadan sesli, ýaşyl renkli we gürleýäň bir totyguşy bar eken. Totyguş bütin günüň dowamynda dükana söwda etmäge gelenler bilen gülüşip, oýyn edişip, wagtyny hoş geçirermiş. Edil adam ýaly gürleýäň bu totyguş, aýdym hem aýdyp bilýärmiş. Günlerde bir gün dükan eýesi öýüne gaýdanynda, şol totyguş iki tarapa uçup ýörkä, dükanyň içind...

Dowamy »

1105 6
Köneler, 9 years ago


OBALY WE ŞÄHERLI

Gadym zamanlarda bir obaly adamyň şäherli dosty barmyş. Obada adam ýaşaýan adam şäherli myhmançylyga gitse, olarda iki-üç aý bolarmyş. Ertirleri bolsa şäherli dosdunyň dükanyna girip, islänini edermiş. Şäherli dosty onuň ähli iýjek-işjeklerini öz pulyna alyp berip, her gün saçagyny dürli tagamlar bilen bezeýärmiş.
Obaly bir gün şäherli d...

Dowamy »

1158 6
Köneler, 9 years ago


Men geldim gorkunize tay deneshdirip bilmejek zenanlar sizi gutlayan

hemme zenanlary bayramynyz bn gutlayan, ing gowy zatlry arzuw eytan size , bagyshlang meni aranyzdan kop wagtlap yitenm ichin wezipe hemme kop zady chozmeyan eken indi menem siz bn

Dowamy »

1126 16
Köneler, 9 years ago