Türkmenistanyň otly gatnawlaryny internetden gözlemek

Demirýol ministrliginiň täze goýberen mobil programmasyny bu saýtyň okyjylaryna ýetirýän.

Bu programma demir ýol gatnawlarynyň tertibi, otlularyň stansiýalara barýan we ugraýan wagtlary ýaly gerekli maglumatlaryň ýeketäk gory bolup durýan bu programma her bir ýolagçynyň jübüsinde bolmaly.

Programmada entek biletleriň b...

Dowamy »

2244 8
Tehnologiýa, 5 years ago


2014 siziň üçin nähili boldy?

Yza ser salyň 2014-de nämeler bolup geçdi durmuşyňyzda?
Ýatdan çykmajak pursatlar/wakalar boldymy? Gowy ýa-da erbet.
Siziň üçin düşümli/bereketli ýyl boldymy? Planlaryňyz/arzuwlaryňyz hasyl boldymy?

Dowamy »

1982 4
Köneler, 9 years ago


Приложение - Application (app) sözüniň türkmençesi "Gönükme" bolsun diýip hödürleýärin.

Telefonlarymyzda her gün ulanylýan onlarça programma bar. Olara rus dilinde приложение diýýäris, iňlisçe application diýýäris. Şol sözlerin şu kontekstde dogry terjimesi Gönükme bolýar meniň pikirimçe.

Siziň pikiriňiz?

Dowamy »

2004 1
Köneler, 9 years ago


30 ýaş sindromy (1) - saçym we sakgalymda aklar

Sakgalymda aklar peyda boldy bir yyldan bari. On sakgalym düşenligi sebapli bir derman çalypdym. Şondanam göryan welin ýöne içimden bir ses: "dos, özüne biderek göwünlik berme, garrap barýaň sen" diýýän ýaly. Sakgalda eňek aşaklarynda aklar köpelya. Yaş 40-45 bolsa sakgaldaky aklar özboluşly gelşigem berya käbir adama welin menin yaşymda geňräk.

Dowamy »

2131 6
Köneler, 9 years ago


0880+ android programma

0880-den kim jan edenligi barada sms gelende bu kimka diyyaniz we nomere basyp kimdigini bilmek ucin jan edip yapyanyzmy adyny gorenson ?

Mundan beylak 0880+ programmasy jan eden adamyn adyny gorkezmek bilen muny yenillesdirer.

Telefonynyza almak ucin:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.belgi.pls0...

Dowamy »

2551 5
Köneler, 9 years ago


New York barada gyzykly faktŞuwagt bir yerde görüp geň galdym. Bärik goyaýyn diýdim.
New Yorkda her agşam başga bir restoranda iýip-içilende bir adam üçin 54 ýyllap iýip-içmäge ýeterlik restoran bar ekeni.

Dowamy »

2022 1
Köneler, 9 years ago


Bijäňi at!

Arhiw okap bileňokmy ýa-da näme okajagyny bileňokmy? Bizde okamaga gürrüň köp.

- Nirede? Nädip?
- Çep tarap açylýan menýudan bijäňi at!

Dowamy »

1925 2
Köneler, 9 years ago


Daýanç Orazgylyç bilen söhbetdeşlikDaýanç Orazgylyç “Talyp tagamlary” atly yzygiderli düşüren wideolary, soňky wagtlarda sosýal mediýada paýlaşýan gysga göwrümli wideolary bilen ýaşlaryň arasynda tanalmaga başlady we geljekde Türkmen kinosungatynyň parlak zehinlerinden biri hökmünde görülýär . Ony biraz ýakyndan tanamak , geljekdäki maksatlaryndan gürleşmek üçin söhb...

Dowamy »

2033 2
Köneler, 9 years ago


Talyplar mobil blog oka sahypasy

Indi blog okalyan sahypa hem mobil gornuse gecdi.
Indiki plan has gowy görunus bermek.

Dowamy »

2208 11
Köneler, 9 years ago


Täzelik: X minutda okalar

Üns beren bolsaňyz, baş sahypada her blogyň aşagynda bloga degişli gyzgaça maglumatlar bar. Awtory, jogap sany, näçe gezek okalany, näçe wagt ozal ýazylanlygy. Indi näçe wagtda okap boljaklygy hem goşuldy.

Nädip hasaplanýar?
Wikipedia şeýle diýýär:The average adult reads prose text at 250 to 300 words per minute. While proofre...

Dowamy »

2035 4
Köneler, 10 years ago


Täze mobil baş sahypa


Täze mobil baş sahypa açyldy ýarym-ýamalagam bolsa.
Galanynam görübereris-dä!
Kompýuterden girsen gowy görünmez. Girýänleriň 80%-i mobil bolanson başda mobil edildi.

Dowamy »

4435 50
Köneler, 10 years ago


Talyplar mobil beta

Telefon ya-da planshetdan ulanmak ucin:

Şu ýerden barlap bilersiňiz

Dowamy »

2153 16
Köneler, 10 years ago


Talyplar 2.0 ýolda

Dowamy »

2206 9
Köneler, 10 years ago


Bilinmeli türkmençe sözler - 1

Türkmen dilinde kitap okaýan bu günler. Arasynda duş gelýär käbir üýtgeşik sözler. Telefonyma ýazyp goýýan. Düşünmeýänlerim bar arasynda, düşünýänlerimem bar arasynda. Ýönem düşünsemem aklymda passiwleşip galan sözler.
Bilýäňizmi şulary:

1. bälçiremek
2. lapymyzy keç etdi
3. müýnliräk seslendi
4. raýy...

Dowamy »

2463 18
Köneler, 12 years ago


Hotel California hekaýasy


eaglesiň hotel california atly aýdymyny halamaýan belkem ýokdyr. solosy, aýdymyň özi, hekaýasy .. men hekaýasyny bilemokdym, 2 ýyl öň birinden eşitdim, şu günem aýdymy diňledim we hekaýa ýadyma düşdi ýene. bilesi gelýänler üçin ýazaýyn diýdim.

1969-njy ýyl, bir oglanyň ýoly california düşýä, dynç almak üçin bir kiçijik gowj...

Dowamy »

3004 26
Köneler, 13 years ago


Android 3.0 gingerbread gelýär


Şu ýakynlarda android 3.0 gingerbread OTA goýberilmeli. Androidçylar betinden täzeliklere garaşýarlar. Hakykatdanam şeýle boljakmyş. Maglumatlar 100% anyk bolmazlyk bilen şeýlerak:
Maslahat berlen hardware häsiýetler 1 Gz CPU we 512MB RAM.
- Has çalt, tekiz has owadan UI
- Gtalk arkaly videoly jaňlaşmak
- Google...

Dowamy »

2172 15
Köneler, 13 years ago


Täze talyplar versiýasy ýolda

hawa, täze talyplar versiýasy ýolda. Onumuzdaki 1 ayin icinde duybunden tazelenen talyplar.com interfeysi we guycli kod sistemasy bilen sizin hyzmatynyzda bolar. Taze talyplar.com yene PHP dili, we mysql database sistemasy bilen ishlar, 100% web 2.0 tehnologiyasy bilen ozleshdiriler we symfony diyilyan php frameworki bilen yazilar. Tizlik we funksi...

Dowamy »

4569 91
Köneler, 13 years ago


Talyplary biri hack etjekmis, ediber!

Yani biri gaty owunup bizar etdi, menem hack ediber talyplary diydim. Howesini alsyn oglanjyk.
Yone bar gonshylaryny, dostlaryny yignap otyryp post yazmasanyz bolya. galan zat problema dal. Pozmaga yaltanyan birje sql query bolsada.

Dowamy »

2630 32
Köneler, 13 years ago


Hytaýyň täze proyekti: äpet awtobusBu apet uly awtobusyn ashagyndan mashynlar gecip bilyar. Gaty bet pikir! Gownume yarady.

Video:

Dowamy »

2135 4
Köneler, 13 years ago


Döwrebap söýgi haty

söýgülim,
seni ram'ymyň göterip bilmejegi derejede söýýän! zipsiz, zatsyz bolşuň ýaly... seni ilkinji gören badyma formatlandym. maňa şeýle bir sistema transfer etdiň welin, mundan beýläk hiçhili command meni senden aýra salyp bilmez. seniň bilen multimedia-da içinde, her hili mediada bagtly bolup biljegimizi bilýän. seniň megahertz'iň meni...

Dowamy »

3107 39
Köneler, 13 years ago


Google Nexus One, HTC Desire..

Android OSly telefonlardan almak isleyanler bar bolsa, esasanam Google Nexus One, HTC Desire ve beyleki HTCler yakynda Turkmenistana we Istanbula baryan. 650+- dollar toweregi bahadan getirip biljek. Almak isleyanler habarlashaysin.

Dowamy »

2463 25
Köneler, 13 years ago


Monitoryn arkasyndan admin diyip gygyrman!

Men ozume admin diyip biljek dal, yone islan temamy, islan zadymy uytgetmage hukugym bar shu saytda. Yone girip okap durmaga wagtym yok. Gunde 1-2 blog gysgaca okayan. Onunam ahli jogaplaryny okamaga wagtym bolmaya. Monitoryn arkasynda agzynyza geleni diyip oturman admine, sebabi onun yali adam yok. Boshluga kayaniniz bolar. Eger admin bolasynyz ge...

Dowamy »

2581 27
Köneler, 13 years ago


Welayat - etrap atlarynyn sanawy

Mana Turkmenistanyn welayat-etraplarynyn doly sanawy gerekdi. Shu yerde bar ekeni, yone dolymy, dogrymy, taze atlarymy bilmedim. Herkim oz goshandyny goshyp doly sanawyny yazmaga komek etseniz. Hayish shu tema offtopic zatlar yazman.

Ahal
Ashgbat
Buzmeyin
Balkan
Nebitdag
Dashoguz
Das...

Dowamy »

5553 24
Köneler, 13 years ago


Arzuw.com - internetden gül goýberiň

Talyplardaky Google reklammalarynda ýaňy gül goýberiň diýip duran reklamma gördüm. Orsça türkmenistan üçin gül servis saýty bar ekenI. Salgysy arzuw.com
Bahalar hojalygy ýykýanskiý diýmeseň ulansa boljak. Äýnegem satýan ekeni. Telefondan seretdim, gowy barlap bilmedim.

Dowamy »

2437 0
Köneler, 13 years ago


Täze türkmen sözleri

şu temada öň agzalypdy. Täze turkmen sozleri. Duyn bir soz owrendim.
şöhlat = kolbasa.

Bellik: Kolbasa meňzeş başga obýektler üçin ulanmak bolmaýa.

Başga nämeler bar ?

Dowamy »

6137 65
Köneler, 13 years ago