Yene biz :)

Salamalik millet! Gurgunmusynyz? Aman saglykmy? Temalary fludlamajak bolup shujagaz temany achan bolaydym :) melli,kurry,bravo gelin hany yashlygymyzy yatlalyn :D

Dowamy »

2783 85
Köneler, 12 years ago


Meni çalşyrmaň!

salam millet!!!!!!!
şu gün saýta girdim welin öz klonymy görüp haýran galdym:-)
ol toý tutjak bolýan eken :)
agzalar bolsa oňa mendirin öýtýäler:-)
gadyrly agzalar!!! ünslije seredeweriň o bir başga ol "swetocek" amen "cwetocek" :-)

Dowamy »

2766 20
Köneler, 13 years ago


Goool uzak we manyly ýaşa!!!!!!!!!!

salam millet!!!! ine bu gün saýtymyzyň akyllyja agzasy goooluň doglan güni...
batyr jigimjan seni ýetip gelen doglan güniň bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!!!!!
dünýädäki ähli gowuluklary arzuw etýärin!!!!
janyň sag ömrüň uzak,görjek günüň şu günüňdenem owadan bolsun, ýüzüň hemişe nurdan doly ýylgyryp dursun!okuwuňdada diňe...

Dowamy »

2965 16
Köneler, 13 years ago


Kaka mahrini kuysedim...

Hemisheki bolshy yaly bu gun
yene seni yatladym Kakajan! Hic
yuregime takat tapyp bilemok...
Shu gunlera has hem beter
seni,sen mahrini kuysedim. Her
bir ishde sendenem maslahat
sorasym gelyar.
Her gezek jorlarymyng ya-da
dash towerekdakilerden 'kaka'
sozuni eshidenimde yuregim
p...

Dowamy »

3526 22
Köneler, 13 years ago


Hakyda merjenleri.

Gechmishimize ser salanymyzda
turkmenin dap-desrurlary,milli
yorelgelerinin kabirleri yrym
derejesine yetipdir. Ol yrymlarda
watansoyujilik,ene-ata,il-yurda
bolan soygi,arassachylyk,sylag-
hormat bar. Bu yrymlar
halkymyzyn milli hasiyetinden
gelip chykypdyr. Yrymlaryn
mazmunynda tebigat...

Dowamy »

1808 13
Köneler, 13 years ago


Degishmejik

Salam hormatly agzalar we
myhmanlar, ine size bir
degishmejik:
Bir totygush boludyr,ol totugysh
rusca we turkmence gurlap
biler eken,onung sag
ayagyndan chekseng
turkmence,cep ayagyndan
chekseng rusca gurlar
eken,onsang bir gun bir
oglanjyk shong iki ayagyndan
chekseng hay...

Dowamy »

2779 36
Köneler, 13 years ago


Akrap05!!! Uzak yasha!!!

salam gadyrly agzalar we myhmanlar! Ine bu gun bizin agzamyz akrap05-in (yagny altynyn)doglan guni!
Altyn! Seni yetip gelen doglan gunin bilen oz adymdan hemem ahli agzalaryn adyndan tuys yurekden gutlayaryn!
Dunyadaki ahli gowuluklary arzuw etyarin!
Uzak yasha!!!

Dowamy »

6478 106
Köneler, 13 years ago


Chat!!!

salam hemmelere! Batyr aga ine size chat! Ilin temasyny zayalamalyn ! Gybat etmek isleseniz shu tema yazayn!

Dowamy »

4455 320
Köneler, 13 years ago


Ruslan uchin dileg edelin!

salam gadyrly agzalar we myhmanlar! Ine shu gun bizin agzamyz "ruslanjan" operasia etdirmage gitdi.
Gelin ruslanyn operasiasynyn showly gechmegi uchin doga dileg edelin!

Sebabi sen uchin kimdir biri dileg etse kabul bolarmysh! Komek edin!

Dowamy »

2148 30
Köneler, 13 years ago


Uzak yasha!!!

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!
Ine bu gun mem ucin 6atlykly gun! Sebabi bu gun saytymyzyn aktiw,akylly,asylly we 6adyyan agzasy melissanyn doglan guni!!!
Jorajan uzak ya6a! Dunyadaki in gowy za tlary arzuw etyarin!!!
Batly durmu6,abadan ya6ayy6,gulup duran yuz,jubi doly pul,agzybirlik,asudalyk,bagtyyarlyk,elmydama ustunl...

Dowamy »

18628 87
Köneler, 13 years ago


Adminlere yuzlenme!!!

salam hemmelere! 6u saytyn adminleri sizden hay6t bar ! Saytyn tertip duzguni bardyra?! 6olary yazaysanyz! Sayt turkmen sayty yone 6ondada agzalar rusca gurle6yaler elbetde hemmelerem bilyandir 6o dilleri yone oz ene dilimiz barka nama gerek?!

Ya bolmasa bolgusyz tema baryny acyalar nama gerek?! Aytjak zatlaryn baryny 1 temada ayd...

Dowamy »

2599 83
Köneler, 13 years ago


Dileg.

alemlerin rebbi Allaha 6ukurler bolsun!pygambermiz hezreth muhammet aleyhsalama ona uyyanlara we onun sahabalaryna salawat we salam bolsun!
Ey allahym! Gar6ysynda durup bilmejek kyncylyklarymyzdan dunya we ahyryet i6lermizde darlykdan lapyny kec etjek manlay yazygmyzdan du6manlary begendirjek azaplardan gora
ey allahym! Gunalerimizi...

Dowamy »

2356 25
Köneler, 13 years ago


Uzak yasha mayajan!!!

salam mayajan! Inede doglan gunun yetip geldi. Doglan gunun gutly bolsun! Ine bu gun doglan gununi ahli talyplar comun adyndan gutlayaryn! Uzak yasha ! Dunyadaki in gowy,suyji zatlar senki bolsun! Bagtyn bagul yaly yok ondanam owadan bolsun! Eden, etyan, etjek arzuwlaryn Allajan hasyl etsin! Janyn sag, omrun uzak bolsun! Gorjek gunun shu gunundene...

Dowamy »

3562 45
Köneler, 13 years ago


Owreniji size!!!!!

salam owreniji! Sizi shu wagta cenli yashynyzyn kicidigne garaman owreniji dalde ozume owrediji hokmunde goryadim. Sizin her yazyanynyyda hakykat bardy. Emma, duynki acan temanyzda men hakykaty gormedim!
Siz abadyn hacandan bari agza bolanyny gorupsiniz emma yazan jogaplaryna seretmansiniz!
Hormatly owreniji! Siz abadyn yazgylarynd...

Dowamy »

2105 34
Köneler, 13 years ago


Sen garrama kabam!!!

hakyn yashayshy icre sen garrama,kabam! Bolan-u-boljak, gecilen we geciljek menzillen hakyna aman bol! Dogalaryma sygyp, duyshlere sinen gijelen,huwdulen sedasyna oyanan danlan hatyrasyna bar bol! Kotelleri yendirip,shatlyklarymy ozuminkidenem artygrak begenc bilen didelerinden yash edip dokup,gussalarymy mahir bilen dindiren bagt perishdam sen!oz...

Dowamy »

2537 32
Köneler, 13 years ago


Feya bilen sohbetdeshlik

salam gadyrly agzalar! Ine bu gun menem in aktiw agzamyz eyyan ence yyllar bari saytymyzyn agzasy bolan feya gyzymyz bilen sohbetdesh bolmagy makul bildim. Feya jora garshy bolmarsyn diyip umyt etyan:-)

Dowamy »

2114 26
Köneler, 13 years ago


Dunyaning 7 tasinligi

Mugallym ol gunki dersde okuwcylardan"hazirki dowurde dunyanin 7 tasinligining nameler bolup biljekdigi"baradaky pikirlerini yazmagy talap etdi.
Kagyz we galamlar cykaryldy,pikirler yekan-yekan kagyzda oz beyanyny tapmaga bashlanda,synpyng agramly bolegining tayyarlan sanawynyng shu shekildedigi belli boldy.
1.musurin beyik pirami...

Dowamy »

2368 7
Köneler, 13 years ago


Üçlükler...

Üçlükler...

3 adamdan ashyny gysganma:
1.myhmandan
2.yetimden
3.cagadan
3 zat duydansyz geler:
1.bagt
2.olum
3.soygi
3 sany howandaryn bar:
1.tanryn
2.ene-atan
3.yanyoldashyn
3 sany dushmanyn bar:
1.gaharyn
2.ertire goyan is...

Dowamy »

2799 46
Köneler, 13 years ago


Chat...

Millet gelin temalary zayalamalyn! Barik gelip gurrun edayelin...

Dowamy »

3228 220
Köneler, 13 years ago


Ey yigit!!!

Ey yigit ne beyle gezyan bu gun shdayyan
peydanam yok senin,yok senden zyyan
oyun edayarmin soygi bilen durmushda
soygi toruna colashayma dur dayan!!!

Men bilemok gezyan name pikirli
bilyanem yok yurekde bolan syryny
ozun bir bilyanmi name gozleyan
geyinyarsin gunde-gunde her durli...
...

Dowamy »

2871 67
Köneler, 13 years ago


In uly baylyk.

Bir zenan,jomartlygy we sahylygy dillere dessan bolan bir yagshyzada gojanyn yanyna gidip:
-bu shaherde menden garyp adam yok!-diyipdir.- mana komek edin?! Yagshyzada goja,zenanyn gujagyndaky babejigin alma yaly yanakalaryndan opup:
-diymek,garyplykdan zeyrenyarsin! Emma,mugt komek etmek edahedim yok! Eger sana komek etmegimi isleya...

Dowamy »

2630 90
Köneler, 13 years ago


Her isde bir hayyr bardyr!!!

Bir wagtlar,afrikadaky bir yurtda hokumdarlyk edyan bir patysha bardy.hokumdar,cagalykdan bile onup-osen bir dostuny hic yanyndan ayyrmazdy. Nira gitse,onuda oz yany bilen akiderdi. Patyshanyn bu dostunyn bolsa,uytgeshik bir hasiyeti bardy. Isle oz bashyna gelsin,isle bashgasynyn; isle onat bolsun,isle onsuz- her hadysa garshysynda hemishe shol bir...

Dowamy »

2063 17
Köneler, 13 years ago


Yazgyt.

Bir gun, pygamberimizin(s.a.w.) huzuryna bir adam geldi we ozunin erbet yazgydyndan nalady. Hezreti pygamber(s.a.w.) yylgyrdy we sheyle diydi:

"juda beyledir oytmeyarin.cunki erbet yazgytdan soz acyan adamyn,yagshy yazgyt hakynda-da dushunjesi bolaymalydyr.meselem,ayt:ejen,kakan dirimi?"
ol kishi,bashyny sallap,onlanson,...

Dowamy »

2312 23
Köneler, 13 years ago


Tiken eken adam.

Bir adam, yolun gyrasyna tiken ekipdi.tikenler osup ulaldy.yoldan gecyanleri birahat etmage bashlady. Ony eken adama:
-tikenlerini gopar indi-diydiler.
-bolar-diydi. -yakynda gopararyn.
Adam,yzygiderli ertir-ertir diyyar,emma tikenler-de guyclenip,barha cunlara kok uryardy.
Bir hak dosty:
-bu ishi mundan arty...

Dowamy »

1977 9
Köneler, 13 years ago


Yuregimizde baky yasharsyn, kabam!!!

Eje!!! Dunyade senin soyginden,senin mahrinden guycli, jadyly gudrat barmyka?! Senin gozlerinden cogup duran mahir menin yashan omrume guyc-kuwwat beryar.cagalykdan birwagt saylananam bolsak, balkyldap duran gozlerinin owasyny yashdan dolduryp aydyp beryan huwdulerin henizlerem gulagymda yanlanyp dur.oylanyp otursam, asyl sen ata mahrinden ir mahru...

Dowamy »

15506 57
Köneler, 13 years ago