"Prikolmyrat" diyen agza gerek..

salam millet..
şu yerde geçen yyl prikolmyrat diyyan agza meşhur bolupdyr, gaty köp blog açypdyr. mana şonun bloglary yarady, we kabir meselelerde gürrün etmekçi bolyaryn.
onun maili bilyan yokdyr aranyzda?
sagbolun.
**** ondan başga hem "Göktanrylyk" barada gyzyklanyan bar bolsa, mail goyup bilersiniz.

Dowamy »

1188 8
Köneler, 9 years ago


Elif Şafak

Türk edebiýatynyň ezber galamy

Elif Şa­fak or­ta mek­de­bi Mad­rid­de oka­dy. An­ka­ra­da­ky Ýa­kyn Gün­do­gar Teh­ni­ki uni­wer­si­te­ti­niň hal­ka­ra gat­na­şyk­lar bö­lü­mi­ni ta­mam­la­dy. Yl­my işi­ni hem şol uni­wer­si­tet­de alyp bar­dy.

Bu uni­wer­si­te­tiň sy­ýa­sat bö­lü­min­de “Türk döw­re­bap­laş­ma­sy...

Dowamy »

1524 19
Köneler, 11 years ago


Omar Hayyamy tanalyn..

Salam, gadyrly ildeşlerim.
Omar Hayyam barada name bilyaris, gelin tanalyn.
Onyn gaty köp rubagylary bar; yagny dört setirden ybarat gowyja goşgyjyklar. Hersinde üytgeşik many bar. Olary yazmazdan önürti; sizin garayyşlarynyzy bilesim gelyar; tanayanyzmy? Nahili göryaniz? Haysy rubagylaryny halayanyz?
Hiç bilmeyanlere; sonra öz...

Dowamy »

2499 2
Köneler, 11 years ago


şinjan'da name bolyar?

habarlarda okadym; Şinjanda, (hytayda yaşayan türki halk uygurlaryn awtonom döwleti) demonstrasiya bolupdyr we , başda uygurlar köçede tutan hytayly halky uryalar, yençyaler, sonra bolsa; hytayly polisiya gelip bomba zat oklayar; we netije 140den köp uygur ölyar; kabirleri bolsa 500i hem geçyandir diyip çaklayar..

başga name habar? <...

Dowamy »

1702 25
Köneler, 11 years ago


Bu tomus - awaza we rally dakar..

bu tomus türkmenistanda wagt geçirmage gowyja yerler açylypdyr..
1njisi ady belli awaza;
ilkinji gezek türkmenistanda adam şekilli peydaly akmermerli jaylara pul goyuldy. geljekde özüni ödap bilayjek zada pul berildi.
inşalla şeyle bolar.
2njisi ilkinji gezek türkmenistanda rally geçer.
kazan-aşgabat aralygynda.

Dowamy »

2308 23
Köneler, 11 years ago


Tm'da tölegli okuw döwri..

eger yalnyş düşünmedik bolsam;
yakynda tölegli okuw hem başlayar:

http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=13257&type=event&sort=date_desc

22.07.08 12:13
В Туркменистане появится платное образование

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил расширить возмо...

Dowamy »

1704 5
Köneler, 12 years ago


Adamyn derejeleri

salam ildeşler,
öni bilen aytmak isleyan, men sizin hemmanizi adamzat hökmünde söyyan, sylayan, gul bolmagynyza gaty gynanyan eger şeyle bolsanyz. sizin gowylygynyzy isleyan.
sizem menin gowylygymy isleyandignizden şüphe edemok. içimden geldi bular. :)

indi geleyli temamyza:
menin pikrimçe adamlaryn derejeleri b...

Dowamy »

3082 64
Köneler, 12 years ago


Obanyn galtamanbaşysy

*söhbetli hekaya mana degişli dal, terjime etdim we kabir yerlerini üytgetdim.
- Bugün ir bilen gapym kakyldy. Açamda gapyda gowy geyinigli bir ar-ayal duran eken. Adam önünça geplap başlady.
"Salam adym John we bu hem ayalym Mary."
Mary: salam, biz seni biz bilen bile "obanyn galtamanbaşysy" Hank'e hyzmat etmage çagyryarys.

Dowamy »

2851 51
Köneler, 12 years ago


Ilat sany...

yany href="http://www.turkmenpress.com/habar-1151.tmps" title="http://www.turkmenpress.com/habar-1151.tmps" target="_blank">turkmenpressde
okadym. siz bn paylaşmak isleyan.

Aşgabadyn ilaty 900 mün adama yetdi diyip; bir çaga önki prezident sowgat hem berip yördi.
emma şol yokardaky türmenpress habarynda (ol hem TDH'dan ala...

Dowamy »

3387 10
Köneler, 12 years ago


Gyz dogan..

Gyz dogan barada hekayajyk yazayyn:

Bir yigide sorapdyrlar, \"ayalyn, gyzyn we gyz doganyn 1ini saylamaly bolsan, haysyny saylardyn?\" diyip.
Yigidem \"Gyz doganymy\" diyip jogap beripdir.
\"Name üçin gyz dogan? Ayalyn ing yakyn dalmi sana yada gyzyn sen janyn dalmi?\"
Yigit bolsa ona \"Ayalymyn yerine başgasyny...

Dowamy »

2164 9
Köneler, 13 years ago


2005-2007 yyllary, türkmen futboly üçin şowsyzlyk!

\"bu zat\"-da nirden çykdy, türkmen futboly ösüp baryar ahyryn diyip pikir edip bilersiniz. Gaty uzyn blog yazmakçy, bagyşlan.
Geçen 2 yyl yagny 2004 Aziya kubogyndan sonra, Türkmenistan yygyndysy birnaçe yaryşlara we gaty az sanly duşuşyk geçirdi. Şol sebapli hem Fifa Reytinglerinde görülmedik derejede pese gaçdy. Yagny 86nji yerden 174e çe...

Dowamy »

1728 4
Köneler, 13 years ago


Alkogolly (spirtli) içgiler barada...

sizin alkogolly içgilere garşy pikirlerinizi bilmek, şu içgiler barada gürrün etmek üçin, şu temany açdym.

Bilşiniz yaly Türkmenistanda erkeklerin takmynan 80-90%i arak, piwo içyar..
Ema muna garamazdan bizin edepli türkmen gyzlarmyz arasynda içyanler dineje belkide, 1% dagydyr. (Dünyade başga gyz halky yok bolaymasa şeyle. )<...

Dowamy »

4422 50
Köneler, 13 years ago


Küşt-depmeler , Gazallar..

salam ildeşler..
gazallar yada küşt-depdi tansynyn sözleri..
köp toylarda depilyar yada aydylyar..
Şolardan bilyanimi yazjak, sizdenem isleyan.
Kabir toylarda gelinejeler, dayzalar şeyle bir gyzyşyar welin, bir-birine jogap hökmünde gazallar aydyalar. yagny özünden düzmek gaty ansat. yagdaya göra düzübermeli.
we g...

Dowamy »

4277 9
Köneler, 13 years ago


2010 FIFA dünya futbol çempiyonaty saylamalarynda - Türkmenistan.

salam ildeşler.
bugün beyleki sahypa açylmady we ilkinji gezek barsini gowyja edip okap bildim we ilkinji yazgymy yazyaryn.
yuwaş-yuwaş halap başladym.
beterem mc_merw we farabinin yazgylaryny gaty halayaryn. :)

indi gelsek temamyza:
Bilşiniz yaly 2010 futbol dünya çempiyonaty saylamaya oyunlarynyn Aziya...

Dowamy »

3284 43
Köneler, 13 years ago