Quest.net barada kelam agyz

bu mowzygy gören aýdar baýba muhacirem bu işe başlapdyr diyip. ýok birnaçe dost diyenlerim bu işe girdi, indem gowy dostlarymyň biriniň bu işe girenini öwrendim we gynandym...

quest.net barada
- birtopar yurtda sahypalary banly. türkmenistanda da banlansyn diyip alladan dileg edyan.
-nano tehnologiyadan döretdilen plasm...

Dowamy »

9769 63
Köneler, 15 years ago


Jygyllyk : internet bazaryňyzGadyrly türkmen, indi birzat aljak bolsan ya da satjak bolsan guma bulaşyp yörmelidal :) ilkinji türkmen internet bazary açyldy. Hoş geldiniz!http://jygyllyk.com

Gyşyk ýerini tapan bolsaňyz, ýa da teklibiňiz bar bolsa aýdybermeli.

Dowamy »

4144 28
Köneler, 15 years ago


Gökdepe söweşine 128 ýyl


Gökdepe galasy 1881 ýylyñ 12-nji ýanwarynda weýran edilýär. General Lomakiniñ baştutanlygyndaky birinji çozuşlary şowsuz gutaran rus basybalyjylary bu masgaraçylykdan çykmak üçin 1880 ýylda ikinji gezek Türkmen topragyna çozup girýärler. Bu gezek rus goşunlaryna rus-türk urşunda agressivlikde we rehimsizlikde ýakasyny tanadan, şöhratparaz w...

Dowamy »

3498 20
Köneler, 15 years ago


Maryn metjidi açylyar!

maryn naçe yildan bari gurulup gelyan metjidi we taze halkara aeropordy yakynda açylyar. metjdi düyn görüp geldim, maryn ortasynda gaty gözel bolup dur. metjidin içki gurlyşygy gutarypdyr emma daşky agaçdyr yollaryny yetişmandirler şon üçin 17sine açylyar eytyan. birem maryda taze mekdep, we çagalar bagy açylyar.

p.s: maryn halkara a...

Dowamy »

3005 26
Köneler, 15 years ago


Türkmen rap - diss taryhy

diss - aýdymçylaryň, aýdymynda beýliki aýdymçylaryň(aýdymçynyň) halamaýany aýtmagy. türkmenlerde de hip hop ugrunda başta dragon, zumerchas we birnaçeleri başlapdy, soň arada bir diňe zumerchas monotonlygy bardy. onson makez diýan aşgabatly biri zumerchasa diss ýazdy we başladyyy....
makezin gruppasynyn ady hustlesquad. zumerchasynky darkroo...

Dowamy »

7618 84
Köneler, 15 years ago


Shahyr, dowamyny gowja ýaşa!

howa shugun shu sahypan gurujylaryndan we men dostum shahyryn 24 ýaş doglan güni. geçen yil bileje tort iyipdik, şu wagt bolsa herkim bir yerde: london, beijing, istanbul :( ay durmuşda. näme 24 ýaş hem az däl, yza seredeniňde ökünýän günlerinem bardyr, şatlykly günlerinem. yöne indiki ýyllaryň durmuşynda has şatlykly we has bereketli geçmegini a...

Dowamy »

3201 15
Köneler, 15 years ago


3000 ýylyndaky açyşlar

her geçen gün birnaçe açyşlar edilyär, adamyň durmuşyny ansatlaşdyrmak üçin. şuwagt biz 2008ji ýylda ýaşaýas ine 3000 nji ýyldaky açyşlardan birnäçesi

Dowamy »

2698 20
Köneler, 15 years ago


Adam atlarynyň özüne täsiri

ine adam atlary bar jemal,maýa,jennet,myrat,kerim ýaly şolar sizin pikirinizçe adama tasir edyar mi? adamyn hasiyetine edehetlerine özüni alyp baryşyna. bu mowzugy gayrat edip şahsy alman. men öyde bile bolyan türk oglanym bar şol erkinlik yaşyna gelende öz adyny üytgedipdir. son yene üytgedipdir, şeydip şuwagt 3 ady bar :). meselem men duş gelen...

Dowamy »

3937 49
Köneler, 16 years ago


Duralga.com - durmak ýok


hoowwwa ine size täze güýmenje. köpden bäri etjek etjek bolup yördim ahyrsoňy elim boşaşaýdy.
www.duralga.com täze surat galereýa. ine sahypalarymyzyň arasyna ýene bir sahypa. garşylalyň.


goşmaça: kim näme teklip, ýalňyşlyk, bildiriş, duýduryş, taňryýalkasyn bolsa şu ýerde çekinmänjik ýazybermeli.

Dowamy »

4997 7
Köneler, 16 years ago


Buşlyk: yokary bilimlilere gullyk 1 yil boldy

Turkmenpress\'in habar bermegine göra gullyk 1 yil bolupdyr.

Dowamy »

3860 54
Köneler, 16 years ago


Flex\'iň peýdalary we zyýanlary


f - future - geljek
l - leader - ýolbaşçy, lider
ex - exchange - alyş-çalyş
student program - okuwçy programmasy

terjime.com ;)

näme bu flex? flex ýewraziýadan(şol sanda türkmenistan) okuwçylary alyp olary amerikada bir ýylyň dowamynda bir amerikan maşgalasynyň ýanynda saklap, okuwyna dowam...

Dowamy »

5329 66
Köneler, 16 years ago


Dikki şemka degişme diňe talyplar.com da

Türkmenistana gitdim geldim howa ýaman sowuk ekeni. bir toýa gitmek niýetler etdi. şol toýdan size dikki şemkan degişmesini getirdim. bu wideo diňe talyplar.com da bar we diňe talyplar.com üçin :)

Dowamy »

3186 2
Köneler, 16 years ago


Ded moroz? aýaz mama?

telewizorda görýän welin Aýazbaba garpamyk diýäler. Türkmençilikdä ol gahramanlar ýok? ýa bar my? menä okan kitaplarda ýadyma düşenok. orslarda - ded moroz we sneguroçka bar. sneguroçka oň gyzy onoň ejesi kim? :) asyl düýbine seretseň olaryň hemmesem ýaşuly Santa clause dan gaýdanok my? galanlaram oň ýasamasy (yandan yemişi :D) onda ol sneguroçkany...

Dowamy »

3322 14
Köneler, 16 years ago


Skripka çalyp bilýän demir gutysy

Skripka: saz äleminde iň kyn gurallardan biri.
6 Bitaraplyk 2007, we toyota kärhanasy täze skripka çalýan robotyny görkezdi. Voilin Playing robot (skripka çalýan demir gutysy) atly robot skripka oýnap bilýär. galanynam wideodan görüp bilersiňiz.wideo mende de bolsun (video talyplar)

Dowamy »

2462 1
Köneler, 16 years ago


ýazberdi mahmyt tutuldy :)

ýazberdi mahmyt hemişeki ýaly ogurlyk edip yörka. bu gezek ki gurbany serdar ortac ýazogyň çep elinden tutdy :) we ony dünya malim etjek diyip herekete başlady. 1 lyk bilen youtube yazberdin klibini özi goydy

http://www.youtube.com/watch?v=5HBHJAJqMyA

Dowamy »

4484 28
Köneler, 16 years ago


Gözüm gözüňe düşende

awtobusda, märekede, ýygnakda umuman adamlaryň köp bolan ýerinde, adamlar bilen gözün biri birine deň gelende näme etýäňiz? Kä halatlarda biri birine gözüň deň gelýär, menä şonda eger deň gelen adamym gyz bolsa soňuna çenli gözimi gyrpman gidişýän eger erkek bolsa käwagt gidişýän käwagt özüm çekýän gözlerimi. siz?

Dowamy »

3138 41
Köneler, 16 years ago


Video.talyplar.com

SEP

taze serwisimiz işe girdi hemmanize gutly bolsun.

Dowamy »

2672 5
Köneler, 16 years ago


Türkmen aydymçysumaklar we olary goldayanlar

Türkmenpressde çap edilen Analiz den son bize barde gep aytmak düşmez yöne şonda da janyma tak etdi, bir yere yazmasam içimi dökmesem bolonok.
Irden turup yutup diyen saytda türkmen kliplerini görmane başladym. Ay şol önki klipler sözleri jemlesen 5 ya 10 söz. Bor geçeli geleli olaryn teswirlerine. Ha name boldy diyseniz Ogurlyk sungata gowy...

Dowamy »

4684 15
Köneler, 16 years ago


Yiti pikir we bir hekaya

Holgün kitapda bir hekaýa okadym.

Gadym zamanlarda bir jemagat barmyş. Ol jemagata hiçkimi almayalarmyş. Dine ady belli alymlar, we şolaryn nesli. Ozune gowni yetyan bir yaş alymam baryp işigini kakypdyr, we olaryn jemagatyna girmek isleyanligini beyan edipdir. Gapdaky sopy ona bir suw doly bir stakan çkaryp beripdir. (Stakan suwdan...

Dowamy »

2997 1
Köneler, 16 years ago


Gezmek we öylenmek barada

Salam talyplar. Indi bir mesela degesim geldi. Biz oglanlar oylenmage gelende aljak gyzymyzyn arassa bolmagyny isleyas, ön hiçkim bilen gezmedik... Yöne biz nahili? Biz gezibermeli mi? Men pikirimçe oglanlaram gezmeli dal :) sebabi türkmenlerde bir nakyl bar: \"Ody başda özüne bas, ötmese dostuna\",şony \"ötmese ayalyna\" diyip remake edaymeli. siz...

Dowamy »

9098 103
Köneler, 16 years ago


Türkmenlerde sungat öldi!

Salam talyplar, türkmen aydimçylary aydimi sungat üçin dal de pul üçin aydyar. mysal şu video seredin Aerials Haysy türkmen aydymçysynyn sesini jemlesen şunça çykyp biljek? bularyn 1 topbakdaky sesi Azat Orazowyn bir aydymda çykaryan sesini jemlesen çykar my? olam kompyuterde özleşdirilen yagdayyndaky haly. Men özüm maryly bolanym üçin birnaçesi bi...

Dowamy »

6090 35
Köneler, 16 years ago


Şemal barada video


Şemal şemal name? ol janly zat my? ine bu videoda şemalyn obrazyny görkezipdirler.

Dowamy »

3755 6
Köneler, 16 years ago


Şu surat sizin pikrinizçe namani anladyar?Salam talyplar. Şu surat sizin pikrinizçe namani anladyar. Şu surata seredende name pikirlenyaniz?

Dowamy »

5341 31
Köneler, 16 years ago