Okyjylara sorag, goşgynyň ady ýa-da awtory?

Gozelligi sor bagryňa,oýkeniňe
söýülseň söý, söýülmeseň süýkenme,
Söýgi hem goşgudyr kişä öýkünme
Öz möhrüňi, öz közüňi goýup git.

Dowamy »

700 2
Edebiýat, Ata Watan tarapyndan 2 years ago

''Saçyň näme seýrekläpdir'' diýýäňmi?

SAÇYÑ NÄME...


Saçyň name seýrekläpdir” diýýäňmi?
Muňa bir söz bilen jogap bermek kyn.
Ir giden atama bergidar galdym,
Bir tar saç şoň üçin düşendir mümkin.

“Saçyň name seýrekläpdir” diýýäňmi?
Wah, sorama, onuň sebäpleri kän.
Ejem bir şatlyga garaşýan güni
Öýde az-kem ha...

Dowamy »

921 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Aglaýan çaganyň sesin eşitsem...

Aglaýan çaganyñ sesin eşitsem, -
Eýýäm bitin däl-de, döwükdirin men.
Oka dogry barýan, owlagny gorap,
Gözleri aýyply keýikdirin men.

Aglaýan çaganyñ sesin eşitsem, -
Çekijiñ gaçyran syrçasydyryn.
Özi süýşüp baryp lukmasy bolýan, -
Ýylanyñ "okaýan" serçesidirin...

Aglaýan çagany...

Dowamy »

636 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Gijeler kitaplaň gatyna siňdi...

Gijeler kitaplaň gatyna siňdi,
Ýatdan çykdy seýil, bagy, teatr
Men başga bir dünýä sataşdym indi,
Hem özüme gaýdyp geldim teý ahyr

Men özüme gaýdyp geldim ahyry,
(Uly bagt eken garanmak yzyň)
Unudyp gijeleň hasrat-ahyny
Gaýtargysyz söýgüsinden bir gyzyň.

Men özüme gaýdyp geldim...

Dowamy »

617 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Sypatynyň pisini aşyryp, şol gepläp otyr, gepläp otyr…

DÖNÜKLIK
Öňünde keçäni dyrmalap oturyşyna, çagalaryna eşitdirmezlik üçin pyşyrdamagyň bäri ýanynda ýetişibildiginden gürleýär: -Bir zada düşün, özüňe sütem edip, ýaşaşamak islemeýän adamyň bilen ölseňem ýaşaşyp bolmaýar. “Çagalaryň hatyrasyna” diýip, özüňe zor salyp ýaşaşmagyň hötdesinden geläýen ýagdaýyňda-da, bü eýýäm ýaşaýyş bolman, tüken...

Dowamy »

1038 0
Edebiýat, Tiko tarapyndan 2 years ago

Seni ýitirmeklikden gorkýan.

Kyn geçjek günlerden asla gorkamok,
Emma sensiz geçjek günlerden gorkýan.
Bizi bir-birekden aýra düşürjek,
Awy ýaly ýaman dillerden gorkýan.

Gorkamok,tenime düşjek ýaradan,
Ýüregime düşjek ýaradan gorkýan.
Kösençli ýollardan asla gorkamok,
Sensiz ýöremeli ýodadan gorkýan.

Sensi...

Dowamy »

1159 2
Edebiýat, sammy.kakabay tarapyndan 2 years ago

O’ HENRI / ÝETMIŞ GÜNE DURÝAN BIR ÝALAN GIJE

Jenap Tawers Çendler ýatylýan otagjygynda agşamky dabaralara geýýän jalbaryny ütükleýärdi. Bir ütügi gaz pejiň üstünde gyzyp durdy, beýleki ütügi bilenem jalbarynyň epinini ýazjak bolýardy, bar güýji bilen ony öňe-yza ýöredýärdi. Biraz salymdan barysy taýýar boldy. Ol epiniň gaýyş köwşünden ýakasy giň açylan ýeňsiz gursakçasyna çenli göni uzap gidi...

Dowamy »

965 0
Edebiýat, Tiko tarapyndan 2 years ago

Dury suw hem zäherdir, Çendenaşa geçilse.

Şerabyň ýüze çykyşy şeýledir: Üzüm iň ýakymly miwedir. Üzüm howanyň üýtgemegi we gyş leşgeriniň hüjüm etmegi bilen zaýalanýan eken, gyş hem bahar pasyllarynda üzümi ulanyp bolmaýan eken. Onuň şiresini hemme wagt ulanar ýaly üzümiň suwuny alypdyrlar. Şeýlelikde, üzümiň suwuny alyp, bir gapda goýupdyrlar. Jemşit her gün gelip, ony görer eken. Ilki üz...

Dowamy »

1034 0
Edebiýat, Tiko tarapyndan 2 years ago

Elfler hakyndaky rowaýatlar, gürrüňler...

Elf - gadymy we Orta asyrlaryň Ýewropasynda dörän köpsanly rowaýatlaryň we gürrüňleriň esasynda, ýa-da hakykatdanam bolup geçen wakalara daýanan barlyklara berilen atdyr.
Elf mifologiýasyna ýakyndan synlanymyzda Tolkieniň guran mifologiýasynyň Taňrysy Erunyň ýaradan Taňryýetçilik barlyklara ýagny, başgaça Walara (Vala) garşy baş galdyrandyk...

Dowamy »

833 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Belki oña-da... (gülküli kyssa)

Türkmen ömrüni toý aladasy bilen ýaşaýar. Öýlenip beýläñe bir näzenini geçireñsoñ, perzende garaşyp başlaýarsyñ. Öýüñe jägildi dolaram welin, ur-tut perzent toýuna başlarsyñ. Öñler-ä "ogul boldy toýy"diýerdiler, indi ogul-gyz parh ýok, haýsyna ýüzümiz düşse, toýuñ aladasy bilen boluberýäris. Ondan soñ diş toý diýdi, saç toýy diýdi, garaz türkmeniñ...

Dowamy »

1206 3
Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 2 years ago

Akça hatun türküsü

Yerde toprak gökte yıldız
İnsan mı var kalp sızısız kalp sızısız oy

Hem anasız hem babasız
Bari sen bırakma öksüz aman aman oy

Aman aman aman aman
Yar yoluna canım kurban canım kurban oy

Kuş kanadı benden alır
Efkanıma yarim sağır yarim sağır oy

Turnam git de ya...

Dowamy »

734 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

OTUZ ÝAŞDAN SOŇ

Göwnüme bolmasa, zerur däl indi
Arzuwa beslenip, kaşaň geýinme.
Wagtyhoş bolsamam meýlis kölünde,
Alada bar, şatlygymyň teýinde.

Hoşlaşygyň wagty golaýlap geldi,
Sag bol, ýaşlyk — ömrümiziň şatlygy.
Men garrap baramok,
şonda-da belli
Goja bolmagyňam niçik zatlygy.

Kaýy...

Dowamy »

1293 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 years ago

Dilegçiniñ şapbady

Baýyñ biri ýeñsesi gelşikli adamlaryñ ýeñsesine urmagy gowy görýän eken. Bir gün ol bazarda aýlanyp ýörkä, ýeñsesi owadan bir adama gözi düşüpdir, ýöne ol gören adamy daýaw bolansoñ, baryp urmaga-da çekinipdir. Şonuñ üçin ol geçip barýan bir dilegçä:
- Şu adamyñ ýeñsesine bir şapbat ursañ sana bir altyn berjek - diýýär.
Elbetde, gedaý...

Dowamy »

1392 2
Edebiýat, Tiko tarapyndan 2 years ago

KÄL IÇINDÄKI KÖLDE...

(Taras Şewçenkonyñ nakgaşçylyk we grafika eserlerinden: "Katerina", 1842 ý. Kendir, ýagly reñk.)

Käl içindäki kölde
Gygyrýarlar çal gazlar.
Dul heleý hakda oba
Ýaýrady geñsi sözler:
Göýä onuñ öýüne
Zaporožly gelenmiş.
Şeýdip myş-myş gürrüñler
Bütin oba dolanmyş.
Bu ikisi bir jaý...

Dowamy »

954 0
Edebiýat, Tiko tarapyndan 2 years ago

Ятда саклан!

Ýatdasaklaň!!!!

Ýazylan wagty: 27 июля 2013 Ýazan Marala

   Nache uytgesen uytge, elmydama kellani in bashdaky, ozuni bagtly duyan yerine owurersin. (J. Christophe) 
   Aslynda hemishe gulip gezyan adamlaryn kellesi, koplench, gaygydan doly. Yatdan chykarman, her gulip duran yuz bagtlylygy gorkezmeya! (Bob Marle...

Dowamy »

1265 4
Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 2 years ago

8.nji mart degysme😊

Gara ýeriň üstünde,
Gök asmanyň astynda
“Heleý” diýilýän sözi
Kim tapdyka aslynda?

Ol sözi ilki tapan
Ne-hä daýhan, ne çopan.
Diýýärler: ilki sapa
Ol gödek sözi tapan
Kyrka çenli kyrk sapar
Öýlenen Ýekegapan.

Gyzyl göz Ýekegapan,
Han ogly Ýekegapan
G...

Dowamy »

1145 1
Edebiýat, Crazy boy tarapyndan 2 years ago

Mitoloji Kahramanları: Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı

Dede Korkut Kitabı’nın kahramanlarından Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı'nın öyküsü...
07 Eki Paz, 2019

Sözlü gelenek içinde oluşmuş Dede Korkut destanları, Oğuzların edebî zevkini ve sanat gerçekliklerini ortaya koyar.

Dede Korkut Kitabı’nın kahramanlarından Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı, hakanın tek erkek oğlu genç O...

Dowamy »

719 6
Edebiýat, Khanture tarapyndan 2 years ago

MiyaGi-,,Сердце забрала" текс песен

Для тебя найду добро и верну ему пульс
Вновь куда-то так увлекусь
Время остановится пусть
Сейчас
И пока я тут, считай эти звёзды — путь
Не понадобится ничуть
Друг об друга лечили грусть
Всегда

С тобой же в один лад
Чуть тоньше намекай
До дрожи похожи
Жевали мармела...

Dowamy »

731 7
Edebiýat, Mr_arsen. tarapyndan 2 years ago

Allo sözüniñ gelip çykyşy

Biz her gün telefonda birnäçe gezek "Allo" sözüni ulanýarys. Hakykatda bolsa, bu söz bir gyzyñ gysgaldylan adydyr. Gyzyñ doly ady Allessandra Lolita Oswaldodyr. Ol telefony oýlap tapan A.Graham Belliñ söýgülisidir. Graham Bell telefony oýlap tapandan soñ ony ilki bilen söýgülisiniñ öýüne çekipdir. Iş ýerinde telefon jyrlanda jañ edýän Allessandra L...

Dowamy »

1407 7
Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 2 years ago

Бьянка - Были танцы (текст песни)

Текст Бьянка - Были танцы

Как на нашем на дворе
Ой, горели фонари
Были танцы, были танцы
Были танцы, были танцы
Под сиреневым кустом
Танцевали всем двором
Были танцы, были танцы
Всех качало, были танцы

В городе нашем есть весёлая улица
Тут парни гламурные, девчонк...

Dowamy »

684 3
Edebiýat, TrustORG tarapyndan 2 years ago