"Täze durmuş guran iki ýaş çatynja" hekaýajyk.

Täze durmuş guran iki ýaş çatynja bardy. Goş birikdiren ilkinji günlerinden başlap, durmuşyň ozal pikir edişleri ýaly beýle ýeňil däldigine düşünip ugradylar. Aslyýetinde, bir-birlerini halaman hem duranokdylar. Juda ýygy-ýygydan bolmasa-da, ilkinji tanşan günlerindäki süýji günleri ýatlaşýardylar. Emma häzir, sähelçe söz, ýönekeýje hadysa aralaryn...

Dowamy »

110 2
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 23 hours ago

GUTARYLMADYK GOŞGULARYM

Ine, bu goşgymda ejem pahyr bar,
Bu goşguda bolsa, galam gaşly gyz.
Elim degen çagy elime alýan,
Şol hem bular bilen salamlaşdygym.

Bu ýerde şapagyň aotyn şöhlesi,
44Ýowşan ysly ýaýla düşýär endigan.
Bärde bolsa bir gül —azatlyk küýsän,
Porsy ýerzeminde otyr bendiwan.

Ony erk...

Dowamy »

80 3
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 days ago

GÜNLER GEÇIP BARÝAR

Şu gün saňa telwas etdim ýene men,
Eý, sen, päklik hem gözellik ölçegi.
Azary ýetikdir gaýyn eneňem,
Belli däl, pahyryň haçan öljegi.

Öňden belli zadyň gyzygam bolmaz,
Söýmezdim-le beýle boljagyn bilsem.
Ýöne, hasaplabam söýüp bolanok,
Ýa-da söýgüde-de barmyka tilsim?

Akyl satý...

Dowamy »

58 2
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 days ago

Aglama yetim gyz sen aglama

Dolanmagyn seni aldan nadana
Aglama ýetim gyz goý sen aglama
Sen meniňki diýip ýüpsüz baglana
Aglama ýetim gyz goý sen aglama.

Ýekelik tümlüge goýup gidene
Söýgün gaýasyndan aşak itene
Ak bägüle ejir beren tikene
Aglama ýetim gyz goý sen aglama.

Gumly köçäňizde gatnaş niceme

Dowamy »

95 4
Edebiýat, Sabirowa_M tarapyndan 3 days ago

Goşgy

Ýene düýşlerime girip ýatyrman,
Ýaňy biten ýaralarym gozgaýaň.
Oýanaýsam, gidersiň sen düýşümden,
Oýanmasam, ýaram beter syzlaýar...

Özge belgilerden gelýän jaňlara
Howlugyp basýaryn ýaşyl düwmäni.
Jaňlaryňa ozal ýylgyrýan ýüzüm
Halys ýatdan çykarypdyr gülmäni.

Umytlarym hälem...

Dowamy »

69 2
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 3 days ago

....

Cagyryldym bardym senin toyuna
men barmasam bu gelshiksiz boljakdy
gutlamaly boldum den dushlam bilen
yone diyiljek soz bagrymy diljekdi...Bokurdakda bir uly dash donup dur
bir soz diysem erap yash bolup damar
emma,gutlamaly syrym bildirman
gozlerimden anar dostlaryn senin......

Dowamy »

111 3
Edebiýat, Sabirowa_M tarapyndan 3 days ago

Tanymal adamlaryñ durmuşyndan komplimasiýa teoriýalary

TANYMAL ADAMLARYÑ DURMUŞYNDAN KOMPLIMASIÝA TEORIÝALARY

Koronawirus belasynyñ durmuşymyza aralaşmagy bilen birlikde komplimasiýa teoriýalary-da dünýä jemgyýetçiliginiñ üns merkezine ymykly girdi. “Komplimasiýa teoriýalaryna ynanamok, ýöne...” diýip başlaýan köp kişi metbugatda öz pikirlerini paýlaşdylar. Paýlaşylýan pikirleriñ näçeräg...

Dowamy »

209 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

......

Ýalñyz diýme, ýekeligi söýsemem,
Ýalñyzlygym duýup käte ezilsem
Bolsañda perişde gelmegin sorap,
Indi seni söýmen eger köýsemem.

Adymy tutmagyñ hiç islämok indi,
Ýat bolandyr meniñ adym sen üçin,
Unudylýar seniñ beren wadalañ,
Birwagtlar sen ýanarsyñ men deýin.

Seni söýendirin...

Dowamy »

252 10
Edebiýat, Sabirowa_M tarapyndan 1 week ago

AÝ AÝDYŇ GIJEDÄKI SÖHBET (dowamy)

Bir gezek Marýa bilen Baýew ýene gije üçe çenli dagy oturdylar. Baýew galanja temmäkisini ysgap, gitmäge häzirlenip durka, Marýa kimdir biriniň magaziniň eýwanyna çykyp barýanyny gördi. Ol adam magaziniň gulpuny elleşdirdi, töweregine garanjaklady. Marýa zöwwe ýerinden galdy-da:—Ferapontyç! —diýip, ýüregi ýarylan ýaly içini çekdi. —Seret oňa!Daşary...

Dowamy »

109 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

AÝ AÝDYŇ GIJEDÄKI SÖHBET (dowamy)

—Bolmandy... —diýip, Baýew uludan dem aldy... —Gözünden nadyly bolmandy, ýöne tohumymyzda akyllysam ýokdy. —Ol temmäki çüýşejigini kisesine saldy-da, oýa batdy. —Meni kakam pahyr nätdi? Oň edeni akyla sygjak zat däl. Mekdebe goýbermejek bolup, elinden gelenini etdi. Ýogsam men öljek okajakdym, Mekdebiň kethudasy telim gezek öýümize-de geldi. «Şunyň...

Dowamy »

83 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

AÝ AÝDYŇ GIJEDÄKI SÖHBET

Marýa Seleznýowa kiçeňräk bakjada işleýärdi welin, onda bir keseltapdylar-da, başga işe geçmegi maslahat berdiler. «Bu ýaşdan soň indi men nädip başga işe geçeýin? —diýip, ol uly alada galdy. Onuň pensiýa çykmagyna-da bary-ýogy ýyl ýarym wagt galypdy. —Başga bir hünär öwren diýmek dilde aňsat. Hünär öwrenäýmek sagyňdan çepiňe agdarynyp ýataýan ýaly...

Dowamy »

110 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Şöhwet belasy

ŞÖHWET BELASY


Dörtguly hassahanada ýatan ýerinden puşman edip sögünip gün geçirip ýörenine indi iki aýdan bäri wagt boldy. Onuñ agzy burny uçukly ýara bilen düwürtiklerden doludy. Üst-üstesine-de agzynyñ içi hem ýaralardan doludy. Ne suw içip bilýärdi, ne iýip-içip bilýärdi.
Gulýa bilen bolan günlerine nälet okap, geçe...

Dowamy »

301 4
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Näme boldy bize?

NÄME BOLDY BİZE?

Ýurdumyzda günüñ gününe hökman bir pajygaly maşgala wakasy bolup geçýär.
Zorluk-süteme uçraýan aýal-gyzlar çäresiz we goragsyz ýagdaýda. Haýsydyr bir wagşy ärsumak gazaba atlanyp, ýüzlerçe aýal-gyzy ýaralaýar ýa-da öldürýär.
Ýetim kalan neresse çagalaryñ ahy-nalasy asmany tutdy.
Şu gün (25.11.201...

Dowamy »

406 3
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Körlük keseli we koronawirus

KÖRLÜK KESELI WE KORONAWIRUS

Romanyñ başlanyşy şeýle: gyzyl yşyk ýananda säginen awtoulagyñ rulunda oturan sürüjiniñ gözi birdenkä kör bolýar.
Bir tanşy ony göz lukmanyna äkidýär, göz lukmany-da, yzyndan ony getiren tanşy-da kör bolýar. Lukmanyñ ýanynda işleýän kömekçisi-de körlükden nesibini alýar we ş.m... Görşüñiz ýaly, az...

Dowamy »

144 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Göroglydan goşgy

Bibijan, bu köp ýagşy ýigit eken, suw beräýsene! — diýip, Gülendam Bibijanyň yzyndan itekläberdi. Bibijan Görogla garap:

— Haw, goç ýigit, sen bu ýerde kän durma,biziň peşşaplarymyz seni göräýse, zaýa eder — öldürer! Git indi, demir donly, bu ýerden! — diýip, bir söz aýdar gerek, Görogly-da «Alman gitmez demir donly bu ýerden» di...

Dowamy »

132 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Amangeldi Gönübek (1830-1879)

Amangeldi Gönübek

Amangeldi Gönübek 1830-njy ýylda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky köne Gökdepe galasynda eneden bolýar. Ol köp ýyllaryň dowamynda Babarap, Ýaňgala obalarynda, ömrüniň soňky ýyllary bolsa Gökdepe galasynda ýaşapdyr. Ýaşlykdan edermenlikde, ugurtapyjylykda, paýhaslylykda deň-duşlaryndan saýlanyp, hemişe sözünde be...

Dowamy »

138 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Ene Baýramberdiýewa

Ene Baýramberdiýewa


Ene Baýramberdiýewa 1939-njy ýylyň 9-njy fewralynda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Gerkez geňeşliginde eneden bolýar. Onuň sungata sary uzaýan ýollary Magtymguly etrabynyň çagalar öýünden başlanýar. Ol ýaşlykdan aýdym aýtmaga, tans oýnamaga ezber gyz bolup kemala gelýär. Ol ýörite çeper höwesjeň g...

Dowamy »

102 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Alty Garlyýew (1909-1973)

Alty Garlyýew 1909-njy ýylyň 6-njy ýanwarynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Ikinji Babadaýhan obasynda eneden doguldy.
A.Garlyýew Türkmen milli drama teatrynyň döredilen ýyly hasaplanýan 1929-njy ýylda ozalky Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet drama teatrynyň studiýasyny ilkinjileriň hatarynda tamamlaýar. 1931-nji ýylda bolsa häzir Azerba...

Dowamy »

124 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Orazgül Abasowa

Orazgül Abasowa 1941-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda dünýä inýär. O.Abasowa orta mekdebi tamamlap, oba medeniýet öýüniň halk teatrynda işläp başlamagy sahnanyň edim-gylymlaryny ele almagyna itergi berýär. Soňra ol Kaka etrabyndaky medeniýet öýüniň halk teatrynyň çeper ýolbaşçysy bolýar. Ol etrabyň halk teatrynda sahnala...

Dowamy »

127 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

TÜRKMENISTANYŇ AT GAZANAN MEDENIÝET IŞGÄRI HUDAÝBERDI BÄŞIMOW

Men segseniň onuny arka atdym. Şonuň altmyş ýylyny medeniýete hyzmat edipdirin. Nesip bolsa, ol hyzmaty dowam ederis.

Altmyş ýyl az-küjem zat däl. Bir adamyň ömrüne barabar. Şol ýyllaryň dowamynda işleşen, duşuşan döredijilik işgärlerini sanap geçjek bolsaň-da, esli wagt gerek. Olar bilen bolan duşuşyklar, edilen söhbetler, alnan mas...

Dowamy »

83 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago