Käbir gök önümleriň peýdalary. ☕

ÝATKEŞLIK.
Käşir- Ýatlama ukybymyzy artdyrýar. Çünki, käşir beýnimizdäki metabolizmamyzy (alyş-çalyş) güýçlendirýär. Bir zat ýat tutmaly bolsaňyz, bir kiçi tarelkada ýagly käşir salatyny iýiň.

Ananas- Uzyn teksti ýatda saklamak üçin iýilmeli miwedir.

Awakado- Gysga möhletli ýat üçin. Meselem almaly zatlaň sana...

Dowamy »

1323 1
Sorag-jogap, 2 years ago


Sypatynyň pisini aşyryp, şol gepläp otyr, gepläp otyr…

DÖNÜKLIK
Öňünde keçäni dyrmalap oturyşyna, çagalaryna eşitdirmezlik üçin pyşyrdamagyň bäri ýanynda ýetişibildiginden gürleýär: -Bir zada düşün, özüňe sütem edip, ýaşaşamak islemeýän adamyň bilen ölseňem ýaşaşyp bolmaýar. “Çagalaryň hatyrasyna” diýip, özüňe zor salyp ýaşaşmagyň hötdesinden geläýen ýagdaýyňda-da, bü eýýäm ýaşaýyş bolman, tüken...

Dowamy »

954 0
Edebiýat, 2 years ago


O’ HENRI / ÝETMIŞ GÜNE DURÝAN BIR ÝALAN GIJE

Jenap Tawers Çendler ýatylýan otagjygynda agşamky dabaralara geýýän jalbaryny ütükleýärdi. Bir ütügi gaz pejiň üstünde gyzyp durdy, beýleki ütügi bilenem jalbarynyň epinini ýazjak bolýardy, bar güýji bilen ony öňe-yza ýöredýärdi. Biraz salymdan barysy taýýar boldy. Ol epiniň gaýyş köwşünden ýakasy giň açylan ýeňsiz gursakçasyna çenli göni uzap gidi...

Dowamy »

883 0
Edebiýat, 2 years ago


Dury suw hem zäherdir, Çendenaşa geçilse.

Şerabyň ýüze çykyşy şeýledir: Üzüm iň ýakymly miwedir. Üzüm howanyň üýtgemegi we gyş leşgeriniň hüjüm etmegi bilen zaýalanýan eken, gyş hem bahar pasyllarynda üzümi ulanyp bolmaýan eken. Onuň şiresini hemme wagt ulanar ýaly üzümiň suwuny alypdyrlar. Şeýlelikde, üzümiň suwuny alyp, bir gapda goýupdyrlar. Jemşit her gün gelip, ony görer eken. Ilki üz...

Dowamy »

957 0
Edebiýat, 2 years ago


Dilegçiniñ şapbady

Baýyñ biri ýeñsesi gelşikli adamlaryñ ýeñsesine urmagy gowy görýän eken. Bir gün ol bazarda aýlanyp ýörkä, ýeñsesi owadan bir adama gözi düşüpdir, ýöne ol gören adamy daýaw bolansoñ, baryp urmaga-da çekinipdir. Şonuñ üçin ol geçip barýan bir dilegçä:
- Şu adamyñ ýeñsesine bir şapbat ursañ sana bir altyn berjek - diýýär.
Elbetde, gedaý...

Dowamy »

1316 2
Edebiýat, 2 years ago


KÄL IÇINDÄKI KÖLDE...

(Taras Şewçenkonyñ nakgaşçylyk we grafika eserlerinden: "Katerina", 1842 ý. Kendir, ýagly reñk.)

Käl içindäki kölde
Gygyrýarlar çal gazlar.
Dul heleý hakda oba
Ýaýrady geñsi sözler:
Göýä onuñ öýüne
Zaporožly gelenmiş.
Şeýdip myş-myş gürrüñler
Bütin oba dolanmyş.
Bu ikisi bir jaý...

Dowamy »

874 0
Edebiýat, 2 years ago


SÖÝGI HATY /hekaýa

Şo-ol geçip dur, geçip dur... Ýagyşly-ýagmyrly günlerem, şatlykly-ahmyrly günlerem... şo-ol geçip du-ur, geçip du-ur... Asla geçmejek zat ýok ekeni, gün sypdyrman ýaşap ýörseň.
Indi näçe wagtdyr derdimi içime sygdyryp bilmän ýörün. Ýarylaýmagam aňsat däl, juda tejribäň ýetik bolaýmasa. Bileje kino gideniň bilenem, teatra gideniň bilenem işiň...

Dowamy »

1024 1
Edebiýat, 2 years ago


Bagt nirde?...(durmusy hekaya)

Toy nahili gowy. Onda-da BAGT TOYY. Omrun in gowy pursady. Bagtly gun.hawa bagtyn acylan uni. yone Azadyn yyuzunde bu hili ayratynlyklary gorup bolanokdy. Ol dine oylanyp,pikire cumup otyrdy. Cunki ol bagtyny basga gyzda gorupdi… Ejesi muna garsy cykypdy .Azat nace dusundirjek bolsada netije bermeyar… Sebabi ejesi ozuni alyp berjek gyzyna seyle g...

Dowamy »

1022 6
Edebiýat, 2 years ago


Hum (syrly waka degişli)

Kamar entek daşary ýagtylmanka oýandy. Ýok, ol namaz okanokdy, ol asla Hudaýa-da kän bir ynanyp baranokdy. Kamaryň ir turmagynyň başga bir sebäbi bardy. Daşarda maý aýy höküm sürýärdi, baglarda guşlar saýraýardy, adamler entek örmändi. Köçelerde diňe itler topar topar bolyp ygyp ýördüler, adam-gara görünenokdy. Kamar ilki bilen öz ýatýan jaýyndan k...

Dowamy »

902 1
Edebiýat, 2 years ago


🤔??

Men başga brawzerden şul nikim bilen girjek bolýan ýöne girenok nämedenkä?

Dowamy »

810 6
Sorag-jogap, 2 years ago


Giç ýagşy

Uly mesele çozüjiler mende bir sorag bar şörde näçe sanak zetpro bar näçe sanak graýwolf bar näçe sanak trustORG bar?
We ýene bir sorag ýüze çykdyda menem şolaryň birine meňzedersiňiz onsaň şularyň haýsysy men?
Wah ýene bir sorag ýaňky tema näme üçin pozuldy ýa şol dogry bolany üçin pozuldymy?
Men dawalara goşulamogam welin

Dowamy »

762 26
Sorag-jogap, 2 years ago


Kömek gerek

Bir dost oglan waýfaýnyň kodyny unudypdyr ýadyna düşenok şony nädip bilip bolar.🤠

Dowamy »

740 11
Sorag-jogap, 2 years ago


🤔???

Men birzada düşünmedimlaý?

Dowamy »

727 13
Sorag-jogap, 2 years ago


Men nä sizden kemmi? 😀

https://funtriviaquiz.com/tr/f20/quiz/46123437

Dowamy »

710 16
Sorag-jogap, 2 years ago


🍵🥞

Öňüräk türkmenler täze ,,ÇAPAR" atly kino çykarýa diýdiler. Çykanokmyka haçan çykýaka ol kino

Dowamy »

739 14
Sorag-jogap, 2 years ago


Aýteniň äri

Nesin Eziz-türk ýazyjysy

Medisina fakultetini gutaranymdan birnäçe hepde geçenden soň,tanyşlarymyň biriniň oturylyşygynda, men Aýten atly gyz bilen tanyşdym. Onuň garaýyşlary şol bada meniň ünsümi özüne çekdi. Menem oňa ýaradym öýdýän. Biziň tanyşlygymyz, göýä bir bäsleşikli oýun ýalydy. Ýöne soňra biziň duşuşyklarymyz dowam edip, ik...

Dowamy »

785 3
Edebiýat, 2 years ago


Kemsidilmek,göwne degilmek hakynda ... tymsal.

[Betinden
Chary
18.06.2019 / 03:33:09
Garranyňa gynanma,boş geçiren wagtyňa gynan !]

Bir gezek alym adam okuwçysy bilen gumak ýoldan ýöräp gelýärkä olaryň öňünden örän gamgyn halda gelýän bir adam çykypdyr. Alym adam ol adamyň örän gamgyn halda ýegşerip gelýäni üçün ondan:
—Beýle gamgyn görünýäňiz,näme bol...

Dowamy »

752 2
Sorag-jogap, 2 years ago


🙄 Kömek gerek 🍵

Cem Belewi "Bundan sonra" diyen aydymy bilyan bar bolsa sozlerini yazyp berayinda onunden sag bolun!

Dowamy »

651 2
Sorag-jogap, 2 years ago


Ne peýda

Gerek zadyň tapylmasa özüňde,
Haýry ýokdur saňa ilden ne peýda.
Manysy bolmasa diýýän sözüňde,
On garyş hem bolsa dilden ne peýda.

Ser etseň dünýäniň göti-başyna,
Gymmaty ýok bir sagatlyk hoşuna,
Näçesi ynjydyp döwre-daşyna,
Biderek kal bilen kyldan ne peýda.

Özüňden öngüniň bo...

Dowamy »

612 2
Edebiýat, 2 years ago


Iki gözel

Köňül berdim iki gözel dildara,
Bilmenem men haýsa ýürek bereýin.
Juwanlykda ýolum düşdi gülzara,
Haýsysynyň gunçasyndan tireýin.

Birisiniň alma-nary ýetipdir,
Ol biriniň zülpi bilden ötüpdir,
Bu gülzara iki gunça bitipdir,
Men bilmenem haýsa elim sereýin.

Inçe billi ýaryň gözi...

Dowamy »

561 3
Edebiýat, 2 years ago


Tagy (sorag-jogap)

Taganberdi Purmand(Tagy) şahyryň ,,şordan tapyldy" kitabyndan.

,,Gökje Ýolma şahyrdan eden soraglarym we onuň beren jogaplary"

Sorag
Bizden salam bolsun gökje şahyra,
Munapykdan beter kapyr kim bolar?
Dessan baglan aşyk Zöhre-Tahyra,
Mollanepes tekin şahyr kim bolar?

Jogap

Dowamy »

615 0
Edebiýat, 2 years ago


🥞🍵

Essalamualeýkum oňatmy jan saglyklaryňyz

Dowamy »

750 5
Sorag-jogap, 2 years ago


🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

Essalowmaleýkum oňatmy ýagdaýlaryňyz.

Dowamy »

665 5
Sorag-jogap, 2 years ago


🤔🤔

Salam oňatmy ýagdaýlaryňyz
Dostluk.ru sizdede işlänokmy?

Dowamy »

831 14
Sorag-jogap, 2 years ago


👀

Talyplar.com yň wiruslary

Dowamy »

740 5
Sorag-jogap, 2 years ago