.

.

Dowamy »

147 4
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Yashalym agzaň temasy. Pozulýanlygy sebäpli açyldy.

"Erkek sözüniň manysy näme üçin erkek diýildi" temasyna jogap
Düýn Mr. Writer agzamyz erkeklik hakynda birnäçe zatlary ýazypdyr, okanlaryma haýran galyp jogap bermek borjum hasaplaýan.
1. Erkek sözi edil bir erk sözünden gelenok, köne türki dillerinde "er" bolmak, doly we bütin bolmak, ýetişmek sözlerinden emele gelip "ek" at we sypat...

Dowamy »

249 6
Sorag-jogap, 1 month ago


......

alem.su saýda näme boldaý diňe mende gireňokmy ýa sizdede girnokmy

Dowamy »

156 7
Sorag-jogap, 1 month ago


Bäh....

Wagt gaty çalt geçýäräý ýaňy ýalak okuwa baranymyz. Eýýäm 10 ýyl bolaýypdyr gutaranymyz. Bir gyz klasdaşym jaň etýä buýyl 10 ýyllyk nätýäňiz taýynlyk görýäňizmi diýýärä. Menem durahow intek irä deýsem üsdümden gülýen bolýara.

Maňa gowja goşgy gerekdi 10 ýyllyk hakda. Serpaýyňyz bar kyn görmeseňiz.

shagulyyewtiko@gmai...

Dowamy »

268 5
Sorag-jogap, 1 month ago


Walentina güni

Rowaýata görä, Walentina Gadymy Rim imperiýasynda ýaşap geçen , takyk ylymlar bilen gyzyklanan, lukman , ruhany bolupdyr

Onun ýaşan döwüri KlawdiýII hökümdarlyk eden döwrüne gabat gelipdir. Ol goşuna gaty jogapkärçilik bn garap, legionerlere öýlenmegi gadagan edipdir. Sebäbi öýlenensoňlar maşgala aladalary esgerleriň ünsüni sowýamyşy...

Dowamy »

226 4
Edebiýat, 2 months ago


Ýüzlenme!!!

(Hemmäňe degişlidäl)Wah alasamsyk çagajyk guş kelle agzajyklar. Indi çöle güljagaşlak çykar. Şotaýyk baryňda biri biriňe yashasym diýiň Yylgyn sögüsüň söýüşiň urşuň gyrlyşyň bäri köpçülik üşüliýän ýer. Köpçülükde jöwjöw etýänlere näme diýilýäni özüňiz bilýäňiz. Hakyky erkek oglan köpçülükde urşup sögüşmez ýekelige alyp gider. Ýöne ýüzüňize almaýan...

Dowamy »

219 7
Sorag-jogap, 2 months ago


Menem bolgusyz tema açyp göreýin😂😂 #talypçy

Saýsy temanyň adyny okasaň #talypçy diýip dur näme saýdyň adyny üýtgetjek bolýaňyzmy.
Baryň ýaryşda ýeňiji bolmarsyňyza😁
Yzy tesbirde

Dowamy »

276 16
Sorag-jogap, 3 months ago


Bäh..

Narmanly adam şekilde otyrmak kynda hökman sögünmeli. Olar ýalak urşasyňyz gelse çöle çykda çägede urşuň. Bärde erkeksyrap boş lakgyllaşyp ýörmän. Biderek köpçülükde sögüşüp öz abraýyňyz gaçyrýaňyz. Utanyň birazajygam bolsa.


Bul temany aýyrjak şoň.

Dowamy »

247 5
Sorag-jogap, 3 months ago


Söýgi pikirim.

Söýgi haçan başlaýa:
- haçan durmuş gurup bile ýaşaşan wagtyň biribiriňi sylap hormat goýsaň ana söýgi.
- Tutuş maşgalaň bilen üýşüp oturmak ana söýgi.
- Akja ýürekli eýjejik mähirlije çagajyk dünýä iner şonda şeýlebir duýgy dörär ana söýgi.
- Ene ataňa hormat goýmak dost ýarlarňy tanamak ana söýgi.
Meň pikirimçe...

Dowamy »

232 7
Edebiýat, 3 months ago