@Black wolf doglan güniň bilen!!!

@Black wolfyn doglan guni.

Ynha, bu gun parasatly, akylly hem dana atadan mertlik alyp, mahirli eneden mahir alyp dunya inen in gowy ynsanlan biri MYRAT jigimin (Black wolfyn)doglan guni.Jigim sen doglan gunini gutlayan Allajan janyn sag, bashyn dik, omrun uzak , guler yuzin hic hacan solmasyn! Yureginde beslan ahli yagshy arzuwlan h...

Dowamy »

823 3
Täzelikler, 2 years ago


Mitoloji Kahramanları: Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı

Dede Korkut Kitabı’nın kahramanlarından Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı'nın öyküsü...
07 Eki Paz, 2019

Sözlü gelenek içinde oluşmuş Dede Korkut destanları, Oğuzların edebî zevkini ve sanat gerçekliklerini ortaya koyar.

Dede Korkut Kitabı’nın kahramanlarından Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı, hakanın tek erkek oğlu genç O...

Dowamy »

719 6
Edebiýat, 2 years ago


Manysyz blog: Ýaş Stalin

Ýaş Ýusup Polat

Dowamy »

907 27
Bilim, 2 years ago


AFK kubogy: Altyn Asyr we Köpetdagyň garşydaşlary mälim

AFK kubogynyň hem bijeleri çekildi. Oňa görä ýurdymyzyň Altyn Asyr komandasy E toparda Özbegistanyň Nasaf (Eger Nasaf topary Aziýa çempionlar ligasyna çykyp bilse, Özbegistanyň Sogdiýana topary onuň ornuna gatnaşar), Täjigistanyň CSKA we Gyrgyzystanyň Neftçi toparlary bilen bäsleşer.

E Topary
Nasaf (Ýa-da Sogdiýona)
Alt...

Dowamy »

607 6
Sport, 2 years ago


AÇL gündogar sebiti toparlary

F, G, H, I, J toparlary

Dowamy »

569 4
Sport, 2 years ago


Ahal toparynyň AÇL-däki garşydaşlary belli boldy

Ýakyn wagtlarda Malaýziýanyň paýtagty Kuala Lumpur şäherinde Aziýa Çempionlar Ligasynyň toparlaryna bije çekilşigi boldy. Onda ýurdumyzyň Ahal fc toparynyň garşydaşlary mälim boldy. Ýaryşda toparymyza üstünlik arzuw edýäris!!!

Dowamy »

589 6
Sport, 2 years ago


Haýyş!

Salam dostlar. Jelaleddin ahunyn Muhammet pygamberin a.s yasan ömri hakda aydan wagzlaryny nirden tapyp bolarka. Bir dost oglan soraýar.

Dowamy »

623 5
Sorag-jogap, 2 years ago


Illuziýa

Eger şu suratdaky kese iki gyzyl çyzykda egim görseňiz...

Dowamy »

976 27
Bilim, 2 years ago


Bügün 11-di name bolarka diysem...

Voy blyaaa

Dowamy »

956 14
Bilim, 2 years ago


Geljekde

Geljekde
(postapokaliptik hekaýa)
23-nji asyryň haýsydyr bir ýyly.
Musulmanlaryň we hristianlaryň ýer ýüzünden ýok bolup gidenlerine ýüz ýyldan gowrak wagt geçipdi. Dünýäde ateizm hökümrandy, dinler ýok bolup gidipdi.
Şol geljek zamanlaryň adaty bir güni ýagyş ýagyp durdy. Adamlar zombi ýaly biri biriniň etini i...

Dowamy »

1040 40
Edebiýat, 2 years ago


Täze ýylyňyz bilen!!!

*
***
**T**
***ä***
****z****
*****e*****
****2022*****
****yylyñyz****
***gutly bolsun***
2021/|\ 2022
Size täze 2022-nji yylda bagtdan payly söygüden serpayly owadan päk durmush,jan saglyk,agzybirlik, mashgal...

Dowamy »

604 3
Täzelikler, 2 years ago


Dr Ali Nesin ,,Kim ýer güniň daşyndan aýlanýar diýýän bolsa ýalňyşýar"

Meşhur türk ýazyjysy Eziz Nesiniň ogly matematik professor Ali Nesin Bloomberg TV ýutub kanalynda geçirlen gepleşikde planetalaryň güniň daşyndan aýlanmaýandygyny tersine ähli asman jisimleri ýeriň daşyndan aýlanýandygny aýtdy...

Dowamy »

817 10
Bilim, 2 years ago


Tekiz ýerde sagat guşaklyklary

Sagat guşaklyklary

Dowamy »

674 0
Bilim, 2 years ago


Tekiz yerin subudy

ASHAKDAKY BLOGA TEKIZ YER KARTASYNDAN JOGAP

Dowamy »

827 13
Bilim, 2 years ago


Näçeräk bildik?

Salam dostlar mundan 11 aý ozal ,,The economist: the world in 2021 analizi." atly blog açypdym. Onda The economist žurnalynyň 2021-nji ýyl üçin taýýarlanan sahabyny analiz edipdim. Indi bolsa çaklamalarymyň näçeräk dogry gelendigni anyklaly.
1. Wirus durmuşymuzdan gitmedi.
2. Henizem maska dakynýas (biraz azalan bolsada)
3. Wak...

Dowamy »

884 13
Täzelikler, 2 years ago


Gutarmaýan 11 söwdasy (Suratlar) #2

#2

Dowamy »

878 6
Täzelikler, 2 years ago


Gutarmaýan 11 söwdasy (Suratlar)

Suratlar

Dowamy »

774 0
Täzelikler, 2 years ago


Ahmedik yazgyt bar eken!!! ;)))

SHU GUN KABIR YALNYSHLYKLAR SEBAPLI YEWROPA CEMPIONLAR LIGASY BIJELERI IKI GEZEK CHEKILDI. LILL BILEN CHELSI IKI BIJEDEDE DUSHDI. DIYMEK LILL KOMANDASYNA CHELSI BILEN OYNAMAK YAZYLYPDYR.
Makala birini kemsitmek ucindal degiship gulishmek ucin yazyldy...

Dowamy »

744 4
Sport, 2 years ago


Kömelek teoriýasy

Blogy siz islenen.ru sýtyndan tapyp okap bilersiňiz.

Dowamy »

778 16
Bilim, 2 years ago


Kowus (Keman) (Streles)

Inde Akrap ýyldyzynyň döwri tamamlanyp meniň döwrüm Kowus (Keman) ýyldyzynyň döwri ýetip gelýär. Kowuslar barada ählisi şu blogda.
Kowus (Keman)
23 noýabr - 21 dekabr
Ugurly güni: Penşenbe.
Planetasy: Ýupiter.
Ugurly sanlary: 3, 12, 582, 943.
Daşy: Topaz, ametist.
Reňk: goýy mawy, melewşe.
Gül...

Dowamy »

748 2
Bilim, 2 years ago


Khanturefobiýa

Bellik: Özbek repperi M1nor L1ghtdreamyň ,,Minorofobiýa" repiniň biraz özgerdilen terjimesi.
Khanturefobiýa

Ýene ýagyş ýagdy
Obamda ,,London" şemely
Basylyp mysaly.
Ýazgydyň şertine göwnedi.
Boldy.
Ýazgydyň şerti ýaşaýyş üçin
Göreş.
Haçana çenli dowa...

Dowamy »

729 8
Edebiýat, 2 years ago


The Wandering Earth (Sergezdan planeta) filmi Reýimbaý Sabirowyň Dünýäniň syry powestiniň logiki dowamymy?

Hytaýlylaryň The Wandering Earth (Sergezdan planeta) filmi Reýimbaý Sabirowyň Dünýäniň syry powestiniň logiki dowamymy?

Üns beriň!!! Mowzukda spoýler bar egerde siz spoýleri halamasaňyz blogyň adyndaky filmi we eseri okamagy maslahat berýäs.

Men ylmy fantastika žanryny gowy görýärin. Ol žanrda ýazlan kitaplary...

Dowamy »

739 14
Edebiýat, 2 years ago


Utopiýa

Şu ýurda gidip görsem diýýän.... ?!

Dowamy »

1005 26
Sorag-jogap, 2 years ago


Hökümedenler filmi

Filmi görmegi maslahat berýän.

Dowamy »

743 15
Edebiýat, 2 years ago


Alymlar gan, der, gözýaş we mars topargyny garyp beton ýasajakmyş.

Giňişleýin ,,Sputnik" saýtynda.

Dowamy »

1041 42
Bilim, 2 years ago