Manysyz blog: Ýaş Stalin

Ýaş Ýusup Polat

Dowamy »

350 29
Bilim, 6 days ago


AFK kubogy: Altyn Asyr we Köpetdagyň garşydaşlary mälim

AFK kubogynyň hem bijeleri çekildi. Oňa görä ýurdymyzyň Altyn Asyr komandasy E toparda Özbegistanyň Nasaf (Eger Nasaf topary Aziýa çempionlar ligasyna çykyp bilse, Özbegistanyň Sogdiýana topary onuň ornuna gatnaşar), Täjigistanyň CSKA we Gyrgyzystanyň Neftçi toparlary bilen bäsleşer.

E Topary
Nasaf (Ýa-da Sogdiýona)
Alt...

Dowamy »

118 6
Sport, 1 week ago


AÇL gündogar sebiti toparlary

F, G, H, I, J toparlary

Dowamy »

88 4
Sport, 1 week ago


Ahal toparynyň AÇL-däki garşydaşlary belli boldy

Ýakyn wagtlarda Malaýziýanyň paýtagty Kuala Lumpur şäherinde Aziýa Çempionlar Ligasynyň toparlaryna bije çekilşigi boldy. Onda ýurdumyzyň Ahal fc toparynyň garşydaşlary mälim boldy. Ýaryşda toparymyza üstünlik arzuw edýäris!!!

Dowamy »

103 6
Sport, 1 week ago


Haýyş!

Salam dostlar. Jelaleddin ahunyn Muhammet pygamberin a.s yasan ömri hakda aydan wagzlaryny nirden tapyp bolarka. Bir dost oglan soraýar.

Dowamy »

149 5
Sorag-jogap, 1 week ago


Illuziýa

Eger şu suratdaky kese iki gyzyl çyzykda egim görseňiz...

Dowamy »

420 31
Bilim, 2 weeks ago


Bügün 11-di name bolarka diysem...

Voy blyaaa

Dowamy »

408 17
Bilim, 2 weeks ago


Geljekde

Geljekde
(postapokaliptik hekaýa)
23-nji asyryň haýsydyr bir ýyly.
Musulmanlaryň we hristianlaryň ýer ýüzünden ýok bolup gidenlerine ýüz ýyldan gowrak wagt geçipdi. Dünýäde ateizm hökümrandy, dinler ýok bolup gidipdi.
Şol geljek zamanlaryň adaty bir güni ýagyş ýagyp durdy. Adamlar zombi ýaly biri biriniň etini i...

Dowamy »

482 46
Edebiýat, 2 weeks ago


Täze ýylyňyz bilen!!!

*
***
**T**
***ä***
****z****
*****e*****
****2022*****
****yylyñyz****
***gutly bolsun***
2021/|\ 2022
Size täze 2022-nji yylda bagtdan payly söygüden serpayly owadan päk durmush,jan saglyk,agzybirlik, mashgal...

Dowamy »

168 4
Täzelikler, 3 weeks ago


Dr Ali Nesin ,,Kim ýer güniň daşyndan aýlanýar diýýän bolsa ýalňyşýar"

Meşhur türk ýazyjysy Eziz Nesiniň ogly matematik professor Ali Nesin Bloomberg TV ýutub kanalynda geçirlen gepleşikde planetalaryň güniň daşyndan aýlanmaýandygyny tersine ähli asman jisimleri ýeriň daşyndan aýlanýandygny aýtdy...

Dowamy »

317 37
Bilim, 4 weeks ago


Tekiz ýerde sagat guşaklyklary

Sagat guşaklyklary

Dowamy »

160 0
Bilim, 4 weeks ago


Tekiz yerin subudy

ASHAKDAKY BLOGA TEKIZ YER KARTASYNDAN JOGAP

Dowamy »

310 14
Bilim, 4 weeks ago


Näçeräk bildik?

Salam dostlar mundan 11 aý ozal ,,The economist: the world in 2021 analizi." atly blog açypdym. Onda The economist žurnalynyň 2021-nji ýyl üçin taýýarlanan sahabyny analiz edipdim. Indi bolsa çaklamalarymyň näçeräk dogry gelendigni anyklaly.
1. Wirus durmuşymuzdan gitmedi.
2. Henizem maska dakynýas (biraz azalan bolsada)
3. Wak...

Dowamy »

429 17
Täzelikler, 1 month ago


Gutarmaýan 11 söwdasy (Suratlar) #2

#2

Dowamy »

387 8
Täzelikler, 1 month ago


Gutarmaýan 11 söwdasy (Suratlar)

Suratlar

Dowamy »

242 0
Täzelikler, 1 month ago


Ahmedik yazgyt bar eken!!! ;)))

SHU GUN KABIR YALNYSHLYKLAR SEBAPLI YEWROPA CEMPIONLAR LIGASY BIJELERI IKI GEZEK CHEKILDI. LILL BILEN CHELSI IKI BIJEDEDE DUSHDI. DIYMEK LILL KOMANDASYNA CHELSI BILEN OYNAMAK YAZYLYPDYR.
Makala birini kemsitmek ucindal degiship gulishmek ucin yazyldy...

Dowamy »

239 4
Sport, 1 month ago


Kömelek teoriýasy

Blogy siz islenen.ru sýtyndan tapyp okap bilersiňiz.

Dowamy »

272 16
Bilim, 2 months ago


Kowus (Keman) (Streles)

Inde Akrap ýyldyzynyň döwri tamamlanyp meniň döwrüm Kowus (Keman) ýyldyzynyň döwri ýetip gelýär. Kowuslar barada ählisi şu blogda.
Kowus (Keman)
23 noýabr - 21 dekabr
Ugurly güni: Penşenbe.
Planetasy: Ýupiter.
Ugurly sanlary: 3, 12, 582, 943.
Daşy: Topaz, ametist.
Reňk: goýy mawy, melewşe.
Gül...

Dowamy »

214 2
Bilim, 2 months ago


Khanturefobiýa

Bellik: Özbek repperi M1nor L1ghtdreamyň ,,Minorofobiýa" repiniň biraz özgerdilen terjimesi.
Khanturefobiýa

Ýene ýagyş ýagdy
Obamda ,,London" şemely
Basylyp mysaly.
Ýazgydyň şertine göwnedi.
Boldy.
Ýazgydyň şerti ýaşaýyş üçin
Göreş.
Haçana çenli dowa...

Dowamy »

277 9
Edebiýat, 2 months ago


The Wandering Earth (Sergezdan planeta) filmi Reýimbaý Sabirowyň Dünýäniň syry powestiniň logiki dowamymy?

Hytaýlylaryň The Wandering Earth (Sergezdan planeta) filmi Reýimbaý Sabirowyň Dünýäniň syry powestiniň logiki dowamymy?

Üns beriň!!! Mowzukda spoýler bar egerde siz spoýleri halamasaňyz blogyň adyndaky filmi we eseri okamagy maslahat berýäs.

Men ylmy fantastika žanryny gowy görýärin. Ol žanrda ýazlan kitaplary...

Dowamy »

281 14
Edebiýat, 3 months ago


Utopiýa

Şu ýurda gidip görsem diýýän.... ?!

Dowamy »

519 26
Sorag-jogap, 3 months ago


Hökümedenler filmi

Filmi görmegi maslahat berýän.

Dowamy »

291 15
Edebiýat, 4 months ago


Alymlar gan, der, gözýaş we mars topargyny garyp beton ýasajakmyş.

Giňişleýin ,,Sputnik" saýtynda.

Dowamy »

518 42
Bilim, 4 months ago


NASAň ýadyna sputnikler düşende alnan surat

Ine..

Dowamy »

699 83
Täzelikler, 4 months ago


Aýdan togalak ýeri synlamak ýada :))) #2

Bähhh...

Dowamy »

469 29
Täzelikler, 4 months ago