Hepdelik täleýnama

HEPDELIK TÄLEÝNAMA


2021-nji ýylyň 1-7-nji fewraly aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler garaşýar?!

Hamal (guzy 21.03-20.04)

Bu hepdede hamallar gyssanman işläp, güýç-...

Dowamy »

342 13
Täzelikler, 3 weeks ago


Çopanyň köpegi

ÇOPANYŇ KÖPEGİ

Bir garyndaşym gürrüň beripdi. Mal bakyp ýören çopan bolupdyr. Ol çopan gün-güzeranyny goýun bakyp görýär eken. Bu çopanyň çopan iti barmyş. Goýunlary gorap saklaýan ýaňky köpek mallary ir-daňdanlar otlamaga äkidip, agşamlyk hem yzyna alyp gelýär eken. Ýaňky çopan köpegine buýsanyp ony eý görerdi. Ýöne çopanyň göwnüne...

Dowamy »

199 3
Edebiýat, 1 month ago


Signal başga planetadan geldimi?

SIGNAL BAŞGA PLANETADAN GELDIMI?


Başga planetalylar bilen gatnaşyga girişilse Adamzat bähbitli parahatçylyk bolarmyka?
Alymlar bu hakynda juda alada edýärler.
Hawa, ýokardaky soragy ýalňyş okamadyňyz!!!
Dogrudanam başga planetalylaryň ugradan signalyny kabul etmegi başaran Angliýanyň Mançester uniwersit...

Dowamy »

324 9
Tehnologiýa, 1 month ago


Mazardan gelen sesler

MAZARDAN GELEN SESLER

Bir gün bir öýdäki maşgala oda tutaşyp ýanypdyrlar. Maşgalada oglan bilen gyzjagaz ýaşap, olaryňam eje-kakasy şol öýde ýanyp dünýeden ötüpdirler. Dördüsini hem bir ýerde mazarlykda ýan-ýana goýup jaýlapdyrlar. Şol günden soňam gijäniň bir wagty mazarlykda elhenç sesler eşidilip ugrapdyr. Muňa şol töwerekde ýaşaý...

Dowamy »

243 1
Edebiýat, 1 month ago


Suw perisiniň gözleginde

SUW PERISINIŇ GÖZLEGINDE


Jahanyň syrlary

Türkmen  halkynyň  kökleri  müňýyllyklara  uzalyp  gidýän  gadymy  geçmişinde  entege  deňiç  açylmadyk  syrlar  nänälim  bolmagynda  galýar. Olar  arheologiýa  barlaglary, ýazuw  çeşmelerinde  hem  doly  beýan  edilmändir. Muňa  garamazdan  örän  az  sanly  hem  bolsa ...

Dowamy »

198 5
Edebiýat, 1 month ago


Jynlara namaz okatdyran ymam

JYNLARA NAMAZ OKATDYRAN YMAM
Tokadyň (Türkiýede bir şäher - t. b.) heläkçiliginde ýoň bolan gürrüňlerde we hekaýalarda, halk arasynda jynlaryň görünýändigini dile getirýärler.
Bu hekaýa şeýleräk görnüşde beýan edilýär:
Ulyjamyň ymamy, bir gün ertir namazyny okap bolanyndan soň töwür etmek üçin ar...

Dowamy »

216 5
Edebiýat, 1 month ago


Leýli Ökdirowa: Ýyldyza öwrülen zehin

LEÝLI ÖKDIROWA: ÝYLDYZA ÖWRÜLEN ZEHIN
Türkmen estradasynda özboluşly däbe öwrülen “Ýylyň parlak ýyldyzy” atly döredijilik bäsleşigi ýylyň dowamynda halkyň söýgüsini gazanan ýaş estrada aýdymçylarymyzyň zehinlisinden zehinlisini saýlaýar. Tamamlanyp barýan ýylda bu ada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

Dowamy »

238 21
Sorag-jogap, 1 month ago


Ýylyň parlak ýyldyzy Leýli Ökdirowa

ÝYLYŇ PARLAK ÝYLDYZY LEÝLI ÖKDİROWA HAKYNDA
2020-nji ýylyň ''Parlak ýyldyz'' sylagyna mynasyp bolan operaçy, aýdymçymyz Leýli Ökdirowanyň mahmal owazyny eşidip görmedikleriňiz az-azdyr.
Türkmen Owazynda şekilli aýdymlary bilen adygan Leýli 26.02.1990-njy ýylda Aşgabat şäherinde asylly sungatçyl maşgalad...

Dowamy »

279 22
Täzelikler, 1 month ago


Annasoltan Kekilowa

ANNASOLTAN KEKILOWA

Biz talyp ýyllarymyzda, geçen asyryñ altmyşynjy ýyllarynda Annasoltan Kekilowany redaksiýalara baranymyzda käte görerdik. Ol şol döwürde ''Mydam taýýar'' gazetinde işleýärdi. Şol gazetde £urnalist Berdimuhammet Ataýew-de zähmet çekýärdi. Ol Annasoltanyñ gowy şahyrdygyny nygtap, onuñ özüni alyp barşynyñ adaty däl t...

Dowamy »

173 2
Edebiýat, 2 months ago


Terjimeçilik mekdebiniñ halypasy

TERJIMEÇILIK MEKDEBINIÑ HALYPASY


Çary Aşyrow edebiýatyñ hemme £anrynda-da işlän halypa. Ol terjime sungatyna uly goşant goşan şahyr-ýazyjydyr. Geçen asyryñ 50-60-njy ýyllarynda Ç. Aşyrow Türkmen Döwlet neşirýatynyñ baş redaktory hökmünde rus we beýleki halklaryñ nusgawy edebiýatyny terjime edip, halka ýetirmekde uly işler bi...

Dowamy »

113 0
Edebiýat, 2 months ago


Surat

SURAT
Ynha, bir epeýje tomzak,
Eljagazy arkasynda!
Ýalpyldawuk nyşany bar,
Penjeginiñ ýakasynda.
Ýalpyldawuk nyşanynda
Tomzagyñ keşbi çekilgi.
Penjeginiñ ýakasyna
Hut şeýle nyşan dakylgy.
Ol nyşanyñ içinde-de
Tomzajygyñ suraty bar.
Penjegini...

Dowamy »

118 1
Edebiýat, 2 months ago


Eduard Uspenskiden iki goşgy

KIM KIME UKY BERENOK

Dynman depämizde
Güjüjük üýrýär.
Onuñ ''jöw-jöwünden''
Hemmeler irýär.
Daña deñiç uky
Berenok bize.

Güjüjügiñ üstünde
Pişik ýaşaýar:
Çirkin ''mawlaýar'',
Süñk-sañk daşaýar,
Şeýdip uky berenok ol
Güjüge.

Pişigiñ üst...

Dowamy »

100 0
Edebiýat, 2 months ago


Serçe bilen balykçy

SERÇE BILEN BALYKÇY

Balykçy ýer dörüp,
Gurçuk agtarýar.
Ýapdan balyk tutmak,
Hyýaljygy bar.
Ol erkek serçäniñ
Gözüne ildi.
Serçe synlap-synlap,
Haýranlar galdy:
''Meniñki deý munuñam
Maşgalasy uludyr.
Ýaglyja gurçuk daşak,
Ekläp saklamalydyr''.

...

Dowamy »

98 0
Edebiýat, 2 months ago


Afrika syýahat (Wasiliý Ýunker)

AFRIKA SYÝAHAT

Afrikany öwrenmegiñ taryhynda rus syýahatçysy Wasiliý Wasilýewiç Ýunker özüniñ gysga ömründe (1840-1892) Ýokarky Niliñ we läheñ derýalaryñ biri bolan Kongonyñ hanalarynyñ demirgazyk sebitlerini barlamak işinde ilkinjileriñ biri hasap edilýär. Wasiliý Wasilýewiç (Wilgelm) ruslaşan nemes Ýunkeriñ maşgalasynda eneden dogu...

Dowamy »

119 1
Bilim, 2 months ago


Erbetligi Tañry isleýärmi? /3-dowamy/

ERBETLIGI TAÑRY ISLEÝÄRMI? /3-dowamy/


Izmir ýer titremesi jigerlerimizi paralady. Ýitiren adam pidalarymyza rahmet dileýärin. Hemmämize geçdigi bolsun. Ýene bir gezek şaýat bolduk: bizi ýer sarsgynlary däl-de, ýer sarsgynyna çydamsyz binalar öldürýär. Bular ýaly heläkçilikleri Tañra ýöñkemek ýa-da her ýer sarsgynynda bolşy ýa...

Dowamy »

235 0
Bilim, 3 months ago


Erbetligi Tañry isleýärmi? /2-dowamy/

ERBETLIGI TAÑRY ISLEÝÄRMI? /2-dowamy/

Gurakçylyk, gahatçylyk, ýer-titreme, kynçylyklar, dert-aladalar, keseller, bela-beterler ýaly adamyñ güýjüniñ we erk-ygtyýarynyñ çäginden daşarda bolup geçen hadysalaryñ döreýşiniñ düşündirilişi köplenç diýen ýaly adamlary kanagatlandyrmaýar. Tebigy erbetlik problemasy ahlak erbetligi problemasyn...

Dowamy »

234 0
Bilim, 3 months ago


Erbetligi Tañry isleýärmi?

ERBETLIGI TAÑRY ISLEÝÄRMI?

Hemmeler deñgyrañly şertlerde dogulanok.
Ilkibaşdan käbir maşgalalaryñ mümkinçilikleri tapawutly: güzeran çeşmesi we bilim derejesi, ýaşaýan ýeriniñ şertleri, ýaşaýan döwletiniñ üpjün edýän howpsuzlyk we jemgyýetçilik hyzmatlary birmeñzeş däl. Zulumlaryñ, adalatsyzlyklaryñ uruşlaryñ döredýän şerdir e...

Dowamy »

314 2
Bilim, 3 months ago


Ateistler hakynda gyzgynjak hem gyzykly henekler

ATEISTLER HAKYNDA GYZGYNJAK HEM GYZYKLY HENEKLER

Filosofiýadan synag wagtynda soraglaryň jogabyny bilmese-de özüni juda dogumly alyp barýan talyp ýigide gahary gelen mugallym oňa käýinip başlaýar:
ㅡ Ýagşy ýigit siziň bilim çölüňizde ýekeje-de bagy-bossanlyk (oazis) ýok...
ㅡ Näme üçin, h...

Dowamy »

508 2
Edebiýat, 4 months ago


Ömürzaýa ýyldyzym

ÖMÜRZAÝA ÝYLDYZYM

Men ýola düşýärin, gidemok ýalňyz,
Meniň bilen asyr barýar ädimläp.
Küküreginde syrlar gizlän topragym,
Gyzykly gür berýär pikirlerin jemläp.

Meýmiredip bu gyzykly gürrüňler,
Ýaş juwan kalbymy gurşap alsa-da,
Ýok, hiç wagt dönmen uzak ýollardan,
Saçlam ag...

Dowamy »

242 1
Edebiýat, 4 months ago


Iñ ýakyn dostuma

IÑ ÝAKYN DOSTUMA


Bu gije nämüçin ýatyp bilemok,
Oýlanyp geçirýän uzak gijäni.
Syrly garaýşyňam maňa düşnüksiz,
Ýa galdyran bolaýmaýyn bijämi?

Daş çykýaryn haraý isläp asmandan,
Şemal alyp gidýär gursakdan gamy.
Eşidilýär gulagyma ýeriň üstünden,
Uzakda ýaňlanýan dost...

Dowamy »

340 0
Edebiýat, 4 months ago


Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Yslam näme üçin aýaly urmaklygy emr edýär?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: YSLAM NÄME ÜÇIN AÝALY URMAKLYGY EMR EDÝÄR?


ㅡ Yslam aýalyny urmaklygy emr edýär?!
Ateistleriñ problemmasy şundan ybarat: Yslam güli ysgañ diýse, Ateistler şeý diýýär: ''Yslam, güli goparyp, rehimsiz ysgap bir tarapa zyñmagy emr edýär!''. Her bir zatda gerek ýerinde berklik, sertlik...

Dowamy »

657 6
Edebiýat, 5 months ago


Musulmanlary unutmañ!

MUSULMANLARY UNUTMAÑ!

Kesgitleme: Antikapitalist rewolýusioner musulmanlar akymynyñ wekili Mehmet Lütfi Özdemir 2013-nji ýylda “Ryza şähri” romanyny çap etdirdi. Romanda Stambulda taksiçilik eden Aly bankdan alan kreditini töläp bilmänsoñ, barja baýlygy bolan öýüni elinden aldyrýar we netijede öz janyna kast edýär. Soñra gözlerini aç...

Dowamy »

463 1
Bilim, 5 months ago


Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Allatagalanyñ bardygy subut edildimi

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: ALLATAGALANYÑ BARDYGY SUBUT EDILDIMI?


Ateistleriñ esasy berýän soraglarynyñ biri hem şu bolsa gerek!
Dogrudanam Allatagalanyñ bardygy subut edilenmi?
Başdan aýdyp başlasak Allatagalanyñ barlygyny subut etmek añsatdyr.
Ýagny ateistleriñ aýdyşlary ýaly Akyly, ýada bulgur...

Dowamy »

618 5
Bilim, 5 months ago


Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: näme üçin ogurlyk haram, ýöne söweşde talap almak halal?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: NÄME ÜÇIN OGURLYK HARAM, ÝÖNE SÖWEŞDE TALAP ALMAK HALAL?

Bu soraga jogap bermek üçin Kurany Kerimden bir aýat getirmekçi: Ogurlyk eden erkek we zenanyñ eden (ogurlyk) işlerine garşylykly bir jeza, Allahdan gelen ybrat hökmünde ellerini kesiñ. Allah güýçlidir, hikmetiñ eýesidir. Hökümiñizdäki gyrna...

Dowamy »

389 0
Bilim, 5 months ago


Biwepa +18

BIWEPA

Boş öýe pişik basyşyny edip giren orta ýaşlaryndaky zenan bilen bir erkek ýuwaşlyk bilen gapyny ýapdylar.
Gurdylar...
Soñra bular hemişekileri ýaly aşhana girip nahar bişirindiler. Holadilnik sowadyjysyndan çykarylan ''Jülge'' aragyny hem stol başyna aldylar.
Iýdiler, içdiler serhoş boldylar...
Soñ...

Dowamy »

1023 4
Edebiýat, 5 months ago