"Sensiz"

Sensiz ähli zada öwrenişýärin,
Köçämizden aglap geçse şemalam.
Sensiz ähli zada öwrenişýärin,
Känbir gussa çekmeýärin şumalam.

Sensiz ähli zada öwrenişýärin,
Öňküsi deý Aýly, ýyldyzly asman.
Ýyllar şemal bolup geçende aglap,
Köne ýaralaryň bitmegi ahmal.

Ýogsam bir zadymy ýitir...

Dowamy »

415 0
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 1 year ago

N. N. Gonçarowa hat...

''Şu gün sizi ilkinji gezek görenime göni bir ýyl boldy. Şol gün... meniň durmuşymda
Näçe pikir etdigimsaýyn şonça-da meniň senden aýra ýaşap bilmejekdigime göz ýetirýärin. Men seni söýmek üçin we seň ýadyňa düşmek üçin ýaradylypdyryn. Men ondan başga aladamyň barsy azaşmakdyr we akylsyzlykdyr. Senden her näçe uzakda bolsam-da, lezzetini dad...

Dowamy »

477 2
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

"Uzaga hat"

Ýyllarmy, ýollarmy, aýralyklarmy,
Aýra edip taşlan, agladyp taşlan,
Ýa-da ýeňilmedik ýeňişlermika,
Ýaňy duşamyzda ýadyrgap başlan.

Bary ykbal bolup siňýär täleýe,
Takdyrlar sürüsin galňadyp gelýäs.
Ýene keç ykbala ýadyrgap aglan,
Bendäni özümiz diňdirjek bolýas.

Tenhalyk kalbyň...

Dowamy »

353 0
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 1 year ago

Geljekde

Geljekde
(postapokaliptik hekaýa)
23-nji asyryň haýsydyr bir ýyly.
Musulmanlaryň we hristianlaryň ýer ýüzünden ýok bolup gidenlerine ýüz ýyldan gowrak wagt geçipdi. Dünýäde ateizm hökümrandy, dinler ýok bolup gidipdi.
Şol geljek zamanlaryň adaty bir güni ýagyş ýagyp durdy. Adamlar zombi ýaly biri biriniň etini i...

Dowamy »

829 40
Edebiýat, Khanture tarapyndan 1 year ago

Dowzahdaky gürp-bassy

—Eý Mälik, bar gitde öz hudaýyňa aýt, goý ol bizi öldürsin. Beýle ýaşanyňdan öleniň gowy.

Bu sözleri ýaş professor aýtdy. Mälik diýilýän bolsa, ägirt adam sypat bir jandardy. Ol jandaryň akyl huşy bardy, ol gepe söze düşünýärdi. Bar zat oň ýüzünde ýazylgy durdy.

—Siz bu ýerde baky galmaly bolarsyňyz, —Mälik gürzüsine s...

Dowamy »

588 3
Edebiýat, Adalat19 tarapyndan 1 year ago

Pikiriňi durulaýan setirler...

Žur­na­list di­ňe bir öz pi­ki­ri­ni aý­dyň dü­şün­di­rip bil­mek bi­len çäk­len­män, tä­ze pi­ki­riň eýe­si bol­ma­gy hem ba­şar­ma­ly­dyr.

Ar­tem NIO.

* * *

Žur­na­lis­ti­ka! Sen güýç! Çün­ki tä­ze dün­ýä­niň ga­py­sy­ny hut sen aç­ýar­syň.

N.PAW­LEN­KO.

* * *

Dowamy »

451 1
Edebiýat, Men_ve_Sen tarapyndan 1 year ago

"Sen hemişe gara meniň ýoluma!"

Men kän ýerde ýüregiňi duýaryn,
Men bar zatda düşünerin halyňa.
Ömrümi yşkyna girew goýanym,
Duýgularym alyp barar ýanyňa,
Sen hemişe gara meniň ýoluma!

Asman tüme dönse, ýyldyzlar öçüp,
Baglara gyş gonsa, guşlary uçup,
Ynan, geler diýip, bar zatdan geçip,
Şol ynamyň alyp barar ýanyňa,...

Dowamy »

399 0
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 1 year ago

Pul

Awtoulagdan ýolagčylar gezek-gezegine düšýärdiler
Birden:
Eje, seret, ol oglan pulyny gačyraýdy-diýen ses ešidildi. Ýolagčylaryň käbirleri ses gelen tarapa seretdiler. 30 ýašlaryndaky zenan masgala 5 manady elinde saklap duran 6-7 ýašly oglunyň ýůzúne seretdi. Ol "Goý sesiňi" diýen äheňde düšündirdi-de, oglunyň ýeňinden čekip ýanyna s...

Dowamy »

736 12
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 1 year ago

Рygamberimiz hаkda dogrudуr öýdülýän 10 ýalñyşуñ bäşinjisi

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ BÄŞINJISI

Вäşinjisi - Рygamberimiziñ (s.а.w) Mеdinede уslam döwlеtini gurаndygy barаdaky рikir...
Pygаmberimiz (s.a.w) уslam döwlеti beýlеde dursun, hiç hili döwlеt ýа häkimiýеt gurmаdy. Кurany-Кerimde döwlеt sözi ikijе ýеrde gеçýär, ikisi-dе ýаramaz mаnyda. Нäkimiýet sözi-hä аs...

Dowamy »

338 0
Edebiýat, TrustORG tarapyndan 1 year ago

Pygamberimiz hakda dogrudyr öýdülýän 10 ýalñyşyñ dördünjisi

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ DÖRDÜNJISI

Dördünji ýene bir gödek ýalñyşlyk - 960 sany jöhidiñ damagyny çalandygy baradaky maglumat...
"Beni Kureýza jöhitlerini Medinäniñ içinde çukurlar gazyp, Hezreti Aly (r.a) bilen bile jokrama yssy howaly günleriñ birinde öldürmäge başlanmyş, günortanyñ yssysynda "Ýa Aly,...

Dowamy »

356 2
Edebiýat, TrustORG tarapyndan 1 year ago

Pygamberimiz hakda dogrudyr öýdülýän 10 ýalñyşyñ üçünjisi

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ ÜÇÜNJISI

Şeýle diýýärler: "Pygamber Medina gelende özüne garşy gidýän şahyrlary öldürtdi.
- Agyr şygyrlary aýdyp, meni ynjydýarlar. Meni olardan halas etjek ýokmy - diýdi.
Muhammet ibn Mesleme atly sahaba hem orta çykyp:
- Men bar, ýa Resulalla! O abraýa men mynasy...

Dowamy »

342 0
Edebiýat, TrustORG tarapyndan 1 year ago

Pygamberimiz hakda dogrudyr öýdülýän 10 ýalñyşyñ ikinjisi

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ IKINJISI

Bu aýdýanlarym pygamberlikden öñ bolan zatlar, mugjyzasy añyýete görä pygamberliginde-de "geñ-tañsy wakalar" dowam edýär. Bularyñ iñ meşhury "Kamar" süresindäki aýatyñ şeýle düşündirilmegidir: ýagny, şeýle diýilýär: "Pygamberimiz Aýy ikä böldi. Müşrikler "Aýy ikä bölüp görkezs...

Dowamy »

338 0
Edebiýat, TrustORG tarapyndan 1 year ago

"Meni saýlagyn"

Gelsene ümsümje edeli söhbet,
Ýyldyzlardan doly Aýly gijede.
Sensiň diýip maňlaýyma sylardym,
Ellerimiň sag aýasy gijände.

Gelsene çöşläli hyýal ýumagyn,
Saňa atygsap dur köňlümiň köşgi.
Unudyp ham-hyýallary diňle sen,
Gözlerimi süzüp okamda goşgy.

Gelsene gijäniň tümlügin böws...

Dowamy »

373 3
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 1 year ago

Söýgini güýjeden aýralyk

Ol waka indi-indi meniň ýadymdanam çykyberipdi. Ýöne şu gün seýilgähde gezelenç edip ýören wagtym ýigit bilen gyzyň arasyndaky şowsuz duşuşygyň şaýady bolanymda ol döwürleri, seni ýatlamaga mejbur boldum.

Orta mekdebiň ýokary synpynda okaýardym. Senem goňşy obamyzda, daýzamlaryň obasynda, olaryň goňşusy bolup ýaşaýardyň. Edil meniň ý...

Dowamy »

650 0
Edebiýat, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 1 year ago

Aýralyk Söýgi

Iki sany ashyklar urushyalar. 1 ay gecman oglan bashgasyny tapyar oylenmane yola goyulyar birnace wagtdan toy guni bellenyar. Oglan yolda gidip baryaka shol onki soygulisini goryar.. Yylgyryp salam beryar! Icini yakmak ucin oz toyy hakynda aydyp beryar. Gyzam yylgyryp bor bagtly bolun diyip jogap beryar. Yuzini owurip bagyshla men soygulim anyrda g...

Dowamy »

601 0
Edebiýat, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 1 year ago

Gaýgysyzyñ söýgi synagy.

Baş gahrymanymyz Gaýgysyz, ady Gaýgysyz bolsa-da özi gaýgyly, bar gaýgysy siz bolan Gaýgysyz, ýokary bilimini Türkiýede tamamlap, „Hasam bilimli bolaýynla“ diýip ýewropanyñ iñ ösen şäherleriniñ wii ýurtlarynyñ biri bolan Estoniýa mastera gitdi. Öran üstünlikli okap nijeme konferensiýalarda çykyş etdi. Aý indi ata watana gaýdyp getiräýelile, ýa ýene...

Dowamy »

554 0
Edebiýat, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 1 year ago

Klasdaş..

Uly ýola garap dymyp otyryn,
Çykyp gyradaky çile klasdaş.
Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn,
Berlip müñ ham hyýala klasdaş.

Birmahallar şadyýandym, alçakdym,
Wah bolmady şo bolşuma galjakdym,
Söýgüniñ yzynda ylgap daljykdym,
Tas dönüpdim sañsar mala klasdaş.

Mekdebe gatnardyñ bez...

Dowamy »

462 1
Edebiýat, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 1 year ago

Söýginiň üç alamaty

Söýgi hiç haçan şowsuzlyga uçratmaýar.

Zig Zaglar
Söýginiň ýaşamagy we başgalaryň ony duýmagy üçin onuň alamatlaryndan habarly bolmaly.

Hakyky söýginiň üç sany alamaty bardyr. Olaryň birinjisi ideg etmekdir. Ideg bolmasa, söz bilen beýan edilen söýgi hakyky söýgi däldir. Ol özüň we başgalaryň öňündäki aldawdyr....

Dowamy »

479 0
Edebiýat, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 1 year ago

Söýgi setirleri

Indi seniň baryň ýoguň deň maňa,
Saňa bolan yshgym gidipdir öçüp,
Görünsede bu sözlerim geň saňa
Goýýaryn öňüňde ýüregim açyp.

Indi seniň baryň-ýoguň deň maňa,
Söýgümiň boş sallançagy yranýar,
Bagtym bolup görünipdiň öň maňa,
Indi bagtym alyslarda görünýär!

Indi sen hakynda e...

Dowamy »

375 0
Edebiýat, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 1 year ago

Gözel gyzy kim alar

Gözel gyzy kim alar

Bir obada adatdan daşary görmegeý,göreni öz owadanlygy bilen haýran edýän gözel gyz ýaşapdyr. Ýöne onuň ne adamsy ne-de söýgülisi bolupdur. Onuň sebäbi bolsa şol töwerekde ýaşaýan garry akyldaryň aýdan şu sözi bolupdyr:
—Kim bu gözel gyzy öpse—öler !
Hemmeler ol akyldar garryny örän oňat bilýärdiler...

Dowamy »

743 4
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 1 year ago