Respublikam menin!

Ak pagtamyň adyna
Aksoltan daksam diýýän.
Sebäbi gyşyn-ýazyn
Pikrim Aksoltan meniň.
Gyşyna dyza çöküp,
Tomsuna näzin çekip,
Ýatsam, tursam, otursam
Yşkym şol jenan meniň.

«Ýere urdum paltany,
Agzy gyzyl haltany,
Ýerden bir oglan çykdy,
Ilime soltan meni...

Dowamy »

33 1
Edebiýat, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 1 week ago

Her bir işde haýyr bardyr

Bir wagtlar Afrikadaky bir ýurtda hökümdarlyk edýän bir patyşa bardy. Hökümdar çagalykdan bile önüp-ösen dostuny hiç ýanyndan aýyrmazdy. Nirä gitse, ony-da öz ýany bilen äkiderdi. Patyşanyň bu dostunyň bolsa üýtgeşik bir sözi bardy. Isle öz başyna gelsin, isle başgasynyň; isle oňat bolsun, isle oňsuz ― her hadysa garşysynda hemişe şol bir sözüni ga...

Dowamy »

145 5
Edebiýat, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 1 week ago

Ýylgyralyň

– Keýwany diýýänä, tüweleme, ine oglumyzam sag-aman gullukdan geldi. Indi hem ho-ol gapydaky göläni satyp, gelniň ugruna çykybersegem boljak.

– Dogry aýdýaň kakasy, indi bizem şaýymyzy tutmaly…

Iki aýdan soňra ogly:

“Bäh, bulara meniň gulagymy owazlandyrdylarda, soňy bolmadyla. Hany ejemiň bir taryna kak...

Dowamy »

211 4
Edebiýat, Döwlet Aşyrovv tarapyndan 1 week ago

Bagyşlaň meni!

Bu — men, dünýä getireni baharyň,
Bu — men, zyr dälisi goja jahanyň...
Asman dek kükredim kükrän mahalym,
Ine, şunuň üçin bagyşlaň meni!

Ýakyny syladym, ýady-ha has-da,
Toýda aglamadym, gülmedim ýasda,
Garrap, tapdan düşdüm ýigrim bäş ýaşda,
Ine, şunuň üçin bagyşlaň meni!

Arzuw...

Dowamy »

82 3
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

Dünýä juda mätäç merde.

Dünýe juda mätäç merde,
Derman bolup ýara derde.
Alkyş, sogap ýatmaz ýerde,
Kasas galmaz kyýamata.

Guly bolma men-menligiň,
Ýokdur diýme, bardyr kemiň.
Dag ýarýanam bolsa demiň
Mätäçsiň sen hemaýata.

Gadryn bilgin ataň barka,
Gizlemegin hataň barka.
Sa...

Dowamy »

62 3
Edebiýat, Mr.WriTer tarapyndan 1 week ago

Bagşla bilseň bagşlap.

Ýol üstünde,sataşdyk biz tötänden,
Aljyradyk seredip bir birege.
Biz ýenede,ýara saldyk täzeden,
Ýanja bir,ýarasy biten ýürege.

Gürleşdik,oturdyk geçeni ýatlap,
Ýatlamaklyk,näçe agyr düşsede.
Nätjek,il gözüne gülmeli bolýas,
Ýüregimiz,otda ýanyp bişsede.

Ýuwaş,ýuwaş gürlemäňi g...

Dowamy »

32 0
Edebiýat, sammy.kakabay tarapyndan 1 week ago

Psihologiki usulda, nädip adamy diñletmeli

Psihologiki usulda, nädip adamy diñletmeli, ÿagny nädip sizi diñlär ÿaly etmeli?

Ilki bilen aÿtÿan zadyñyzy, berÿän maglumatyñyzy, dogry gulagyna aÿtmak gerek!

1. Sag gulagynda diñlese, ÿagny sag gulagyna aytsañyz, logiki pikirlerine täsir eder, pikirlenmä mejbur bolar!
2. Çep gulagynda diñlese, çep gula...

Dowamy »

270 6
Edebiýat, kondidant_98 tarapyndan 1 week ago

Salam doslar! Bar bolsa...

Eger kimde Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň "Türkmen İlim Aman Bolsun" kitabynyň PDF görnüşi bar bolsa ugradayyň kyn görmän!

Dowamy »

101 4
Edebiýat, Wrestling tarapyndan 1 week ago

BİLİNMEYEN BİR KADININ MEKTUBU (roman)

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu

Tanınmış roman yazarı R., dağlara yaptığı üç günlük dinlendirici bir geziden sabahın erken saatlerinde tekrar Viyana’ya döndüğünde ve garda bir gazete aldığında, tarihe şöyle bir bakar bakmaz o günün doğum günü olduğunun farkına vardı. Kırk birinci, diye geçirdi hemen aklından ve bu saptamadan ne haz...

Dowamy »

106 11
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

Öýlengin

Ýigit halyň garrylyga

Salaýyn diýseň, öýlengin.

Kethudalyk endişesin

Kylaýyn diýseň, öýlengin.Kethudalyk gözel ýoldur,

Gaýgy garrydar, gam öldir,

Ýigitlik bir gyzyl güldür,

Solaýyn diýseň, öýlengin.


Dowamy »

80 2
Edebiýat, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 1 week ago

Hantöre - Kabul eýle (goşgy)

Eý, *** hanym,
Diňle meniň arzy-halym!
Indi meniň ýok takatym,
Meniň sözüm kabul eýle!

Eger-de sen bolsaň ýarym,
Saňa gurban bolsun janym.
Sensiň meniň bar hyýalym,
Meniň duýgym kabul eýle!

Senden başlar söýgi ýolum,
Seniň bilen ötgeý ömrüm.
Urup durka bu ýüregim,...

Dowamy »

322 72
Edebiýat, Khanture tarapyndan 1 week ago

Mañlaý

Mañlaýa ýazylany düzedip bolmazmyshyn,
Ol-a düzetmek eken, üýtgedip hem bolmazmysh.
Bu ne beýle, bu ne bela, mundan düzgün bolarmy?
Neçün ýazdyñ ýetimligi mañlaýyma Allahym?!...

Agyr ishler. Keç ykbal. Möhürlenen üýtgewsiz.
Seniñ aklyñ nirede?! Haçan möhür üýtgäpdir?
Menem, senem, hemme kaýyl Alla b...

Dowamy »

294 57
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 1 week ago

@@@

Bir enäniñ gyzyn hoş söze baglap,
Aldama, biderek oýnajak bolsañ.
Her gün göz ýaş bilen ýüregin daglap
Oýnama wagt üçin güýmejek bolsañ.

Ýagşy sözläp bal kölüne batyryp,
El göterip urma ýary iterip.
Soñra arman bilen dañar atyryp
Soldurma bir güli söýmejek bolsañ.

Gyzda-da ýüre...

Dowamy »

72 2
Edebiýat, Korolewa tarapyndan 1 week ago

EJEME UGRATMAJAK HATYM:

Salam, eje. Seýrek jaňlarym üçin meni bagyşla, käbäm. Okuwdan boşan wagtymam saňa jaň edäýmeli welin, edemok-da...
Ýadyňdamy, geçen gezekki jaň eden wagtym: “Sesiň üýtgäpdir-le, oglum, keselläp dagy edeňokmy?” diýeniňde: “Ýok-la, eje jan, bilýäň-ä, sesimem häsiýetim ýaly üýtgäp dur” diýip gülen bolupdym. Aslynda şonda şeýle bir agym tutdy,...

Dowamy »

124 5
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago

Logiki soraglar

1.Keloglan bir gün dellekhana barýarka öňünden ullakan akyp gelýan derýa çykypdyr.(Uly derýa hemem çuň) derýadan nädip geçipdir.? (Gaýyk, kürek hiç zat ýok)

2. Maralyň kakasynyň 5gyzy bar.
a. Çaça
b.çeçe
c.çiçi
d.çoço
5-nji gyzynyn ady name?

3.Gyzarypjyk bişen towuk nähili iýilýär?

Dowamy »

246 10
Edebiýat, Nätänyş adam tarapyndan 1 week ago

"Allak kaka, alsana meni" (Gülküli kyssa)

Arada Allak kakanyň doglan gününiň şanyna çagalary üýşüp telefon alyp berdiler. Allak kakanyň şonda bir begenäýşini bir görsediňiz! Otursa-tursa el telefonyny ýanyndan aýyrmady. Ýogsam oňa gün içinde bir gezegm jaň etýän ýokdy. Onda-da telefonyny ile-güne güjeňläp daşyndan guwanmasy nämä degmeýär. Bir gün welin, şeýle waka boldy. Allak kaka aram-ar...

Dowamy »

146 6
Edebiýat, Nätänyş adam tarapyndan 1 week ago

Mätäç Eýleme

Kadyr jepbar, senden dilegim kändir,
Sen meni namarda mätäç eýleme!
Hazynaňdan bergil meniň ryzkymy,
Bendäňi bendäňe mätäç eýleme!

Azaşdyrma dogry ýolum egrige,
Egrini deňleme hergiz dogryga,
Kişi maly nesip etmez ogryga,
Halaly harama mätäç eýleme!

Namart köprüsinden ölsem geç...

Dowamy »

43 1
Edebiýat, #ýalňyz bagytly... tarapyndan 1 week ago

Galyp men

Jahyllygyň joşy çykdy başymdan,

Men ol joşdan haly bolup galyp men.

Bir gama ulaşdym, gitdim huşumdan,

Bu dert ile doly bolup galyp men.Başym ýüz höwesde, köňlüm joşgunda,

Girdaba düşüp men däli daşgynda,

Nežd dagynda gezen Mejnun yşkynda

Dowamy »

25 0
Edebiýat, #ýalňyz bagytly... tarapyndan 1 week ago

Emin Rasen-Tanry.

Beyik Tañryñ 99 ady bilen,
Bashladym sessiz, galamyñ dady bilen.
Han, tihan, ishan, ahun, myhman sylan,
Yash, juwan, ir ôlenleñ yady bilen.

Yoklukdan bar eden sen,
Baylykdan zar eden sen,
Harlykdan han eden sen,
Hanlykdan har eden sen.

Biz yatsak-da sen oya,
Parh goyman...

Dowamy »

90 3
Edebiýat, soho tarapyndan 1 week ago

Degişmejikler...

3 sany serhoş adam taksi saklap, münipdirler.Taksist degişip maşyny otlap 5 minutdan soň öçrip, "geldik oglonlar" diýipdir.
1nji serhoş: sagbol diýip düşip gidipdir.
2nji serhoş: sagbol diýip ýolkreýem berip düşüpdir.
3nji serhoş bolsa taksiste bir şapbat beripdir. Taksist wah bu meniň aldanymy bilip galaýdow diýp oýlapdyr. 3nj...

Dowamy »

305 13
Edebiýat, Capper tarapyndan 1 week ago