AKYLLY GYZ

Ir döwürde alys ýurtlara gidip, söwda bilen meşgullanýan bir söwdagär bar eken. Ogul perzendi bolmansoň, ol maşgalasyndaky ýetişen gyzlarynyň üçüsini-de gaty gowy görer eken.

Bir gezek ol uzak ýola söwda ugramakçy bolanynda gyzlaryny ýanyna çagyryp: “Näme sargydyňyz bar bolsa aýdyň!” diýipdir. Şonda onuň iň uly we ortanjy gyzy atasy...

Dowamy »

164 2
Edebiýat, Durmus_Myradow tarapyndan 5 days ago

DÜNÝÄDE MÜŇ ADAM...

DÜNÝÄDE
MÜŇ ADAM...

Dünýäde müň adam saňa sawçysyn
Ýollan bolsa eger, däldir ol geň zat.
Ýöne şolaň arasynda biriniň
Adyna diýerler Resul Gamzat.

Eger-de ýüz adam ser-sepil bolup,
Seň yşgyňda çekýän bolsa perýady.
Geň görmegin, ýüz adamyň içinde
Resul diýsele...

Dowamy »

69 2
Edebiýat, Durmus_Myradow tarapyndan 5 days ago

Jigerbent galasy

Darganata etrabynda şu günlere çenli saklanyp galan gadymy ýadygärlikleriň biri-de Amyderýanyň aşak akymlarynda ýerleşýän Jigerbent galasydyr. Ol Darganata etrabynyň Sediwer obasynyň 6 km çemesi demirgazyk-günbatar tarapynda ýerleşýär. Ol IX-X asyrlarda dörän şäher galasydyr.

Jigerbent Köneürgenç türkmen döwletiniň ýaşan döwründe XII...

Dowamy »

86 3
Edebiýat, Durmus_Myradow tarapyndan 5 days ago

Resulberdi Rahmanow - Dünýede (goşgy)

Ýalançy dünýäde ýalanlañ sany
Geçýär diýp çeninden ideýän hany
Diýýän aýdýan gury sözlem bimany
Bolup galýar diñlenmänjik dünýede

Bu dünýe teatr bizem aktýor
Berilen rollary oýnaýarys hor
Kimkä produssor kimkä režisýor
Bile bilmän geñirgenýäñ dünýede

Öñüñde sahna dur perde çeki...

Dowamy »

45 0
Edebiýat, Durmus_Myradow tarapyndan 5 days ago

Ejeme gyz, bolup bilseň ;)

Gyzym diýip çagyrsa, how diýip galsaň
Kalbuna ýol tapyp, göwnüni alsaň
Ejemjan diýip ýüzlenseň, ýüzlenip bilseň
Iň bagytly zenan sen, bolarsyň bilsen
Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;)

Ejemjanyň göwni, gyz mährine zar
Üç ogul, bir gyz alyp, çeken kän azar
Şu sözüm unutma, unutma asla
I...

Dowamy »

120 4
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 6 days ago

Seniňdir

Maňa derýa bolup akjak ylham ber,
Akyşy-da, akmaýşy-da seniňdir.
Ýürek ýarasyny ýakjak melhem ber,
Ýakyşy-da, ýakmaýşy-da seniňdir.

Dagdan gözlänimi tapyp düzlerden,
Umydymy halas etdim üzlerden.
Bukma kamatyňy dilgir gözlemden,
Bakyşy-da, bakmaýşy-da seniňdir.

Giç sataşyp görg...

Dowamy »

62 1
Edebiýat, Pegas tarapyndan 6 days ago

Soňyň barmy jogapsyz söýgi?!

Nägehan elime, alaýsam galam,
Dertlerim götermez bu älem jahan,
Bir sowal gynasa, titreýär tenim
Soňyň barmy, jogapsyz söýgi.

Seniň eliňde, men ýeke oýunjak,
Düşünmedim ýa düşmedim bar zada.
Belki edensiň sen hatda oýunjak,
Maňlaý şeýlemdimi, jogapsyz söýgi.

Gözleriň bil...

Dowamy »

154 15
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 6 days ago

Merhum mugallymymyzy hatyralap...

(HALYPA MUGALLYMYMYZ DURDYMYRAT REJEPOWYŇ ÝAGTY ÝADYGÄRLIGINE)


"Ýaşap ýadanlara ýatmak ýaraşýar..."
Ilmät Gurbanow

Çyn dag ýykylmaýar, ölmeýär çyn är,
Senem aramyzda dirisiň, diri!
Käriň ýagşylykdy, gylygyň — hünär,
Uzak ömre rowa görülse biri,
Şol sen bolmalydyň…
Bolma...

Dowamy »

106 5
Edebiýat, Pegas tarapyndan 6 days ago

Bagtly bol dost !

Bir mahallar şeýle ýakyn jana-jan dostlar bolupdyr.Olaryň biri garyp birem baý bolupdyr.Bir gün baý söýgülisi bilen kafe gidipdir,bir oglan söýgülisine lak atýa düşünşsizlik sebäpli ony öldürýär.Polisýa üýşüp başlaýar.Baý garyp dostuna jaň edip ýagdaýy düşündirýär.Garyp "garaş barýan" diýip trupkany goýýar we barýar.Hemme zady öz boýnuna alýar.Ol...

Dowamy »

168 5
Edebiýat, Нежная леди tarapyndan 6 days ago

Dilber

Serim saňa sadaga,sallangyn bäri,dilber
Göwsüň küwhi-Bulgurnyň,gümanym,gary
dilber
Didaryňa muştak men,derdime däri,dilber
Täze ýylyň nowruzy,pasly-bahary,dilber
Täze acylgan nowgül sen,men hyrydary,dilber.

Danyşsak hylwa...

Dowamy »

77 2
Edebiýat, *Hemedany tarapyndan 6 days ago

Ependi

Ependiniň kakasy oylerine 3 sany gowrulan balyk getiripdir. Şol wagt Ependi oyde yok eken.
Ependiniň ejesi adamsyna:
-Balyklary Ependi gelmanka iysek gowy bolar,yogsa ol yekeje böleginem arkayyn iydirmez-diyipdir
Şol mahal Ependi gapyny kakýar welin,ejesi 2 sany uly balygy tagta sekiniň aşagynda gizlap,yekeje kicijik balygy he...

Dowamy »

187 2
Edebiýat, *Hemedany tarapyndan 6 days ago

Özdemir Asaftan...

Ben sana hep üşüyordum,
Çünkü kişdim,
Nakiştim,Bakiştim
Inkar etmiyorumda bunu
Seni sevmek gıbı büyük işlere kalkiştim
Ve lütfen sende ınkar etme
Sana en cok ben YAKIŞTIM...

Dowamy »

73 3
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 6 days ago

Özdemir Asaf

Ben gülüşüne öldüm,O ölüşüme güldü...

Dowamy »

68 1
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 6 days ago

Nämedir bir zat...

Nämedir bir zada howlugýan ýaly,
Nämedir bir zada umyt edýän men.
Nämedir bir zada ýetip barşyma,
Hem nämedir bir zatdan-a gidýän men.

Hiç maza berenok nämedir bir zat,
Nämedir bir zatdan kineli ýörün.
Kalbyma ynjalyk bererim ýaly,
Nämedir bir zad-a etmeli borun.

Bu mymyk gijel...

Dowamy »

131 4
Edebiýat, Pegas tarapyndan 6 days ago

Akyl we bagt (Erteki)

Bir bar eken, bir ýok eken. Bir zamanda bagt bilen akyl jedel edipdirler. Olaryň jedeli: “Biziň haýsymyz adama iň gerekli?” diýen dawadan başlanypdyr. Olaryň her haýsy özüni beýlekisinden gerekli hasaplapdyr. Ahyrda bular dawalarynyň arasyny açmakçy bolýarlar.
Bagt baryp, bir kär ýakmaz, iti kowup ýerinde ýatyp ýören ýalta oglanyň başyn...

Dowamy »

90 2
Edebiýat, #Bandit tarapyndan 1 week ago

Sen dogry aytyan ekeniň, eje!

Hawa, eje! Sen hemişe dogry aýdýan ekeniň.
Arman, oňa giç düşündim. Maňa: «Ädim ätmänkäň, ýedi ölçäp bir kes! Tirkeşýän adamlaryňy
ýagşy tana, herkese ynanma! Çünki äwmezlikden goýberen hatalaryň öwezini dolup, boş geçiren ýyllaryňy yzyna dolap bilmersiň. «Soňky
tüýkülik sakgal ezmez!» diýipdiň. Hakykatdanam, sen mamla ekeni...

Dowamy »

92 3
Edebiýat, Real.123. tarapyndan 1 week ago

Namys-ary gerekdir

"Menem" diýen goç ýigidiň,doganlar
Owal başda söwer ýary gerekdir
Ondan soň ogul,gyza howandar
Ser jydasy,zülpükäri gerekdir

Gürbeden şir olmaz,göhert ner olmaz
Her daş göwher olmaz,misden zer olmaz
"Är men" diýen her näweçden är olmaz
Gaýraty,namysy,ary gerekdir

Destur bolar ý...

Dowamy »

88 14
Edebiýat, *Hemedany tarapyndan 1 week ago

Maňa hiç kim gerek däl

Hiç kimiň maňa düşünmejegini bilýändigim üçin
hiç kim bilen syrymy paýlaşasym gelenok. Ýüreginde mähir­muhabbet bolmaýanlar bilen gatnaşasym
gelenok. Hemişelik galmak niýeti bilen gelmediklere dünýäme girmäge rugsat beremok. Ümmüldeşmäge gelýän adamlara içimi dökemok. Siziň muňa
näme diýjegiňizi bilemok, ýöne men diňe öz ýol...

Dowamy »

103 6
Edebiýat, Real.123. tarapyndan 1 week ago

Düşünersiň düşünjäň düşünjäm bilen deň bolanda (Manyly sözler, täzelerinden)

1. Eger ynsan köp, biderek we manysyz gürläni üçin pul tölemeli bolsa, onda ol beýle gürrüňlerden daşda durardy.

2. Alymdan nadanlyga garaşmaýşyň ýaly, nadandan
hem haýyr işe garaşma!

3. Ynsanyň ylym bilen gazanan gazanjy aýdymçynyň aýdym aýdyp ýa-da tansçynyň tans edip gazanan gazanjyndan köp esse lezzetlidir.<...

Dowamy »

199 13
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

"Söýensiň, söýensiň öýtdüm..."

Çöşdüm bu gün bukja bagym,
Niýetläpdirn jorap baryn,
Şeýle bir gün şulaň baryn
Geýersiň, geýersiň öýtdüm.

Nirelerden çykdyň, gör, sen,
Syr kändir ýüregmi dörseň,
Men yrman garaşyp ýörsem,
Gelersiň, gelersiň öýtdüm.

Jaň edýän, bolmasa aýyn,
Nädeýin, tapmadym maýyn,
...

Dowamy »

150 5
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 week ago