Gowy goşgulardan

Şeyle golay yaşasa-da bir wagtlar,
Käte ayra düşyär adam-adamdan.
Seniň bilen bile geçen pursatlar
Ömürbaky çykmaz meniň yadymdan.
Läläm, seni ömürbaky unutman,
Biler bolsaň, şu zeyilli yigit men.

Senem yüregiňde saklasaň adym,
Öňküdenem artar kalbymda şadym,
Birdenem... unudyp, alaysa...

Dowamy »

130 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 weeks ago

Goşgy setirleri

Käte yeke çykyp gijeden-gije,
Käte şägirtlerin yzyna tirkäp,
Gijeler ogurlap towukdyr jüyje,
Bir ogry yaşanmyş obany çürkäp.


Asyl bir oba däl onuň çürkäni,
Köp yerlere yeten eken yzasy.
Ahyr bir gün...
Ajayyp bir yaz güni
Dolanmyşyn o bendäniň kazasy.

Üyşüşip bir...

Dowamy »

113 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 weeks ago

Goşgy

Ýigidiň ýüregi
ýanyp duran ot.
Eý,gözel gyz, seresap
golaýlaşsaň,ýakmagy mümkin,
bol, seresap.
Oda
bar,ne-de bir ynsap.
Onda ne haýa
Ýigidiň
Hanjar bilen
ýüregi-ýiti bir hanjar,
gyz,seresap bol,seresap,
bolsa oýun etmek kyn.
Eý,gözel
Awunmagyň juda

Dowamy »

87 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 weeks ago

"Garasharmyn?!"

Gitsem eger yarym uzak erlere
Geljegimi duyup yar garasharmyn?!
Bilmesem gurleship gormesen meni
Gorshjegimizi bilip yar garasharmyn?!

Seni soyse ozge yigit soygusin aytsa
Soyyan diyip oz erkine goymasa
Gelip senden jogabyny sorasa
Soyyanim bar diyip mana garasharmyn?!

Gunler g...

Dowamy »

134 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 weeks ago

18 ýaş hakda goşgy.

Saparmyrat TÜRKMENBAŞY.

Gadyryny biliñ 18 ýaşyñ.

Ýüregiñ böküp dur dünýä sygañok,
Sähel zada gülen 18 ýaşym.
Uly dünýä bir garaýşa degenok,
Wah özgesi ýalan 18 ýaşym.

Duýmandyryn neneñ-niçik geçeniñ,
Toýlarda tans oýnap serden geçenim,
Şool gözeliñ gözlerine gaçanym,

Dowamy »

266 2
Edebiýat, Rakuten tarapyndan 4 weeks ago

MEN BIR OGUZ TÜRKMENI!

BEN BIR OĞUZ TÜRKMENIM

(Marş sözü)

Türkmeneli aslanları var olsun
Türkmene tek yüce Allah yar olsun
Toprağıma dikilen göz kör olsun
Kerkük Musul düşmanlara dar olsun.
Mavi gökde ayyıldız
bayrağım dalğalansın
Bu yurtta Türkmen adı
Şahlandıkça şahlansın

Dowamy »

93 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 4 weeks ago

Agamyñ öýlenişi

AGAMYÑ ÖÝLENIŞI

1.
Agam mugallymçylygy okap ýörkä, çarşaňňyly bir gyz bilen halaşypdyr. Kakam bu habary eşidip: —Bolubilýär. «Hökman öz obaňdan öýlenmeli» diýlen düzgün ýok. Bile okaýan bolsaňyz, okuwyňyzy gutaran dessiňize toý tutarys –diýdi. Ejem hem oba gyzlaryndan iki-ýeke göz astyna alyp ýöreniniň bardygyna seretmezden...

Dowamy »

442 4
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 weeks ago

Kör söýgi 6- nji bölüm

Ellerini silkip, onuň sözlerini böldi:
—Men edepsizlik etme kemini goýmadym, Bibi! Sen durmuşa çykmandyň... men şol wagtlar oňa hatam ýazdym... Saňa-da diýmäge utandym-da... hut öz elim bilenjik özüne berdim.—Bibi demini alman diňleýärdi. Sadap, hamala, bu zatlary doly aýtmaga güýjüniň ýetmezinden çekinýän dek, çalt-çalt gepläp dowam etdi.—O...

Dowamy »

234 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Kör söýgi 5- nji bölüm

—Gyzym, düşeklerimi ataweri, ýataýyn men...
Sadap edaly gepledi:
—Bolýa, kaka... Çaýam-a demläp goýupdym...
—Aý, ýok, çaý meýlim ýok—diýip, Myrat aga içki jaýa geçensoň jogap gaýtardy.—Olarda çaý içme keýpinden çykdyk.
Sadabyň ejesi Abat daýza bilesigelijilik bilen adamsyna ýüzlendi:
—Goňşular nämä çagyrypdyrlar?...

Dowamy »

184 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Kör söýgi 4- nji bölüm

Daşardaky tagta sekiniň üstünde kimdir biri ýatyrdy. Ýöne Sadap onuň kimligini bilip bilmedi.
Ol diýseň kän oturdy. Daňdana golaý ejesi Abat daýza çykdy.
—A gyz, näme işleýäň bu ýerde?—diýip, Abat daýza jaýyň düýbünde çugutdyryp oturan gyzynyň ýanyna baryp, howsala bilen pyşyrdady.—Kakaň göräýse nätjek?!
Öňem göwün maksadyna ýe...

Dowamy »

216 4
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Kör söýgi 3- nji bölümi

Ese-boýa galyp, Sylap ýigit dagy bolmady. «Tüýs çynar ýaly» diýilýänlerden boldy. Onuň nurana keşbem, salykatlylygam köplere «gaýry dur» diýýärdi. Ýigidiň adam dilden-dile geçýärdi, agyzdan-agza. Obada ony sylamaýan ýokdy. Ady mydama «Sylap jandy».
Ýigidiň ýekeje kemi bardy. Ol ýaşynyň eýýäm otuza golaý at salýandygyna seretmezden, öý-işik b...

Dowamy »

252 5
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Kör söýgi 2- nji bölüm

Sadap bilen Sylabyň toýy hem iliňkiden üýtgeşik bolmady. Kemem bolmady, artygam. Adaty, döwrebap türkmen toýy boldy. Ýöne birje zat üýtgeşik boldy: öňki toýlaryň ählisinde agzyna suw alan dek oturyp gidýän kolhozyň başlygy Baba aga söz sözledi. Ba-aý, onuň gepläýşini dagy diýseňiz-läň! Sylaby asyl ýerde-gökde goýmady.
—Sylap ýaly gowy ogul d...

Dowamy »

196 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Kör söýgi 1-nji bölüm

Sadap böwrüne dürtülen dek, tisginip oýananda, daň saz berip, töwerek gowy ýagtylypdy. Muňa gyzyň ýüregi aşak gaçana döndi. Gözlerini töwerege aýlady. Öňküje ýerinde goluny ýassanyp, düşeksiz-ýassyksyz uklap ýatan Sylaba nazary düşende, huşy ýerine geldi. Hasanaklap, gupbaly tahýasyny gözledi. Ony geýensoň, ýene öňküsi dek edip, ak ýüň ýaglygy maňl...

Dowamy »

230 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Diri ölüm (bolan waka)

Alyşir Zülfiýany görmäge çekinýärdi. Ol ýöne beren sözinde tapylmak üçin öz boýnundaky daşary ýurtdan ýörüte Zülfiýa üçin ýasadyp gelen altyn zynjyryn hökman gowşurmalydy. Onyň basym toýydy.
Ýöne Zülfiýaň özini nähili garşylajagy belli däldi
Ýüregine daş baglap öz 4 ýyllap söýen gyzyny görmäge gitdi.
Oňa öz diliň bilen bagtly...

Dowamy »

284 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Gulerdi Goşgy

Gulerdi

Gulkisi bagrym dilerdi
Gurlese konlumde gurardy duzak
Dem yeterden aydym aydyp bererdi
Bir dem yaly yakyn soncada uzak

Bagtlydyk
Bir deryanyn durudik
Yonsuz gurrunmizem bolmazdy gurak
Bir obanyn bilbilidik guluduk
Bir gul yaly yakyn bilbil dey uzak

Dowamy »

130 2
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Men ölsem çukurrak gazyň gabrymy

Men ölsem çukurrak gazyň gabrymy
Başyma daş ediň çydamly sabrymy.
Ýöne topragyma goşmaň jebrimi.
Haýyşt gabrymda, ýataýyn kemsiz.

Men ölsem götermäň goh-galmagal.
Bilýärin gözüňizde ýaş, diliňizde şat.
Razymen unuduň ýylda etmäň ýat.
Haýyşt gabrymda, töhmesiz ýataýyn.

Men ölsem...

Dowamy »

280 10
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

"Hasrat"

Hasrat

Hasrat ýekelikde çekilýär eken,
Ýalñyzlyk aýdymyn öwrenipdirin.
Ykbal batyransoñ kalbyma tiken,
Öñkimden üýtgäp, özgeripdirin.

Öwrenşipdir kalbym sensizlige-de,
Sessizlige-de men öwrenşip barýan.
Wysalyñ tapmadyk arzuw, hyýallam,
Şemalyñ ugryna sowrulýar, gaýýar.
...

Dowamy »

139 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

"Oba hekaýaty" poema

OBA HEKAÝATY
(Poema)

I

Ähli obamyz bilýär
Meň kimligmi — taryhym.
Ýigitleriň içinde
Bar meniňem tarypym.

Görýän gyzlaň içinden,
Näzli bakýan gözlerem.
Ýöne diýýän özüme:
«Görmedik bol, gözlerim!»

Wah, olar däl, başga gyz
Meň ýüregmi...

Dowamy »

166 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

"Kakam hakynda goşgy"

KAKAM HAKYNDA GOŞGY

Isa pygambere meňzeşdi kakam,
Hemem Kuýaş ýaly nuranady ol.
Ynanardyk ony Taňryň asmandan
Ýere ugradanna diýip «Kaka bol!..»

Aladasy mydam bizdik bendäniň,
Hem iki dogany — iki didesi.
Olary söýerdi has-da ilerläp,
Diýip: «Atam, enem janyň nepesi»

Dowamy »

131 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

BSGG koronawirus pandemiýasynyň tamamlanjak möhletini aýtdy

BSGG koronawirus pandemiýasynyň tamamlanjak möhletini aýtdy
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş müdiri Tedros Adhanom Gebreýesus brifingde COVID-19 hem-de 1918-nji ýyldaky «ispan dümewi» bilen bagly ýagdaýy deňeşdirip, häzirki pandemiýanyň tamamlanjak möhletini hasaplady. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

«Biziň ýagda...

Dowamy »

569 3
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago