Ody òzuñe bas, òtmese keseka (bolan waka)

Akmaraldyr Muhammet Aşgabatda bile okap, ýokary bilim aldylar. Ýokary mekdebi tamamlansoň, hersi bir mekdepde işe başlady. Göräýmäge, olaryň ýaşlyk arzuwlary hasyl bolup, durmuşda kem zady ýokdy. Muhammet göwnaçyk, sada, sypaýy, tüýs kärine berlen oglan. Akmaralda-da türkmen gyzyna mahsus bolan ähli häsiýetler jemlenen. Olaryň durmuş guranlaryna üç...

Dowamy »

244 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

ÖLMÄNE GELDIM. [ AZERBEÝJAN EDEBIÝATYNDAN TERJIME ]

[ AZERBEÝJAN EDEBIÝATYNDAN TERJIME ]

Belkide, möhümem däldir señ üçin,
Howlukma aýdaýyn, bil neçüýn geldim.
Belki senem meni küýsänsiñ diýip,
Bu gije men seni görmäne geldim.

Nirde galdy ol öñki söýgi sözlerim,
Köp wagyt bolupdyr seni görmänim,
Bu derde, señ bilen dertdeş bolmany...

Dowamy »

158 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

KÖNE JORAPLAR. ( terjime )

Gadym zamanlarda gaty baý bir adam, ogullaryna şeýle wesýet edipdir:
«Men ölenimden soñ, kefenimden öñ şu köne joraplarymy aýagyma geýdiriñ, men köne jorabym bilen gömülmek isleýärin».
Wagt geler adam aradan çykar. Kakasynyñ aýdyşy ýaly kefeninden öñ, ogullary köne joraplary alyp geler. «Kakamyz wesýet etdi, şu köne joraplary aýagy...

Dowamy »

243 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

"MEN SOYERMEN GOWNUM UCIN"...

Ol zol-zol gaşanýardy. Gije baldyrynyň ýumry ýerinden bir çybyn dişlän
bolmaga çemeli. Üns bermejek boldugyça beter gijeýär. Irden turanda-da
beýle jan derdi däldi. Häzir welin gijisi ýüregine dökülip barýar,
gaşandygyça beter gijeýär. Ýedi ýoluň üstünde gaşanyp durmagam
gelşiksiz. Şonda-da gijeýän ýerinden elini aýyrasy...

Dowamy »

228 3
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

"Gelmän bilmedim"

GELMÄN BILMEDIM

Giden gider, gaýta gelip inen ýok,
Şu güni bar, ertirini bilen ýok.
Datlasa-da, ýaşamadan iren ýok,
Dadyrdy, dadyna gelmän bilmedim.

Azyndan galýandyr ylgasa käne,
Ýitse ýol tapdyrmaz, mañlaýa -- çäre.
Söýgiýniñ ýanynda buýsanjyñ näme,
Öñinde başymy egmän bilmed...

Dowamy »

128 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

MESJİD-İ AKSA [ Türk edebiýatyndan terjime ]

Mesjid-i Aksa-ny gördüm düýşümde,
Bir çaga ýaly-dy, hem aglaýardy.
Baryp gapysyna mañlaýmy goýdym,
Göýä, bir ýer asty bahr-y joşýardy.

Gözlerim ýollarda garaşyp ýörün,
Nirde doganlaryñ diýýärdi bir ses,
Ilk Kyblasy mendim, beýik Nebi-niñ,
Unutdymy ýa-da muny ähliñiz.

Bur...

Dowamy »

113 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

GARYP MAŞGALA (terjime)

  Bir gün Elif aglamjyrap, ýüzüni sallap mekdepden gelşine, kakasyna:
- «Kakajan! Joralarynyñ täzeje ýalpyldap duran köwüşleri bar, mañada birini alyp beräý!» - diýdi. Kakasy:
- «Häzir biziñ bergilerimiz köp, hem señ köwşüñ bar ahyryn» - diýse, çaga bu ýagdaýa gynypdyr we gaharlanyp täzeden sorapdyr, ýene-de şol jogaby alypdyr. Kakas...

Dowamy »

287 4
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Gaçgak / hekaýa

GAÇGAK
(hekaýa)

Bu wakaň hekaýasy örän uzyn.
Owwal Peşka ejesi bilen ýagyşda ezilip, kä ekini orup alynan atyzdan, kätede ädigine sary ýapraklar ýapyşýan tokaýdaky sokmak ýoldan daň atýança ýöredi. Soňra gapyň açylaryna garaşyp, garaňky däliziň astynda iki sagada golaý durdy. Däliz howl...

Dowamy »

184 2
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 1 month ago

“ ENE ZEMINIŇ ÝYLGYRŞYDYR ”

Ene Zeminiň ýylgyrşy, dünýäniň ýaraşygydyr. Ene dünýäde, iň mähriban zenandyr. Zenan diýmegiň özünde bir ütgeşik gudratlylyk bar. Zenanlaryň asyllylygy, mylaýymlygy, mertebeliligi, päkizeligi, sabyrlylygy, nuranalygy, şirin sözlüligi, özboluşly mekdepdir. Halkymyz zenana-Zemindäki perişdä, Enä-mukaddes käbä, gyza-mertebä, gelne-nesil dowamaty hökm...

Dowamy »

90 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Şeyleräk turkmeni goresim gelyar

Bir-birine göwni ýetsin, ynsanyň,
Öz kemine bir azajyk uýalsyn.
Aklyň-a bar welin, ýöne goýalsyn,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Ýokarrakda bolsun gyşyk geplerden
Döşe kakman, goý, öwrensin köplerden.
Öz-özüňi arassala galplardan,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Er...

Dowamy »

152 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Gyz-Gelin waspy................

Ýagşyny wasp etmek-şahyra adat,
Diňe adatam dal, hökmanlardandyr.
Gelinler içinde gördüm bir apat,
Yol, apatam ona gurbanlardandyr.

Maňlaýy bahardan ýasalan ýaly,
Yaňagy saherden ýasalan ýaly,
Gabagy mahirden ýasalan ýaly,
Dodaklary şeker damýanlardandyr.

llerniň barmagy misl...

Dowamy »

115 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Akylly daýhan

Gadym zamanlarda bir patyşa köşgüne gelýän ýoluň ortarasynda uly gaýa daşyny goýdurupdyr. Ýurduñ iñ atly täjirleri, iñ uly kerwenleri we köşk işgärleri şol ýoldan gatnapdyrlar. Patyşa indi olaryň neneñ çykalga tapjakdyklaryny görmek üçin şol yola seredip oturyberipdir. Emma hiç hili üytgeşikligem bolmandyr, täjirlerem, köşk işgärlerem daşyñ daşynda...

Dowamy »

224 0
Edebiýat, Rakuten tarapyndan 1 month ago

Çagajyk (terjime)

... ýene-de, köçäñ bir gyrasynda otyr(her agşam bolşy ýaly). Ejesi bilen kakasy bolmansoñ, häzir mamasy bilen ýaşaýardy. Elindäki şaryny hem, hiç wagt ýanyndan aýyrmaz, beýleki çagalar dükandan elleri doñdurmaly gelýärkä, olara serederdi. Ony hiçkim halanokdy, goñşylaryny seretmez, deñ-duşlary aralaryna goşmazdy. Aslynda, ol şeýlebir mähirli we aky...

Dowamy »

172 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

NAZIM HİKMET - MEŞİN DAŞLY KİTAP (1921)

[Türk Edebiýatyndan Terjime]

Ýaldyzly meşin daşy
Ýyrtylan ol kitaby,
Aý aýdyñda düýn gije,
Däli bir derwüş ýaly,
Şemi sönüp, rahlesi ýere ýykylan ýaly,
Okadym esli wagt.
Ýaldyzly meşin daşy
Ýyrtylypdyr goýnuñda, irkileñde kitabyñ.
Agdardykça zeñ ysly, her sary ýapragyny,...

Dowamy »

107 2
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Iki gezek dünyä gelendigini subut eden gyz

1930 njy yylda Hindistanyn Delphi şaherinde yaşap geçen, hazir bolsa 4 yaşyndaky Shanti Deva ejesine birinji yaşayşynda Hindistanyn Delphi şaherinde yaşap geçenini aytdy.İlkinji yaşayşynda 4 çagan ejesi we adynynam Ludgi bolandygyny aydyp duranson Shantinin ejesi gyzynyn bu yagdaynyn hakyky zatmy yada dalmidigini bilmek üçin Hindistana gitd...

Dowamy »

394 4
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Kim näme görýär?

Kim name gorya su suratda.Pikirleriñizi teswirde galdyryp bilersiniz doslar

Dowamy »

397 8
Edebiýat, bank tarapyndan 1 month ago

Suw syzdyrýan setil

Gadym zamanlarda patyşanyň köşgüniň aşhanasynda işleýän bir adam bar eken. Ol adamyň bar işi aşhanany suw bilen üpjün etmek bolupdyr. Ol her gün köşkden gaty uzak bolmadyk bir guýudan suw daşapdyr. Bu işi etmegi üçin onuň iki sany setili, birem uzyn taýagy barmyş. Setilleri taýagyň iki ujuna asyp, taýagy hem egnine atyp suw daşaýan eken.

Dowamy »

232 2
Edebiýat, bank tarapyndan 1 month ago

Geliñ doslar gülüşeliñ (Degishmejikler)

— Bäh, fizika mugallymymyz bir gürrüňinde, «Jisim gyzanda ulalýar, sowanda-da kiçelýär» diýipdi welin, ugrunda bar ýaly-la-haw şoň?!

— Hä, näme üçin beý diýýäň?

— Aý, häli günortanlar howa yssyka kepkam kellämi çalaja gysyp durdy, indi salkynladam welin halparyp du-ur…

***

Eger-de düýşüňiz...

Dowamy »

383 5
Edebiýat, bank tarapyndan 1 month ago

Könelerden ýatlama

Kerim Gurbannepesow.
Bir gün ýokary okuw jaýynda okaýan ýaşlar bilen söhbetdeşlik geçirende bir gyz şeýleräk sorag berýär. - Kerim aga, söýgi näme ? Kerim şahyr - Wah gyzym, on sekiz ýaşyňda sen söýgini bilmeseň men nireden bileýin.

Gurbannazar Ezizow.
Ýaş wagty, tomus günleri, suwa düşmäne gidipdir.
Suwyň gyras...

Dowamy »

307 2
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Degishmeler (Bank barada)

Salam agzalar. Esasanam ertir 5-nji gun!(ertirem ishleseler dynch alysh 2 gun) Ine, bankirler we maliýe hakda degişmeler, sizi gysga wagtlyk aladalardan uzaklaşdyrýar. Materialdaky ähli ýagdaýlaryň toslama we hakyky adamlar ýa-da wakalar bilen tötänlikleriň tötänleýin bolandygy hem ahtimal.Bu yone toslanyp tapylan degishmejikler.Hany onda yoredik...

Dowamy »

364 1
Edebiýat, bank tarapyndan 1 month ago