ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #17

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #17
Enkaň haýyşy boýunça...
Gyz Garikden sypjak bolup, onuň gujagynda ýylan bolup towlandy. Ýöne güýji ýetik daýaw erkek kişiden sypmak ejiz göwrä başartmady.

Emir elindäki gazete dolanan tahýany bir çete oklap, Garige topuldy:

— Goýber ony! Eger bize bir zat diýs...

Dowamy »

543 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #16

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #16
Enkaň haýyşy boýunça...
***

Şol günüň ertesi irden işe gelende stanogyň başynda keýpsiz hem gaharjaň halda duran Garigi görüp, ähli zat Öweziň huşundan çykdy. Garik Öweziň salamyny-da almady. Ýowuz häsiýetli dostunyň beýtmesi Öwezi has-da gorkuzdy. Öweziň bar gaýgysy Garige...

Dowamy »

503 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #15

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #15
Enkaň haýyşy boýunça...
Awtobus geldi. Garik yzky gapydan mündi. Öwez-de onuň bilen mündi. Oňa wepalylygyny subut etmek isläp, onuň üçin bilet puluny töledi. Tä barmaly ýerlerine barýançalar gapdalynda oturyp gitdi.

Garik umumy ýaşaýyş jaýyna baryp, öz bolýan otagynyň gapasy...

Dowamy »

482 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #14

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #14
Enkaň haýyşy boýunça...
***

Gülälege aşyk bolan Garik özüniň el uzatjak bolýan şahasynyň özünden gaty belentdedigini bilse-de, oňa boýunyň ýetmejegi mese-mälim duýlup duran-da bolsa, Öwezlere gelmesini has ýygjamlatdy. Gülälegi görmek küýi ony şu derejä ýetiripdi. Işden soň...

Dowamy »

492 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #13

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #13
Enkaň haýyşy boýunça...
***

Şol günden soň hem Öwez duşuşyk ýerine howlugyp barýan Gülälege kän gabat geldi. Kä gün oňa üns bermedi. Kä gün gidip, aşyk-magşuklaryň gepine diň saldy. Şeýdip, günler biri-biriniň yzyna tirkelip, geçip durdy. Bir gün bolsa Gülälek Öweze Garik bi...

Dowamy »

496 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #12

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #12
Enkaň haýyşy boýunça...
***

Garigiň elten öýünde gören bihaýa kişileri Öweziň diýseň keýpini bozdy. Olary hiç ýadyndan çykaryp bilmedi. Ýarym ýalaňaaç gyzlardyr erkek kişiler gije düýşünde, gündiz huşunda ony gününe goýmady. Ol Garikden sypmagyň gaýgysyny edip, saralyp-soldy...

Dowamy »

535 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #11

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #11
Enkaň haýyşy boýunça...

***

Öwez iliň öýüne daş oklap, aýna döwüp ýören garagollardan däldi. Onda göze gaty ilip durmaýan ýoknasyz bir häsiýet bardy. Hiç kime hiç bir babatda kömek etmeýärdi. Hat-da käteler ejesi Aýjahan ýaraman, başyny ýassyga goýaýsa-da, şoňa-da he...

Dowamy »

504 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #10

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #10
Enkaň haýyşy boýunça...

Sese Öweziň kejebesi darygdy. Ol ýumrugy bilen pola gütledip goýberdi:

— Tanamasam, nireden ýatlaýyn-ow men seni! Tanamasam, nireden ýatlaýyn! Kim sen, kim? Beýle gaýratly bolsaň, tanyt-da-how özüňi! Görün-dä gözüme!

— Men seniň...

Dowamy »

518 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #9

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #9
Enkaň haýyşy boýunça...

Gülälek ýerinden turup, çyrany öçürdi. Içerini garaňkylyk gaplady. Gaty tümlügem däldi. Daşardaky çyralaryň ýagtysy äpişgeden içerä birneme ýagtylyk çaýýardy. Içerini arkaýyn synlap boljakdy. Gülälek özüniň gürleşýän zadyny görmek üçin ýüregini eline alyp, tö...

Dowamy »

540 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #8

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #8
Enkaň haýyşy boýunça...

***

Olaryň hemmesi ukusyzlykdan ýaňa şeýle bir surnugypdylar welin, Öwezi özüne getirenlerinden, Gülälegiň-de el-aýagyny çözüp, barysy uka berildi. Hir kim sesini çykarman, ýassyk alyp, çem gelen ýerde süýnüp, uklap galdylar.

Uky...

Dowamy »

477 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #7

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #7
Enkaň haýyşy boýunça...
— Gülälek jan, gyzym, ýekeje gezek synap göreli. «Tiz kömek» ukol edip gidende-de sen rahat ukladyň-a. Birje gezek dermanam iç, gyzym.

— Derman bilen men bu beladan dynmaýan, kaka — diýip, Gülälek kakasyna sesden eşiden zatlaryny aýtdy. — Meni mundan d...

Dowamy »

558 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #6

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #6
Enkaň hayşy boýunça...
***

«Öweziň gyzy samrama keseline sataşypdyr» diýen habar şäheriň çetinde dörän bu obanyň ähli adamlaryna ýaýrady. Diňe bu obada-da durmady. Agyz agyzdan ýel aldy. Şum habar ganat baglap, çar töwerege ýetdi. «Gyzy al-arwahlar bilen gürleşýärmiş» diýlen...

Dowamy »

526 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #5

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #5

Enkaň haýyşy boýunça...
— Gepläp güýmenme, bol! — diýip, ses ýene Gülälegi howlukdyrdy. —Hiç kim kömek etmese, özüň ölçe. Sen eýýäm tikip başlamalydyň ony!

Gülälek Näzik daýzadan ünsüni sowup, ýene sese gulak gabartdy.

— Bolýa, häzir — diýip, oňa jogap...

Dowamy »

515 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #4

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #4
Enkaň haýyşy boýunça...
***

Çarşenbäniň güni batyp, anna gününiň ak iňrigi ýaňy bir töwerege süýt reňkini çaýyp ugrandan Gülälek böwrüne dürtülen ýaly bolup, tisginip oýandy. Ol özünde ysgynsyzlyk duýdy. Ýüregi bir zat syzýan ýaly, jigläp durdy. Onda-da ünsüni başga ýana sowj...

Dowamy »

564 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa #3)

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa)
***
Enkaň haýyşy boýunça...

Soňky döwürler Aýjahan daýza ýürekgysma keseline sataşdy. Birden-birden dünýä sygmajak bolýardy. Giň jahan gözüne dar görnüberýärdi. Ol muny garrylyga ýorjagynam bilenokdy, agtygy Gülälegiň ýetişýänine ýorjagynam. Gülälegiň ýetişip ugramagy diňe Öwezi...

Dowamy »

522 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #2

— Heý, anna agşamy-da iş tikip bolarmy, Gülälek jan! — diýp, ejesi gyzynyň ýanyna geçip, çommalyp oturdy. — Özüňem ýadaýan bolsaň, nämä tikýäň ony?!
Gülälek ejesini diňlemedi. Ses gulagyna pyşyrdady:
— Ýanyňdaky aýalyň ýüzüne ur-da, işiňe haýda! Ol seni güýmejek bolýa! Kow ony!
Gülälek şarpygy bilen ejesiniň ýüzüni mazaly awutd...

Dowamy »

531 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #1

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa)

Anna günüdi. Mydama bolşy ýaly, türkmen tomsunyň yssysy ertirden bäri demlikleri tutup, gün ikindä sanyberen çagy salkyn aralaşyp, janlar birneme aram tapdy. Öwez gapysyndaky agaç sekä atylan düşege geçip, aýaly Güljereniň demläp, basyryp goýan çaýyny içmäge oturdy. Saçagyň üstünde ir-iýmişde...

Dowamy »

573 2
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Bir damja soygi ber #4

Bu gun Myrat ucin beylekilerden has gyzykly gundi. Sebabi gun soyyan gyzynyn dunya inenind 22 yyl bolyardy. Acyk apisgeden icine giryan yaz semaly has hem gownuni goteryardi. Howluda ekilen owadan gulleri ysy oye gelip yetende bolsa, howa uytgesijek duhynyn sepilendigini yada salyardy.
Myrat tursuna banya girip, irdenliginem edinman yola dus...

Dowamy »

847 5
Edebiýat, sada. tarapyndan 2 years ago

@Black Wolf agza bn söhbetdeşlik)))

salam Gowmy ýagdaýlaryňyz?
+ Gowy, Hudaýa şükür. Siz nähili?
-Gowy ýagşy.Ahyryn belenen günem ýetip geldi. Gürrüňdeşlige başlabereýlimi?
+Howwa
-Ilki bilenä, bilyänsiňiz. Men sizi talyplar.comda black wolf dp tanadym.
+Howwa
-Black wolf ! Siz ilki gysgaca özüňiz barada tanyş etseniz?
+ Adym Myrat, A...

Dowamy »

1029 23
Edebiýat, Nätänyş adam tarapyndan 2 years ago

Azalylyň hatlary (Fantastiki waka) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2020 » Декабрь » 25 » Azalylyň hatlary (Fantastiki waka)
09:53Azalylyň hatlary (Fantastiki waka)

Ученый рассказал, можно ли употреблять алкоголь каждый день
Azazylyň hatlary

1-nji ýazgy

Hudaýyň iň birinji ýaradan adamy dog...

Dowamy »

761 2
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago