Fobos (Mars planetasynyň hemrasy)

Phobos Mars'ın iki uydusundan biridir. Yunancada Phobos Korku anlamına gelir. Mars'ın diğer uydusu Deimos'dan hem daha büyüktür, hem de Mars'a daha yakındır. Güneş Sistemi'ndeki tüm diğer uydular içinde gezegenine en yakın konumlanmış uydudur. Yörüngesi Mars yüzeyinden sadece 6000 km yüksekliktedir ve ortalama çapı 22 km'dir.

1877'de...

Dowamy »

438 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Dasoguz.!

Welaýatym Daşoguzdyr,
_______________________Türkmen ilim owadan,
Ynsanlaryň has ezizdir,
______________________Şat Akdepäm hez eden,
Adamlaryň kalby tämiz,
_______________________Aýlanaýyn DZ-dan,
Üç ýüz altmyş pirler goldar,
_______________________Nazar salar Ýaradan.

Señ waspyña enc...

Dowamy »

820 6
Edebiýat, Crazy boy tarapyndan 2 years ago

Kerim Hallyýew "TIK-TOK"

Kerim Hallyýew "TIK-TOK"

Türkmeniň mukaddes saýýan namysyn,
0n epläp üstünden ädäýdiň "TIK-TOK".
Unutdyryp gerçek ýigitleň jynsyn,
Arly gyzlarmyzy nädäýdiň "TIK-TOK".

Süýji dilli gyzlaň agzynda "kalýan",
Ownan ýigitleriň üstünden gülýäň.
Bizi nädip beýle täsire salýaň,
Adamy sy...

Dowamy »

990 3
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Ýaşlyk dramasy.

Gaňňalyň oýunda Tejende galdy

Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň

Okgeçmez ýylgynlaň içinde galdy

Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň
Bir ýandan uruşdy, bir ýandan hasrat

Hasrat bolçulykdy, hezillik gahat

Şol ýowuz ýyllara gelipdi gab...

Dowamy »

541 0
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

Gurbannazar Ezizow Ýaşyl şemal

Ýene howa garalyp, ýagyş çisňäp başlady,
Leýlisaçlar eda bilen saçlaryny çöşledi.
Beýle pikir etmändim men bu golaýda, bu çakda,
Birden agyr oýa batdym ölüm hakda, sen hakda.

Oýa batdym: Ýoklugymda öňküsi deý ýagar ýagyş,
Gunçalaň agzyny açar, aýnamyza çeker nagyş.
Dag tarapdan taýyp geler ýaşyl şem...

Dowamy »

529 0
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 2 years ago

Kemcilik

Yaponiyada bir oglanjyk 10 yashynda awtoulag awariyasyna dusupdir we sol awariyadan sonra cep elini yitiripdir. oglanjygyn gelejekde judo ustasy bolmak arzuwy bar eken, sol awariyadan sonra ol arzuwyny hem yitiryar we gaty gynanyar. her gun keypsiz yagdayda mekdebe gidip gelyar. kakasy oglunun bu yagdayyny gorup shaherin meşhur judo ustasynyn yanyn...

Dowamy »

752 0
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

Duzly kofe

Ýi­git ony ýyg­nak­da gö­rüp­di. Gy­zyň hus­ny-je­ma­ly er­ki­ni elin­den alyp, ony ha­lys kö­ke­rip­di. Ýyg­nak gu­ta­ran ba­dy­na ol gy­za bi­le ko­fe iç­me­gi tek­lip et­di. Gyz bü­tin ýyg­na­gyň do­wa­myn­da ün­sü­ni hiç hili çek­me­dik ýi­gi­diň eden mü­re­he­di­ne diý­seň geň gal­dy. Em­ma ze­nan nä­zik­li­gi­ni el­den ber­män, onuň ça­ky­ly­...

Dowamy »

724 0
Edebiýat, bank tarapyndan 2 years ago

Mazaryň üstündäki sagat / mistiki hekaýa

Gülnäzleriň öýi obadan çetiräkdedi, obanyň gonamçylygynyň golaýyndady. Ejesi kakasy ýogalansoň Gülnäz agasy, gelnejesi bilen bile şu öýde ýaşaýardylar. Agasy köplenç iş saparynda bolýardy. Gülnäz bolsa gelnejesi bilen galmaly bolýardylar.
Bir günem gelinejesi çagalaryny alyp atasy öýüne gezmäge gitdi. Gülnäzem düýn agşam ejesi bilen kakasy...

Dowamy »

786 3
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

Pul ber oglum..

Käbäň ýatyr keselhanada dertli
Ýygýan döwri geçdi bugdaý hoşasyn
Lukman ömrün saklap bilaýjek sertli
Pul ber oglum, ejen bir ýyl ýasasyn.


Bir ýyl ýasatmaga umyt bar ýaly
Operasiya talap edip dur jany
Gerek bolsa satyp bar dünye maly
Pul ber oglum, ejen bir ýyl ýasasyn

<...

Dowamy »

737 0
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

Menem aglap gordim erkek halyma...

Menem aglap gördüm erkek halyma,
Utanjy, haýany unudyp bir dem,
Ýok, beýle hallara düşmelem däldim,
Emma ejizledi ýagyrlan gerden.

Aglasaň derdiňem ýeňleýän eken,
Bir pursatjyk unutýarsyň geçeni,
Pikir etdim, çünki zenan maşgala,
Şonuň üçin köp aglaýan ekeni.

Bogazyň gysanda aj...

Dowamy »

716 1
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #10

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #10
Enkaň haýyşy boýunça...
—Wah, men onuň haramzadadygyny nä bilipdirin öň! Onsoňam, adam diýeniň çig süýt emen-dä. Käteler kör bolar eken, dogan! Görmeli zady gözi görmese, kä kişiniň akyly diýlene ýetmez eken—diýip, Sadap gynançly gepledi.—Ýogsa ejem dagam kän aýtdy-la. Diňlemedim. Wah, iň bolman, ça...

Dowamy »

751 1
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #9

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #9
Enkaň haýyşy boýunça...
«Diňe haýwan hem binamys adam şeýle bolup biler» diýip, Sadap ol hakda ýigrenç bilen pikir öwürdi. Hut şol gije Bähbit tarapdan onuň ýüregi öldi...

***

Ine, şeýdip Sadabyň ikinji durmuşy tigirlenip ugrady. Ol kä gün şarpyk datdy, kä gün sögünç eşi...

Dowamy »

780 3
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #8

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #8

Enkaň haýyşy boýunça...

Pälwan oýanyp, daşaryk çykanda, onuň el-ýüzüni ýuwup berdi. Bileje oturyp, nahar iýdi. Şeýdip, Pälwan Sadaba derrew höwrükdi. Gyzjagazlar bolsa, täze ejelikden asylyşyp ýören jigilerine gözlerini alardyp seredişýärdiler...

***

Bähb...

Dowamy »

618 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #7

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #7
Enkaň haýyşy boýunça...

Sadap maşyndan düşüp, ädimlerini çaltlandyrdy. Bähbit hem uly asfalt ýola tarap öwrülip gitdi.

***

Öýlerine ýakynlaşdygysaýy Sadabyň bükgüldisi artdy. Birhili alasarmyk duýgular onuň kalbyny mäjumlap, aldym-berdime salyp barýardy. Ýüregi b...

Dowamy »

669 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #6

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #6
Enkaň haýyşy boýunça...

Tebigatyň döreden jandarlaryna onuň ägirt hem gudratly kanunyndan gaçyp gutulma ýok. Tebigatyň baky üýtgewsiz kanunyny hiç kim, hiç bir zat üýtgedibem bilenok. Onuň öňünde hemmeler ejiz!

Ikinji bölüm

Јdimlerini näçe çalt urýan-da bolsa, Sa...

Dowamy »

746 6
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Gürleýän guýy (gyzykly waka)

Hekeýäň ady göçme manyda däl, guýy hakykatdanam gürleýär, siz muňa özüňiz göz ýetirip bilersiňiz. Süýji suwly guýy, edil obaň ýüreginde. Obaň ady üç guýy, sebäbi ol obada üç sany guýy bar, iki guýy ajy suwly, bir guýy süýji suwly. Guýular bir birinden daşda däl, el uzadaýmaly, ýöne barybir suwlary tapawutly. Biziň wakamyz süýji suwly guýy barada gi...

Dowamy »

680 1
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #5

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #5
Enkaň haýyşy boýunça...

***

Aşgabat diýlip çykylan pursatdan Sylabyň özüni alyp barşy ýene Sadabyň ýüregini üýtgetdi. Gyz «Söýgi indi başlanaýýarmyka?» diýip pikir öwürdi. Sylap samolýota münülende-düşülende, Sadabyň elinden tutdy. Samolýota ilkinji gezek münenligi üçin Sadabyň...

Dowamy »

660 1
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #4

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #4
Enkaň haýyşy boýunça...
Sadap onuň bolşuny geňlese-de, dawalaşmady. Saçagyny, çäýnek-käsesini, iýip-içmek üçin getiren zatlaryny sesini çykarman, Sylabyň ýanyna eltdi.

Sylap özüniň iýip-içýänini Sadabyň görenini halamaýanyny duýduryp, keserilip oturdy. Çaý guýundy. Soňam çörek döwüp, ç...

Dowamy »

610 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #3

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #3

Enkaň haýyşy boýunça...

Sadap Jeren gidensoň, burça bakyp, sessiz-üýnsüz oturdy. Içerik Bibi girdi. Ony görenden, Sadap kemsinmekden ýaňa tas möňňüripdi. Ýöne birden ile masgara bolaýmakdan çekinip, dodagyny dişledi. Sessiz gözýaş dökdi.

—Sag-aman ördüňizmi?—diýip, Bibi...

Dowamy »

595 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #2

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #2

Enkaň haýyşy boýunça...

Şonuň üçinem maý barka, Sylaba niýetine düwen zatlaryny diýip galmak isleýärdi.
Ol her gije Sylaby daşarda ýekeräk görmek üçin peýläp başlady. Oňa-muňa güýmenen bolup, tä goňşy öýde çyra öçýänçä, daşarda köwlendi. Gözlerini goňşulardan aýyrmady. Tomsuň a...

Dowamy »

603 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago