GÖRDÜŇMI

Ýagty salar gider zulmat tününde,

Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!

Bahar eýýamynda, heýhat gününde

Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!Anka sypat turup, “Hüw!” diýip galkan guş.

Gijesi tirikdir, gündizi bihuş,

Redaly jindeli, egni hyrka puş,
...

Dowamy »

67 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Bady sebani görsem

Dehistanyň baýrynda

Bady-sabany görsem.

Bahaweddin Mirkulal,

Zeňňi Babany görsem.Nagleýni arşa täçdir,

Ady äleme paçdyr,

İki jahan mätäçdir,

Arap zybany görsem.Gelen geçer çaşt edip,

Dowamy »

68 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Äleme belgilidir

Dostlar-a, dostum meniň şirin jandan söýgülidir,

Jan kibi pynhan jahanda äleme belgilidir.Baş bile barsam aňa, handan olursa güzeri,

Tutsam ol ýerde watan, ol ýer ki anyň ýoludyr.Diýrdi ýar: Men aşygym öz elim le katl edem,

Andan owwal gam...

Dowamy »

63 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

''Harap eýlär''

Mömin bolan müňkür bolmaz sözüme,
Jepbar bu jahany,gör,harap eýlär.
Çoh närseler geler geçer gözüme,
Bu dünýäni bet-bet kär harap eýlär.

Işi rowaç tapar bet iş tutanyň,
Dilegi duş gelmez hak diýip ýatanyň.
Ýer ýüzünde bolar güýç-güýç ýeteniň.
Jahany zulum ile zor harap eýlär.

...

Dowamy »

272 13
Edebiýat, mertogly tarapyndan 2 weeks ago

Dirikäm görsediň. özüm geçsem gowy bordy

Bir oglan gonamçylygyň deňinden geçmäge ýaýdanyp durka, seretse bir ýaşuly gelýän eken. Ol oglan ýaşulydan özüne ýoldaş bolmagyny haýyş edýär. Ýaňky oglan haýyşny kabul eden ýaşuly bilen gidip baryşlaryna, ýaşuly oňa herhili anekdotlar aýdyp berýärmiş. Oglan;

– “Ýaşuly sen-ä ýaman şadyýan ýaşuly ekeniň” diýse, ýaşuly hem;

Dowamy »

236 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

“Ependi, kim sen?” ýa-da Hoja Nasreddin barada ýene bir sahna oýny

Ependi Gündogarda we onuň çäklerinden daşarda-da giňden tanalýan Hoja Nasreddiniň ýörgünli adydyr. Bize gelip ýeten rowaýatlara salgylansaň, oňa gabat gelenine hemme kişi, meselem, gedem emeldarlar gaty bir begenip durmandyrlar, çünki käte onuň kinaýaly gürrüňleri ýa-da her hili oýunlary bilen olary kyn güne salypdyr. Ýöne Hoja Nasreddin päk ýürekl...

Dowamy »

174 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Degişme

Men gundim sen asmanda ayka,
İ love you diyip geyerdin mayka,
Menem bir gun janym surerin çayka,
Şeydip gahar edip arzuwlan wagtym.

Name uçin sen mana geydirdin keta,
Staboy malyshka wes mir leta,
Bize diyerdiler ashyklar eto,
Menin Mario casas bolup sayrayan wagtym.

Koplenç di...

Dowamy »

222 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 weeks ago

Erkeklik mukamy (Şiraly Nurmurat)

Gözüň aýdyň garyp millet,
Ykbal gülüp bakypdyr.
Prezidentiň zynjyry diýp
Täze baýrak çykypdyr.

Ozalam-a tutuş zynjyr
Boýnuň ,eliň ,aýagyň
Hudaý uran dadaýmaly
Pygamberiňem taýagyn
Görlüp eşdilmedik baýrak
Kime nesip ederkä?
Kim ony dakynmak üçin,
Başyn hasam eger...

Dowamy »

69 1
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 1 month ago

Näme üçin hökümdarlar ähli döwürlerde ýazyjy- şahyrlardan çekinýärler?

Halk ähli döwürlerde ýazyjy-şahyrlary öz howandary, goragçysy, häkimiýetiň, hökümdaryň arkasynda däl-de, eýse kyn günde öz arkasynda durýan, özüne hossarlyk edýän adamlar hökmünde kabul edipdir. Bu ynam biziň günlermizde-de ýitip gidenok. Halk köpçüligi hemişe ýazyjy- şahyrlaryň düşünjesine, arassa ynsabyna bil baglaýar.
Şol sebäpden ähli dö...

Dowamy »

61 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 1 month ago

Niçikdir bu gün halyňyz? (Köşk ýazyjylaryna we žurnalistlerine)

Hakynatutma bagşylar,
Niçikdir bu gün halyňyz?
Ýamana ýaran ýagşylar,
Niçikdir bu gün halyňyz?

Namysyn küle atanlar,
Gaflat ukuda ýatanlar,
Haýp, duza gaçyp ýitenler,
Niçikdir bu gün halyňyz?

Ysyrganyp soraşanlar,
Ýeňi tygly görüşenler,
Ýallaklykda ýaryşan...

Dowamy »

56 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 1 month ago

Türkmеn wе şеýtan (Ak Welsapar)

Ne döw çaldy türkmene?
Öz erkine eýe däl.
Duýanok ol dürtseňem,
Gözi açyk. Oýa däl.

Oň iýýäni sadaka,
Kepeni mugt paýlanýar.
Wah, aklyňa sadaga,
Ýeriňe kim oýlanýar?..

Pikir etmek gadagan,
Ýygnanmak, iç döküşmek.
Süýnüp ýatmak gadagan,
Öýlenmek hem...

Dowamy »

65 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 1 month ago

Sadagasy gitdigim! (Ak Welsapar)

Bu nä beýle boldy, garaldy daşym,
Ýagtylmady, sadagasy gitdigim?
Kimler daş atmady dadansoň aşym,
Al kylmady, sadagasy gitdigim?

Ne dürsdür, ne tersdir bu barýan ýolum,
Ne pesdir, ne beýik çilik ahwalym,
Talaňa düşüpdir gazanan malym,
Satylmady, sadagasy gitdigim!

Namartl...

Dowamy »

52 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 1 month ago

Biziň indi möhlеtimiz azalýar (Ak Welsapar)

Biziň indi möhletimiz azalýar,
Ýeke-ýeke göç edýäris o dünýä.
Erbet adamlaryň zorundan ýaňa
Gowy döwür erbet bolup görünýär.

Erk diledik bu mähriban ile biz,
Garaşsyzlyk talap etdik Watana.
Emma taryh, haýp, üstünden ýol berdi
Mertlere däl, öz ilini satana.

Ýumruk düwüp ç...

Dowamy »

55 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 1 month ago

Gaz uçdy, garga gondy (Ak Welsapar)

Kyblagähim, Watanym,
Saňa diýjek sözüm bar.
Ýaşasam-da goýnuňda,
Boldum bu gün saňa zar.

Ýekirlende seň diliň,
Çykmadymmy howandar?
Mertebesin öz iliň
Goramasaň niçik bor?

Garaşsyzlyk isledim
Men saňa, Ata Mekan.
Eýsem, muny ýürekden
Küýsemedik bar...

Dowamy »

52 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 1 month ago

Futbolist gyz (bolan waka 1 nji bolumi

Ataş daşary ýurtdan gelip ,ilkibada hiç bärniň howasyna öwrenişmän ýaraman ýatdy.
Hatda 20-21 ýyllap içen agyz suwyndan bir ýyl içmäni üçin, gelen badyna içdi welin, tutdy bir içagyry, hem agyrýar hem-de suw ýaly için sürüp, barja ysgynyny hem aldy.
Ejesi Ogulnabat gelneje oglynyň gele-gelmäne bulamyk bolup sünüp ýatmagyndan göwni su...

Dowamy »

305 1
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

Muhammet pygamberiň garyndaşlary

Muhammet, gyzlaryndan Patmany Ala we Ümmü Gülsümi Osmana berýär.
Bu ýagdaýda Aly bilen Osman baja bolýar. Omar, gyzy Hapsany Muhammede berýär we şonuň üçin Omar Muhammediň gaýyn atasy bolýar. Muhammet agtygy bolan Alyň gyzy Ümmi Gülsümi Omara berýär we Aly, Omaryň gaýyn atasy, Patma bolsa gaýyn enesi bolýar. Omaryň aýyrlyşan aýaly Atikany Mu...

Dowamy »

372 3
Edebiýat, Panturkist tarapyndan 1 month ago

Şazada Mustapanyñ ömri we ölümi

ŞAZADA MUSTAPANYÑ ÖMRI WE ÖLÜMI 

Şazada Mustapanyñ ölümi osmanly (türkmen) taryhynyñ iñ gynançly wakalarynyñ biridir. Adamkärçilikli häsiýeti, edermenligi we gözsüz batyrlygy bilen tagtyñ birinji talaşgäri hökmünde öñe saýlanan şazada Mustapa özüniñ pajygaly ölüminden bäri taryhçylaryñ dilinden düşmän gelýär. Ýogsa-da, ol tagta çykan...

Dowamy »

319 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Daşyna çyk

Sensiň seçgin hyrydarym,
Çyk ylhamym daşyna çyk .
Diýeýin dünýämde barym,
Çyk ylhamym daşyna çyk .

Joşuň kalbyň düşeginde,
Adyň aňyň üçeginde,
Nämişiň bar içerimde?
Çyk ylhamym daşyna çyk .

Agdarma aladam agdyk,
Bes ýylgyraý kän agladyk,
Syrdaşyň bolaýyn sadyk,

Dowamy »

331 2
Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 1 month ago

Bir gyza...

Bir gyza!!!


Bahar güller
Müşki anbar saçanda,
Tanyş boldum gara gözlim señ bilen,
Goşgy düzdüm bu gün seniñ adyña,
Söýgüm bolup girdiñ meniñ janyma,
Tarypyña ejiz geler ýazmaga,
Kagyzdaky güller açan syýalar.
Seniñ görküñ melhem hassa janyma,
Gara gözleñ, gara gaşlañ dad...

Dowamy »

650 32
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Ajy hakykat.

AJY HAKYKAT.
Eger geçmişime dolanym bilsem,
Düzederdim barja ýalňyşlarymy.
Nädogry wagtda nädogry ýerde,
Geçirmezdim gyzyl gymmat wagtymy.

Geçmişe seretsem gözlerim aglar,
Ähli ajylarym düşýär ýadyma.
Gowy diýip bakan adamlam,
Gara ýylan bolup çykýar garşyma.

Arkamdan ur...

Dowamy »

372 2
Edebiýat, aynura tarapyndan 1 month ago