Григорий Алексинский

1879, Дагестан – 1967, Париж

Алексинский Григорий Алексеевич родился в семье врача. Окончив Ярославскую гимназию, поступил на историко-филологический факультет Московского университета. За участие в беспорядках дважды – в 1899 и 1902 – исключался из университета. В первый раз был выслан из Москвы, во второй – приговорён к полугодовом...

Dowamy »

528 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Анатолий Александров (goşgulary rus dilinde)

1861, с. Савенково Белёвского у. Тульской губ. – 1930, Сергиев Посад

Александров Анатолий Александрович окончил с золотой медалью Ломоносовскую семинарию при Катковском лицее в Москве (1875–1883) и историко-филологический факультет Московского университета (1883–1887). По окончании курса был оставлен для приготовления к профессорском...

Dowamy »

536 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Bладимир Алейников (goşgulary rus dilinde)

1946, Молотов (ныне Пермь)

Алейников Владимир Дмитриевич детство, начиная с трёхмесячного возраста, провёл на родине отца, в городе Кривой Рог на Украине. Стихи начал писать в 1961, в 1962 – первая публикация в местной газете (стихи, правда, изувечили). В 1963, вместе с другими молодыми поэтами Кривого Рога, попал в полосу хрущёвской...

Dowamy »

556 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Дмитрий Авалиани (goşgulary - rus dilinde)

1938, Москва – 2003, там же

Авалиани Дмитрий Евгеньевич в 1960 окончил географический факультет МГУ по специальности «экономическая география СССР». По окончании долгое время работал по специальности, позже, в связи с обострением болезни Бехтерева – сторожем. Стихи начал писать в юности. В конце 1960-х – начале 1970-х примыкал к груп...

Dowamy »

500 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

ŞIRIN

/Perhadyň Şirini barada/

Şirin Eýranyň patyşasy Hysrow Perwiziň söýgülisi bolupdyr. Ol örän owadan bolupdyr. Käbir taryhçylar ony grek, käbiri-de Huzustan ilatyndan diýip ýazypdyrlar. Şirin Hysrow Perwiziň patyşalyk eden ilkinji ýyllarynda oňa durmuşa çykýar. Hysrowyň Şirine bolan söýgüsi barada köp dessanlar ýazylypdyr. Şirine Perh...

Dowamy »

932 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

ŞIRWAN HAN

Käbir taryhy çeşmelerde adyna Şirwan şa diýlipdir. Şirwanda höküm süren patyşalaryň üçünjisi bolup, Halyl soltanyň ogludyr. XV asyrda kakasyndan soň tä 1500-1501-nji ýyllara çenli häkimlik edipdir. 1487-1488-nji ýyllarda sefewi dinastiýasynyň ata-babalaryndan Şa Haýdar tarapyndan gabalsa-da, Akgoýunly türkmenlerinden bolan soltan Ýakubyň kömegi bil...

Dowamy »

604 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

ÝUSUP PYGAMBER

ÝUSUP PYGAMBER


Ýusup Ýakup pygamberiň ogludyr. ''Ýusup-Züleýha'' sýužetiniň baş gahrymany. Ol özüniň ajaýyp keşbi, syratlylygy, geçirimliligi bilen dünýäde şöhratlanypdyr. Dini rowaýatlara görä, Ýusup ibn Ýakup ibn Yshak ibn Ybraýym ýewreý pygamberleriniň biridir. Ol b.e. 1745 ýyl ozal eneden dogulýar we b.e. 1635 ýyl ozal Mü...

Dowamy »

789 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

KAGAN GELÝÄR...

Gündogardan eşdilýär deprek-depiň sesleri,
Harp-harp urýan esgerleriň ädimlerniň tesleri,
Daşa ýazylan ýazgylaryň sesi gelýär alysdan,
Parlaýar al-asmanda göktürkmeniň möjegi,
Kagan gelýär gündogardan, günbataryň ýurduna,
Garşy alyň daglar, düzler, sähralar,
Naýza uçly tokaýlar hem derýalar,
Beýik Gö...

Dowamy »

572 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Oslagsyz ýagşylyk

Rus patyşasy Pýotr birinjiniň ýelkenli gämi we korabyllaryň gurulşuk sungatyny ele alasy gelip güýçli arzuw edipdir. Ol ahyryn bu arzuwuna ýetmek üçin işçiniň geýimini geýip Ispaniýa gidipdir,şol ýerde öwrenip maksadyna ýetmek üçin. Ol ýerde bolan wagty Pýotr birnäçe Rusýadan sürgün edilen adamlara gabat gelipdir. Ol adamlar onuň öz buýrugy bilen...

Dowamy »

857 2
Edebiýat, Barbary tarapyndan 2 years ago

Ольга Чугай - goşgulary (rus dilinde)

Ольга Чугай

1944, Москва

Чугай Ольга Олеговна воспитывалась в семье деда, профессора-филолога А.С.Беднякова. В 1964 поступила на исторический факультет МГУ. Доучившись до последнего курса, решила не защищать диплом, а, по совету профессора П.А.Зайончковского, профессионально заняться литературой. В 1990 окончила Высшие...

Dowamy »

497 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

SÖÝGI HATY /hekaýa

Şo-ol geçip dur, geçip dur... Ýagyşly-ýagmyrly günlerem, şatlykly-ahmyrly günlerem... şo-ol geçip du-ur, geçip du-ur... Asla geçmejek zat ýok ekeni, gün sypdyrman ýaşap ýörseň.
Indi näçe wagtdyr derdimi içime sygdyryp bilmän ýörün. Ýarylaýmagam aňsat däl, juda tejribäň ýetik bolaýmasa. Bileje kino gideniň bilenem, teatra gideniň bilenem işiň...

Dowamy »

1068 1
Edebiýat, Tiko tarapyndan 2 years ago

Men söyermen göwnüm üçin (hekaya)

„MEN SÖÝERMEN GOWNUM ÜÇIN...” (Hekaýa)

Ol zol-zol gaşanýardy. Gije baldyryň ýumry ýerinden bir çybyn dişlän bolmaga çemeli. ns bermejek boldugyça beter gijeýär. Irden turanda-da beýle jan derdi däldi. Häzir welin gijisi ýüregine dökülip barýar, gaşandygyça beter gijeýär. Ýedi ýoluň üstünde gaşanyp durmagam gelşiksiz. Şonda-da gijeýän...

Dowamy »

965 0
Edebiýat, Mr_arsen. tarapyndan 2 years ago

Agzybir maşgala

Agzybir maşgala
Iki maş­ga­la goň­şu­lyk­da ýa­şa­ýan eken. Ola­ryň bi­rin­de är-aýal hä­li-şin­di öý­ke­le­şýän eken, beý­le­ki­sin­de bol­sa, he­mi­şe söý­gi, öza­ra dü­şü­niş­mek we agzybirlik hö­küm sür­ýän eken.
Öz­di­ýen­li öý bi­ke­si goň­şu­la­ry­nyň nä­dip ag­zy­bir ýa­şap bil­ýän­dik­le­ri­ne hiç-hi­li dü­şü­nip bil­män­dir...

Dowamy »

880 2
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Bagt nirde?...(durmusy hekaya)

Toy nahili gowy. Onda-da BAGT TOYY. Omrun in gowy pursady. Bagtly gun.hawa bagtyn acylan uni. yone Azadyn yyuzunde bu hili ayratynlyklary gorup bolanokdy. Ol dine oylanyp,pikire cumup otyrdy. Cunki ol bagtyny basga gyzda gorupdi… Ejesi muna garsy cykypdy .Azat nace dusundirjek bolsada netije bermeyar… Sebabi ejesi ozuni alyp berjek gyzyna seyle g...

Dowamy »

1066 6
Edebiýat, Tiko tarapyndan 2 years ago

Gurbannazar Ezizow ,,Tabyt" hekaýa

Meniň atam bardy, atamyňam tabydy. Onuň haçan, nähili sebäplere görä tabyt ýasadanyny bilemok, ýöne men atamyň tabydynyň bardygyny bilýärdim. Tut agajyndan ýasalan şol berdaşly tabyt biziň ýerzeminimizde saklanýardy. Gijeler beýlede dursun, hatda gündiziň günortanlary hem ýerzemine girmek miýesser gelende, ýok zatlar ýadyma düşüp, depe saçym üýşýär...

Dowamy »

827 0
Edebiýat, Mr_arsen. tarapyndan 2 years ago

Hum (syrly waka degişli)

Kamar entek daşary ýagtylmanka oýandy. Ýok, ol namaz okanokdy, ol asla Hudaýa-da kän bir ynanyp baranokdy. Kamaryň ir turmagynyň başga bir sebäbi bardy. Daşarda maý aýy höküm sürýärdi, baglarda guşlar saýraýardy, adamler entek örmändi. Köçelerde diňe itler topar topar bolyp ygyp ýördüler, adam-gara görünenokdy. Kamar ilki bilen öz ýatýan jaýyndan k...

Dowamy »

948 1
Edebiýat, Tiko tarapyndan 2 years ago

Lao-Sziden dürdäneler

Kimde-kim bu dünýeden öten bolsa, ýöne ýatlanylyp ýörlen bolsa, şol kişi ölmez-ýitmezdir.
Adam durmuşa çakdanaşa okgunly çemeleşmekden ötri ýeňillik bilen ölüp biler.
Asman astynda hemmeler wagtlaýyn bolýandyr.
Az zada ymtylsaň - paýyňy alarsyň, köpe çapsaň - ýalňyş ýola düşersiň.
Betbagtlyk! Ol bagtyň diregidir. Bagtlyl...

Dowamy »

696 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Konfusiýden dürdäneler

Hakyky asyllylyk adamyň ýüreginden çykýar. Hemme adamlar doglanda asylly dogulýarlar.
Açlykdan ölmek - kiçijik wakadyr, ahlagy ýitirmek - uly wakadyr.
Ahlagy bar adam gowy gürlemegi başarar.
Ýeke-täk hakyky ýalňyş - öňki ýalňyşlyklaryňy düzetmezlikdir.
Iň beýik şöhrat, hiç wagt ýalňyşmazlyk däldir, ol her gezek ýykylanyň...

Dowamy »

710 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Bir damja soygi ber #5

Gullinin ejesi Myradyn aslynyn Lebaplydygyny bilip, ony tire-taypa dawasynyn bolmazlygy ucin bermejekdigini aytdy. Gulli Myrady ozinden hem gowy goryardi. Ejesini hem. Ol iki arada galdy. Name etjegini bilmedi. Ahyram aygytly netija geldi. Ol ony su yasyna cenli ulaldan ejesinin onun ucin eden aladalaryna atanak cekip, gacyp gidip biljek daldi. Yog...

Dowamy »

833 3
Edebiýat, sada. tarapyndan 2 years ago

''PAÝHAS ÇEŞMESI'' kitabyndan

PAÝHAS ÇEŞMESI KITABYNDAN

Dosta bereniňi sorama, goňşa bereniňi dileme.

***

Haýyr dile goňşyňa, rysgal gelsin aşyňa.

***

Toý görki - bagşy, öý görki - goňşy.

***

Uzakdaky dogandan, ýakyndaky goňşy ýagşy.

***

Ýan goň...

Dowamy »

699 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago