Emin Rasen ''Türkmenim'' rap teksti

Emir Rasen ''Türkmenim'' repiniñ teksti

Satmady dosty sada,
Il topary dogada,
Palta dostdy çynara,
Arka doly jynaza.

Barga gezerdi gaýa,
Ok çeñelse-de gaýa,
Garyp gezerdi baýam,
Bala çekerdi daýa.

Türkmen ogly geldi ara,
Bol sowulda çek kenara,
Goç...

Dowamy »

271 2
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Asylsyz Şayat (Detektiw Hekaýa)

Berdinin gulagyna natanyş sesler gelip başlady. Gözüni açmaga çalyşdy. Bir gözi düybinden açylanokdy. Agzyny iki tarapa gymyldatdy. Agzynyn içi öt yalydy. Owurdy agyryardy. Agzynda üyşen tüykiligi tüykürjek boldy yöne şepbeşige dönen tüykilik çykjagam bolmady. Suwsapdy, beyleki gözüni çalajadan açmaga çalyşdy... Zeylan suwyn ysy gelyardi.howa gaty...

Dowamy »

330 2
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Baýju noýon

TARYHY ŞAHSYÝETLER

▶ BAÝJU NOÝON 

Baýju noýonyñ obrazy "Direliş. Ärtogrul" teleserialynyñ baş gahrymanlarynyñ biri hökmünde türkmen tomaşaçylaryñ añyna hemişelik siñdi. Taryhda hakykatdanam ýaşap gecen bu talañçy mongol serkerdesi Anadoly türkmenleriniñ başyna inderen zulumy bilen beýleki mongol serkerdelerinden has öñ...

Dowamy »

131 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 weeks ago

Aryk Buka

TARYHY ŞAHSYÝETLER

▶ ARYK BUKA 

Aryk Buka (ýa-da Aryk Böke) taryhda kim bolupdyr? "Direliş. Ärtogrul" teleserialynda ady geçen Aryk Buka taryhda hakykatdanam ýaşap geçen şahsmy? Ol näme sebäpli dogany Kubilaý hanyñ garşysyna gidipdir? Ady agzalan teleserialda Aryk Bukanyñ obrazyny türk aktýory Emre Erçil janlandyrýar....

Dowamy »

109 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 weeks ago

8-nji mart Halkara zenanlar gününiñ taryhy

8-nji MART HALKARA ZENANLAR GÜNÜNIÑ TARYHY 

8-nji mart Halkara zenanlar güni ýa-da Bütindünýä işçi zenanlaryñ güni - aýal-gyzlara garşy jynsparazçylykly düşünjä garşy göreşmegiñ günüdir. Mundan 153 ýyl öñ deñhukukly işe deñ aýlyk hakyny talap edip we iş ýerlerindäki ýaramaz şertlere garşy janlaryny orta goýup aýaga galan aýal-gyzlary...

Dowamy »

159 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 weeks ago

ŞORTA SÖZLER

ŞORTA SÖZLER

ÇORBANYŇ ÇORBASY


Günlerde bir gün bir daýhan Ependä towşan getirip beripdir.Bir hepdeden soňra şol daýhan ýene Ependiniňkä gelipdir.

Ependi ony tanamadyk bolýarmyş.
Ol daýhan:
-Men geçen hepdede saňa towşan getirip beren adam-diýip, özüni tanadypdyr. Ependi göwünli-göwü...

Dowamy »

291 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

8-nji mart TARYHY

8-nji mart - Halkara aýallar güni - Halkara aýallar güni, şeýle hem aýallaryň syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik ugurlarynda gazanan üstünliklerini belleýän, dünýädäki aýal-gyzlaryň geçmişini, şu gününi we geljegini belleýär.

Zenanlar gününiň häzirki zaman baýramçylygy indi deňligi tassyklamak maksady bilen däl-de, eýsem ýagdaýyna we...

Dowamy »

231 3
Edebiýat, bank tarapyndan 3 weeks ago

ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY-10

Atanyñ howatyry

Şazada köşge gelenden soñ, derrew atasynyñ ýanyna bardy. Eliniñ aýalaryny bir-birine degrip:
ㅡ Ata men derwüş bolup, azaplardan gutulmagyñ ýoluny gözlemekçi. Rugsat etseñiz, köşgi-saraýy terk etsem ㅡ diýdi.
Patyşanyñ bir gün eşitmesem, bir gün eşiderin diýip ýyllarboýy howatyr edip ýören sözleri, ine,...

Dowamy »

105 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Banky talan bandalaryñ ele salynmagy

Iki sany maşyn uzyn göni köçede ýokary tizlikde sypyp barýardylar. Olaryñ biri öñde, biri bolsa yzda. Öñdäki maşynda kelleleri gara örtükli, diñe gözleri bilen agyzlarynyñ töwerekleri açyk maska geýinen banditlar yzdaky maşyna tarap pistoletlerinde ok atýardylar. Onuñ yzyndaky ýaşyl reñkli mersedesde bolsa £ulýana gelýärdi. Ol ýapyrlyp hem-ä okdan...

Dowamy »

201 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Garriniñ ele salynmagy +18

Garriniñ ele salynmagy +18

Mafiýabaşynyñ eline naruçnik geýdirip ol özüne gelmänkä, stulda oturdyp ol özüne gelýänçä garaşdylar. Bir salymdan soñ mafiýanyñ başlygy özüne gelensoñ ol öz öñünde ýañja-da bir bulgur suw taýynlap beren tanyş zenana gözi düşdi. Ýöne onuñ ýüzi tanyş bolsa-da eşikleri polisiýa işgäriniñ eşigidi. Ol şonda el...

Dowamy »

277 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-9

Pany rahatlar

Hemmeler şazadanyñ göwnüni awlamagyñ ugrundady. Oýunçy gyzlar onuñ daşynsa näz-kereşme edip, kebelek bolýardylar, onuñ gelşikli ýüzünde birazajygam bolsa, şatlyk nyşany görünermikä diýip göz aýlaýardylar. Ýöne Sidhasa olara perwaý hem etmeýärdi. Onuñ oý-pikirleri garrylyk, näsaglyk, ölüm wakalary bilen bentdi. Şazadany...

Dowamy »

116 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-8

Soñky urgy

Sidhasa bilen Çanna ýene araba münüp köşkden çykdylar. Wezirler, hyzmatkärler, köşk adamlary şazadanyñ yzyna tirkeşip, hatar durna ýaly bolup ýola düşdüler. Halaýyk ozalkysy ýaly köçäni dolduryp, olary şadyýan garşy alýardy. Hoşallyk bilen ugradyp galýardy. Emma şol wagt şazada ýene bir garaşylmadyk zada duş geldi. Onuñ gö...

Dowamy »

110 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-7

Ikinji syýahat

Patyşa oglunyñ keýpiniñ ýoklugyny eşidip gaýgy teşwişe düşdi. ''Nähili-de bolsa, oglanyñ göwnüni hoşlamak gerek'' diýip oýlandy. Ýene bir gezek tabşyryk bereýin, ony ýene syýahata alyp çyksynlar. Goý, ol şäheriñ başga-da owadan köçelerini boýlap, gezelenç etsin.
Çanna Kantakany ýene araba goşdy. Kapilawistany bo...

Dowamy »

109 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Arhiw Ertir.Com

Ýaşulyň örän jaýdar aýdanlary (Umumy gürrüňdeşlik)

Gytyndan
O//@Z13, Sentýabr-2016ý (22:21)

Yashlaryn biri akyldaryn bosagasyndan atlapdir."Dana baba,mana bir owut nesihat berin,yone ol menden on hic kime aydylmadyk bolsun we menden sonam hic kime aydylmasyn.Goy,adamlar ol sozi dine menden owrensinler"diyipdir.S...

Dowamy »

263 4
Edebiýat, bin tarapyndan 3 weeks ago

Ertirçomdan

Betinden
Адалат09, Aprel-2016ý (19:47)

hormatly ertir.com yn agzalary bir nace wagt bari tema acmandym bu gun gysgaca
bir temany acmaga wagt tapdym !          

                     Bir sapar  bizin professermyz sapakda bize  yonekoyje bir meselani orta atdy , ol bizin sorag...

Dowamy »

277 4
Edebiýat, bin tarapyndan 3 weeks ago

SPIDIÑ PIDASY (+18)

Spidiñ pidasy


Howlusynyñ gapysyna zordan söýenip duran Hemranyñ mañlaýyndan aýak- aldygyna der gelýärdi. Agzy gurap giden Hemranyñ bir zatlar içip teşneligini gandyrasy geldi.
Ol işden surnugyp gelipdi. Üst-üstesine-de heleýi Laçynyñ zatlaryny ýygnaşdyryp gidenine haly harap boldy. Ol ysgynsyz ýatan ýerinde ene-atasyn...

Dowamy »

499 4
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 weeks ago

Bamsy Birek

TARYHY ŞAHSYÝETLER

▶ BAMSY ALP 

Bamsy alp, has dogrusy Bamsy Birek kim bolupdyr? Bamsy Birek taryhda ýaşap geçen real şahsmy? Eger real şahs bolsa ol haçan öldi we mazary nirede? Geliñ, "Gorkut ata" eposynyñ iñ görmegeý we batyr ýigitlerinden bolan Bamsy Birek barada käbir maglumatlara ser salalyñ. 

■ B...

Dowamy »

314 24
Edebiýat, wagt tarapyndan 4 weeks ago

''Halkymy näme üçin öldürýärsiñiz?'' diýdi özi hem öldürildi

''Halkymy näme üçin öldürýärsiñiz?'' diýdi, özi hem öldürildi


Hawa ol hakda näçe aýtsañ aýdyp oturmaly. Onuñ ady indi añymyzda rowaýata öwrülip gidendir.
Gaýgysyz Atabaýew Türkmenistanyñ ilkinji hökümet başlygy, häzirki ýaşaýan döwletimiz Türkmenistanyñ düýbüni tutujylardan biri, serhetleriñ bellenmeginde, uruş general...

Dowamy »

346 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

GELIP ÇYKYŞ (Töwrat)-6

6-njy bap

Adamzadyñ betpälligi


1. Bütin dünýäde adamlar köpelip başlap, olardan ençeme gyzlar dünýä indi. 2. Ylahy barlyklar bu ynsan gyzlarynyň owadanlygyny görüp, olardan öz halanlaryny aýallyga aldylar. 3. Şol sebäpli Reb: «Men adamzady ebedilik ýaşatmaryn, çünki olar tendir; onuň ömri ýüz ýigrimi ýyl bolar»...

Dowamy »

188 2
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

GELIP ÇYKYŞ (Töwrat)-5

Adamyñ nesilleri

1. Adamyň nesilleri baradaky taryhy ýazgylar şeýledir. Hudaý ynsany ýaradanda, ony Öz keşbinde ýaratdy. 2. Hudaý olary erkek we aýal edip ýaratdy; onsoň olara pata berip, olary «ynsan» diýip atlandyrdy. 3. Adam ýüz otuz ýaşyndaka, ondan öz keşbinde, özüne meňzeş bir ogul dünýä indi. Ol oglunyň adyna Şis dakdy. 4. Şis...

Dowamy »

146 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago