8.nji mart degysme😊

Gara ýeriň üstünde,
Gök asmanyň astynda
“Heleý” diýilýän sözi
Kim tapdyka aslynda?

Ol sözi ilki tapan
Ne-hä daýhan, ne çopan.
Diýýärler: ilki sapa
Ol gödek sözi tapan
Kyrka çenli kyrk sapar
Öýlenen Ýekegapan.

Gyzyl göz Ýekegapan,
Han ogly Ýekegapan
G...

Dowamy »

1145 1
Edebiýat, 2 years ago


Gutlag

Bütin dünýäniñ siz gözel gyzlary,
Bu gün gutlaýarlar hemme sizleri,
Siziñ ücin döredýäris aýdym sazlary,
Sizler bu dünýäniñ aýdyñ ýazlary.

Crazy boyyn adyndan bar gyzlary gutlaýan,
Bu satlykly baýramda hemmäñizi ýatlaýan,

Dowamy »

671 5
Täzelikler, 2 years ago


14.02.2022

Bu gun valantin gunumi?
dimislyk gunumi!!

Dowamy »

881 5
Täzelikler, 2 years ago


Dasoguz.!

Welaýatym Daşoguzdyr,
_______________________Türkmen ilim owadan,
Ynsanlaryň has ezizdir,
______________________Şat Akdepäm hez eden,
Adamlaryň kalby tämiz,
_______________________Aýlanaýyn DZ-dan,
Üç ýüz altmyş pirler goldar,
_______________________Nazar salar Ýaradan.

Señ waspyña enc...

Dowamy »

843 6
Edebiýat, 2 years ago


Arzuwlar

Taze yyl gelipdir gapydan ätläp, Size arzuw etjek men ony gutlap 1sebet sokolad 1sebet gulki Iñ uly sebetde bagt bolsun ilki 1sebet jan saglyk 1sebedem gul Zyyan etmez bolsa 1sebedem pul, sanasam sebetlen yzy gutarmaz Olar kop bolsada hickim götermez Sen olañ icinden geregini alay, gerekdal diyeniñi indikä goyay TAZE YYLNYZ GUTLY BOLSUN!!...

Dowamy »

560 0
Täzelikler, 2 years ago


Täze ýyl geldi

Kone yylda goyup aladalary
taze yyla satlyk bn adin siz
Ayazbaba size sowgat paylasa
bagtyn gulki sowgadyndan dadyn siz
baylygynyz saglyk bolup dokulsin
yykylsanyz dusun bagtyn ustune
her ojakda caga sesi kopelsin
taysyzlaram yetsin bagt kosgune
hokum sursun parahatlyk dunyade
gozyas di...

Dowamy »

565 0
Täzelikler, 2 years ago


"Geldi täze ýyl"

Bu gün Watanyma şatlygyn seçip,
Şowhun bilen, ynha, geldi täze ýyl.
Täze senenama ýene-de göçüp,
Türkmen topragyma geldi täze ýyl.

Beslän arzuwlarňyz hasylly bolsun,
Her kimiň gül ýüzi şatlykdan dolsun,
Lowurdap halkyma täze gün dogsun,
Buýsanç paýlap ile, geldi täze ýyl.

Saçak...

Dowamy »

536 0
Edebiýat, 2 years ago


Gutlag

Yetip gelyan taze 2022- nji yyl bilen sizi we agzybir masgalalarynyzy gyzgyn gutlayaryn.2022- nji yyl her masgala:
4 pasyl - jan saglyk;
12 ay- agzybirlik;
52 hepde - gulki satlyk ;
365 gun - ustunlik;
8760 sagat - abray;
525 mun 600 minut - rysgal dowlet .h
31 million 526 sekund - soygi getirsin!!!

Dowamy »

573 1
Edebiýat, 2 years ago


Dükançylar

Pul pul diyip öldüniz
Bar pulumyz aldynyz
Siza haram boldynyz
Köp bilmis dükançylar

Gymat gymat satdynyz
Virus diyip uyunuz
Towuk yaly ütduniz
Köp bilmis dükançylar

Sowdanyn gyzan wagty
Gözün görmesin nagty
Siza mundiniz tagty
Köp bilmis dükançylar

Dowamy »

755 1
Edebiýat, 2 years ago


Gyzlar (degyşme äheňde)

Bizar boldum telefonyñ jañyndan

Oglumy gününe goyuñ siz gyzlar

Jyññyrdap baslayar günüñ dañyndan

Oglumy gününe goyuñ siz gyzlar

***

"Söyyän" diyip ony oda salyañyz

Söyeñzogam söyen kisi bolyañyz

Gas kakyp, göz gypyp aklyn alyañyz

...

Dowamy »

797 7
Edebiýat, 2 years ago


****

Soyup kan gyzy dal yekeje birin
Sona bu omrumi baglap gecirsem
Gijeler garanky kocede dalde
Oyumde bileje uklap gecirsem
Goreyin oyumde basy oymeli
Gezmeli bolmayyn oyke kineli
Nesip etse perzent agtyk soymegi
Yasan omrum soyga gaplap gecirsem
Oyden cykamda gelnim bilen
Oyke gaharly dal...

Dowamy »

740 1
Edebiýat, 2 years ago


Hyrydaryň köp bolar...

Hyrydaryň köp bolar...

Ýeñleslikden gaçyp, agras gylyga,
Ýer berdigiñ, hyrydaryñ köp bolar.
Eneñ öwdün alsañ, gaplap gulaga,
Söz berdigim, hyrydaryñ köp bolar.

Daşky gözelligñe ber sen ygtybar,
Ol seniñ ömrüñi anyk ýagtylar.
“Şol gözeliñ içinde-de ýagty bar”
Diýdirdigiñ hyrydar...

Dowamy »

649 0
Edebiýat, 2 years ago


«Ak ýol»

Lebaply aýdymçy zenan «Ak ýol» kompaniýasy tarapyndan goýlan awtoulag baýragyna mynasyp boldy

Lebaply aýdymçy zenan «Ak ýol» kompaniýasy tarapyndan goýlan awtoulag baýragyna mynasyp boldy
Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň artisti-wokalisti Gülälek Şirowa «Toyota. Corolla» kysymly ulag ut...

Dowamy »

864 7
Täzelikler, 2 years ago


Ahyrzamana.!

Adamlar barha azgyn bolarlar,
Ýakyna gelende ahyrzamana.
Şeraba,humara maýyl bolarlar,
Ýakyna gelende ahyrzamana.

Atadan eneden perzendi bizar,
Söwdegär aýaldan doludyr bazar,
Loluhana döner akar suw boýlar,
Ýakyna gelende ahyrzamana.

Aýallar erkekleriň lybasyn geýer,
Ä...

Dowamy »

976 11
Edebiýat, 2 years ago


Hz.Aly.Nesihatlarindan

Garybyñ ýanynda puldan söz açyp
Öwünüp mes bolup kemin gözleme
Baýlyk garyplygam Allañ peşgeşi
Gopbansyrap baýlygyndan sözleme

Ýolda yzda duşaýsañ eger hassa
Bedeninden sagat yerin gözleme
Özüñden söz açyp ulydan uly
Sagdyn diyip saglygyñdan sözleme

Perzent dowamatdyr adama dow...

Dowamy »

706 1
Edebiýat, 2 years ago


Döwrüñ meselesi

Pikirleriň ummanynda gulaçlap, Käte-käte agyr oýa batylýar,
Bize ak süýt beren ejeleň ady, Nämüçindir, söwünçlerde tutulýar.

"Emma, welin, ýöne, bilen, hem..."ýaly, Baglaýjy sözleri ýir ýere jemläp,
Iki sany ýigit gelýär köçeden,
Iki sözüň biri ejeň-ejeňläp...

Paýyş söz içine sygan enäniň,
...

Dowamy »

699 2
Edebiýat, 2 years ago


Amala aşmadyk söýgi

Bu gün men toý edýän gözümde yaş. Söýmedik oglanym bolar maňa syrdaş. Men bu gün toýum ýöne men bagtly däl Men saňa dälde dostuna barýan, meni sana bermediler. Aramyz daş boldy. Rakyplan könli hoş boldy. Toýum diňe ajy yaş boldy. Natanyş ýigit maşgalama baş boldy. Kürtamiň şaýlary dälde "Men gyzymy ýada bermen" diýen sözler gulagyma eşdilýä. Bagtly...

Dowamy »

779 2
Edebiýat, 2 years ago


Şükür etmek!

sebapsiz çöp başy gymyldamazmysh,

sabyr eyleyip,şükür edelin hudaya,
kyrk yyl gyran gelse bile,ajaly yeten olermish,
\"ilde gelen,toyda bayram\"şükür edelin hudaga.
.............
owal ata bilinden damla-damla yol alyp,
sonra ene garnynda bolek,lagta gan bolup,
giň jahana geldik biz,yazgyt biz...

Dowamy »

745 0
Edebiýat, 3 years ago


Dasoguz gozeli.!

Ädimine nazar salyp yzlayyn, Tarypyny her pursatda sozlayin, Posa alyp-berip senden doymayyn, Lebine ashyk men Dasoguz gozeli.

Baylygyn gaygyrmaz yurtlar aylanar, Behisht perisi dey zyba shaylanar, Gozellikde yene Dasoguz saylanar, Ozune ashyk men Dasoguz gozeli.

Eli elmydama ishe elisher, Bitew-yyrtyk name geyse gel...

Dowamy »

851 8
Edebiýat, 3 years ago


Sarygyz

Sarygyz
Misli ay dek jemalyñ, Baksam galmaz mejalym, Yshka köyen bu janym, Señki bolsun sarygyz.

Lebleriñden bal damar, Sorsam söküler damar, Gyzgyn-gyzgyn posalar, Meñki bolsun, Sarygyz.

Yashymyñ ter günleri, Misli bahar yelleri, Chemen baglan güllerim, Señki bolsun, Sarygyz.

Yshka baryan yoda...

Dowamy »

666 0
Edebiýat, 3 years ago


Gyz Dogan.

Gyz dogan..
Gyz dogan barada hekayajyk yazayyn: Bir yigide sorapdyrlar, \"ayalyn, gyzyn we gyz doganyn 1ini saylamaly bolsan, haysyny saylardyn?\" diyip. Yigidem \"Gyz doganymy\" diyip jogap beripdir. \"Name üçin gyz dogan? Ayalyn ing yakyn dalmi sana yada gyzyn sen janyn dalmi?\" Yigit bolsa ona \"Ayalymyn yerine başgasyny alyp bilerin, gyz...

Dowamy »

899 8
Edebiýat, 3 years ago


Diñle gelin

Salam, halan goşgymy sizň bilen hem paýlaşaýyn diýdim. * awtoryny bilemok. Okaň lezzet alyň :D Indi gutarandyr läläm hymmyldyň, Adam bolgun balam baran ýeriňde. Yssy, sowuk, ýadaw, yňňyl-jyňňyldyň, Bolmasyn kynçylyk gőren ýeriňde. Meňzeş ýalam hemmäň ýűz keşpleri, Iýýän nany, geýýän egin-eşikleri. Siňe syn et bardyr űýtgeşik ýeri, Tapawudy salam be...

Dowamy »

828 3
Edebiýat, 3 years ago


Klasdaşh.

15imde oyun etdim ot bilen.
Soygi atly yalyn bilen klasdash.
Pak soygumi sana duyduryp bilman.
Dashyndan kan guwandym klasdash.

Yyllar gecdi bir gun chykdyn onumden.
Balajygyn tutup dura elinden.
Duydansyzja yashlar akdy gozumden.
Sen bagtyna guwanyp men klasdash.

Nirde bolsan...

Dowamy »

837 3
Edebiýat, 3 years ago


Hazar99 götüñi köze goýsañam bu saýda edypbiljek zadyñ ýok.

Gaharyñ gelse burnyñy dişle!

Dowamy »

800 4
Täzelikler, 3 years ago


Hazar99 eşek

Hazar99 eşek kime yamanlyk edýan? Haramzada hudaýdan gork

Dowamy »

752 3
Täzelikler, 3 years ago