BSGG koronawirus pandemiýasynyň tamamlanjak möhletini aýtdy

BSGG koronawirus pandemiýasynyň tamamlanjak möhletini aýtdy
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş müdiri Tedros Adhanom Gebreýesus brifingde COVID-19 hem-de 1918-nji ýyldaky «ispan dümewi» bilen bagly ýagdaýy deňeşdirip, häzirki pandemiýanyň tamamlanjak möhletini hasaplady. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

«Biziň ýagda...

Dowamy »

572 3
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Boş wagty zähmet bilen doldurmak

Boş wagty zähmet bilen doldurmak
Durmuşda öňlerine maksat goýmadyk, eli boş, işsiz, hünärsiz, başarnyksyz
adamlar arhiwlere siňip galan çaň-tozanlar bilen barabardyr. Çünki olaryň aňlary,
zehinleri boş.
Zehiniň iň hatarly halaty adamyň işsiz oturýan pursadydyr. Ol şol wagt
sürüjisi bolmadyk we ýokary tizlikde...

Dowamy »

151 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Gonamçylykdaky adam ady ýazylan ýarty kerpiç (bolan waka)

Işe barýan ýolymyň gyrasynda bir gonomçylyk bar.
Men şo taýdan her gezek işe gidemde özümçe ýatanlara aýat okap geçýardim
Bu gün howa gaty yssysy.
Jokrama ýalyn öwüsýardi.
Menem, öýe irräk gel täze gelin çagyrýas diýensoňlar, işden irräk jogap alyp gaýdym
Ýolymy has-da ýakynlatmak üçin ýaňky öwülýaň içi bilen, u...

Dowamy »

404 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Okalmadyk hat ( bolan waka oýlanlasy)

Gözüm agyrýar,diýip jaň edeňde ýüregim awady, saňa bildirmejek bolup zordan dymdym
Göziňe näme boldy, gije birden soň agşam nireden gelýärdiň,diýip soramda, ýüziň ugryna dost oglanyň bäbegin ýuwdyk, diýipdiň, daňdan tuzuryp bolsa gözüm agyryar diýýaň...
Indi 7 aýyň içidir, men seniň bilen gepleşip ýörenime, ýöne şonda- da her gezek...

Dowamy »

298 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Okunmeli boljak ekenim...

Ol gyz bilen
çynym aýtsam nädip tanyşyp, nädip oňa öwrenşenimi bilmän galypdyrn. Tanyşan
wagtlarymyz ilki salam-selimden başga zat soralanogamdy. Bilemmok, şol gyz hiç
hili gurlemesede diýseň özüne çekdi. Ýuwaşjadan sadady.

Ýok men ony
söýdüm diýsem ýalan sözledigim bolar, söýmedim diýsemem ýalan. Ony özüm...

Dowamy »

322 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Garyp ýigidiň söýgülisine ýazan goşgysyndan bölekler

''Sen, sen'' diyip ah urup, gezsem jahany,
Dilber señ ugrunda terk etdim mamash, pahany.
Dilber yeke köpük pulum yok, berjek bahany,
Dilber galyñ diyip unutdyñ dini, suhany.

Atam pahyr señ ugruñda alyp-satyp ylgap ýör,
Ejem pahyr jygyllykda çigit satyp ýygnap ýör.
Öýlenmedik 5 jigim bar, olar murtun...

Dowamy »

426 6
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Ýürege ýakyn sözler

Düýn seni söýmedim, sebäbi düýn gutardy. Bu gün seni söýmedim, sebäbi bu gün gutarar. Ertir seni söýýärdim, sebäbi ertir hiç wagt gutarmaz...

Aýralyklar şemiň öçürip, ody güýçlendirişi ýaly, az söýgini öldürýär, ýöne uly söýgini güýçlendirýär

Bir gün şemal öwüsse. Eger saňa bolan söýgimi pyşyrdasa, gulagyňda ýatdan çy...

Dowamy »

361 3
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Bile bilmedim

Saher bile guller ichre seyrana.
Gezer gownim al asmanda perwana.
Oglan sana galdym munda hayrana.
Biz tanyshmy dalmi bile bilmedim.

Men shahyrmy dalmi bile biljek dal.
Chala yalnyshyna guljeklerde kan.
Ozi medet bersin yeke tak Allan.
Yangynlardan sonra gule bilmedim

Nowća ayt...

Dowamy »

120 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

ORTA YASH

Doglan gùnùm...
Yasham eyyàm,
Elli boldy,
...Kànmi nàme?!
Herki zadam elli bolsa,
Yarty bolyar dàlmi nàme?!

Diymek onda bu ômrùmiñ,
Yarsy oñde,
Shùkur edyàn.
Entek yañy orta yashap
Yôrùn diyip pikir edyàn.

Shoñ ùçinem entek-entek,
Sôygi hakda yazyp yorùn.
El...

Dowamy »

178 1
Edebiýat, yashalym tarapyndan 1 month ago

Aýdyşyk

Name ol dunyade dunyani açyan?
Name ol jansyzdan ol janly gaçyan?
Name ol kalbyna şöhlesin saçyan?
Şahyr bolsañ şondan bize hawar ber!

Enedir dunyade dunyani açyan ,
Töhmetdir jansyzdan ol janly gaçyan,
Hoş sözdir kalbyña şöhlesin saçyan,
Bizden halypama jogap şeyledir,

Na...

Dowamy »

166 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Wah,arman kakam bolaýýa-da (Bolan waka)

2001 ýylda öýden gaçyp Aşgabada gaýtdym.
Şo taýda bir dostymyň üsti bilen işe girdim.
Gullygy gutaran ýylymdy. Gullykdan gelemde öýdäki agzalygyň, goh galmagyň derdinden diňe köçä däl tutyş oba iş bolýardyk.
Öz deň duşlarym içinde ömür kemsitme, kakaň alkaş, aňkap dur sözler meni ilki ilkiler ýaka tutyşan bolsamda, soňky döwü...

Dowamy »

469 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Ynsan bolçulygynda, ynsap gytçylygy...

Ynsan bolçulygynda, ynsap gytçylygy...

#gamgyn uýam bilen söhbetden soñ...

Bu gün meniñ bilen syryñy paylaşmak islediñ, saña goldaw berdim, "Aýt belkem yüregindeki yüküñ yeñlär" -diyipdim. Ýazanlaryñy okanymdan soñ öz yüregim ynjap gitti. Bu zamanyñ oglanlary näme bilen ýaşaýa. Gelejegini nämäñ içinde göz öñüne getiryä...

Dowamy »

327 4
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

Bäş ýarym ýyllap aýan söýgümi, birinji gijämde küle öwrüldi (bolan waka)

Men Şöhrat bilen ilkinji ertir com portalyna registrasiýa bolan günüm tanyşdym.
2010- njy ýyllaryň içidi. Ilki günler salam ,salam dost ýaly gürleşsekde, dostlygymyz söýgä öwürlenini bilmän galdym.
Şöhrat goňşy obadandy. Ol meni obadaş diýip saýtda mydama goraglap ýörerdi.
Ol daşary ýurtda okaýardy, şo ýyl birinji kurs talyb...

Dowamy »

587 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Söýgi üçin janyňyzy orta goýmaň.....(bolan waka)

Enemleriñ goñşusy Bibi gelneje ejemiñ iñ ýakyn jorasy.
Onuñ üç gyzy bolsa, biziñ joralarymyzdy.
Biz şäherde ýaşasak hem, her tomusky dynç alyş möwsümine gezelenje gelerdik.
Bizem üç gyz, olaram. Näme gyzlañ üýşen ýerem, özüñiz bilýäñiz gyzyklyja gürrüñler, syrlar barada bolar.
Okuwy tamamlanymyzdan soñ, okuwa girjek diýd...

Dowamy »

333 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Ynamym, ýatma-da, oýan basymjak

Şahyrlar mydama dertli bolarmyş,
Iller aýdýan bolsa, bardyr oň janam.
Durmuş bir dem dertden paýsyz goýmady,
Şahyr bolmasa-da Batyr Hojanam.

Dertden ýaňa nalajakdym durmuşdan,
Emma beýtmäge-de bognum ysmady.
Iller için sowadaýýar günäläp,
Ýalançyny, maňlaýdaky kysmaty.

Wah, men...

Dowamy »

133 0
Edebiýat, Brave12 tarapyndan 1 month ago

Söýgüniň güýji (bolan waka)

Gözel ilki günler internete girende onyň içine düşünmän kän gezdi.
Şahsyda gelýan hatlaryň hiçisine hem jogap berenokdy we onyň nädip ýazylýanyn hem düşünenokdy
Bu gün Gözel işlerin ir edip boldyda eline telefonyny alyp, bir çaşga kofeýani hem aldyda daşarda duran sallanjaga, arkasyna han ýassyk goýyp gowy ornaşdy.

Ol...

Dowamy »

310 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Garaşylmadyk bagt (Hakyky durmyşda bolan waka)

Söýgi hekaýajyklaryn her gije, ýatynça okap ýören Aýna, şol wakalaryň içine girip gidenini duýmaýardy.

Ol söýgi hekaýalarny, durmyşy wakalary okamagy gaty gowy görýärdi.

Her bir gelýän gazet jurnallaryň ilki bilen iň soňky sahypasyndaky söýgi hekaýalaryn okamak üçin howlukýardy.

Her dördünji gün radioda...

Dowamy »

278 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Brejnewiň täsin pişigi

Adamlar gadymy döwürlerden başlap käbir zatlaryň bela-beterden,howup-hatardan goraýandygyna ynanypdyrlar. Sowet Soýuzyna uzak wagtlap ýolbaşçylyk eden Leonid Brejnewiň pişigi barada hem geň gürrüňleri aýdýarlar.Geliň indi bu wakalar nähili bolupdyr bu barada giňişleýin bileliň. 1969-njy ýylyň ýanwar aýynyň başyna L.Brejnewiň Hindistana ilkinji resm...

Dowamy »

347 6
Edebiýat, Barbary tarapyndan 1 month ago

Şeýle bir ýigdiň bolsa!

1)Ýörande aýagynyň aşagyndan ot çyksa

2)Geplände agyzdan howur çyksa

3)Gaşyn çytanda howa bulaşyp ýagyş ýagsa

4)Gaharlananda gök güwürdap apy tupan tursa

5)Söýgüsi daş ýarsa

6)Gepin agyzdan sogrup alynsa

7)Agraslygyndan ýaňa geplemäge çekindirse

...

Dowamy »

402 8
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Aýralyk (bolan waka)

Men Muhammet bilen internetde tanyśdym.
Smende gije yatmajak bolyp internet oynap otyrkam
- a gyz salam! -diyip hat geldi
-salam biz tany§my
- yok tany§a däl, yòne mende sen çykdyñ, kimka diyip yazyp gòrdum
- hmm
- Belki adyńyz aytdarsyńyz ?
-leýla
- men Muhammetaly
- bayba uzyn ady...

Dowamy »

388 8
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago