Klasdaşlar (Täsin hekaýa) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2020 » Декабрь » 27 » Klasdaşlar (täsin hekaýa)
09:53Klasdaşlar (täsin hekaýa)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Şu ýyl mekdebi tamamlanmyza 25 ýyl bolýar. Eger nesibämizde bar bolsa klasdaşlar bolup üýşip belläris....

Dowamy »

636 1
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Döwülen ganatlar (Oýlanma) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Март » 7 » Döwülen ganatlar (oýlanma)
11:17Döwülen ganatlar (oýlanma)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Döwlen ganatlar

Ganatlarymy ýaýyp men asmana göterildim, Zemin aşaklarda bir ýerde galdy....

Dowamy »

476 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Emeli Arwah (Täsin hekaýa) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Март » 7 » Emeli Arwah (Täsin hekaýa)
22:37Emeli Arwah (Täsin hekaýa)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Liftyň içi örän giňde, ol lifta arkaýyn iki sany ýeňil maşyn sygjakdy. Emma maşynyň ýerine iki sany äpet...

Dowamy »

591 14
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Däliň oýlanmasy ýa-da Kawaçi barada (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Июнь » 21 » Däliň oýlanmasy, ýa-da Kawaçi barada
11:52Däliň oýlanmasy, ýa-da Kawaçi barada

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Men entek çaga wagtym asmanda bir ýerde robotlaryň uly döwletiniň bardygyny duýýardy...

Dowamy »

454 1
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Ylham Seýilgähinde

YLHAM SEÝILGÄHINDE


Men bir gyzy aldap söýdüm...
Bu nähili aldawly söýgi. Men ony bilemok.
Geçen asyr ýaşap geçen şahyrlarymyzyň we Orta asyrlarda ýaşap geçen güýçli yslam alymlarymyzyň ýadygärlikleriniň garşysynda men öz dünýä gözelime garaşyp otyryn.
Ine birden ol daş-töweregine garaňjaklap, eýläk-beýlä...

Dowamy »

699 5
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Awgust meň kükregimden basýar (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Ноябрь » 4 » Awgust meň kükregimden basýar
20:24Awgust meň kükregimden basýar

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Tomusy hiç wagydam halamokdym, ol hem meni halap barýandyr öýdemok. Awgust meň pikirimçe agyr aý,...

Dowamy »

622 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Äjit-Mäjit (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Ноябрь » 4 » Äjit-Mäjit
20:31Äjit-Mäjit

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Egerde men bir zady bilesim gelse, uka gidäýmäkäm sorag berip ýatýan, onsoň düýşimde şol soragyň jogabyny alýan. Men çagalygymdan bäri...

Dowamy »

547 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

114-nji süre (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Ноябрь » 4 » 114-nji süre, (bolan wakalara degişli)
20:35
114-nji süre, (bolan wakalara degişli)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Ilkinji gezek Kerimi Kurany elime elamda men 26 ýaşymdadym. Şol kitaba...

Dowamy »

643 17
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Işanym (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Февраль » 22 » Işanym (dini hekaýa)
02:06Işanym (dini hekaýa)
Daşary çalajadan ýagtylyp başlapdy we kiçijek penjireden gara-gök reňkde asmanyň bir bölejigi göze ilýärdi. Kiçijek otagyň içinde bir adam ýatyrdy, ol adam 60 ýaşa golaýlap barýardy. Ol adam hemişe...

Dowamy »

581 5
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Sheyle bolun!

sheylerak bolun! garramarsynyz....!)

Dowamy »

841 28
Edebiýat, zumerchi tarapyndan 2 years ago

Rubagylar.

Bu çarhy-pelegiň zulumdyr işi,
Maksada ýetmedi munda bir kişi.
Her ýerde görse ol bir dagly ýürek,
Ýene bir dag basar, gyzdyryp çişi.
.....
Durmuş hem bagt üçin çalyşan akyl,
Her günde ýüz gezek eýleýär nakyl:
" Şat geçir ömrüňi, ýorunja dälsiň,
Orlup, gögermersiň, muny ýagşy bil!"
.......

Dowamy »

578 3
Edebiýat, sapalybegenjow000000 tarapyndan 2 years ago

Ykbala haýyş

Her ömüre zerurdyr yşk,
Sönmesin bu kalpdaky yşk,
Sada dünýäm özüme köşk,
Için söýgüden gurşaýyn,
Şagyzy kimin ýaşaýyn.

Ynamym gaçmasyn ýara,
Salmasyn kalbyma ýara,
Bu durmuşda söýüp-söýle,
Bagtly menziller aşaýyn,
Ýaşan şekilli ýaşaýyn.

Alçy gopup altyn aşyk,

Dowamy »

539 0
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

Arhiwlerden tapylan owadan goşgular

Gamlanma gyz, uyajygym gam cekme,
Bilip bolmaz ykbalyny öňünden,
Bu howlukmac yigitlere at dakma,
Kim gecenok oz bagtynyn deňinden!

Tekepbir bol! Cykyp bolmaz gaya dek,
Sada bol aylaryn dogushy yaly,
Şeyle yigitlet bar,olar bar entek,
Sen dek gayalarda olaň hyýaly!!!"
(G. Ezizow)
...

Dowamy »

623 4
Edebiýat, Mister X tarapyndan 2 years ago

Bir jan bilen bir ten bilen

Ak bagtymyz dunya dolsun
Bagyslaryn her demimi
Sohbet aydar iki dunya
Soyerin men MeryemimiGozlap yoren bagtym tapdym
Bu dunyade bir sen bilen
Beyik soyga dyzym epdim
Bir jan bilen bir ten bilen

Kerim HallySohbet Jumayewin toyuna...

Dowamy »

593 2
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

Şular ýaly goşgy ýazyp bilýäñizmi?

Seniñ wasbyñ

A-Alkymyň alma deý ýaňja gyzaran
B-Biliň balyk kimin balkyldar durar
Ç-Çeper keşdelerden dünýä döredýäň
D-Dişleriň dür deýin ýylpyldar durar

E-Eýesi sen bu düşniksiz dünýämiň
Ä-Ädimlerim saňa sary atygsar
F-Ful bedeniň görenleriň gözünde
G-Gözleriňde gör nij...

Dowamy »

708 4
Edebiýat, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 years ago

Gaýyn enem günäkärmi ýada ykbal...!? (Hekaýa)

Her bir gyzyň durmyşa çykyp bagtly ýaşamak arzuwy bar , baran ýerinde ol öýiň ody bilen girip, küli bilen çykmak bir bada çyda agyr degýär.
Öwrenişmek kyn.
Özüm oba gyzy bolamsoň, mekdebi tamamlap şäherdaki litseýiň bugalteriýa bölüminde okuwym dowam etdim.
Şo taýda hem men Serdar diýen yigit bilen tanyşdym. Serdar şäherli ýigi...

Dowamy »

838 9
Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 2 years ago

😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

Özüme gitdim, Özümden çykdym, Özüme geldim.
Boldy, bu gün hiç ýerik gitjekdäl. Köp aýlandym diýýär😄

Dowamy »

723 8
Edebiýat, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Uçup barýan ak durna kitabyndan: "Wals"

Wals
Başymy döşüñe goýup,
Ajap saza tans oýnasam.
Bolarmy mähriñden doýup,
Durmuş binesip goýmasyn!

Sowulmasyn yşk döwrany,
Söýgi gezsin owaz bolup.
Göter ganatsyz göwrämi,
Arşy söýgä rowan bolup!

Hiññildikde üwrelen dek,
Bat goşulsyn badymyza.
Düññürdeşýän...

Dowamy »

575 3
Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 2 years ago

"Bir gün"

Aý astynda duşuşmamyz ýok biziň,
Ýok sowgatlar,
şirin-şirin wadalar.
Böwrümi diñledip ýanyp ýörün men,
Gysga hem çuň garaýyşlaň oduna.
Gözleriñden jogabymy gözleýän,
Duçar bolup "Söýgi" atly kesele.

Ýok, gelenok.
Gelýär diñe her gün agşam ýatmankam,
"Gijän rahat bolsun" diýen SM...

Dowamy »

541 0
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 2 years ago

"Sen hakda soňky gezek..."

Sensiñ meni şahyr eden bu anyk,
Bu ukyby guýduñ ýeňil kelläme.
Kän ýazypdym seniñ yşkyñda ýanyp,
Ýangynsyz ýazmadym,
Peýdasy näme?!

Ýazjakdym sen hakda poema, roman,
Ýazdym.
Tragedýa öwrüldi bary.
"Seni söýýän" diýip eserde ýazman,
"Söýüpdim" diýlenniň peýdasy barmy?!

Dowamy »

530 0
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 2 years ago