Belki oña-da... (gülküli kyssa)

Türkmen ömrüni toý aladasy bilen ýaşaýar. Öýlenip beýläñe bir näzenini geçireñsoñ, perzende garaşyp başlaýarsyñ. Öýüñe jägildi dolaram welin, ur-tut perzent toýuna başlarsyñ. Öñler-ä "ogul boldy toýy"diýerdiler, indi ogul-gyz parh ýok, haýsyna ýüzümiz düşse, toýuñ aladasy bilen boluberýäris. Ondan soñ diş toý diýdi, saç toýy diýdi, garaz türkmeniñ...

Dowamy »

1206 3
Edebiýat, 2 years ago


Ятда саклан!

Ýatdasaklaň!!!!

Ýazylan wagty: 27 июля 2013 Ýazan Marala

   Nache uytgesen uytge, elmydama kellani in bashdaky, ozuni bagtly duyan yerine owurersin. (J. Christophe) 
   Aslynda hemishe gulip gezyan adamlaryn kellesi, koplench, gaygydan doly. Yatdan chykarman, her gulip duran yuz bagtlylygy gorkezmeya! (Bob Marle...

Dowamy »

1265 4
Edebiýat, 2 years ago


Happy birthday Black_wolf!!!!

Myrat doglan güniñiz bilen gutlaýan. Uzak ýaşyñ Black Wolf. Şu durmuşda õz bagtyñyzy tapmak nesip etsin hemem tapmagyñyzy arzuw edýän we goldaýan, ähli başlan işleriñde size üstünlik arzuw edýän! SIZE uly bagt, uly durmuş, her bir geçen günüñ şatlykly bolmagyny, güler ýüzüñiziñ solmazlygyny, şol güler ýüz bilen ýüregiñ hem ýylgyrmagyny arzuw edýän!...

Dowamy »

651 3
Täzelikler, 2 years ago


Allo sözüniñ gelip çykyşy

Biz her gün telefonda birnäçe gezek "Allo" sözüni ulanýarys. Hakykatda bolsa, bu söz bir gyzyñ gysgaldylan adydyr. Gyzyñ doly ady Allessandra Lolita Oswaldodyr. Ol telefony oýlap tapan A.Graham Belliñ söýgülisidir. Graham Bell telefony oýlap tapandan soñ ony ilki bilen söýgülisiniñ öýüne çekipdir. Iş ýerinde telefon jyrlanda jañ edýän Allessandra L...

Dowamy »

1407 7
Edebiýat, 2 years ago


Bulary bilmek gyzykly

✔Ýatylýan otag näçe sowuk bolsa, şonça-da ýaramaz düýş görmek ähtimallygy artýandyr.
✔Adatça zenanlar erkeklere garanyñda, reñki gowy saýgarýarlar.
✔Beýni gözüñ görýän zatlaryny 0,5 sekunt giç kabul edýär.
✔Çybynlaryñ dişleri bardyr.
✔Alymlar kebelekleriñ 4800 km-e golaý aralyga uçup bilýändigini kesgitläpdirler.
...

Dowamy »

1344 9
Bilim, 2 years ago


Baýramlarynyz gutly bolsun oglanlar! :)

Ähliñize salam talyplar.com saýtynyñ agzalary. Saýtda aktiwlik peselipdir men gelmesem :D
Hany onda bu gün 23nji fewral oglanlar baýramyñyz gutly bolsun. Ähliñiziñem janlaryñyz sag bolsun!
23.02.2022 ý 19:01

Dowamy »

757 4
Täzelikler, 2 years ago


Ertir ýaltalygyñy öldür häzir başla!!!

Kebelek asmanda uçmak üçin, agaçda süýrenip ýören gurjuklykdan başlady.
Aý bolýala gezibereýinde diýip, galybyñdan çykman otyrma!
Jüýje ýagty jahana gelmek üçin gabygyndan gutulmak bilen başlady. Galany özüni tabakda haşlady...
Başlan işiñ kynlygy, ululygy gözüñi gorkuzmasyn! Bedeniñdäki trilýonlarça öýjük, iki öýjügiñ birleşme...

Dowamy »

687 3
Bilim, 2 years ago


Nakylyñ jogabyn ýazyñ

Nakylyñ jogabyn ýazyñ
👦🥛👌👭🍨 Şu stikerlerden bir nakyl emele gelýär şol haýsy nakyl şony bilmeli.
Añsatjyk. Jogaplara garaşýan

Dowamy »

783 15
Sorag-jogap, 2 years ago


Test🤔🤔

https://funtriviaquiz.com/ru/f20/quiz/46120202
Ine menem kem galmaýyn🤭🤭
16.01.2022

Dowamy »

706 11
Sorag-jogap, 2 years ago


Gaýyn enem günäkärmi ýada ykbal...!? (Hekaýa)

Her bir gyzyň durmyşa çykyp bagtly ýaşamak arzuwy bar , baran ýerinde ol öýiň ody bilen girip, küli bilen çykmak bir bada çyda agyr degýär.
Öwrenişmek kyn.
Özüm oba gyzy bolamsoň, mekdebi tamamlap şäherdaki litseýiň bugalteriýa bölüminde okuwym dowam etdim.
Şo taýda hem men Serdar diýen yigit bilen tanyşdym. Serdar şäherli ýigi...

Dowamy »

887 9
Edebiýat, 2 years ago


Uçup barýan ak durna kitabyndan: "Wals"

Wals
Başymy döşüñe goýup,
Ajap saza tans oýnasam.
Bolarmy mähriñden doýup,
Durmuş binesip goýmasyn!

Sowulmasyn yşk döwrany,
Söýgi gezsin owaz bolup.
Göter ganatsyz göwrämi,
Arşy söýgä rowan bolup!

Hiññildikde üwrelen dek,
Bat goşulsyn badymyza.
Düññürdeşýän...

Dowamy »

622 3
Edebiýat, 2 years ago


Doglan gün gutlagy iñ ýakyn jorama

Salam jora saña bir ak gül berýän, ýapragynda iman, ysynda jennet, baldagynda hormat bardyr. Saña jan saglyk, hem-de agzybirlik arzuw edýän. Allajan güler ýüzleriñe ýygyrt düşmesin. С днём рождения милая :)
Моя лучшая подруга Xyivenia doglan günüñ gutly bolsun! Täze ýaşyñ bilen gutlaýan. Uzak ýaşa, armansyz ömür arzuw edýän. Ýüregiñde näme a...

Dowamy »

881 12
Täzelikler, 2 years ago


Alaçsyz söýgim 3nji bölim

Bir oglan atygsap maşyndan düşüp maşynymyzyñ gapysyna geldi.Ol hem şol toýda maňa söz gatan oglanlaryñ biridi.Ol maňa seredip doňup galdy.Men bolsa oňa seredip,elewräp aglaýardym...
Batyr ulagyň gapysyny açdy.Ulagdan çykan badyna nätanyş şol toýdaky oglan Batyryň ýüzüne mazaly urdy.Batyryñ üsti-başy gyzyl gan bolupdy.Men gorkujymdan aglaýard...

Dowamy »

971 5
Edebiýat, 2 years ago


Alaçsyz söýgim 2nji bölüm

Ol meniň elimden tutup,elimi gysdy.Dostuna jaň etdi,maşyny alyp gel diýdi.Meniň zähräm ýaryldy.Gorkujyma sandyrap aglap başladym...
-Meni goýweräý Batyr,meni masgara edýäñ!Synpdaşlam nähili pikir eder.
-Bolýar goý aglama janym!Men seni goýberýän,ýöne sen maňa bir zady söz ber!Men seni çyn ýürekden söýýän!Sen maňa durmuşa çykarmyň?!

Dowamy »

836 0
Edebiýat, 2 years ago


Alaçsyz söýgim 1nji bölüm

1-19-nji bölüme çenli
Men ömür girip görmedik,zadym bolan imo ragistrasiýa boldum.Dogrusy,oňa asla girmek niýetim ýokdy.Emma,meniň daşary ýurtda okaýan joralam,doganlam kändi.Men registrasiýa täze bolanyndanmy,kän bir imonyň içi düşüniksiz görünýärdi.Joram maňa ählisini doly öwretdi.Meni joram grupba salypdyr.Meniňem kän ýazyşýanym ýokdy.Diň...

Dowamy »

840 0
Edebiýat, 2 years ago


Sen maña bergidar😄😄😄

Bir zat aýdaýynmy. Eger bu hat saña ýarasa, somsa bermeli bolýañ, ýaramasa kola bergidar bolýañ. Jogap ýazmasañ buzgaýmak, ýazsañ plitka şokolat. Haty öçirseñ bir abetlik nahar. Öçirmeseñ elime pul geçirersiñ. Indi bu haty näme etmekçi?Wiýý gülýäñmi? Güleniñ üçkn 10 manat bergidar sen karzyñy haçan berjek indi?🤭🤭🤭
Ýazgy biraz üýtgedilendir.....

Dowamy »

705 7
Sorag-jogap, 2 years ago


BeZZaT doglan günüñ gutly bolsun!!! Sen üçin doglan gün gutlagy!

Talyplar.com saýtynyñ gadyrly agzasy @Bezzat doglan günüñ gutly bolsun🎊🎊🎊Begenç saña şu gün ilki bilen jan saglyk arzuw etmäne rugsat ber, soñundanam ýaşyñ uzyn bolmagyny arzuw edýän! Allajan şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!🎉🎉🎉Goý, seniñ eden şu zemindäki arzuwlaryñ h...

Dowamy »

678 15
Täzelikler, 2 years ago


Ýandepderçämdäki ýazgylardan...

Ýandepderçämdäki ýazgylardan...
-Biz öz goýberen ýalñyşymyza düşünmän, ony ykbalymyzdan, mañlaýymyzdan görýäris. Emma şeýle pikiriñ ýene ýalñyşmak üçin mümkinçilikdigini unutmañ!
-Terbiýelemek bilen öz terbiýämiziñ kämilleşýändigini unutmalyñ!
-Eger aýna biziñ daş sypatymyzy görkezişi ýaly, içki dünýämizi hem görkezýän bolsa-dy...

Dowamy »

736 6
Täzelikler, 2 years ago


Hatyra edebi 2

Hatyra edebi 2(Adam yogalanda,edilyan edim gylymlar barada).
Geçen gezeki blogyň dowamy
Mazar gazylanda dörän gum üýşmegine haýrandepe diýilýär. Merhum ýere dulanylmazyndan öň tabydy bilen haýrandepäniň ütüne goýulýar. Soňra merhumy ütüne ýapylan matadyr beýleki ýapgylary aýryp, diňe kepeni bilen içki öýde ýerleşdirjeklere alyp berýär...

Dowamy »

787 4
Edebiýat, 2 years ago


Aýda iýen at ýaly, günde iýen it ýaly

"AÝDA IÝEN AT ÝALY, GÜNDE IÝEN IT ÝALY "
Şu ýokarky söze siz nahili düşünýäñiz? Her kim öz pikirini aýtsa, beýan etse hoşal bolardym :)
21.11.2021 15:26

Dowamy »

827 8
Sorag-jogap, 2 years ago


Doglan gununiz bilen AndroidHacker🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Bugün adaty günlerden tapawutly bir gün. Sebäbi bu gün talyplar.com saýtynyñ agzasy bolan @AndroidHacker-iñ doglan güni ýagny Rejep aga 😊
Doglan günüñiz bilen özümiñ adymdan tüýs ýüregimden gutlaýan! Ýaşyñyz uzyn bolsun!!! Güler ýüzüñiz hemişe Bagtdan dolup dursun! Işiñizde belent sepgitlere ýetmegiñizi arzuw etýän! Durmuşyñyzda hiç hili kyn...

Dowamy »

619 4
Täzelikler, 2 years ago


Göwher gaşly ýüzük #8( Jemleýji bölùm)

Göwher gaşly ýüzük #8
Hekaýa
Jemleýji bölüm
Ahmedik97 agzanyn "Göwher gaşly ýüzük "hekayasynyn dowamy
Döwranyñ özüniň hem yuregine ot düşeni üçin Tamaranyñ diýenini edip, Aýgüllere baryp gelmek üçin öýden chykyp gitdi.
Ýüreginde harasat gopan Aýgül yureginde nadip gelenini hem bilmedi.
Gapydan giren badyna...

Dowamy »

690 2
Edebiýat, 2 years ago


Hatyra edebi 1

Hatyra edebi.
Türkmeniñ ýaşaýşyň bir pursaty bolan ölim bilen baglanyşykly edep ulgamyna hatyra edebi diýilýär.Munuň özi dirileriň merhumlary sarpalamak edebidir.
Hernäçe ýaşasaň-da, dünýäniň kanunyna görä, bir gün amanadyňy tabşyrmaly.Őlüm bolmasa, dirilik hem bolmazdy. Ölüp bolmasa, doglup hem bolmazdy.
Diňe başlanmaýan ýol g...

Dowamy »

795 4
Bilim, 2 years ago


Fobiýalar

Fobiýalar
Sizde haýsy fobiyalar bar?!
Geliofobiya- bu gulki gorkusy. Gulki, akyl we beden saglygymyz ucin gaty peydaly hereket, yone geliofobiya ducar bolanlara gulmek ya-da gulyan adamlaryn towereginde bolmak, tersine, uly gorky we alada doredyar

Singenesofobiya- Garyndaşlardan gorkmak

Ablutofobiya-Suwa...

Dowamy »

945 8
Bilim, 2 years ago


Ýekejämiz üçin doglan gün gutlagym!!!

ÝEKEJÄM üçin ýörite gutlag🥳🥳🥳
Talyplar.com saýtymyzyñ ýekejesi doglan günüñiz bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Ýeneki ýyllarda hem şeýdip doglan günüñizi gutlamak miýesser etsin.
Iki bilen size jan saglyk arzuw etmäge rugsat beriñ!
Soñundanam ýaşyñyz uzyn bolmagyny arzuw edýän!!!
Her säher bilen dogýan gün size bagt, şatl...

Dowamy »

1104 24
Täzelikler, 2 years ago