Ertir ýaltalygyñy öldür häzir başla!!!

Kebelek asmanda uçmak üçin, agaçda süýrenip ýören gurjuklykdan başlady.
Aý bolýala gezibereýinde diýip, galybyñdan çykman otyrma!
Jüýje ýagty jahana gelmek üçin gabygyndan gutulmak bilen başlady. Galany özüni tabakda haşlady...
Başlan işiñ kynlygy, ululygy gözüñi gorkuzmasyn! Bedeniñdäki trilýonlarça öýjük, iki öýjügiñ birleşme...

Dowamy »

158 3
Bilim, 1 week ago


Nakylyñ jogabyn ýazyñ

Nakylyñ jogabyn ýazyñ
👦🥛👌👭🍨 Şu stikerlerden bir nakyl emele gelýär şol haýsy nakyl şony bilmeli.
Añsatjyk. Jogaplara garaşýan

Dowamy »

238 15
Sorag-jogap, 1 week ago


Test🤔🤔

https://funtriviaquiz.com/ru/f20/quiz/46120202
Ine menem kem galmaýyn🤭🤭
16.01.2022

Dowamy »

201 12
Sorag-jogap, 1 week ago


Gaýyn enem günäkärmi ýada ykbal...!? (Hekaýa)

Her bir gyzyň durmyşa çykyp bagtly ýaşamak arzuwy bar , baran ýerinde ol öýiň ody bilen girip, küli bilen çykmak bir bada çyda agyr degýär.
Öwrenişmek kyn.
Özüm oba gyzy bolamsoň, mekdebi tamamlap şäherdaki litseýiň bugalteriýa bölüminde okuwym dowam etdim.
Şo taýda hem men Serdar diýen yigit bilen tanyşdym. Serdar şäherli ýigi...

Dowamy »

288 9
Edebiýat, 1 week ago


Uçup barýan ak durna kitabyndan: "Wals"

Wals
Başymy döşüñe goýup,
Ajap saza tans oýnasam.
Bolarmy mähriñden doýup,
Durmuş binesip goýmasyn!

Sowulmasyn yşk döwrany,
Söýgi gezsin owaz bolup.
Göter ganatsyz göwrämi,
Arşy söýgä rowan bolup!

Hiññildikde üwrelen dek,
Bat goşulsyn badymyza.
Düññürdeşýän...

Dowamy »

113 3
Edebiýat, 1 week ago


Doglan gün gutlagy iñ ýakyn jorama

Salam jora saña bir ak gül berýän, ýapragynda iman, ysynda jennet, baldagynda hormat bardyr. Saña jan saglyk, hem-de agzybirlik arzuw edýän. Allajan güler ýüzleriñe ýygyrt düşmesin. С днём рождения милая :)
Моя лучшая подруга Xyivenia doglan günüñ gutly bolsun! Täze ýaşyñ bilen gutlaýan. Uzak ýaşa, armansyz ömür arzuw edýän. Ýüregiñde näme a...

Dowamy »

213 12
Täzelikler, 4 weeks ago


Alaçsyz söýgim 3nji bölim

Bir oglan atygsap maşyndan düşüp maşynymyzyñ gapysyna geldi.Ol hem şol toýda maňa söz gatan oglanlaryñ biridi.Ol maňa seredip doňup galdy.Men bolsa oňa seredip,elewräp aglaýardym...
Batyr ulagyň gapysyny açdy.Ulagdan çykan badyna nätanyş şol toýdaky oglan Batyryň ýüzüne mazaly urdy.Batyryñ üsti-başy gyzyl gan bolupdy.Men gorkujymdan aglaýard...

Dowamy »

386 27
Edebiýat, 1 month ago


Alaçsyz söýgim 2nji bölüm

Ol meniň elimden tutup,elimi gysdy.Dostuna jaň etdi,maşyny alyp gel diýdi.Meniň zähräm ýaryldy.Gorkujyma sandyrap aglap başladym...
-Meni goýweräý Batyr,meni masgara edýäñ!Synpdaşlam nähili pikir eder.
-Bolýar goý aglama janym!Men seni goýberýän,ýöne sen maňa bir zady söz ber!Men seni çyn ýürekden söýýän!Sen maňa durmuşa çykarmyň?!

Dowamy »

249 1
Edebiýat, 1 month ago


Alaçsyz söýgim 1nji bölüm

1-19-nji bölüme çenli
Men ömür girip görmedik,zadym bolan imo ragistrasiýa boldum.Dogrusy,oňa asla girmek niýetim ýokdy.Emma,meniň daşary ýurtda okaýan joralam,doganlam kändi.Men registrasiýa täze bolanyndanmy,kän bir imonyň içi düşüniksiz görünýärdi.Joram maňa ählisini doly öwretdi.Meni joram grupba salypdyr.Meniňem kän ýazyşýanym ýokdy.Diň...

Dowamy »

278 1
Edebiýat, 1 month ago


Sen maña bergidar😄😄😄

Bir zat aýdaýynmy. Eger bu hat saña ýarasa, somsa bermeli bolýañ, ýaramasa kola bergidar bolýañ. Jogap ýazmasañ buzgaýmak, ýazsañ plitka şokolat. Haty öçirseñ bir abetlik nahar. Öçirmeseñ elime pul geçirersiñ. Indi bu haty näme etmekçi?Wiýý gülýäñmi? Güleniñ üçkn 10 manat bergidar sen karzyñy haçan berjek indi?🤭🤭🤭
Ýazgy biraz üýtgedilendir.....

Dowamy »

202 8
Sorag-jogap, 1 month ago


BeZZaT doglan günüñ gutly bolsun!!! Sen üçin doglan gün gutlagy!

Talyplar.com saýtynyñ gadyrly agzasy @Bezzat doglan günüñ gutly bolsun🎊🎊🎊Begenç saña şu gün ilki bilen jan saglyk arzuw etmäne rugsat ber, soñundanam ýaşyñ uzyn bolmagyny arzuw edýän! Allajan şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!🎉🎉🎉Goý, seniñ eden şu zemindäki arzuwlaryñ h...

Dowamy »

215 16
Täzelikler, 1 month ago


Ýandepderçämdäki ýazgylardan...

Ýandepderçämdäki ýazgylardan...
-Biz öz goýberen ýalñyşymyza düşünmän, ony ykbalymyzdan, mañlaýymyzdan görýäris. Emma şeýle pikiriñ ýene ýalñyşmak üçin mümkinçilikdigini unutmañ!
-Terbiýelemek bilen öz terbiýämiziñ kämilleşýändigini unutmalyñ!
-Eger aýna biziñ daş sypatymyzy görkezişi ýaly, içki dünýämizi hem görkezýän bolsa-dy...

Dowamy »

210 6
Täzelikler, 1 month ago


Hatyra edebi 2

Hatyra edebi 2(Adam yogalanda,edilyan edim gylymlar barada).
Geçen gezeki blogyň dowamy
Mazar gazylanda dörän gum üýşmegine haýrandepe diýilýär. Merhum ýere dulanylmazyndan öň tabydy bilen haýrandepäniň ütüne goýulýar. Soňra merhumy ütüne ýapylan matadyr beýleki ýapgylary aýryp, diňe kepeni bilen içki öýde ýerleşdirjeklere alyp berýär...

Dowamy »

244 4
Edebiýat, 1 month ago


Aýda iýen at ýaly, günde iýen it ýaly

"AÝDA IÝEN AT ÝALY, GÜNDE IÝEN IT ÝALY "
Şu ýokarky söze siz nahili düşünýäñiz? Her kim öz pikirini aýtsa, beýan etse hoşal bolardym :)
21.11.2021 15:26

Dowamy »

318 9
Sorag-jogap, 2 months ago


Doglan gununiz bilen AndroidHacker🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Bugün adaty günlerden tapawutly bir gün. Sebäbi bu gün talyplar.com saýtynyñ agzasy bolan @AndroidHacker-iñ doglan güni ýagny Rejep aga 😊
Doglan günüñiz bilen özümiñ adymdan tüýs ýüregimden gutlaýan! Ýaşyñyz uzyn bolsun!!! Güler ýüzüñiz hemişe Bagtdan dolup dursun! Işiñizde belent sepgitlere ýetmegiñizi arzuw etýän! Durmuşyñyzda hiç hili kyn...

Dowamy »

158 6
Täzelikler, 2 months ago


Göwher gaşly ýüzük #8( Jemleýji bölùm)

Göwher gaşly ýüzük #8
Hekaýa
Jemleýji bölüm
Ahmedik97 agzanyn "Göwher gaşly ýüzük "hekayasynyn dowamy
Döwranyñ özüniň hem yuregine ot düşeni üçin Tamaranyñ diýenini edip, Aýgüllere baryp gelmek üçin öýden chykyp gitdi.
Ýüreginde harasat gopan Aýgül yureginde nadip gelenini hem bilmedi.
Gapydan giren badyna...

Dowamy »

197 2
Edebiýat, 2 months ago


Hatyra edebi 1

Hatyra edebi.
Türkmeniñ ýaşaýşyň bir pursaty bolan ölim bilen baglanyşykly edep ulgamyna hatyra edebi diýilýär.Munuň özi dirileriň merhumlary sarpalamak edebidir.
Hernäçe ýaşasaň-da, dünýäniň kanunyna görä, bir gün amanadyňy tabşyrmaly.Őlüm bolmasa, dirilik hem bolmazdy. Ölüp bolmasa, doglup hem bolmazdy.
Diňe başlanmaýan ýol g...

Dowamy »

230 4
Bilim, 2 months ago


Fobiýalar

Fobiýalar
Sizde haýsy fobiyalar bar?!
Geliofobiya- bu gulki gorkusy. Gulki, akyl we beden saglygymyz ucin gaty peydaly hereket, yone geliofobiya ducar bolanlara gulmek ya-da gulyan adamlaryn towereginde bolmak, tersine, uly gorky we alada doredyar

Singenesofobiya- Garyndaşlardan gorkmak

Ablutofobiya-Suwa...

Dowamy »

410 12
Bilim, 2 months ago


Ýekejämiz üçin doglan gün gutlagym!!!

ÝEKEJÄM üçin ýörite gutlag🥳🥳🥳
Talyplar.com saýtymyzyñ ýekejesi doglan günüñiz bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Ýeneki ýyllarda hem şeýdip doglan günüñizi gutlamak miýesser etsin.
Iki bilen size jan saglyk arzuw etmäge rugsat beriñ!
Soñundanam ýaşyñyz uzyn bolmagyny arzuw edýän!!!
Her säher bilen dogýan gün size bagt, şatl...

Dowamy »

456 25
Täzelikler, 2 months ago


Düýş.

Düýş
J.I.Kustonyň tymsalyna ýanama
Şu günler üýtgeşik duýga sepleşdim,
Düýn düýşümde ýylan bilen gepleşdim.

Diýdim "Zäher neçüýn saňa berildi,
Çakan zadyň sagat geçmän serildi.

Aýaksyzam bolsaň batly ýörediň,
Adamzada gorky bolup dörediň.

Bize berlen bolsa köp bordy der...

Dowamy »

266 5
Edebiýat, 3 months ago


???

Salam gic yagshy!
Duynden bari sizde hem svyaz gowy ishlanokmy?
Bizde 2gunden bari svyaz gowy islanok birine jan edyan welin eli ocuk beryar we derrew ulgamda diyip sms gelyar. Son jan edyan gudok gidyar alynyar jaň yone gurlesip bolanok sesi gowy esidilman bolunip bolunip gelip gidyar.
9.10.2021 21:21

Dowamy »

344 15
Täzelikler, 3 months ago


TALANTLAR

TALANTLAR

Her kim öz ugruna talantdyr,talant!
Bu dünýede talantlary gözledim.
Ähli ýalançydan edýärin talap
Goý,olar talantly ýalan sözlesin.

Balerina sahna çykyp,galdyrap,
Ölýän guw ömrüni aýaklanynda.
Men oňa diýýärin talant sen, talant!
Güller bitsin näzik...aýaklaryňa.

Dowamy »

193 2
Edebiýat, 3 months ago


Tüýs gözýaşyň😢 wagty :'(

*Tüýs gözýaşyň wagty.*
Haçanda,içiňdäki bar duýgulary jemläp,olary birine görkezmek niýeti bilen olaryň ählijesini ýekeme-ýekän WORD formatyndaky dokumenta ýazyp, soňam kompýuteryň zerarly ähli ýazanjaňy ýitireňde...
Haçanda gowy görýän we janköýerlik edýän sport toparyň eýýäm näçinji ýyl bäri hiç zat utmanda...
Tüýs göz ýaşyň...

Dowamy »

343 14
Edebiýat, 3 months ago


Owadan sözler...

Owadan sözler...
Aÿratyn dilde gürläris, emma meñzeş dilde dymarys...
**
3 sany zat adamy ÿadadÿar: Bagyşlamak, Gaharyñ gelip dyrka dymmak, Bolmajagyny bilibem arzuw etmek..
**
Owadany owadan edyän edepdir, edep bolsa owadany söymäge sebäpdir...
**
Gideniñ yzyndan nokat goÿuñ. Indiki geleniñ ady Baş...

Dowamy »

353 4
Edebiýat, 3 months ago


"GSM"-Goşgy saýlaýan maşyn.

"GSM"-Goşgy saýlaýan maşyn

Bir gije ýatyrdym tünüň ýarynda.
Giripdir düýşüme mojuk bir ahwal:
Bir äpet maşyn dur redaksiýada.
Aşagynda bolsa – üç aýak stol.
“Bu niçiksi maşyn?”
Berdim men sowal.
Diýdiler: “Goşgyny saýlaýan maşyn”

Her anna gününde indiden beýläk
Näçe goş...

Dowamy »

212 6
Edebiýat, 3 months ago