Ýylgyralyň,ýarymyza hemişe!

Göwnüňe kän degdim,kän degdim çenden,
Hem saňa hemişe gaharly bakdym.
Sen bolsa her gije agladyň ýatman,
Ýenede ir bilen ýylgyryp bakdyň.

Kän ynjydyp,agyrtsamda ýüregiň,
Şonda-da,birjigem gynanmadym men.
Gözleriňden dynman akanda ýaşlar,
Gaharly seretdim,gyýylmadym men.

Hiç hil...

Dowamy »

621 0
Edebiýat, sammy.kakabay tarapyndan 2 years ago

Aky şagal

Biziň obamyzda ýaşy ýaňy bir altmyşdan geceňkirläberen, tegelek ýüzli, saryýagyz, göwresi kicijik, hor, ejizje, ýöne, diýseň dogumly, galjaň, dikanlap seredende göm-gökje gözleri içiňden geçip barýan, gaty bir ösgün bolmadyk, selçeňräk, goňrumtyl-gyzyl sakgally, inçejik sesini kä batlandyryp, kä ýuwaşadyp, ellerini hereketlendirip, kellesi has göçü...

Dowamy »

788 4
Edebiýat, Nol tarapyndan 2 years ago

Gar tozgasy

GAR TOZGASY

Güýz ornuny berdi aňzakly gyşa,
Säher dag howasy ýelpedi ýüzüm.
Al-asmandan seçelenip dökülen,
Gar tozgasy örtdi topragyň ýüzün.

Türkmen gyşy hiç bir gyşa meňzeş däl,
Bu topraga gyşyň gelşem üýtgeşik.
Guşlar owaz edip nar çybygynda,
Saýraşýarlar döwrümize ses goşup....

Dowamy »

522 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

"Geldi täze ýyl"

Bu gün Watanyma şatlygyn seçip,
Şowhun bilen, ynha, geldi täze ýyl.
Täze senenama ýene-de göçüp,
Türkmen topragyma geldi täze ýyl.

Beslän arzuwlarňyz hasylly bolsun,
Her kimiň gül ýüzi şatlykdan dolsun,
Lowurdap halkyma täze gün dogsun,
Buýsanç paýlap ile, geldi täze ýyl.

Saçak...

Dowamy »

521 0
Edebiýat, Crazy boy tarapyndan 2 years ago

Gutlag

Yetip gelyan taze 2022- nji yyl bilen sizi we agzybir masgalalarynyzy gyzgyn gutlayaryn.2022- nji yyl her masgala:
4 pasyl - jan saglyk;
12 ay- agzybirlik;
52 hepde - gulki satlyk ;
365 gun - ustunlik;
8760 sagat - abray;
525 mun 600 minut - rysgal dowlet .h
31 million 526 sekund - soygi getirsin!!!

Dowamy »

556 1
Edebiýat, Crazy boy tarapyndan 2 years ago

Men-a bagtly, nesip etsin saña-da!

Çagyr meni bir arzyly myhman dey,
Gyrmyzy çakylyk yolla oyume.
Bezenip-beslenip uzak menzilden
Bararyn dañynyp shapak dey oyme.

Gunçalan gul kimin leblerim boyap,
Gozlerime çekip saçym reñk surme.
Gussamy gursagma gizlap bararyn,
Gozlem yylgyrmasa, meni geñ gorme!

Saylap sozleñ suyjusind...

Dowamy »

606 0
Edebiýat, soho tarapyndan 2 years ago

Aýralyk pursady

Sen gitdiň.
Şo pursat boşady ruhum,
Hemme zat manysyn ýitirdi birden,
Şatlygym galmady,bagtym galmady
Şol pursat bar zady uçurdy serden.

Daglaram peseldi baglaram bile,
Şemalym sowlup duşumdan ötdi.
Boşap galdym misli gaşsyz diwala,
Okan kitaplarymyň manysy ýitdi...

Dowamy »

532 1
Edebiýat, LUKMAN_GYZ tarapyndan 2 years ago

Şükrüllahy Şirwanynyň ''Riýazul Kulub'' atly eserinde Aý hakynda

Şükrullahy Şirwanynyň asly Şirwanly bolup ol Dagystanyň gündogaryndaky etraplarda önüp-ösüpdir. Onuň doglan senesi anyk belli däl ýöne 1506-njy ýylda dünýeden ötendigi habar berilýär. XV asyrda ýaşap geçen Şükrulla Şirwany Osmanly hekimleriniň biri bolupdyr. Ol soltan Baýezidiň ady bilen parsça ýazan Riýazul Kulub atly eserinde Aý hakynda şeýle mag...

Dowamy »

708 7
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Lukmanyň durmuşyndan gyzykly waka (hekaýa)

Geçen günleriñ birinde bir aýal hassahana bejergi üçin ýanyma geldi. Aýaldan has köp, men onuň ýanyndaky 10 ýaşly ogly Hasan bilen has gyzyklandym. Oglanyň çep eli garnyna ýapyşan ýalydy we asla gymyldamaýardy.
Aýalyň bejergisi gutaransoň, çaganyň eli hakda soradym. Bir gün irden duýdansyz bolup geçendigini we bir ýyl bäri şeýle bolandygyny,...

Dowamy »

802 0
Edebiýat, Mister X tarapyndan 2 years ago

Aýteniň äri

Nesin Eziz-türk ýazyjysy

Medisina fakultetini gutaranymdan birnäçe hepde geçenden soň,tanyşlarymyň biriniň oturylyşygynda, men Aýten atly gyz bilen tanyşdym. Onuň garaýyşlary şol bada meniň ünsümi özüne çekdi. Menem oňa ýaradym öýdýän. Biziň tanyşlygymyz, göýä bir bäsleşikli oýun ýalydy. Ýöne soňra biziň duşuşyklarymyz dowam edip, ik...

Dowamy »

813 3
Edebiýat, Tiko tarapyndan 2 years ago

Happy New Year!!!

Taze yyl gelipdir gapydan ätläp,
Size arzuw etjek men ony gutlap.
1sebet sokolad 1sebet gülki,
Iñ uly sebetde bagt bolsun ilki.

1sebet jan saglyk 1sebedem gül,
Zyyan etmez bolsa 1sebedem pul.
Sanasam sebetlen yzy gutarmaz,
Olar kop bolsada hickim götermez -

Sen olañ icinden ger...

Dowamy »

708 11
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

4-nji dekabr- Santa Klausa hat ýazmak we sowgat sargyt etmek güni

4-nji dekabrda ýetip gelýän Täze ýyla bagyşlanan gyzykly we aýratyn baýramçylykdyr. Bu baýramçylyk gyş jadygöýine ynanýan hem-de Täze ýyla garaşýan her bir adama bagyşlanýar. Adatça, 4-nji dekabrda dünýäniň köp ýurtlarynda poçta bölümleri Santa Klausa hat ibermek üçin hyzmatlar berip başlaýar. Ýeri gelende aýtsak, Santa Klausyň öýünde çagalardan ge...

Dowamy »

509 1
Edebiýat, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 2 years ago

Ar alyş (degişme)

Señ yzyñda çapa-çapa,
Ýedi köwüş dargap gitdi.
Söýgim üçin gurban bolan,
Günler maña gargap gitdi.

Güjügñizden gaça-gaça,
Döretdim ullakan ýoda.
Itiñ çeýnän balaklarny,
Dikip-ýamap etdim moda.

Damagymdan hörek geçmän,
Sekiz kilo horlandym men.
Señ yzyña düşmezden...

Dowamy »

756 2
Edebiýat, loveee_@ tarapyndan 2 years ago

Dükançylar

Pul pul diyip öldüniz
Bar pulumyz aldynyz
Siza haram boldynyz
Köp bilmis dükançylar

Gymat gymat satdynyz
Virus diyip uyunuz
Towuk yaly ütduniz
Köp bilmis dükançylar

Sowdanyn gyzan wagty
Gözün görmesin nagty
Siza mundiniz tagty
Köp bilmis dükançylar

Dowamy »

742 1
Edebiýat, Crazy boy tarapyndan 2 years ago

Menem aglap gördüm erkek halyma

Menem aglap gördüm erkek halyma,
Utanjy, haýany unudyp bir dem,
Ýok, beýle hallara düşmelem däldim,
Emma ejizledi ýagyrlan gerden.

Aglasaň derdiňem ýeňleýän eken,
Bir pursatjyk unutýarsyň geçeni,
Pikir etdim, çünki zenan maşgala,
Şonuň üçin köp aglaýan ekeni.

Bogazyň gysanda aj...

Dowamy »

586 0
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

♡☆♡☆♡☆♡

Zamana üýtgedi, ynsan üýtgedi,
Etden ýüreklermiz daş bolup barýar,
Namartlar köpeldi, mertler azalyp,
Düýşde görenlerim huş bolup barýar.

Namysyn satýan ba mugtyna, keýpe,
Şerap içmelimiş şagalaň, toýda,
Zemin beýle haly götärmi heýde,
Akylsyz göwreler läş bolup barýar.

Meslige...

Dowamy »

632 1
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Diriligiň başlanyşy

DIRILIGIŇ BAŞLANYŞY

Ýol boýy ýaşulynyň aňynda ''ajalyň ýetse gidibermeli-dä'' aýlanýardy. Bu sözlem onuň kellesine gelýän pikirleri ýetişibildiginden kowjak bolýardy. Ýöne pikir boş söze eýgertmeýär.
''Pahyr göwnüne gelenini göni aýdardy. Ýöne bir gödek töhmet bolsa, hiç kim ondan gatam görjek däldi. Ol dogrusyny aýdardy. Aý...

Dowamy »

625 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

CHAT ⤵⤵⤵

Ählijäňize salam giç ýagşy!!! Kyn gormeseňiz her kim öz gowy gorip diňleýan repçisi ya-da aydymçysynyň adyny yazayyň meniň uçinä gyzykly saýtdaşlarymyň haýsy bagşyň aydymlaryny, replerini soýup diňleýanini bilmek siziň üçinem gyzykly bolsa başladyk onda
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽

Dowamy »

623 8
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Patyşanyň düýşi ( tymsal )

Bir hökümdaryň gorkunç düýşinde ähli dişleri birin - birin ýykylan ýaly - gördi. Aljyraňly tolgunyp, düýşleri ýorup bilýanleri ýanyna çagyrdy. Ol düýş ýorýançy uly gaýgyly doly diňledi we oňa aýtdy:

- Hökümdarym, saňa gynançly habar aýtmaly bolýaryn. Ýakynlarňyzyň hemmesini siz ýeke - ýekeden ýitirersiňiz.

Bu sözler...

Dowamy »

702 1
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Ölçeg

Bir garyp adamyň aýaly ýag taýýarlaýardy we ony dukanyň birinde önümleriň arasynda satýardy. Aýaly bir kilogram agramly tegelek görnüşde ýag taýýarlaýardy. Olary dukanyň eýesine satyp we hem oz oýi uçin zerur, gerek zatlary satyn alýardy!
Bir gün bakjaçy satyn alýan ýagynyň agramy sebapli şubhelenip, ondan soň her tegelegi ölçäp agramy 900...

Dowamy »

824 4
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago