«Meni Nädip Tanadyň?»

Yslam ägirtlerinden Mälik bin Dinar bir gün gezim edip ýörkä,bir çaganyň gum oýnap oturandygyny gördi. Çaga kä aglap, kä gülüp, oýnap otyrdy. Mälik hezretleri öz ýanyndan «Gel, şuňa salam bereýin-le» diýdi. Oňa çenli içinden bir owaz ýaňlandy:
– Bu çaganyň nämesine salam berjek, öz ýoluň bilen boluber-dä!
Mälik bin Dinar şol pursat...

Dowamy »

351 2
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Dogruçyl ýigit

Dogruçyl ýigit

Bir pukara ýaş ýigit Käbäniň daşyndan aýlanyp, şeýle dileg edýär: “Eý Käbäniň eýesi! Men bir garyp pukara. Saňa ýalbarýaryn. Şu Beýti-Şerifiň hormatyna meni garyplykdan dyndar, maňa öýli-işikli bolmaga ýardam ber.
Haj möwsümi boýunça bu dilegini gaýtalan garyp ýigit bir gije ýene-de şeýle dileg edip, daş çykany...

Dowamy »

341 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Sen hakda..(Oýlanma)

Bary-ýogy internetde ýazyşdyk.

Bilmedim, nireden girdiň dünýäme,
Tötänden tanyşdyk, tötänden duşduk.
Ýogsa, imrinmäge pursatam ýog-a,
Bary-ýogy internetde ýazyşdyk.

Soraşdyk, ideşdik, duşuşdyk soňam,
Göwnüň ýaly gözel eken keşbiňem.
Şondan bäri ak kagyza sen hakda
Goşgy bilen ç...

Dowamy »

260 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

Sary gyz

Misli ay dek jemalyñ,
Baksam galmaz mejalym,
Yshka köyen bu janym,
Señki bolsun sarygyz.

Lebleriñden bal damar,
Sorsam söküler damar,
Gyzgyn-gyzgyn posalar,
Meñki bolsun, Sarygyz.

Yashymyñ ter günleri,
Misli bahar yelleri,
Chemen baglan güllerim,
...

Dowamy »

173 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Allah diýmek

Bir garyp ýigit ülkäniň patyşasynyň gyzyna aşyk bolýar. Bu umytsyz yşgyny ülkede ýaşaýan meşhur dewişlerden biriniň ýanyna baryp, gürrüň berýär, ondan kömek soraýar. Derwiş: “Oglum, sen şäheriň giriş derwezesiniň agzynda otur, kim näme diýse diýsin, diňe “Allah” diýip jogap ber” diýýär.
Garyp ýigit diýleni edýär. Derwüş-de günlük iýjek-içje...

Dowamy »

311 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Söýgi, baýlyk hem-de üstünlik (hekaýa)

Bir gün bir aýal maşgala öýünden daşary çykanynda üç sany aksakgal ýaşulyny gördi. ol: – ýaşulular, siz ajygansyňyz, öýümize giriň, size nahar hödür edeýin – diýdi.ýaşulularyň biri ol aýaldan ýan ýoldaşynyň nirededigini sorady. ol aýal ýoldaşynyň öýde ýokdugyny aýtdy. onda ýaşuly: – ýoldaşyňyz öýde ýok bolsa, biz siziň öýüňize girip bilmeris – diýd...

Dowamy »

288 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Degişmeler 1

Bir garyp adam bir baýa düýşüni gürrüň berýär:

Garyp: Gije düýşümde ikimiz samolýotdan bökdük. Sen suwly çukura, men bolsa tezekli çukura gaçdym. Baý hondan bärisi bolup: Oň ýalam bolaýmalamda - diýipdir Garyp gülüp: Wah yzyny diňle, çukurdan cykyp birbirimizi ýalap tämizledik- diýipdir

******

3 sany s...

Dowamy »

549 2
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Gurbanlyk / detektiw hekaýa

GURBANLYK

Ýatan otagymda gözümi açanymda, beýnimiñ häzirem uklap ýatandygyny we göz öñümde gaýmalap giden elhençligiñ üstüme çöküşini duýmagym uzak dowam etmedi. Tüm-garañky otagda el-aýagym zynjyrlanyp, göýä özüme näme boljagyny bilmän, indem kimdir birine garaşýan adam ýaly gymyldaman ýatyrdym. Ýanymdan deger-degmez süýkenip gybyrt...

Dowamy »

297 1
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 2 months ago

Garagüjük degişmeleri...

Garagüjük degişmeleri...


Meniň garry enem üçin men manýak, ogry, ganhor bolaýyn parhy ýok. Esasy zat wagtly-wagtynda naharymy iýsem bolýar.

Biz üçem bolup dogulduk. Ýaltalyk, men we ynsap. Soňkymyz dogulup otyranda ýogaldy.

Akylly, terbiýeli oglandan aýalyna sms:
-Ejeden söwünüp ýalbarýan,...

Dowamy »

485 4
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

"Gijelerme hemradyň..."

GIJELERME HEMRADYÑ..." 

Gijelerme hemradyň, 
Gündizlerme daldadyň. 
Yşkym bilen gümradyň, 
Aýt, näm üçin aldadyň? 

Dag ýalydy ynamym, 
Kir-kimirden uzakdy. 
Aglap-aglap ýananyň, 
Ýa duýgyma duzakmy? 

"Haýp...haýp..." diýdiren 
Armanlaryň astynda 
Od...

Dowamy »

221 2
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 2 months ago

»®« II

»®« Telefon bilen ýaşamaga şeýlebir öwrenişipdirin welin, ýöräp barýarkam "pikirler-de" ýazamda ýykylyp bir ýerimi agyrtmakdan dälde, harp ýalñyş göýbermekden gorkýan.

»®« Howa gyzgyn, balyklar hem derleýändir diýip, akwarýuma buz ýaly kola guýdum. Göräýdä bulary. Begenjinden ýaña hemmesi arkan ýüzüp başlady.

»®« Jala...

Dowamy »

447 4
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 months ago

"Maşgalany dolandyrsa erkekler, Zenanlar dünyäni dolandyrýarlar."

AÝAL DOGAN 

Neçüýn gözleriň gülenok, 
Ümürli sen, aýal dogan? 
Aýaklam boýun egenok, 
Gapyň maňa hyýal, dogan! 

Bagtyň bizi ýyladyp ýör, 
Göz degmesin günüňize. 
Saňa ýüz berip bilemok, 
Ýüz berýänlem ýüzüm ezýär. 

Öýkeläňok öňküler deý, 
Arada yssy ýylgyr...

Dowamy »

244 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

Teke taýpasy

Uly turkmen taypalarynyň biri teke taypasydyr. Bu taypa hakda 16-njy asyra çenli yazuw çeşmelerinde hiç-hili mglumat duş gelmeyär. Turkmen sowet ensiklopediyasynyň 8-nji tomunyň 2-nji babynda bu taypa bagyşlanyp yazylan makalada agzeki maglumatlara esaslanyp, 12-nji, 13-nji asyrlarda tekeleriň syrderyaň aşak akymlarynda yaşandygy, soňra olaryň bir...

Dowamy »

343 3
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Yene-de goşgy

Käte mert hem ýagşylyga garaşýar
Elden gelen ýagşylygy eçil sen
Oňat işler oňatlara ýaraşar
Rowayaty saçak kimin açyl sen

Yöne eden ýagşylygyň iru-giç
Gaytargysyn talap edäyseň eger
Unudayma soňky demine deňiç
Seniň haýryň yigdiň bogazyn bogar

Beydeniňden goyber maňlaýy...

Dowamy »

169 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Alym patyşanyň zalym ogly

Emir Teymir Leñiñ agtygy Ulugbek 1394-nji milady ýylynda dogulyar. 1409-njy ýylda ýagny 15 ýaşynda ol kakasy tarapyndan samarkanda häkim bellenyar. Ol 40 ýyl tagtda oturyar. Ylyma, parahatcylyga uly uns beryär. Öz döwrunde dünyade deñi- taýsyz obserwatoriýa guryar we älemi .asman jisimlerini öwrenyar. Ol ogly Abdyllatyby hem özi ýaly alym edip ýeti...

Dowamy »

276 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Sen-à ulygyzdyñ...

Sen-à ulygyzdyñ zùlpleri towly,
Menem bir masgalañ kôrpeje ogly.
Men-à "Sôyyàn" diyip sayran bolardym,
Senem monça bolup aynan bolardyñ.

Hemise gizlenip gôz bilen dilden,
Bileje yôràrdik gumaksy yoldan.
Ir sàherden baryp atyzly pele,
Ak pagta yygardyk ikimiz bile.

Kôp sorag bererdim, seb...

Dowamy »

869 29
Edebiýat, yashalym tarapyndan 2 months ago

Alyñ meniñ goshgularymy paylashyñ...

Alyñ meniñ goshgularymy paylashyñ,
Talañ meniñ setirlerimi, sozlerimi.
Alyñ meñzetmedir rifmalarymy,
Men siz uçin dowam etyan gozlegimi.

Yazyp çykardamsoñ, olar meñki dàl,
Ol indi iliñki arkayyn alyñ.
Size gaty-gayrym hiç zat diymerin,
Oz halypañyzdan arkayyn boluñ.

Gypynç etman alyñ, eg...

Dowamy »

266 6
Edebiýat, yashalym tarapyndan 2 months ago

''GIZLIN DÜRDÄNELER'' KITABYNDAN

Hezreti Resul aydyar: on kişiniň dogasy hemişe kabul bolyandyr

1 alym
2 ylym talyby
3 hoş gylyk kişi
4 bimar (hassa)
5 yetim
6 kazy 7 hajy
8 nesihatçy
9 wepaly perzent
10 ata-ene

Iki dana hiç haçan sögüşmez hem uruşmaz Danalar yeňles bilen güýç synaşyp g...

Dowamy »

301 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Ejeñ saña aýtjaklary bar

EJEŇ SAŇA AÝTJAKLARY BAR

Güýz günleri ahyrlap ýördi. Meýdanlardan hasyl doly ýygnalyp gutarylypdy. Howa-da mazaly sowapdy. Gyş pasly hem indi uzakda däldi, eýýämhaçandan bäri öz hökümini ýöretmäge häzirlenýän ýaly, bosagadan jyklap durdy. 
Mydama nowbahar oglunyň ýokary okuw mekdebini tamamlap gelerine sabyrsyzlanýan Annatäç e...

Dowamy »

254 2
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 2 months ago

Biderek dostlar.

Hassa günüm halym sorap gelmeýän,
Kyn günümde kömek edip bilmeýän.
Aglamda aglaman,gülsem gülmeýän,
Nämä gerek maňa biderek dostlar.

Ýasymda görünmän toýuma gelýän,
Müň bir hile bilen maňa al salýan.
Özgäniň ýanynda üstümden gülýän,
Nämä gerek maňa biderek dostlar.

Iki ýüzli sy...

Dowamy »

554 70
Edebiýat, aynura tarapyndan 2 months ago