Ýaponiýa tarap açylan «penjire»

Ýaponiýa tarap açylan «penjire»

Her ýa­zy­jy­nyň öz ýa­zyş sti­li bol­ýar. Bu
ba­bat­da ola­ryň kim­si asyr­la­ryň sy­na-
gyn­dan ge­çen ýol­dan gid­ýär, kim­si
bol­sa tä­ze dö­rän ýö­rel­gä eýer­ýär. Ýö­
ne ola­ryň için­de az san­ly­sy tä­ze, en-
tek kän-kän ýa­zy­jy­la­ryň ýö­re­me­li bir
...

Dowamy »

169 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Mu­gal­ly­myň gö­rel­de­si

Mu­gal­ly­myň gö­rel­de­si

Ýol bi­len bar­ýan bir go­ja­nyň özü­niň baş­lan­gyç synp­lar-
da­ky mu­gal­lymy­dy­gy­ny ta­nan ýi­git:
— Sa­lam, mu­gal­lym! Me­ni ta­na­dy­ňyz­my? Men si­ziň
okuw­çy­ňyz – di­ýip, oňa ýüz­le­nip­dir.
— Hä, ha­wa, men se­ni ta­na­dym. Ýe­ri, bu wagt nä­me
kär ba­şyn­da...

Dowamy »

324 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

SOÑLAMA

Soňlama

Söýgiň gursagyma ýüklenen ýük däl,
Ýelginli serimde pikir bekemäm.
Biweç geçen wagtym goýup terezä,
O günleri birin-birin ýekelän.

Meni söýýärmikäň öýden günlemem,
Seni söýýänligmi geçdi oňlaman.
Bir ömre ýeterlik ylham bagyş edip,
Şygrymda däl, bolduň yşkda soňlamam...

Dowamy »

134 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

GEL, HASAPLY BOLALY!

Gel, hasaply bolaly!

Gel, hasaply bolaly!
Goý, uzaga gitsin täsin duýgular.
Öwrendim men söýgiň kadalaryny,
Eýýäm oňa bolup barýan uýgunam.
Gerek muny duýmagyň.

Gel, hasaply bolaly!
Gijeleri çirim etmän geçirdim:
Seň zaryňy çekip, gaýtalap adyň,
Oňa derek has uly bagt...

Dowamy »

108 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

KAKAMA

Kakama

Kaka, ýene dogry aýdan ekeniň,
Öňküleň deý bu gezegem sen mamla.
Tekepbirlik asla ýol almaz eken,
Çen boldu-la bu gylygym goýmaga.

Pişe däl-ä zyňyp taşlaýyn diýsem,
Jan bilen çykarmyş gan bilen giren.
Men aslynda ýerin bilip ulandym,
Özdiýenli däl-ä düýrmegim bilen.

Dowamy »

142 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Eje, garşyla meni!

Eje, garşyla meni!

Eje, ýene gülledimi erikler,
Baharda oýanyp, gyşlar hüwdülän?!
Bararyn, garşy al gujak geripler,
Gyzyň senden daşda biraz digdirän.

Ugraryn kalbymda besläpler «belki»,
Duýdansyz çykmagyň isläp öňümden.
Jigim bolanyny hemmeden ilki,
Buşlan guşlar bu gezegem...

Dowamy »

103 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Poeziýaň degresinde

Poeziýaň degresinde

Men geldim.
Bagt bolup gelşi deý täze gelniň,
Asgyn geler setirlerim käteler.
Elimi ýaga däl, syýa batyrjak,
Belki, bir wagt meňem ornum gäderer.

Gazygynda garramaga gelendir —
kerwençisi «Ömür» atly düşelgäň.
Men geldim.
Ýöne «neçüýn geldik-ä» diýp...

Dowamy »

87 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

"GELIN ŞAHYRLARYŇ ŞYGRYN OKASAM"

GELIN ŞAHYRLARYŇ ŞYGRYN OKASAM

Gelin şahyrlaryň ýazýan şygryny
Pynhanlykda okamany halaýan.
Ol goşgular höwes bilen tolkunyp,
Şonda meniň duýgularmy talaýar.

Ol goşgulaň özem halys ýürekden
Öz derdini, hyjuwyny paýlaşýar.
Pyşyrdylar bir-birinden ýakymly,
Olary diňleseň, höwesiň...

Dowamy »

120 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

"Bagyşla sen meni, ilkinji söýgim, Ýüregimi açyp bilmänim üçin"

ILKINJI SÖÝGIM

Ýadymda, şol günem bir dabarady,
Ýadymda dabaraň göçgünli sazy.
Uçilişäň ýaýraň giň klubudy,
Şol gün ol gujagna toplapdy bizi.

Gyzlaryň hemmesi bir gowy bolşup,
Bezenşip-beslenşip gelipdi oňa.
Olaň arasynda ogryn seredip,
Sen bir zatlar diýdiň göz bilen maňa.

Dowamy »

159 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

Gowy uklaýan adamlaryň syrlary

Arizona uniwersitetiniň bitewi lukmançylyk merkeziniň uky hünärmeni Rubin Naiman: "Adamlar ukyny dişlerini ýuwmak ýaly gündelik işleriniň biri hasaplaýarlar" -diýdi. "Köpler üçin 7-9 sagat hakykatdan" öçürmek "borjy hasaplanýar."

Şeýle-de bolsa, käbir adamlar gijeki dynç alyşa bolan garaýyşlaryny üýtgetdiler we ony hakyky lezzetlere...

Dowamy »

242 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 4-nji syr.

Dördünji syr
Dogry iýmitlenmegiň güýji

Söhbet gojanyň salgy beren adamlarynyň indi dördünjisi bilen duşuşmalydy. Ol
şäheriň çet künjündäki restoranyň çolaja çüňkünde oňa garaşyp otyrdy. Ol «Lezzet
berýän tagamlar» restoranynyň müdiri bilen duşuşmalydy.
Toýly agany şäherde köp adam tanaýardy, onuň sylag...

Dowamy »

96 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 3-nji syr.

Üçünji syr
Beden maşklarynyň güýji

Soň çetdäki obalaryň birinde ýene-de bir geň ýagdaý bolup geçdi. Näsaglyk ta-
pynyp, indi mal-garasyny idetmekden-ä geçen, gaýtam aladadan ýaňa gün-günden
horlanyp, iňňä sapaýmaly bolan Gülsüni şäherdäki uýasy öýüne alyp gidipmiş diýdiler.
Şondan soň ondan habar-hatyr...

Dowamy »

100 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 2-nji syr.

IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 2-nji syr.

Ikinji syr
Dem almagyň güýji
Ondan soň iki gün geçdi. Söhbet syrlaryň aňyrsyna ýetmek üçin, alys ýerlere
gitmäge-de kaýyldy. Onuň häzir gelip düşen ýeri hem oňa düýbünden nätanyş-
dy. Ol bu ýerde gojanyň salgy beren adamlarynyň ikinjisine duşmalydy. Oňa ikinji
syr...

Dowamy »

104 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Çalt uklamagyn 6 ýoly

Ýadawlyk, haýal pikirlenmek, ünsüňi jemläp bilmezlik ýaly birentek näsazlyk uky bilen baglanyşyklydyr. Biler bolsaňyz, birnäçe minutyň içinde aňsatlyk bilen uka gitmek mümkin. Ine, size uky meseläňizi bir-iki günde çözmäge kömek etjek alty sany ýol:

a) 4/7/8 usulyny barlaň

Ilki diliňizi kentlewügiňize degirmeli we tä u...

Dowamy »

295 0
Edebiýat, bank tarapyndan 1 month ago

Ir turmagyñ 4 sany sebäbi

Köp adamlar ir bilen turmagy kyn görýärler, özüni ir turmaga öwrenişdirmekde kynçylyk çekýärler. Şeýle hem bolsa, ir turmagyň köp amatly taraplary bar: bedeniňiz üçin peýdaly bolmagyndan başlap, işleriňiziň ählisini wagtynda ýerine ýetirmäge ýetişmeklik.

Internetdäki maglumatlara görä, hünärmenler iň peýdaly uky 2 sagadyň dowamyndaky...

Dowamy »

245 0
Edebiýat, bank tarapyndan 1 month ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Kesha atly okyjymyzdan "Talyplar" saýty üçin

Men yetirip bilermikam tarypyñ,
Bu owgu dal ya yalan dal hakykat,
Hemme many mazmun jemlenen,
Girip gorseñ Talyplar.com.

Iñ gowy sayt haysy diyp sorañda,
Oylanman aydarlar bu Talyplar.com.
Iñ garryja sayt haysy diyp soranda,
Oylansman aydarlar bu talyplar.com.

At owazañ dunya d...

Dowamy »

323 16
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

SÖÝ­GÜ­NIŇ GA­RA DER­ÝA GARK EDIL­ME­GI

SÖÝ­GÜ­NIŇ GA­RA DER­ÝA
GARK EDIL­ME­GI


He-eý, biakyl gende! Saňa hökmüro-
wanlyga halys garagyny gapdyran ähti-
ýalan Babahan diýerler... Heý, söýgünem
gara derýa gark edip bolarmy?!
Ony derýa atsaň Halyk biler. Onsoň
balyk biler, onsoň halk biler. Şeýder-şeý-
der-de ol täze...

Dowamy »

134 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 1-NJI SYR.

IR SÄHERIŇ ARZUWLARY

Adamlar arzuw edýärler. Eger şol arzuwlaryň mazmunyny ýeke söze salmaly bolsa,
onda aňsat göze iler ýaly edip, «SAGLYK» diýlip ýazylar. Saglyk baradaky arzuwlar he-
mişe ýürekde bolany üçinmi, köp aýdylýar. Tomas Edisonyň: «Indiki geljegiň lukman-
lary derman-däri ýazyp bermezler. Oňa derek...

Dowamy »

166 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

ÝAMANLYK WE ÝAGŞYLYK

ÝAMANLYK WE ÝAGŞYLYK

ÝAMANLYK

Ýalpyldadyp oragmy
Orup ýörkäm ýorunja,
«Byt-byt» edip, bedene
Galyberdi bir ünjä.

Görsem, edil öňümde
Höwürtge guran eken.
Höwürtgede üç sany
Ýumurtga duran eken.

Bir göwnüm «Orma! — diýdi,
— Öýnüň deňin goý...

Dowamy »

134 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

UTANÇ

Bu-da bir gytalan zatlaryñ biri,
Tapamok aýlanyp şunça dükana.
Ýaş dükançy ýaşulyny çürkedi,
"Toba" diýip, elim goýdum ýakama.

Men diýdim:
- Utanjyñ-haýañ ýokmudy?
Ýaş dükançy diýdi:
- Bagyşla, atam,
Ýaponlar biz bilen söwdany kesdi -
Köpden bäri ýokdur o diýen matañ...
<...

Dowamy »

198 0
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 1 month ago