KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #1

KÖR SÖÝGI (Ogulsenem Taňňyýewa) #1

Enkaň haýyşy boýunça...

Birinji bölüm.

Sadap böwrüne dürtülen dek, tisginip oýananda, daň saz berip, töwerek gowy ýagtylypdy. Muňa gyzyň ýüregi aşak gaçana döndi. Gözlerini töwerege aýlady. Öňküje ýerinde goluny ýassanyp, düşeksiz-ýassyksyz uklap ýatan Sylaba nazary düş...

Dowamy »

705 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Öñki okan hekaŷamy tapmakçy, bilyaniñiz bar bolsa ŷazaŷyñ!

Köne hem dini hekaŷa(rowaŷat) bolmaly,
bir adamyñ bashga bir adamdan gan algysy galypdyr, son adamkarcilik yitmesin diyip kakasyny ölduren adamyn gunasini gecyarler'
kim bilyan bolsa bizede yetirse kem bolmazdy.

Dowamy »

633 5
Edebiýat, Razymy? tarapyndan 2 years ago

Adam ata we How ene hakynda rowaýat

"Ýüz ýigrimi garyn perzent göteren,
Adam bilen Howa serbe-ser geçdi."
Magtymguly.

Aslyýetinde şeýtan üç ýüz altmyş perişdäniň mugallymy, ylymly-sowatly ymam eken. Ol Gökde-Asmanda ýerleşen Metjidi-Aglada perişdeleri okadyp, olara ders berip ýörenmiş. Şeýtanyň hakyky ady Azazyl magsym bolupdyr.
Allatagala Adamdan...

Dowamy »

905 3
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

Aždarha hakda hekaýat

Gadym zamanlarda Çynma-çyn ýurdunyň bir ülkesinde zalym Aždarha mesgen tutupdyr. Ol öz jadysy bilen özüne köşki-eýwan gurnan badyna şol ülkäniň ýaşaýjylaryna çekip-çydar ýaly bolmadyk paç-hyraç salypdyr, üstesine-de her aýda bir owadan gyzy özüne owkatlyk bermegi talap edipdir. Il-gün birbada zalym Aždarhanyň zulumyna boýun bolman, iň edermen, baty...

Dowamy »

693 5
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

Rahman Zülfikarow (Powest)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
2020 » Июнь » 26 » Rahman Zulfikarow (Powest) 19:13.
Awtor: Rahman Zülfikarow.

Rahmanyň garşysynda dört sany adam otyrdy. Rahman bilen ol dört adanyň arasyndan, edil çeşme ýaly bolup giň saçak geçýärdi. Saçagyň üsti her dürli nygmatlardan dolydy. Rahman bolsa geň galýa...

Dowamy »

619 3
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Google (Powest) #2-3

Google (Powest) #2-3.
Rahman Zülfikarow.
Bellik: Ikinji we üçünji bölümleri şu blogda yzygyderlikde goýdum.

2-nji bölüm

Jahangir alagaraňky bir ýerde gözlerini açdy. Daş töwerekden ýakymly bir zadyň ysy gelýärdi. Ol giň bir otagda-dy, ol otagyň diwarlary görnenokdy, diwarlar tümlikde bir ýerde gizlenipdi....

Dowamy »

593 1
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Google (Powest) #1

Google (Powest)
Rahman Zülfikarow
1-nji bölüm.

Jahangir ýesir düşüpdi, oň ýesir düşenine-de 40 gün bolupdy. Duşman barada köp erbet zatlar aýdýardylar, ýöne näme diýselerem duşman rehimdar bolup çykdy, özem öz rehimdarlygy bilen Jahangiri örän geň galdyrypdy. Jahangiri 40 günläp diňe bakdylar, oňa hiç kim azar bermedi....

Dowamy »

626 1
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #9

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #9
Enkaň haýyşy boýunça...
Jemleýji bölüm.

Allamyradyň daň bilen elten habaryna Döndi aglamady. Jigisiniň gününe aglap-aglap, indi onuň gözýaşlary gurapdy. Ol indi başa näme gelse, görübermegiň pikiri bilen ýaşaýardy. Aglamasa-da, ol juda gynandy. Döndi Jemile samrama belasyna ýolugansoň,...

Dowamy »

605 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #8

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #8
Enkaň haýyşy boýunça...

Bir günem ol Soltangülden ymykly ar almagy niýetine düwüp, ýola çykdy. Ýusubyň maşynyny garawullady. Maşynda Ýusubyň diňe özi bolan halatlary ýoluň gyrasynda durup, onuň yzyndan bakyp galdy.

Soňky günler Soltangülüň häli-şindi Jemilede dälilik öňden bard...

Dowamy »

587 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #7

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #7
Enkaň haýyşy boýunça...

Yryma salgylanyp, Sary serhoşuň hossarlary onuň üçin dul aýalyň idegine çykdylar. Olar başga obalary gözlemedilerem. Sary serhoşdan ýaşy juda kiçi bolsa-da, hatda onuň öz gyzlary bilen deň-duş bolsa-da, Jemilä gudaçylyga geldiler.

—Obada şondan başga dul...

Dowamy »

553 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #6

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #6
Enkaň haýyşy boýunça...

Ol diňe ogully bolmagyň höwesi bilen ýaşaýardy. Ýöne Jemiläni näme etjegini bilenokdy. Jemiläniň özüni gowy görýänine düşünýärdi. Onuň özünden aňsat aýrylmajagyny-da bilýärdi. «Aýal tapsam bolýa, her zat ederin, aýraryn» diýip, öz-özüne göwünlik berýärdi. Özem günsaýyn...

Dowamy »

562 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #5

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #5
Enkaň haýyşy boýunça...
Bu gaýgy Ýusubyňam ýüregine ornady. Ýöne ol dymýardy. Ol öz Jemilesiniň bu pikir bilen horlanýanyny duýup ýörensoň, onuň aladasyny ýene artdyrmak islmedi. «Belki, däri-derman alsa, haýyr eder» diýip, öz göwnüne teselli berdi.

Jemile ýagdaýyny ilki bilen jorasy G...

Dowamy »

612 1
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #4

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #4
Enkaň haýyşy boýunça...
—Bar, gykylyk gerek däl maňa. Gyz-a häzir öýde-de ýok. Tapan ýeriňden al-da gidiber!—diýibem, Abdy aga öýüne girip gitdi.

Gurban aga-da ýüzüne urlan ýaly bolup, yzyna dolandy.

—Menden gowa berjekmişmi diýsene gyzyny! —diýip, ýolboýy hüňürdäp gaýtd...

Dowamy »

618 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #3

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #3
Enkaň haýyşy boýunça...
Öweý ejesiniň sözlerine Jemiläniň üstünden gaýnag suw guýlan ýaly boldy. «Waý, men aýtdym-a görerler diýip, aýtdym-a» diýip, içinden gynanç bilen gaýtalady. «Indi meni näderkäler?»

Jemile sesini çykarmady-da, öweý ejesiniň ýanyndan aýlanybrak geçiberdi. Täçjemal...

Dowamy »

586 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #2

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #2
Enkaň haýyşy boýunça...
—Nädýäň? Bukjaňy dolýaňmy?—diýip, Gunça ýene jorasyna ýylgyryp bakdy.
—Bukja dolma näme işlesin!—diýip, Jemile uludan dem aldy. —Bir zat tikip ýetişsem, derrew gelnejem geýip ýetişýär.
—Belanyň sapynam bermezler!—diýip, Gunça Jemiläniň ejeligine gaharlandy. —Özi...

Dowamy »

609 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #1

GURY AGAÇ (Ogulsenem Taňňyýewa) #1
Enkaň haýyşy boýunça...

Öl agaçdan hasyl öner,
Gury agaçlar ýanar-söner!
Däli döwran kime döner!
Geçdim ýana-ýana, begler!
(Aýdymdan)


Jemile üýtgeşik bir düýş gördi. Düýşünde ol otly torbasyna ýaplanyp, baýryň gyrasynda dynç alyp otyrmyş. Ond...

Dowamy »

704 11
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #21

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #21
Jemleýji bölüm.
Enkaň haýyşy boýunça...
— Ýok — diýip, jogap berdi-de, Aýnabat daýza pikire batdy. — Onuň kellesi üýtgedi ahbeti, Näzik.

Näzik daýza gazaply pyşyrdady:

— Soň düzeldi ahyr! Näçe ýyl bäri seri sag-a onuň. Ýekeje gezek ýa Emir ýa-da Gülälek...

Dowamy »

626 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #20

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #20
Enkaň haýyşy boýunça...
Sesiň tabşyryşy ýaly, Öwez hiç kime jogap bermän, ýoly dowam etdi. Özem şeýle bir çalt ýöreýärdi welin, yzyndakylar oňa zordan eýgerýärdiler.

Ses Öwezi kanalçylaryň goýup giden jaýjagazyna eltende harasat öňküden-de güýçlenip, dünýäni çepbe çöwräýjege...

Dowamy »

531 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #19

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #19
Enkaň haýyşy boýunça...
***

Bedreden guýulýan dek guýýan ýagşy diňdirip, daň atdy. Dalbarlarda galan üzümler harasadyň hem ýagşyň badyna üzülen monjuklary ýada salyp, ýerde seçelenişip ýatyrdylar. Akrap howany-da mazaly sowadypdy. Eýýäm köp öýleriň depesindäki peç turbasynda...

Dowamy »

516 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #18

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa) #18
Enkaň haýyşy boýunça...
***

Garik keýpini kökläp bolansoň, ne öli, ne diri bolup ýatan gyzy Öweze tabşyrdy.

— Al, senem keýpini görerin diýseň...

Şeý diýip, ol bir çete özüni oklap, dynç almak üçin arkanlygyna süýndi.

Gözüniň alny...

Dowamy »

534 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago