NASA adamlary 2 aýda Marsa eltip biljek raketany işläp taýýarlaýar. Häzirki tehnologiýalarda munuň üçin 2 ýyl gerek

NASA we Howe Industries kompaniýasy adamlary Marsa iki aýyň dowamynda eltip biljek täze raketa ulgamyny döretmek üçin tagallalaryny birleşdirdiler. Taslama Pulsed Plazma Rocket (PPR) diýlip atlandyrylýar we häzirki wagtda ol NASA-nyň Innovative Advanced Concepts maksatnamasynyň maliýeleşdirmeginde işläp taýýarlamaklygyň ikinji tapgyrynda barýar.

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, 21 hours ago


Ýakynda çykjak Redmi K70 Ultra barada täze maglumatlar peýda boldy

Redmi kompaniýasy ýakyn wagtda çykjak flagman Redmi K70 Ultra barada täze maglumatlary paýlaşdy diýip, ITHome habar berýär.
Smartfon MediaTek Dimensity 9300+ prosessory bilen üpjün ediler, öndürijiniň aýtmagyna görä, bu prosessor AnTuTu-da 2,382 million bal gazandy we Snapdragon 8 Gen 3-däki köp flagmanlardan öndürijiligi has ýokarydyr.

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, 21 hours ago


Argentina we Ispaniýa “Finalissimada” duşuşar

Indiki “Finalissima” ýaryşynyň gatnaşyjylary belli boldy. Bu gezek 2024-nji ýylyň Ýewro we Kopa Amerika ýaryşlarynyň ýeňijileri duşuşýar.
Şeýlelikde, ýaryşda Ýewropa çempionatynyň finalynda Angliýany 1:2 hasabynda utan Ispaniýa we Amerikanyň Kubogynyň finalynda Kolumbiýany 0:1 hasabynda utan Argentina duşuşar.
Deslapky maglumatlara gö...

Dowamy »

11 0
Sport, 21 hours ago


Xiaomi özbaşdak awtomobil önümçiligi üçin ygtyýarnama aldy

Xiaomi kompaniýasy awtomobilleri özbaşdak öndürmek üçin ygtyýarnama aldy. Bu barada Hytaýyň Senagat we söwda ministrligine salgylanyp, carnewschina habar berýär. Mundan öň kompaniýa awtoulaglary BAIC hytaý korporasiýasy bilen bilelikde çykarýardy.
Hyzmatdaşyň üýtgemegi awtomobilleriň logotipine-de täsirini ýetirdi: Xiaomi-niň saýtynda SU7 mo...

Dowamy »

10 0
Tehnologiýa, 21 hours ago


Kilian Mbappe "Real" bilen 2029-njy ýyla çenli şertnama baglanyşdy

Fransuz hüjümçisi Kilian Mbappe resmi taýdan "Realyň" oýunçysy boldy. Furbolçy klub bilen 2029-njy ýyla çenli şertnama gol çekdi.
Gol çekmek dabarasy şu gün klubuň prezidenti Florentino Peresiň gatnaşmagynda geçirildi. Dabaradan fotosuratlar klubuň resmi saýtynda paýlaşyldy.
Şertnama gol çekişenlerinden soň, Mbappe "9-lyk" belgidäki...

Dowamy »

10 0
Sport, 21 hours ago


Toyota Camry, Honda Accord we Volkswagen Passat Hytaýda 30% arzanladyş bilen satylýar

Hytaýyň awtoulag bazarynda baha "döwüşlik" dowam edýär. Elektrik ulaglarynyň we gibridleriň barha artýan meşhurlygyna garşy durmak üçin ýapon we nemes awtoulag öndürijileri nusgawy benzin modellerini ep-esli arzanladyş bilen hödürleýärler.
Toyota, Honda we Volkswagen meşhur modellerini 30 göterime çenli arzanladyş bilen hödürleýär.
Hu...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, 21 hours ago


Tramp Respublikan partiýasyndan resmi taýdan ABŞ-nyň Prezidenti wezipesine dalaşgär boldy

Respublikan partiýasynyň gurultaýynda Donald Tramp resmi taýdan ABŞ-nyň prezidentligine dalaşgär görkezildi. Bu barada ABC habar berýär.
Ses berişlik resmi boldy, sebäbi Tramp eýýäm birnäçe aý bäri esasy dalaşgär hökmünde göz öňünde tutulýardy we partiýanyň içki saýlawlaryndan soň bäsleşikde galan ýeke-täk adamdy. Onuň dalaşgärligini delegat...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, 21 hours ago


Wirtual hakykatda duran ýeriňde ylgamak üçin täsin aýakgaplar hödürlendi

Iňlis-amerikan startapy Freeaim wirtual hakykatda hereket etmek üçin özboluşly VR Shoes aýakgaplaryny hödürledi. Häzirki wagtda diňe korporatiw müşderileri üçin elýeterli bolan täze önüm elektrik rolikli konkileriň tehnologiasy boýunça işleýär. VR Shoes, ulanyjyny 2/2 metre çenli howpsuz zonada saklap, wirtual dünýäde howpsuz hereket etmäge mümkinç...

Dowamy »

25 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Yzygider 13-nji rekord: BMG iýun aýynyň taryhda iň yssy aý bolandygyny aýtdy

2024-nji ýylyň iýun aýy gözegçiligiň tutuş taryhynda iň yssy aý we aýlyk temperatura rekordyny goýan yzygider 13-nji aý boldy. Bu barada Ýewropa Bileleşiginiň Howanyň üýtgemegi gullugynyň maglumatlaryna salgylanyp, BMG habar berýär.
Iýun aýynda ortaça global temperatura industrialdan öňki döwre garanyňda 1,5 gradus ýokary boldy. Deňiz üstüni...

Dowamy »

25 0
Täzelikler, 4 days ago


Serdar Berdimuhamedow bilim ministrini wise-premýer edip belledi

12-nji iýulda geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisiniň barşynda Prezident Serdar Berdimuhamedow N.Amannepesowy başga has jogapkärli işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy.
Bellenilişi ýaly, N.Amannepesow saglygy goraýyş ulgamynda köp ýyllaryň dowamynda toplan tejribesini täze gur...

Dowamy »

28 0
Täzelikler, 4 days ago


Türkmenistanda 3 sany ýokary okuw mekdebine täze rektor bellenildi

12-nji iýulda geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň birnäçe ýokary okuw mekdeplerine rektorlary bellemek hakynda resminamalara gol çekdi.
Hususan-da, Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw işleri boýunça prorektory G.Ýusupowa bu ýokary okuw mekdebiniň rektory wezipe...

Dowamy »

24 0
Bilim, 4 days ago


1-nji awgustdan Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi bir aýlyk dynç alşa çykar

Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryndan hem-de welaýat häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç almaga rugsat berdi. Bu barada döwlet Baştutany anna güni 2024-nji ýylyň alty aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin Hökümet Mejlisinde belledi.
Döwlet Baştutany mejlis...

Dowamy »

27 0
Täzelikler, 4 days ago


2024-nji ýylda Türkmenistanda okuwa kabul etmegiň meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, 2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine welaýatlar, Aşgabat we Arkadag şäherleri boýunça okuwa kabul etmegiň meýilnamasy; 2024-nji ýylda Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamasy tassyklanyldy.
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär oku...

Dowamy »

26 0
Bilim, 4 days ago


IQ derejäň peselmegi, ruhy çökgünlik, üzňelik: Internete baglylyk nämelere getirip biler? Alymlaryň jogaby

Häzirki wagtda Internet we sosial ulgamlar durmuşymyza mäkäm ornaşdy. Adamlar çagalygyndan gajetleri ulanmagy öwrenýärler we Internete ir aralaşyp başlaýarlar. San maglumatlaryna görä, Internet dünýäniň ilatynyň 66%-i (takmynan 5,44 milliard adam) üçin elýeterlidir. Bu san artmagyny dowam etdirer: 2029-njy ýyla çenli bu görkezijiniň 7,9 milliard ad...

Dowamy »

26 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Xiaomi HyperOS-da smartfonlarda mahabaty öçürmek aýratynlygyny synag edýär

Xiaomi kompaniýasy ulanyjylara tutuş ulgamyň mahabatyny bir düwme bilen öçürmäge mümkinçilik berýän HyperOS operasion ulgamynda täze bir aýratynlygy synap başlady diýip, SmartPrix habar berýär.
Ozal Xiaomi smartfonlarynda mahabatlary öçürmek üçin ulanyjylar köp aýratyn sazlamalardan geçmeli bolýardy we bu iş uzak dowam edýärdi, irizýärdi. Tä...

Dowamy »

28 0
Tehnologiýa, 4 days ago


ChatGPT-ni döreden adam emeli aň esasly saglyk "tälimçisi" taslamasyny hödürledi

OpenAI-niň baş direktory Sem Altman Arianna Haffington bilen bilelikde Thrive AI atly täze kompaniýa döretdi diýip, Gizmochina habar berýär.
Thrive AI ulanyjynyň ukusy, iýmitlenişi, hereketleri, stressi we jemgyýetçilik gatnaşyklary baradaky maglumatlary derňemek üçin emeli aňy ulanýar. Soňra şol maglumatlara esaslanyp, ulgam saglygy kadalaş...

Dowamy »

25 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Kosmosa uçuşlar astronawtlaryň bedeninde üýtgeşmeleri döredýär

Barlaglar kosmosa uçuşlaryň adamyň bedenine düýpli täsir ýetirip biljekdigini görkezýär. NASA we beýleki guramalar tarapyndan geçirilen soňky barlaglar kosmosda bolmagyň hromosomlaryň ujundaky gorag “gapaklary” bolan telomerleriň uzynlygyna täsiriniň bardygyny ýüze çykardy.
2015-nji ýylda NASA synagyň çäklerinde Halkara kosmos stansiýasyna...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, 4 days ago


DreamWorks “Şrek 5-iň” çykjak senesini yglan etdi

DreamWorks film kompaniýasy “Şrek” animasion filminiň bäşinji bölüminiň ilkinji görkeziljek senesini yglan etdi.
Önümçilik kompaniýasynyň X sosial ulgamyndaky habarynda: "Beýle bir uzakda däl ... “Şrek 5” 2026-njy ýylyň 1-nji iýulynda keşpleri Maýk Maýersiň, Eddi Mýorfiniň we Kemeron Diasyň janlandyrmagynda ekrana çykar" - diýilýär.
M...

Dowamy »

27 0
Täzelikler, 4 days ago


Samsung eplenýän täze Z Fold 6 we Z Flip 6 smartfonlaryny tanyşdyrdy

Samsung kompaniýasy Parižde geçirilen Galaxy Unpacked tanyşdyrylyşynda täze eplenýän Galaxy Z Fold 6 we Z Flip 6 smartfonlaryny hödürledi. Gurluşlaryň ikisi-de öňki modeller bilen deňeşdirilende, sähel täzelenmä eýe bolsa-da, has kuwwatly, ýeňil we inçe boldy.
Iki smartfon hem Qualcomm-dan Snapdragon 8 Gen 3 prosessory bilen üpjün edildi we...

Dowamy »

26 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Samsung täze akylly ýüzügi Galaxy Ring-i hödürledi. Onuň bahasy $400

Samsung kompaniýasynyň Galaxy Unpacked tanyşdyrylyşynda esasy premýeralarynyň biri Galaxy Ring akylly ýüzügi boldy. Kompaniýa ony 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda anons edipdi, ýöne şol wagt bu täze önüm barada jikme-jik maglumat ýokdy. Indiki aý geçirilen MWC sergisinde bolsa kompaniýa ilkinji gezek aksessuary ýakyndan görkezdi.
Titan erginden...

Dowamy »

29 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Galaxy Unpacked: Samsung Pariždäki tanyşdyrylyşda ýene näme görkezdi?

Parižde Samsung Galaxy Unpacked çäresi geçirildi we onda günorta koreýaly tehnologiýa ägirdi köp sanly täze önümleri hödürledi.
Galaxy Watch 7 Series
Akylly sagatlaryň täze nesli Galaxy Watch 7 özboluşly dizaýna eýe boldy. Esasy wersiýa alýumin korpusly we ýakut aýnaly iki ölçegde (40 mm we 44 mm) hödürlendi. Galaxy Watch 7 Ultra (47...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Samsung 12 aýyň netijesi boýunça ABŞ-nyň smartfon bazarynda Apple-den öňe geçdi

Samsung kompaniýasyna ABŞ-nyň smartfon bazarynda Apple-den öňe geçmek başartdy. CIRP analitikleri 2024-nji ýylyň mart aýyna çenli, bir ýyldaky satuw barada maglumatlary hödürlediler. Görnüşi ýaly, bu döwürde Samsung bazaryň 38%-ini, Apple 33%-ini eýeledi.
Beýleki kompaniýalar öňdebaryjylardan has yza galýarlar, ýöne Motorola-nyň beýlekilere...

Dowamy »

35 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Ankara şäherinde Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginde gül goýuldy

27-nji iýunda Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde merkezinde ýerleşýän «Türkmenistan» seýilgähindäki Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy geçirildi. Dabarany Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasy gurnady diýip, diplomatik wekilhanada TmCars-a habar berdiler.
Gül goýmak dabarasyna Türkiýäniň Medeniýet ministriniň orunbasary...

Dowamy »

35 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Windows 11-iň soňky täzelenmesi kompýuteriň işinde bökdençlik döredýär

Microsoft korporasiýasy Windows 11 üçin täzelenme çykardy we ol kompýuterleriň işinde bökdençlige sebäp bolýar.
Windows 11 ulanyjylarynyň köpüsi 2024-nji ýylyň 26-njy iýunynda çykan KB5039302 täzelenmesini gurnandan soň düýpli meseleler bilen ýüzbe-ýüz boldy.
Apdeýtden soň olaryň kompýuterleri tükeniksiz “gaýtadan işe girizmeler” (пер...

Dowamy »

32 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


"Garagum Ulag" täze Toyota Land Cruiser Prado-ny tanyşdyrdy. Awtoulagy eýýäm şu günden satyn alyp bolýar

Toyota-nyň Türkmenistandaky resmi dileri bolan Garagum Ulag kompaniýasy täze Toyota Land Cruiser Prado wnedorožnigini tanyşdyrdy. Tanyşdyryş çäresi Toyota-nyň Aşgabatdaky dilerlik merkezinde geçirildi.
Şanly wakanyň hormatyna Garagum Ulag owadan Ýangy gala kanýonynda surata düşürilen wideony hödürledi. Çärä türkmen we daşary ýurt kompaniýala...

Dowamy »

28 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago