SAÇYÑ NÄME...


Saçyň name seýrekläpdir” diýýäňmi?
Muňa bir söz bilen jogap bermek kyn.
Ir giden atama bergidar galdym,
Bir tar saç şoň üçin düşendir mümkin.

“Saçyň name seýrekläpdir” diýýäňmi?
Wah, sorama, onuň sebäpleri kän.
Ejem bir şatlyga garaşýan güni
Öýde az-kem hasrat tutupdy mekan.

“Saçyň name seýrekläpdir” diýýäňmi?
Käte ne özüme, ne-de bi ile –
Peýda bermän kän günlerim boş geçdi,
Düşen bir tar saçyň sebäbi şeýle.

“Saçyň name seýrekläpdir” diýýäňmi?
Güldüler ýörşüme özümi kösäp,
Dogry sözüm üçin urdular käte,
Hatasy barlardan soralman hasap.

“Saçyň name seýrekläpdir” diýýäňmi?
Perwaýsyz seredip bilemok dünýä.
(Bu zatlara düşünmedik düşünmez,
Bu zatlara düşünenler düşünýä.

“Saçyň name seýrekläpdir” diýýäňmi?
Belki, şu ýerliksiz soragyň üçin
Bu seýrek saçlaryň ýene bir tary
Edil şu pursatda düşendir mümkin.

Tirkesh SADYKOW


Göçüren: Elif

http://islenen.site/17789-.html

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir