awtobusda, märekede, ýygnakda umuman adamlaryň köp bolan ýerinde, adamlar bilen gözün biri birine deň gelende näme etýäňiz? Kä halatlarda biri birine gözüň deň gelýär, menä şonda eger deň gelen adamym gyz bolsa soňuna çenli gözimi gyrpman gidişýän eger erkek bolsa käwagt gidişýän käwagt özüm çekýän gözlerimi. siz?

Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir