bu mowzygy gören aýdar baýba muhacirem bu işe başlapdyr diyip. ýok birnaçe dost diyenlerim bu işe girdi, indem gowy dostlarymyň biriniň bu işe girenini öwrendim we gynandym... quest.net barada - birtopar yurtda sahypalary banly. türkmenistanda da banlansyn diyip alladan dileg edyan. -nano tehnologiyadan döretdilen plasmas zatlary gymmat bahadan satyalar. -özlerinin gazanyan zady yokdur(görmedim) weli plany gazandy diyip gürleyaler. -köpisi öz yatyran pulyny yzyna aljak bolup ylgayalar -aşgabatda yimpashyn 3 etajynda elinde a4 kagyz we marker bilen duşmak bolya. sisteman işleyişi -sen dostuna bir zat alyp beryan. sana % beryaler we şeydip gityar. ol ona ona. yagny dostundan pul alyp olara beryan olaram sana berya % :) kompaniya barada -honk kongda gurulan (free zone) yagny düybi yok guyy -türkiyede ofisi yok?! haçan bolar? "başda 50mün adam toplanjakmyş son aşjaklarmyş". mena kellame yatmady bu pikir. eger adam yaly firma bolsa başda ofis açyp son adam toplardy. Quest Internetional ceo interpol gözleg :sep men pikrim -mundan 1 yil ön questnet yany tanalyp başlanda mana teklip etdiler girmedim we girmek niyetimem yok! yöne girsem tur paketlerlerden alardym. -özüm obyektiw seretmane synanşyan köp mesela şondan bu mowzugy açyp duşmanlyk ya da dostluk manysyny çkarman. eger duşmanlyk eden bolsam jygyllyk.com daky bildirişlerinizi açmazdym yokarda yalnyş yazan zadym bolsa aydyn, öz pikrinizi aydyn. başka girenler barmy?

Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir