f - future - geljek l - leader - ýolbaşçy, lider ex - exchange - alyş-çalyş student program - okuwçy programmasy terjime.com ;) näme bu flex? flex ýewraziýadan(şol sanda türkmenistan) okuwçylary alyp olary amerikada bir ýylyň dowamynda bir amerikan maşgalasynyň ýanynda saklap, okuwyna dowam ettirýäler. flexe gatnaşmak üçin 3 synagdan geçmeli. 1.Pre test - barlag testi 2.pre - toefl and essay - toefl we düzme synagy 3.Interview - interwýu indi flexin saýtyndan.

FLEX students will develop an appreciation for American culture.
okuwçylar amerikanyň kulturasyny öz ýurtlarynda da ösdürer, ýaýradar. *saýlanýan okuwçylaryn %90 gyz geçen ýyl gidip gelen 2-3 gyz bilen duşyşmak, gürleşmek miýesler etdi. gürleşip görenimde gyzlar gaty açyk. namysy gaty äsgerenoklar. türkmenistany halanoklar. sähel zady halamasalar:
aňarda şeýle, usa da beýle
diýip deňäp, halaman, kemsidip başlaýalar. namys tarapyndan gaty açyk. disko bar arak wşm.garaz göterenok da. indi siz näme diýäňiz?

Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir