her geçen gün birnaçe açyşlar edilyär, adamyň durmuşyny ansatlaşdyrmak üçin. şuwagt biz 2008ji ýylda ýaşaýas ine 3000 nji ýyldaky açyşlardan birnäçesi

Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago
  turkmen-2008 12 years ago
 • name bolday muna bir zatlar basyşdyrdym welin hemme yazgylar çyzyk-çyzyk boldy. nameden bolup biler. sayta ziyany bir yokmy. pulumaaa yokdur şona göra aydarsynyzda. yöne goňşy mowzukdaky 500 eura göz dikäýmäň. onun eyeleri bar. yene bir gün pul tapanymda tölarin. eger sayta ziyan yeten bolsa. ya-da bu çyzyklar dine menin sahypamda görünyarmika.
  turkmen-2008 12 years ago
 • bir zatlar edip kömek etsenizle dostlar. bilyaniz bar bolsa aydynda.
  Nehir 12 years ago
 • aý, dost, bu sahypany nätdiňäý? beýtmed-ä how! aý, zyýany ýok. sen indi baý-a! shahyr, muň puly kändir. özem jomartmyk-a diýýän. şeýle dälmi, turkmen 2008?
  Nehir 12 years ago
 • aý, dost, bu sahypany nätdiňäý? beýtmed-ä how! aý, zyýany ýok. sen indi baý-a! shahyr, muň puly kändir. özem jomartmyk-a diýýän. şeýle dälmi, turkmen 2008?
  Nehir 12 years ago
 • aý, meňkem şeýle boldy how! men-ä turkmen 2008 ýaly baý hem däl, how!
  Nehir 12 years ago
 • aý, meňkem şeýle boldy how! men-ä turkmen 2008 ýaly baý hem däl, how!
  Nehir 12 years ago
 • ey, oglanlar, aramyza bir betniýet haker-ä giripdir-ow! ýok edip kowalyň ony! moderatorlar, aýaga galsaňyzlaň!
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri