Holgün kitapda bir hekaýa okadym. Gadym zamanlarda bir jemagat barmyş. Ol jemagata hiçkimi almayalarmyş. Dine ady belli alymlar, we şolaryn nesli. Ozune gowni yetyan bir yaş alymam baryp işigini kakypdyr, we olaryn jemagatyna girmek isleyanligini beyan edipdir. Gapdaky sopy ona bir suw doly bir stakan çkaryp beripdir. (Stakan suwdan agzyna çenli doly. Bizin jemagatymyzda size yer yok manysynda) Alymam bir bagül bölegini alyp stakanyn üstüne goyp eltip beripdir. Olaram şeyhe aydypdyrlar weli. Şeyh alyma yerini berip jemagatyn başyna alypdyr. şon üçin hemişe yiti pikirli bolmaly :)

Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir