telewizorda görýän welin Aýazbaba garpamyk diýäler. Türkmençilikdä ol gahramanlar ýok? ýa bar my? menä okan kitaplarda ýadyma düşenok. orslarda - ded moroz we sneguroçka bar. sneguroçka oň gyzy onoň ejesi kim? :) asyl düýbine seretseň olaryň hemmesem ýaşuly Santa clause dan gaýdanok my? galanlaram oň ýasamasy (yandan yemişi :D) onda ol sneguroçkany ded moroz uzakda ýaşaýar içi gysmasyn diýip orslar özünden toslandyr. siz nähili pikir edýäňiz? we aýaz mama nirde?

Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir