Doslar sizden haýysym rusja bilýaniñiz

Oýun oýnaýan gecip bilemmok bir kot soraýar kan wagyt boldy sizdenem hast ediýan bilýaniñiz bar bolsa komek ediñ"Три символа близнецов".
кажется, диск поворачивается на три или на четыре деления зв раз.

Dowamy »

180 45
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 9 hours ago

Näme isleýändigimi bilemok

Maňa gelýän soraglaryň köpsi şuňa meňzeş: “Näme isleýändigimi bilemok”.

Bu barada köp pikirlendim. Netijede ilki şu soragy özümize bermegimiz gerek, eýsem hakykatdan islemegi başarýarysmy? Hamana bir zatlary çyndan isläp, höweslenip, maksadymyz, energiýamyz islegimize berilmeli ýaly. Diňe şoňa üns jemlemeli. Umuman şol sebäpli näme i...

Dowamy »

81 2
Sorag-jogap, Mister X tarapyndan 13 hours ago

Azajyk alkyňyza aýlanyň

Ähliňize owaly bilen salam. Giç ýagşy. Görýän weli sizler zet-pro Pälwanyň üstünden gülüp ýekeläpsiňizler. Näme şeýlede ýigrenjilik bormy. Pälwan bilen ýekeje gezek gürleşmän, oň derdini nireden bilýäňiz?
Hemmäňiz bile boluň şoň üstünden gülen bolupsuňuzlar, ýekeläp. Hudaýyň öňünde edenlerňiz üçin jogap berersiňizler. Pälwan şunça zady öz ho...

Dowamy »

244 16
Sorag-jogap, Lelia.M tarapyndan 19 hours ago

Hyyaly dos hakynda (воображаемый друг)

Çagakam meniñ hyyaly dossum bardy. Yone pishigim shony goryadi walla, sebabi pishigim bilen oynayardy, pishigimi sypalanda (hyyaly dossum pishigi sypalanda) ol myrlap uklayardy.
Ashakdaky mowzuga menden subutnama shol, howwa pishikler adamlaryñ gormeyan zatlaryny goryaler. Yone sorag doredi bashga bir:
- eger çaganyñ hyyaly dossuny pi...

Dowamy »

152 11
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 22 hours ago

Ötünç ýetenok (diýýänlerede jogap)

Gudraty güýçli Ýaradan adamzadyñ islendik günäsini bagyşlap bilýärde, siz nädip bagyşlap bileñzok?!
Aslynda ötünç soraýan adamyñ üstünden gülmek ýada teki jogap gaýtarmagyñ özi külli günädir. Sebabi sen eýýäm ony bagyşlamaýan diymek bilen, ozuñi Alladan hem ýokary goyyañ. Shol sebapden Bagyşlañ, islendik zady bagyshlap bolyar.

Dowamy »

248 35
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 23 hours ago

3 söz KAK RAZ ;-)

Zet-pro2003, Üns berme gutardy. (Gysgaça 3 sozumä shul)
- Jigim, men erkek oglan we hijem ozge nikdensaña zat yazmadym. Yashalymdanam girip goremok, trastorgam men dal (bir teswirde shoña men diyipsiñ yalñyshmasam)
Öjükdirerler, sen prosta üns berme shol yashalymlaryñ yazyan sozlerine. Eger gujur gayratlary bar bolsady iñ bolmanda as...

Dowamy »

144 11
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 23 hours ago

1 söz az, 2 söz köp

salam. öňküje zetpro. Men gaharjaň, tiz gaharym gelýä, tiz öýkeleýän. Ýöne tiz hem öýkeleşikden açylýan. Gynansakda käbirleri, men hakymda doly bilmän men garalap ýörler.
Aý garala beriňler. Eliňizden gelýärä siziň. Men şolar ýaly nejis adamdyryn. Nejisdirin, bu hakykat ýaly. Sebäbi men hak sözlämde hiçkimden ses hem çykanok, a galp sözlämde...

Dowamy »

178 10
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 23 hours ago

Täze albom hakynda sorag - jogap

Salam Hormatly Talyplaryñ agzalary. Nämede bolsa bir işe baş goşmazdan ozal, il bilen maslahatlaşyp soñ edeniñ ýagşy bolarmykanym diýýän. Dogrymy aýtsam aýdym aýtmak meniñ iñ gowy görýän hobbim we esasanam iñlis dilinde aýdym aýtmany halaýan. Elbetde ilkinji we häzirki wagtda ýekeje albomym bar, olam "The Gray World" (Çal reñkli dünýä). Albomda men...

Dowamy »

182 15
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 1 day ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 3.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 3.

11) Ine bu siziň öz zadyňyz, emma siz muny kän ulanaňzok. Oňa derek başgalaryň hemmesi "Şuny" sizden beter köp ulanýar. Bu näme?
============================
12) "Adam"-da ikisi bar, "Aýy"-da biri bar, "Akula"-dada ikisi bar, "Geçi"-de bolsa hijisem ýok. Bu näme zat?
==========...

Dowamy »

199 7
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 day ago

Telefonda isleyan vpn

mana telefonda isleyan vpn gerekdi bilyan bolsanyz aydayyn

Dowamy »

104 3
Sorag-jogap, Hercai tarapyndan 1 day ago

Iñ uly we iñ kiçi

Syyahatda maña iñ kop dushan zat pyshdyllar boldy, gaty kop pyshdyl gordum. Gorenlerimiñ iñ ulysy we iñ kiçisiniñ suraty.

Dowamy »

201 10
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 1 day ago

Sorag jogap

Salam dostlar ýagdaýlaryňyz gowymy bir android telefona programma gerek bolup durdy PDF formatdaky kitaby DOC ýada DOCX formada geçirýän programasy kimde bar ýada adyny suratyny imo belgime ugradyp beriň kimde bar bolsa saýtlaram bar ýöne köpsi işlemän dur köpsi taýarlan soň ýüklemändur bilýän bolsaňyz ýazyň teswir

Imo nomerim +993...

Dowamy »

72 5
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 1 day ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglara jogaplar 2.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglara jogaplar 2.

6) Nädip suwuň içinde otlyçöpi ýakyp, şol ýakan otlyçöpümizi doly ýanyp gutararýaly etmeli?
============================
7) Haýsy tarelkadan nahar iýip bolanok???
============================
8) Kakasy ogly bilen, howwa howwa kakasy ogly bilen. A atasy agtygy bi...

Dowamy »

115 4
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 day ago

Rep?!

Rep diýlende haýsy reperler yadyñyza dusyar? Rep bu näme diyen soraga name jogap bererdiñiz?!

Dowamy »

115 7
Sorag-jogap, GaRa_TmyN tarapyndan 1 day ago

Google

Slm gowmysynyz google saytlary haysylar

Dowamy »

168 3
Sorag-jogap, #Yigit tarapyndan 2 days ago

Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ...

Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ...
Remezan aýynda agyz bekleýän we beklemeýän musulmanlaryň bilmeli käbir zatlary barada ýatlalyň.Ilki bilen Allatagalaň Remezan bilen bagly Kurany Kerimde buýran zatlary bilen tanşalyň. " Bakara süresiniň 183-nji aýady. Eý, iman getirenler! (Siziň günä işlerden saklanyp) takwalardan bolmagyňyz üçin, sizden öň...

Dowamy »

117 1
Sorag-jogap, Barbary tarapyndan 2 days ago

HAÝŠDYM...

Hemmañize salam men sizlerden uly hayyshdym shu saytdan nadip cykyp bolyar. Adyñy hem pozup nadip cykyp bolyar... bilyaniñiz bar bolsa shu mowzuga teswir yazmagyñyzy hayysh edyarin...aslynda gaty gowy goryan bu sayty emma (....:'(....:'(...:'(....)sheylerak gownume degdiler???...;'(((
@KORPEJIK....

Dowamy »

268 10
Sorag-jogap, korpejik tarapyndan 3 days ago

Mesele cozmane kım okde 🤨🤔

kım okde mesele cozmane

Dowamy »

258 13
Sorag-jogap, Hercai tarapyndan 3 days ago

Döreden programmaňy nirä ýüklemeli?

Hemmäňize salam! Ýakynda 2 sany täze programma döretdim indi bolsa olary Play Store ýüklejek bolýan. Play Store ýüklejek bolsoňam Visa gerek, a mende bolsa Visa ýok. Başga nirä ýükläp bolar bilýäniňiz bar bolsa aýdaýyň... Programmistler barmy araňyzda...

Dowamy »

189 15
Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 3 days ago

Deňizleriň tolkuny alyp geldi küreksiz... (@hanture bilen jedele)

DEŇIZLERIŇ TOLKUNY ALYP GELDI KÜREKSIZ...


Salam hanymlar we jenaplar. Köpden bäri girip bilemokdym. Ehhe-ühhe...
Sebäbi telefon diýilýän bu ajaýyp serişdäni tragiki ýagdaýda maşynlaryň birinde gaçyryp, düşmekligimden soň araňyzda köpden bäri bolup bilmändim...
(Gynandyrýan zady Gurban93, agzanyň haýyşlary bilen...

Dowamy »

293 17
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 3 days ago