****

Eýranly boksçy Muhammad Jawad Wafaýi-Sani ölüm jezasyna höküm edildi.
Ol 2019 ýylky hökümete garşy çykyşlara gatnaşypdy. Ony hökümet binalaryny otlamakda günäkärleýärler. Internet ulanyjylar ony bagyşlamaklaryny, janyny halas etmeklerini soraýarlar. "Твиттер"de #SaveMohammadJavad heştegi peýda boldy.

Mundan başga-da, 2020 ýyly...

Dowamy »

262 9
Täzelikler, 6 days ago


****

Hytaýyň Sohu portalynyň alypbaryjysy Gara deňizden Amerikanyň soňky F-35 bombardirleriniň köpçülikleýin howa hüjümine Moskwanyň "jogabyny" çaklady.

Awtoryň bellemegine görä, hüjüm hereketleri bolan ýagdaýynda Nato "ullakan sýurprize" duçar bolar - Krymda ýerleşdirilen S-300PM-2 howa hüjümlerinden goranyş ulgamlary.

200...

Dowamy »

216 2
Täzelikler, 1 week ago


****

1. Putin Leningrad Döwlet uniwersitetiniň talyby bolanda,onuň maşgalasyndakylar lotoreýa oýnap «Запорожец» ulagyny utýarlar. Ulagy Putine sowgat edýärler. Wladimir ulagy öran gaty sürýärdi. Emma bir gezegem ulag heläkçiligine (awariýa) uçramaýar. Dogry, günleň birinde kimdir biri duýdansyz «Запорожец»iň teýine özüni oklaýar. Putin durup, ulagdan dü...

Dowamy »

351 4
Täzelikler, 1 week ago


****

"Talyplaryň" öňki görnüşi.( Menem galmaýynda sizden☺️)

Dowamy »

193 8
Täzelikler, 1 week ago


****

Bu soragyň jogabyny dünýäniň diňe 1% adamy bilmäge ukyply. Sen şolara degişlimi? *Bellik:soragy üns bilen birinji gezekde okap dogry jogap bermegi başaranlar şol 1%e girip bilýäler. Soragy gaýtalap-gaýtalap "suwy çykýança" okap dogry jogap bereniň bolanok. Bir gezekde bilmeli.Diýeli siz pilot we şu gün ýola çykdyňyz....

Dowamy »

290 6
Sorag-jogap, 1 week ago


****

Bu synag Albert Enşteýn tarapyndan taýýarlandy. Bu synagy dünýädäki adamlaryň 2% niň çözüp biljekdigini aýdypdyr. Siz şol 2% girip bilersiňizmi?!
Şertler.
1)5 dürli reňkde bäş öý bar.
2)her öýde 5 dürli döwletden 1 adam bar
3)bu öýde ýaşaýan kişiler:
-üýtgeşik marka içgi içýärler.
-üýtgeşik marka çilim çeký...

Dowamy »

338 14
Sorag-jogap, 1 week ago


@soho agza üçin. (18+)

Heeý nostalgiýa...

Dowamy »

413 3
Täzelikler, 1 week ago


****

1. Osman imperiýasy 600 ýylyň dowamynda gülläp-ösýär. Şu wagtyň dowamynda köp sanly döwletler basylyp alynýar.
2. 16-17 asyrlarda osmanlylaryň basyp alan ýerleriniň möçberi 20 million kwadrat kilometre deň bolan.

3. Imperiýanyň demirgazyk serhedi häzirki Awstriýa,Polşa we Litwa ýerlerine çenli baryp ýetýär.

4. I...

Dowamy »

227 3
Täzelikler, 2 weeks ago


****

Iň täsin uruş!

1975 ýylda Uganda prezidenti Amin ABŞ garşy uruş yglan edýär.

Bir gün geçip, ol öz ýurdunyň ýeňişini yglan edýän metbugat ýygnagyny geçirýär.

Geň ýeri, Amerika resmileri uruş yglan edilenini bildilermikä? Mundan başga-da Birleşen Ştatlar kiçijek Afrika döwletine ýeňilen bolup çykýar...😊

Dowamy »

283 8
Täzelikler, 2 weeks ago


****

ABŞ "Eýran hökümedine hyzmat edýän hakerler"hakynda maglumat berene 10 million dollar wada etdi. Olar ABŞda 2020 ýylda bolup geçen prezident saýlawuna täsir etmekçi boldular,diýip habar berýär döwlet departamenti.
"10 million dollar baýrak belgilendi. Bu hakerler 2020 ýylda ABŞda bolup geçen saýlawa täsir etmek üçin Eýran hökümedine işlän",...

Dowamy »

216 2
Täzelikler, 2 weeks ago


****

1. Orta asyrlarda ýuwunmaklyk,suwa düşmeklik diňe bir garyplar üçin däl hatda baý gatlak üçin hem hökmany hasaplanmandyr. Muny Ýewropa haçly ýörüşe gatnaşyjylar getirýär. Olar bolsa ýuwunmagy,suwa düşmegi araplardan öwrenýärler.

2. Orta asyrlarda mergi (чума) adamlar üçin iň uly mesele hasaplanypdyr.

3. Orta asyrlarda...

Dowamy »

493 27
Täzelikler, 2 weeks ago


****

#ГЕНЕТИКА

1. Intellekt atadan ogula geçmeýär. Ýagny, eger siz geniý bolsaňyz,onda siziň ogluňyza siziň genleriňiz 100% geçmeýär.

2. Idiotizm atadan ogula geçmeýär. Eger siz bütinleý ukypsyz,akmak bolsaňyz, onda ogluňyz siz ýaly ukypsyz,akmak bolmaýar (şeýle adamlar,sizi gutlaýas!).

3. Intellekt diňe atad...

Dowamy »

347 8
Täzelikler, 2 weeks ago


****

Rim we Karfageniň arasyndaky Üçünji Puni uruşy Karfageniň ýok edilmegi bilen gutardy,emma parahatçylyk şertnamasy baglaşylmady. Muny Rim meri Ugo Vetere 1985 ýylda Tunise baranda amala aşyrdy. Bu uruş resmi ýagdaýda 2131 ýyl dowam etdi.

Dowamy »

174 5
Täzelikler, 2 weeks ago


****

Jeyms Bond hakykatdan hem bolan eken.


Suratda Beýik Britaniýanyň MI-6 içalysy hakyky Jeýms Bond Albertiň hasap kagyzy. Ony 1964 ýylda Warşaw:a Beýik Britaniýa ilçihanasynyň harby atteşasyna arhiw kätibi wezipesine işe goýberýärler.

Polşa kontrrazwetkasy derrew Bondyň yzyna düşýär. Agent Polşada bir ýyla golaý w...

Dowamy »

213 1
Täzelikler, 2 weeks ago


****

Adam üçin iň erbedi birnäçe sekuntdan öz öldürüljegiňi bilmek bolsa gerek.

Dowamy »

276 11
Täzelikler, 2 weeks ago


****

Kanadaly seriýaly ganhor Piter Vudkok 17 ýaşynda Torontada üç sany ýaş çagany öldürüpdi.

Ol ruhy hassalyk sebäpli aklanýar,emma psihiatriýa edarasyna ýerleşdirilýär. Bejergi programmasyny gutarandan soň, ol düzelýär we orta derejedäki howpsuzlyk hassahanasyna geçirilýär. Ol ýerde Piter,psihiatr Dennis Kerrni söýüp galýar,ýöne aýal on...

Dowamy »

276 5
Täzelikler, 3 weeks ago


****

Jorj Stinney ABŞda ölüme höküm edilen iň ýaş ynsandy.

Ol elektrik toguna çatylan oturgyç arkaly öldürilende 14 ýaşynda'dy. Ol sud wagtynda we jeza beriljek gününe çenli özüniň günäsizdigini aýdyp, hemişe eline Injil alyp gezipdir.

Jorj 11 ýaşly Betti we 7 ýaşly Meri atly akýagyz gyzlary öldürmekde aýyplanýar.
...

Dowamy »

272 4
Täzelikler, 3 weeks ago


****

Hindistanyň Goa ştatynda "Mançester Ýunaýted" hüjümçisi Kriştianu Ronaldunyň heýkeli goýuldy.
Ýerli häkimiýet wekilleri bu heýkel ýaşlary futbola höweslendirer diýip umyt edýärler.

Emma ýerli halk bu wakadan närazy. Bir wagtlar bu ştat Portugaliýaň koloniýasydy we närazy raýatlar Portugaliýadan garaşsyzlygy gazanmaklarynyň 60...

Dowamy »

149 0
Täzelikler, 3 weeks ago


****

1. Täze ýylda arça bezemek däbi XVII asyryň başynda başlaýar. Şol wagtlar Fransiýada arçany bägül,reňkli kagyzlar,alma,peçenýe we gant bilen bezäpdirler.
2. 1 ýanwar güni Täze ýyly bellemek 1700 ýyly Rossiýa imperatory Pýotr l permanyna görä däbe öwrülen. Muňa çenli gadymy Rusda täze ýyl 1 sentýabrda bellenýän eken.

3. Gadymy...

Dowamy »

202 3
Täzelikler, 4 weeks ago


****

Salam oglanlar-gyzlar, agalar-iniler, jigiler-uýalar. Gowymy ýagdaýlaryňyz,gezip ýörsüňizmi sag aman?!
Bu temany açmagymdan maksat siz bilen hoşlaşmak. Hoş sag boluň,sag-salamat geziň,işiňizde-okuwyňyzda üstünlik hemmäňize! Meň üçinä gyzykly geçdi, Kop agzalar bilen tanyşdym. Düşünjesi güýçli oglanlarmyz gyzlarmyz bar,gaty begendim şoňa. Men...

Dowamy »

424 15
Täzelikler, 1 month ago


****

BMGnyň Narkotik söwdasyna we jenaýatçylyga garşy göreş gullugynyň maglumatlaryna görä:

— Bu ýyl Owganystan göknar hasylyny 8 göterim köpeltdi.

— 2020 ýyldaky dünýä boýunça göknar bazarynyň 85 göterimi Owganystana degişli,dünýädäki her bäş neşekeşiň dördüsi owgan önüminden peýdalanýar;

— 2021 ýylda Owgany...

Dowamy »

413 17
Täzelikler, 1 month ago


****

Dünýädäki iň köp dillerde gürleşilýän döwlet — Papua-Täze Gwineýadyr.

Ýurtda resmi dil iňlis dili edilip bellenen bolsa-da,ilatyň bary-ýogy 1-2 göterimi bu dilde gürleşýärler.

Diliniň dürlüligi boýunça dünýäde öňdäki orunda durýanlygyny ilatyň 820 den köpräk dilde gürleşýänliginden hem bilmek bolýar. Bu bolsa dünýäniň...

Dowamy »

183 5
Täzelikler, 1 month ago


****

Belorussiýada bu ýyldan başlap sygyrlara pampers geýdirip başladylar. Emma munuň haýran galarlyk ýeri ýok. Sebäbi,sygyrlara pampers geýdirmeklik tejribesi bireýýäm Şweýsariýa,Demirgazyk Koreýa we Awstraliýada ulanylyp gelinýär.Belorussiýada bolsa prezident Aleksandr Lukaşenkonyň fermalardan birine baryp görmeginden soň oýlap tapyldy. Gara mallaryň...

Dowamy »

415 7
Täzelikler, 1 month ago


???

Islenen'de bilmän yza çykypdyryn.Parolam ýatda däl. Paroly nädip bilip bolarka?

Dowamy »

310 25
Sorag-jogap, 1 month ago


****

1922 ýyl 4 noýabr güni Müsüriň "Şalaryň deresinde" faraonlaryň XVIII nesilşalygyndan bolan hökümdar Tutanhamonyň gabry tapyldy. Bu tapylmadan soň dünýä neşirlerinde dürli rowaýatlar döredi. Bularyň hemmesi ekspedisiýa gatnaşyjylaryň syrly ölümine dahylly diýip hasaplanan «Tutanhamon gargyşy» bilen bagly myş-myşlardy. Olar nähili peýda boldy we nire...

Dowamy »

237 3
Täzelikler, 1 month ago