Diñe "söýgi" hakda goşgy...

Şu tema soýgi hakda bilýän goşgylaryňyzy kyn görmän ýazaýyň belkem şu tema biriniň söýgisine gowuşmagyna kömek edip bilersiňiz ! Gowy oýlanyp görüň bir şu temany okanlar bir goşgy ýazyp gidäýsin haýyşt dostlar, talyplar.com'yň agzalary...

Dowamy »

619 10
Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 1 year ago

Konferansiya gijesi

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun!!! Şu gün saytda konferensiýa geçirmegi maslahatlaşdyk. Mowzugy öñräk döretjekdim welin işler bilen başagaý bolup elim degmedi.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şugünk...

Dowamy »

669 24
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 year ago

🙄 Kömek gerek 🍵

Cem Belewi "Bundan sonra" diyen aydymy bilyan bar bolsa sozlerini yazyp berayinda onunden sag bolun!

Dowamy »

488 2
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 1 year ago

"Rakyp" sozinin manysy name?

Darkrayyn shu aydymynda:

Duynki gozeller owruler ynjyga,
Nebir gozeller owruler ganjyga,
Duynki sag adam oturar sanjyma —
Meselani chozup bolmaz yapyshyp hanjara...

Kyn bolsa-da, bashyny egmegin,
Dostum basharsan ejize degmegin.
Ichyan bolsanam bilgin chenini,
Chekmeyane hodur...

Dowamy »

816 8
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 1 year ago

CHAT ⤵⤵⤵

Hemmäňize Salam saýtdaş dostlam, doganlam, jigilem!!! Geçenki konferensiýa meniň uçin-ä gyzykly gowy geçdi indi şu çatda nesip bolsa indiki geçiriljek konferensiýamyzyň sähedini bellaýeliň!

Dowamy »

496 17
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 year ago

Salam agzalar gich yagshy gelewerin gechewerin!!!

Gowmysynyz nache gunlik dymyshlykdan son men dymyshlygy bozyan, aktiwje bolalynda agzlar sayta giryanem wn okamaga zat yok cykyp gidyan, sayt aktiwligini osdurelinde

Dowamy »

528 17
Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 1 year ago

Sorag??

Siz bir garanky jayyn icinde ol jayyn 4 sany gapysy we 1 sany apisgesi bar. 4 gapynyn dine biri dasary alyp cykyar.Beyleki ucusinin anyrsy diwar. Biri bar ol hem ahli gapyny acyar.Garanky jayy bir kicijek sem yagtyldyar.Acar bn gapyny acmaklyga yekeje mumkincilik bar.Egerde yalnysylsa 4 gapy hem baky beklenilyar.Bu jaydan nahili yol bilen dasaryk c...

Dowamy »

649 5
Sorag-jogap, sapalybegenjow000000 tarapyndan 1 year ago

Soraglar we Jogaplar

Soraglar we Jogaplar

1. Jennet bilen Jähennem şu wagt barmy?

Hawa, Jennetem, Jähennemem şu wagt bar. Hezreti Adam (a.s) Jennetde bir müddet ýaşansoň, bu dünýä inderilipdir. Ynsanyň bu dünýädäki syýahaty, bir tarapdan, ýitiren Jennetine tarap syrygýar. Pygamber Serwerimiz (s.a.w) Magraja çykanynda, Jennet bilen Jähenne...

Dowamy »

624 2
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 year ago

ONDAN/BIR - 1/10 bäsleşigi Ýaşlyk teleýaýlymy

Dostlar bilyän bolsaňyz gerek her hepdäň Çarşenbe güni ( kä wagtlar gorkezilen güni çykmaýaram belli güni seýrek duş gelýär)
Tomaşa edýän bolsaňyz 1/10 atly Ýaslyk teleýaýlymy tarapyndan berilýän sorag-jogaply bäsleşik gorkezilýär menem bäsleşiklere gatnaşmagy we tomaşa etmegi halamsoň, hemmişe diýen ýaly seredýän.
Men su bäslesikde...

Dowamy »

610 4
Sorag-jogap, TMCELL11 tarapyndan 1 year ago

???

aralarda (garashsyzlyk bayramyndan oñ) "taze turkmen ("çapar" ady bilen) taryhy serial çykya" diyip, temalar açylypdy welin, sho çykdymyka?

Dowamy »

588 7
Sorag-jogap, soho tarapyndan 1 year ago

???

Karta oýnap görmedigiňizä ýok bolsa gerek? Indi size sorag!
Karta-da şeýle yzgiderlik bar,ýagny:
Валет
Дама
Карол
Туз
Валет-esger, Дама-şa aýal, Kарол-patyşa. Indi sorag, Туз näme, ol näme zat daže karoldan güýçli.

Dowamy »

852 22
Sorag-jogap, Гость tarapyndan 1 year ago

Teklip!

Salam agzalar
Giç ýagşy
Biz Saýtyň aktiwligini gazanmak maksady bilen bir bäsleşik gurnamak isleýäs, ýöne nähili bäsleşik gurnajagymy bilemok, siziñem pikirleriñizi diñlesem, sizlerde nähili idealar, teklipler bar?
jogaplaryñyza garaşýan:)

Dowamy »

746 17
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 1 year ago

Arhiw...

Sapa Hommadow (@Pegas) bn sohbetdeshlik - http://talyplar.com/posts/11354

Dowamy »

604 5
Sorag-jogap, soho tarapyndan 1 year ago

Hormatly agzalar please!

Salam talyplar.com-yn gadyrly agzalary! Ertiriniz hayyrly bolsun! Gowumy yagdaylarynyz? Gulshirin Hanowanyn "Yatla meni" atly goshgysyny tapyp berayin. Onunden minnetdar, Alla yalkasyn!

Dowamy »

525 5
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 1 year ago

Haýsy???

Programma dillerini owrenjek bolyan. Baslangynyna C-dan baslasammyka diyyan. Yone owrediji tapyp bilemok. Gowy owredyan programmamy,pdf kitapmy yokmyka??? Kimde kitap pdf gornusi bar bolsa poctam:arslanrahmankulow@yandex.ru

Owrediji programma bilyanin yokmy? Komment goyayyn!

Dowamy »

484 8
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 1 year ago

Iç gysmanyñ edýan işi #2

Bugun biri payhaslydanam surat paýlaşypdyr. alyp galypdym pozulsa goýaryn diýip. yashalym yylgyn aynura kwazimoda nikler meñ kellame gelmandir)
ýene birki agzalaram goşdym..:)

Dowamy »

673 9
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 1 year ago

Достлар гич ягшы! Сизден комек герек

Белки аранызда фильм гормеги сойужилер бардыр. Фильмин темасы: рухы ве беден тайдан кем чагаларын эне-ата, я-да якынлары тарапындан кемсидилен, азап берилен, гараз шолар ялы чагаларын психологиясы билен багланышыклы.
Мана шейле фильмлерин атлары(санавы) герек. Наче коп болдугыча шонча говы. Хайсы юрдункы болса-да тапавуды ёк.
Гайра...

Dowamy »

627 15
Sorag-jogap, IMMKN tarapyndan 1 year ago

Iç gysmanyñ edýan işi

Salam Giç ýagşy agzalar. Howwa men pikirlendim. talyplar.comyñ agzalary garrasa ýene 50-60ýyldan nähili bolarka diýip pikirlendim.) onsoñ özüm çaklamam boýunça şu ýagdaýa geler diydim. şulary siziñ bilen paýlaşaýyn didim)
Gaty görüşlik bolmasyn ýöne.

Dowamy »

938 49
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 1 year ago

Aýda iýen at ýaly, günde iýen it ýaly

"AÝDA IÝEN AT ÝALY, GÜNDE IÝEN IT ÝALY "
Şu ýokarky söze siz nahili düşünýäñiz? Her kim öz pikirini aýtsa, beýan etse hoşal bolardym :)
21.11.2021 15:26

Dowamy »

622 8
Sorag-jogap, Xyivenia tarapyndan 1 year ago

...

Bilmem mi?...
Zor günlerimde hep sen yanimda vardin..
Gũnlerdir hissettiğim bu şey❤
ben yarimmi kaldim💔
yaramadi bak⛔
beni bitiren
şeyin adi aşk💖
bize niye yön veriyor şüpeler?
soruyorum hep bunu sence neden?
deli diyorlar
hani recetem
siritiyor ay
bana geceden

Dowamy »

516 11
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 1 year ago