Agzalardan hayys.

Salam talyplar.com yn agzalary. Sizden bir zat hayys etmekci bolyan. Mana Nowcanyn bolan wakaly kitabynyn pdf gornusi gerekdi. Kimde bar bolsa ya-da yuklenip alar yaly cesmesini bilyanin bar bolsa teswir galdyrsanyz oran shat bolardym. Oninden sag bolun...

Dowamy »

882 4
Sorag-jogap, 2 years ago


Ýaşlyk dramasy.

Gaňňalyň oýunda Tejende galdy

Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň

Okgeçmez ýylgynlaň içinde galdy

Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň
Bir ýandan uruşdy, bir ýandan hasrat

Hasrat bolçulykdy, hezillik gahat

Şol ýowuz ýyllara gelipdi gab...

Dowamy »

560 0
Edebiýat, 2 years ago


Kemcilik

Yaponiyada bir oglanjyk 10 yashynda awtoulag awariyasyna dusupdir we sol awariyadan sonra cep elini yitiripdir. oglanjygyn gelejekde judo ustasy bolmak arzuwy bar eken, sol awariyadan sonra ol arzuwyny hem yitiryar we gaty gynanyar. her gun keypsiz yagdayda mekdebe gidip gelyar. kakasy oglunun bu yagdayyny gorup shaherin meşhur judo ustasynyn yanyn...

Dowamy »

774 0
Edebiýat, 2 years ago


Mazaryň üstündäki sagat / mistiki hekaýa

Gülnäzleriň öýi obadan çetiräkdedi, obanyň gonamçylygynyň golaýyndady. Ejesi kakasy ýogalansoň Gülnäz agasy, gelnejesi bilen bile şu öýde ýaşaýardylar. Agasy köplenç iş saparynda bolýardy. Gülnäz bolsa gelnejesi bilen galmaly bolýardylar.
Bir günem gelinejesi çagalaryny alyp atasy öýüne gezmäge gitdi. Gülnäzem düýn agşam ejesi bilen kakasy...

Dowamy »

806 3
Edebiýat, 2 years ago


Pul ber oglum..

Käbäň ýatyr keselhanada dertli
Ýygýan döwri geçdi bugdaý hoşasyn
Lukman ömrün saklap bilaýjek sertli
Pul ber oglum, ejen bir ýyl ýasasyn.


Bir ýyl ýasatmaga umyt bar ýaly
Operasiya talap edip dur jany
Gerek bolsa satyp bar dünye maly
Pul ber oglum, ejen bir ýyl ýasasyn

<...

Dowamy »

760 0
Edebiýat, 2 years ago


Gürleýän guýy (gyzykly waka)

Hekeýäň ady göçme manyda däl, guýy hakykatdanam gürleýär, siz muňa özüňiz göz ýetirip bilersiňiz. Süýji suwly guýy, edil obaň ýüreginde. Obaň ady üç guýy, sebäbi ol obada üç sany guýy bar, iki guýy ajy suwly, bir guýy süýji suwly. Guýular bir birinden daşda däl, el uzadaýmaly, ýöne barybir suwlary tapawutly. Biziň wakamyz süýji suwly guýy barada gi...

Dowamy »

696 1
Edebiýat, 2 years ago


Bilyaniniz aydayyn

Kompyuterde wifin parolyny uytgetjek bolyan welin. Ip adresi yazyp girilyan yerini yazdym son login bilen parol yazmaly ikisinede admin diyip yazsam nadogry yalnyslyk! diyya. Indi nadip girip bilern onun icine. 192.168.1.1 diyip yazsam seyle boldy paroly logininem bilemok yatdan cykdy bilyaniniz komek edayin.

Dowamy »

685 8
Tehnologiýa, 2 years ago


Adam ata we How ene hakynda rowaýat

"Ýüz ýigrimi garyn perzent göteren,
Adam bilen Howa serbe-ser geçdi."
Magtymguly.

Aslyýetinde şeýtan üç ýüz altmyş perişdäniň mugallymy, ylymly-sowatly ymam eken. Ol Gökde-Asmanda ýerleşen Metjidi-Aglada perişdeleri okadyp, olara ders berip ýörenmiş. Şeýtanyň hakyky ady Azazyl magsym bolupdyr.
Allatagala Adamdan...

Dowamy »

905 3
Edebiýat, 2 years ago


Aždarha hakda hekaýat

Gadym zamanlarda Çynma-çyn ýurdunyň bir ülkesinde zalym Aždarha mesgen tutupdyr. Ol öz jadysy bilen özüne köşki-eýwan gurnan badyna şol ülkäniň ýaşaýjylaryna çekip-çydar ýaly bolmadyk paç-hyraç salypdyr, üstesine-de her aýda bir owadan gyzy özüne owkatlyk bermegi talap edipdir. Il-gün birbada zalym Aždarhanyň zulumyna boýun bolman, iň edermen, baty...

Dowamy »

693 5
Edebiýat, 2 years ago


Tasin faktlar.

1.Cagalar gunde ortaca 400 gezek gulyarler, uly adamlar 15 gezek.

2.Adamlar olar ucin eden zatlaryna kan uns bermezler, etmedik yagdayynda hemise yadynda saklarlar.

3.Das toweregin millonlarca adamlar bilen doly bolsada, yeke bolup bilersin. Su wagt men seyle.

4.In yigrenilyan adam, dogrusyny aytyan adam...

Dowamy »

1164 17
Bilim, 2 years ago


Işleýän vpn- lar dostlar alyp ulanyň

🔥Список рабочих VPN сервисов🔥

✅ Adguard VPN (работает только на Телеком) [пока не накроют]
⚙️ Встроенные настройки

✅ Hotspot shield [пока не накроют]
⚙️ Встроенные настройки

✅ Lantern VPN [пока не накроют]
⚙️ Настройка не требуется

✅ Kobai VPN [пока не накроют]
...

Dowamy »

1057 10
Tehnologiýa, 2 years ago


Sorag?!

Salam hemma. Sizden bir zat soramakcy bolup sul blogy acdym. Soramakcy bolyan zadym, kopiniz bilyansiniz. Internet olimpiyada diyilyan zat barada. Indi mana sol internetde olimpiyadan gecirilyan saydy, yagny ssylkasy gerek saytynyn adam bolsa bolya. Kim bilyan bolsa aydayyn. Oninden kop sag bolun!..

Dowamy »

615 10
Sorag-jogap, 2 years ago


Ykbala haýyş

Her ömüre zerurdyr yşk,
Sönmesin bu kalpdaky yşk,
Sada dünýäm özüme köşk,
Için söýgüden gurşaýyn,
Şagyzy kimin ýaşaýyn.

Ynamym gaçmasyn ýara,
Salmasyn kalbyma ýara,
Bu durmuşda söýüp-söýle,
Bagtly menziller aşaýyn,
Ýaşan şekilli ýaşaýyn.

Alçy gopup altyn aşyk,

Dowamy »

579 0
Edebiýat, 2 years ago


Bir jan bilen bir ten bilen

Ak bagtymyz dunya dolsun
Bagyslaryn her demimi
Sohbet aydar iki dunya
Soyerin men MeryemimiGozlap yoren bagtym tapdym
Bu dunyade bir sen bilen
Beyik soyga dyzym epdim
Bir jan bilen bir ten bilen

Kerim HallySohbet Jumayewin toyuna...

Dowamy »

633 2
Edebiýat, 2 years ago


Pul

Awtoulagdan ýolagčylar gezek-gezegine düšýärdiler
Birden:
Eje, seret, ol oglan pulyny gačyraýdy-diýen ses ešidildi. Ýolagčylaryň käbirleri ses gelen tarapa seretdiler. 30 ýašlaryndaky zenan masgala 5 manady elinde saklap duran 6-7 ýašly oglunyň ýůzúne seretdi. Ol "Goý sesiňi" diýen äheňde düšündirdi-de, oglunyň ýeňinden čekip ýanyna s...

Dowamy »

933 12
Edebiýat, 2 years ago


Tapyp beräýiň haýyş...

Şu kitaby tapyp beräýiň...

Dowamy »

1188 30
Bilim, 2 years ago


Pogoda Türkmenabat

-4 (-10 ýaly duýulýar)

Dowamy »

628 1
Sorag-jogap, 2 years ago


Çile meselesi.

Talyplar
Ynanylmasy kyn bolan, subutnamasyz jogaplar.
Salam hormatly we gadyrly agzalar! Aslynda durmuşda düşünip bolmaýan ýapyk we syrly ylym çeşmeleriniñ öte känligini elbetde biziñ ählimizem bilýäris. Köp soraglary jogapsyz goýýan syrly dünýäniñ gör, näçe milliardlap çözülmän galan meseleleri bar. Belki ol syrlar geljekgi müñýyllyk...

Dowamy »

877 1
Sorag-jogap, 2 years ago


Döwülen ganatlar

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Март » 7 » Döwülen ganatlar (oýlanma)

Döwlen ganatlar

Ganatlarymy ýaýyp men asmana göterildim, Zemin aşaklarda bir ýerde galdy. Ýene bir iki gezek ganatlarymy kakan bolsam, men behişde ýeterdim, men ganatlarym meň pikirlerim we meň ýüregim. Men...

Dowamy »

566 0
Edebiýat, 2 years ago


Çagyrylmadyk myhman

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2017 » Декабрь » 25 » Cagyrylmadyk myhman (Mistiki hekaya)

Otagyň içi tümdi we çygdy, daşarda ýagyş ýagýardy. Daş töwerekden palçyk bilen öl otlaryň ysy gelýärdi. Giçlik başlan ýagyş entegem diňmändi. Wagyt bolsa eýýäm daňdana ýakyndy. Jemal ýatan ýerinden gymyldama...

Dowamy »

688 0
Edebiýat, 2 years ago


Nowça hakda degişme

Nowçany tanamaýanlar tanasyn!!!

Nowça iki awçyny bir towşan bilen öldürip bilýär. Nowça iki barmagyny rozetka dykyp, togy öldürdi. Nowça partlaýjy granady atyp 50 adamy öldürdi. Ondan soň granat partlady. Putin ýene azajyk gaýrat etse, abraýy boýunça Nowçadan geçip biler. Bir wagtlar Nowça atyň äňiniň aşagyna ýokarlykgan urupdyr. Şon...

Dowamy »

714 1
Edebiýat, 2 years ago


Ilkinji blogyma jogap:

Talyplar
Red room barada
Bir wagtlar dostluk.ru-da RED ROOM barada okapdym. Shol maglumaty tapyp bolmazmyka?! Umuman red room barada giňişleýin maglumat gerek.

Sorag-jogap, Gözellik. tarapyndan 1 day ago
BeýikÝazyjy1 day ago
Google gir we sora
Payhasly1 day ago
Red room name ?
TrustORG...

Dowamy »

663 10
Sorag-jogap, 2 years ago


Emeli Arwah (Täsin hekaýa)

Emeli Arwah (Täsin hekaýa)

Liftyň içi örän giňde, ol lifta arkaýyn iki sany ýeňil maşyn sygjakdy. Emma maşynyň ýerine iki sany äpet adam durdy. Ol adamlar birek birege edil iki damja suw ýaly meňzeşdi. Olaryň gözleri gara äýneklidi we nirä seredýänleri belli däldi. Ol adamlaryň emeli usul bilen ýasalandygy bildirip durdy. Olardan baş...

Dowamy »

637 0
Edebiýat, 2 years ago


Däliň oýlanmasy ýa-da Kawaçi barada

Däliň oýlanmasy ýa-da Kawaçi barada

Men entek çaga wagtym asmanda bir ýerde robotlaryň uly döwletiniň bardygyny duýýardym. Göz öňüne getiriň, bulutlaryň üstinde bir ýerde äpet döwlet bar, özem ol döwletiň raýatlarynyň barsy robotlar? Men hakykatdan hem nämäni duýýanymy düýpli soň düşündim, belki size "duýýardym" sözi ýaraýan däldir?...

Dowamy »

535 0
Edebiýat, 2 years ago


TMCHAT barada kelam agyz...

Tmchat atly milli messenjer programmasynyň tanyşdyrylyşy boldy
Şu gün, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara serginiň çäginde «Türkmenaragatnaşyk» agentligi onlaýn habarlaşmaklyk üçin niýetlenilen Tmchat atly täze milli messenger programmasyny hödürledi.

«Türkmentelekom» elektroaragatnaş...

Dowamy »

715 4
Täzelikler, 2 years ago