AÝAL-GYZLAR NÄME ÜÇIN JELEPÇILIK BILEN MEŞGULLANÝARLAR?

AÝAL-GYZLAR NÄME ÜÇIN JELEPÇILIK BILEN MEŞGULLANÝARLAR?

Biziň jemgyýetimiz jelepçilik nogsanlygy barada söz açmany halanok. Ilatyň aglaba böleginiň meseläniň düýp sebäpleri baradaky duşünjesi gaty pes bolup durýar. Adamlaryň jelepçilik bilen meşgullanýan aýal-gyzlara dürli garaýşy bar: biri ýigrenç bilen garasa, beýleki bir adam olar...

Dowamy »

859 2
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 1 month ago

Adamyň daşky we içki sypatyna baha bermek

Salam! www.talyplar.com agzalary.
Men bu orta atjak meseläme nähili garaýandygyňyzy bilesim gelyä. Biz bu zada durmuşda köp gabat gelyäs. Ine, mysal üçin bir adamy görenimizde daşyndan owadan, owadan geynipdir diýip diňe daşky sypaty boýunça baha berýäs. 60% adamlar biriniň diňe daşky sypaty boýunça baha kesýärler. Näme üçindir biziň şonuň i...

Dowamy »

338 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Haysy bukmeykr işleyar Turkmenistanda ?

Salam hormatly Talyplar.Com Agzalary men sizlerden sorajak bolýan zadym Häzir haýsy bukmeykr işleýär türkmenistanda bilýäniňiz bolsa aýdaýyň 1xbet işleýärmi

Dowamy »

316 2
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

KÖPÇILIGIÑ TÄSIRI

  Köpçiligiñ täsiri: bir giden düzgünnamalaryñ we şertleriñ ýygyny bilen esaslandyrylan käbir ynançlaryñ   bir toparyñ, jemgiýetiñ w.ş-leriñ agzalarynyñ arasynda ýaýramagyna berilen atdyr. Bärde, hakykat bolan ýekeje zat, bir agza tarapyndan şol şertleriñ(ynanjyñ) kabul edilmeginiñ esasy sebäbi, şol toparyñ, jemgiýetiñ köp agzalary tarapyndan kabul...

Dowamy »

213 2
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 2 months ago

Lakamlar Gysgaça

Essalowmaleykum talyplar.com agzalary Durmushda her hili gulkunc lakamlara dushmak mumkin, sholardan kabiri :;

Dazzarkel - sacy dushen mugallym
#
Yemshik - enegi öne cykyp duran, dishsiz mugallym
#
Şurik - postoyanny ackili gezyan eshekli dayhan
#
Plastmas- oglan mydama gunden gacyp k...

Dowamy »

481 8
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Biznes hakynda

salam yurtdashlar sagaman yorsunizmi!? mende bir pikir bar , dashary yurtly beststellerini (biznes hakynda yazylan kitaplar mysal uchin Napoleon Hill'in "Думай и богатей" diyen kitaby)turkmen diline perevod etsem shondan birazjykda bolsa peyda gorup bolarmyka!? kim name maslahat berya!?

Dowamy »

337 14
Sorag-jogap, zumerchi tarapyndan 2 months ago

Gününiň 4/2 bölegini www.talyplar.com-da geçirýän agzalar bilen söhbetdeşlik

Salamaleýkimler! Ine, Şu gün saýtymyzy aktiw ulanýan agzalarymyz bilen söhbetdeşlik temasyny açmagy saýtymyzyň myhmanlary bilen makul bildik. Agzalar, her bir berlen soraga doly, dürs hemem serýozno jogap berersiñiz diýip umyt etýäs.
Myhmanlarymyzyň gyzyklanýan agzalary:
@Panturkist, @MrOkaS, @Jeksparro, @12, @Rakuten, @messibet, @y...

Dowamy »

494 18
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Agshamyňyz haýyrly bolsun.

Salam Talyp.comyñ agzybir agzalary haýyrly agşamlar.

Dowamy »

532 55
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 2 months ago

Şu ýyl «Altyn top» hiç kime gowşurylmaz

Şu ýyl «Altyn top» hiç kime gowşurylmaz
«France Football» žurnaly 2020-nji ýylda «Altyn top» baýragyny hiç kime gowşurmazlyk hakynda kararyny yglan etdi, diýip sports.ru saýty habar berýär.

Neşir bu gelen kararyny baýragyň beýanynda «koronawirusdan dörän çökgünlik zerarly adatdan daşary ýagdaýlarda gazanylan baýrak» diýen çyk...

Dowamy »

182 3
Sorag-jogap, 12 tarapyndan 2 months ago

Pikirlendiriji sorag???

Bir ýetim oglan bar ekeni. Günleriň birinde ol aw awlamana gitýä we keýigi awlajak bolup durka bir ýaşuly:
-Aý, Oglan şol keýigi atsaň kakaň ölýär, atmasaň ejeň ölýär diýýär. Şonda oglan näme etýär?
Kommentariýa pikirleriňizi ýazaýyň!!!

Dowamy »

560 6
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

...

Talyplar.com сайтындан сон доредилен туркмен сайтларнын найбашысы мегерем Ertir.com-дыр. 2009-2017 йыллар аралыгында агзалары илки дост, сон доган етмеги башаран сайтын япыланына 3 йыл болыпдыр...

Dowamy »

414 6
Sorag-jogap, soho tarapyndan 2 months ago

Araňyzda bilýäniňiz barmy?

Salam saýtdaşlar!
Araňyzda Türkmen döwlet Binägärlik we Gurluşyk instutynyň Informatika we Hasaplaýyş Tehnologiýasy fakultetinde okuwa giriş we kabul ediş synaglarynda haýsy derslerden ýada nähili soragnamalaryň beriljekdigini bilýäniňiz barmy?

Dowamy »

324 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Gelin-gyzlar barada II

Mayda doglan zenanlar

Biler bolsañyz, may ayy tutanyerli we ozlerine ynamly zenanlaryñ dunya inyan ayydyr. Bu zenanlaryñ yurekleri hut ugur gorkezyan kompasa meñzes bolup, olar mydama oz yurekleriniñ islegine gora hereket edyarler. May zenanlarynyñ hasyetleriniñ oz-boluslugy yaly, olaryñ dasky gornusleri-de ozune çekijidir. Sol sebapd...

Dowamy »

546 8
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 2 months ago

Gelin-gyzlar barada

Yanwarda doglan zenanlar

Yanwarda doglan zenanlar beyleki zenanlardan ayratyn erjelligi, ynjyklygy, duzgun-tertibi halayandygy durmusa oran çynlakay garayandygy we oz pikir-garayyslarynyñ uytgewsizligi bilen tapawutlanyarlar. Kawagt bu zenanlar sey-le bir igenjeñ bolyarlar welin, dasyndan synlasañ her bir zatdan bahana gozlap yoren ad...

Dowamy »

981 52
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 2 months ago

"Ýaňlan Diýarym"-da Nury Kasoý neressä Annagül Gurdowa näçe ball berdi?

Ýyly ýadyma düşenok, Nurmuhammet Meredow Ýaňlan Diýarymyň ýeňijisi bolupdy. Şonda Gülşirin Alyjanowa 10 ball, Akyş Saparow 10 ball, Jemal Saparowa 9 ball, Şamämmet Bäşimow 10 ball... Ýene birileri 8, başgalar 9 ball-dan ses berdiler. Şonda eminleň ýene biri Annagül Gurdowa ýokardakylaň ballarynyň arasynda Kasoý neressä näçe ball berendir öýdýäňiz?

Dowamy »

773 16
Sorag-jogap, messibet tarapyndan 2 months ago

Sorag rus sözi tm geçirmek

Salam gowymy hormatly saýt agzalary men sizden sorajak bolýan zadym klaviatura da ýazan türkmen sözi rus diline geçirýän programma bilýäniňiz barmy ýazan rus sözümi türkmen diline geçirýän programma bolsada bolýar kömegiňiz gerek dostlar. . .? ? ?

Dowamy »

333 7
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Hormatly ildeş doganlar sizlerden haýyş!

Essalowmaleykim hormatly ildeş doganlar gowmy ýagdaýlaryñyz. Sizlerden bir haýştym bar bir soraga jogap gozleyan. Magtymguly adyndaky dowlet uniwersitetinin Jurnalistika bolumine okuwa kabul edis synaglarynda "Jurnalist" sozi nama diymegi anladyar we ol nama wezipani yerne yetiryar? Diyen sorag berilyan eken. Eger kim şol barada nama bilyan bolsa w...

Dowamy »

400 4
Sorag-jogap, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

Gepleshik chat

Salam hormatly agzalar, dostlar, doganlar, jigiler. Bu blogy Wagtymyzy gyzykly talyplar.com'da online wagtymyzy artdyrmak maksady bilen açdym. Gownùñize yaran bolsa bashladyk gybata...))

Dowamy »

394 11
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 2 months ago

" TOKAYYYÑ $ASY " Yolbarslar barada gyzykly maglumatlar.

Yolbarsa "tokayyñ shasy" diyilmeginiñ bir sebàbi bar. Uly kellesi haybatly gowresi we batly sesi bilen ol bu ada mynasyp. Yolbarslar "babyr", "$ir" hem-de "arslan" diylip hem atlandyrylyar. Pisikler mashgalasyna degishli bolan bu jandarlar barada kàbir gyzykly maglumatlary dykgatyñyza yetirmegi makul bildim.

* Yolbarslara "tokayyñ $as...

Dowamy »

315 7
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 2 months ago

Ulagy Günüň aşagynda goýsaň, Covid ölermi?

Maşyny dezinfeksiýa etmegiň köp usuly bar, ýöne ýazda awtoulagyň kabinasyndaky ähli zyýanly mikroorganizmleri hiç hili çykdajysyz ýok edip bolýar. Ýöne nädip? Bu barada auto.mail.ru habar berýär.
Maşyny gündelik dezinfeksiýa etmek üçin dürli himiki maddalar, şol sanda hlorgeksidin, spirtli erginler ýa-da diňe sabynly suw ulanylýar. Şeýle-de...

Dowamy »

303 1
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago