Ar alyjylar by Talyplar.com #1

Egerde mistiteli geroýlary talyplar.com agzalary bolan bolsady, şeýleräk bolardy.

Ps. Şutkadyr prosta, ýöne her bir şutkada hem dolýa prawda badyr wasilewiç😁

Dowamy »

560 10
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 1 year ago

Bolanyna görä menem hüññürdäp galaýyn))

Dünýäde belli bolan ýörgünli dinler (Ilat ýagny ynanýanlar sany boýunça köpden pese garap)

1. Prawoslawiýa
2. Katolisizm
3. Iudaizm
4. Islam
5. Protestantizm
6. Buddizm
7. Konfutsianstwo
8. Swetskiý gumanizm
9. Ateizm
10. Pastofarianstwo
11. Agnostisizm

Dowamy »

862 52
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 1 year ago

@Kitapçy.ml, saňa sorag...

Ateistiň howpy barada mesele gozgapsyň, yslamyňkyny gozgasyň gelmedimi?!...

Dowamy »

602 15
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 1 year ago

Trustorg!

Trustorg,öz saýdyñda meni bloklaýypsyñla.
Beýleki saýtlañ adminlerne göwnūýetmezçilik edýädiñ weli senä olarçada yok ekeniñ.

Dowamy »

481 3
Sorag-jogap, @Resul tarapyndan 1 year ago

Ateistlar näme üçin öz bajysyny "edenoklar"?

Men ateist bolan bolsam öz bajymy dadyp görerdim, sebäbi gadagan zat mydama süýji görünýär. Eýsem maňa beýle etmegi kim gadagan edip biler? Ýokarda Hudaý ýok, adamzat "gün güýçliňki" diýen kanun boýunça ýaşaýar. Kanun öz bajyňy sikmegi gadanam edenok, diýmek bar zat gowy, ýenede bir arzyw, men ölmäkäm adamyň etini dadyp göresim gelýär. Garaz gadaga...

Dowamy »

977 18
Sorag-jogap, kitapcy.ml tarapyndan 1 year ago

Aşgabatda 4G=LTE ulgamy öçürildimi?

Men Aşgabadyň hiç ýerinde 4G internedi tapyp bilmedim. Ýene kimleriňki 4G bolanok!?

Dowamy »

668 19
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 year ago

Menem kem galmayyn))

Bir oglan dostunynka oturmaga gidyar. Dostunynka uly yabyn ustunden gechip gitmeli, on ustunde-de bir adam gechip biler yaly kopri bar. Dostunynka baryp iki chuyshani jynkyldadyp yzyna gelyarka yanky yabyn koprusi iki sany bolup gorunyar diyya, indi sorag: shol iki koprin haysyndan gechsen yaba gachman gechip bolyar?

Dowamy »

675 13
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 1 year ago

Menem kem galmayyn al size yene sorag!

Göz öňüne getiriň maşyn sürüp barýarsyňyz.Asmanda aý yok ýyldyzlaram görnenok üstesinede maşynyň çyrasam işlanok.Ýanynyzdada yşyk beriji serişdelerden hiç zat ýok.Öňiňizdenem bir kempir çykdy.Meni pylan yere alyp git oglym diýdi.We siz ony aýdan yerine hiç hili kynçylyksyz ertdiňiz.Ýöne nädip ertdiňiz ay yok ýyldyz görnenok çyrada ýok !Hany piki...

Dowamy »

575 4
Sorag-jogap, mertogly tarapyndan 1 year ago

Kim bilya jogabyny?

Ana mendenem bir sorag size))

Gar yaly ak gije yaly garanky iymesi haram icmesi halal erkekler gunne 3 sapar gorer gyzlar yylda bir sapar nme su

Dowamy »

922 2
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 1 year ago

Online adam barmy?

Su wagt saytda girip duran online agzalardan kimler bar???

Dowamy »

737 35
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 1 year ago

???

"Men işleýän,zähmet çekýän,döredýän. A ol bolsa meniň eden işlerimi,zähmetimi,döredenlerimi sähel salymyň içinde ýok edýär. Men işlemäge,gaýtadan döretmäge ýaltanamok,ýöne her gezekki işimden soň ömrümiň bir bölegni ýitirýän,ana meni gynandyrýan zat şol. Iň erbedi,ol meniň hemişe ýanymda".


Sorag: ol ikisi näme?

...

Dowamy »

632 13
Sorag-jogap, Гость tarapyndan 1 year ago

Konferensiya gijesiniň jemi⤵⤵⤵

Konferansa gatnaşanlar
🔻🔻🔻🔻🔻🔻
1) @Dreamfoll
2) @BeZZaT.
3) @ Mahri
4) @Black wolf
5) @Sohbet Dowledow
6) @Selbi (myhmanymyz)
7) @Wrestling
8) @ Serdargylyç (islenen.ru)

Konferensiýa gyzykly geçdi. Degişdik-guluşdik biraz şahsy durmuşymyz barada gurruň açdyk. Meň uçinä ýat...

Dowamy »

520 8
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 year ago

#IDEALLIDER

Salam hormatly agzalar. Täze eser ýazjakbolýanweli, herkim şu belli saýtlardan başga saýtlary aýdaýyňda. Eser ýazgy goýulýan! Gezeginde men hem size degişmelerden, täsinliklerden, ajaýyp we söýgi setirlerinden ýetirip duraryn. Hormatlamak bilen IDEALLIDER.

Dowamy »

573 7
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 year ago

Oýlanyň we pikirlenip özüňiz netije çykaraýyň.

Has beteri hem öz anketasyndan ýazman payhaslydan girip ýazmaklary gülkimi tutdyrýar mowzuklary. Yzyndanam floodlaýalar, ýönekeýje bahana, olam soň maňa floodlady diýjek bolýalar.Ýöne gyzykly ýeri hem, men ozal saýt reklama etmeýän wagtym, floodlarynda meni agzanokdylar.Ýene bir bellem...

Dowamy »

527 2
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 1 year ago

Giç ýagşy

Uly mesele çozüjiler mende bir sorag bar şörde näçe sanak zetpro bar näçe sanak graýwolf bar näçe sanak trustORG bar?
We ýene bir sorag ýüze çykdyda menem şolaryň birine meňzedersiňiz onsaň şularyň haýsysy men?
Wah ýene bir sorag ýaňky tema näme üçin pozuldy ýa şol dogry bolany üçin pozuldymy?
Men dawalara goşulamogam welin

Dowamy »

606 26
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 1 year ago

Kömek gerek

Bir dost oglan waýfaýnyň kodyny unudypdyr ýadyna düşenok şony nädip bilip bolar.🤠

Dowamy »

583 11
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 1 year ago

🤔???

Men birzada düşünmedimlaý?

Dowamy »

570 13
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 1 year ago

Hany do kontsa gitjekdiňizä @dreamfull

Çöken saýtlary (ýagny tölenmediginden ýapylan saýtlary)

Ilki dostluk.ru syny taşlady, sebäbi töläre eýýäm kör köpükleri galmady we mugt hostingem saýdy göterenokdy we bloklandy gitdi.

Hihahi - yeketak.ru diýip guwanardy, iýen pohlaryndan ýaňa talyplar.ru açyp onda baýajak boldy, ol hem bolmady we gullyga gitdim bahanas...

Dowamy »

770 50
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 1 year ago

Saç dökülse näme etmeli?

Hemmäňize salam! Umuman saç näme üçin dökülýärkä? Her ýuwanymda 2 aýam saçdan dolýar (takmynan her aýamda 10 tar saç). Bu gidişde 20 ýaşaman kel bolaryn. Çaga wagtym gowy, gür saçym bardy. Häzir bolsa seýrek, ösdürsem hem iki gapdaly kudur bolýar. Nämeden beýle bolýarka? Gowy zat gymmat bolýar diýip, gymmat şampunlara ýuwsam beter köp dökülip başla...

Dowamy »

583 3
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 1 year ago

Akyl, pikr et her haçan ... (Magtymguly)

Akyl, pikr et her haçan ... (Magtymguly)
Ynsan bu dünýä gelip ulalyp akyl-huşa gelenden soňra bu dünýä hakynda ,dünýädäki dowam edýän durmuş hakynda pikirlenmelidir. Adam nädip bu dünýä geldi, adamlaryň bu dünýädäki ýaşaýan ömri deňmi, bar adamlar garrap ýa-da keselläp ölýärmi ? diýen ýaly soraglar barada pikirlenmelidir. Bu dünýä bizi ata-e...

Dowamy »

395 3
Sorag-jogap, Barbary tarapyndan 1 year ago