Gijeki tmchat

🎆🎇🎆🎇🎆

💊💊💊💊💊📮📮📮

Dowamy »

690 147
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 4 days ago

Sagbolun!!!

Dine men blog achsam yene chatmi namemi...Ok dine men edyan yali shony...
Indi etmenem davai men gitdim paka paka..Indi rahatsyz etmen sizi ....Durmushda dine bagtlylyk dileyan sizeeeee
Ozinize gouja seredin.halanlarym....❤️️❤️️:(((

Dowamy »

253 31
Sorag-jogap, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 4 days ago

Yashalym agzaň temasy. Pozulýanlygy sebäpli açyldy.

"Erkek sözüniň manysy näme üçin erkek diýildi" temasyna jogap
Düýn Mr. Writer agzamyz erkeklik hakynda birnäçe zatlary ýazypdyr, okanlaryma haýran galyp jogap bermek borjum hasaplaýan.
1. Erkek sözi edil bir erk sözünden gelenok, köne türki dillerinde "er" bolmak, doly we bütin bolmak, ýetişmek sözlerinden emele gelip "ek" at we sypat...

Dowamy »

172 6
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 5 days ago

Gündizki realny Chat!!!

Salam agzalar. Ertiriniz haýyrly bolsun!!
Gelin indi kim online bolsa Chat Chat oynuny oynalyn😂

Dowamy »

564 141
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 5 days ago

Salam

Agzalar ertiriňiz haýyrly bolsun ! Nirelerde gar ýagýar .Bizde gar ýagyp otyr .Kim turdy kim ýatyr

Dowamy »

257 31
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 5 days ago

@Gmail.com

Salam mahriban adamlar sizden sorajak bolyan zadim. Bir zat Bolsa poçtany goy diyyaniz. Poctada yagny Gmail da yazyşyp bolyarmy?

Dowamy »

142 7
Sorag-jogap, Yylgyn tarapyndan 6 days ago

Ýuzlenme!!

Haysy birin kolaysohbet.morga baryan
Men girip bilemok

Dowamy »

190 25
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 6 days ago

Bilhany?

Saňa bir tapmaçam bar, her erkekde bardyr uzynlyklary tapawutlydyr. Öýlenmänkä özi, öýlenensoň aýaly bilen bile ulanýar. Micheal Jacksonuňky uzyn, Brad Pitt-iňki gysga. Madonnada düýbünden ýok. Papada bar ýöne ulanmaz, a Clinton bolsa hemişe şony ulanýar. Bil hany ol zadyň ady näme?

Dowamy »

215 12
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 6 days ago

Group call

Goryan welin hemme kisin ici gysyar oytyan gelin hema barde guymenelin hemem ozumize peydaly zatlar hakda pikir alysalyn.

Dowamy »

282 48
Sorag-jogap, nailstone tarapyndan 6 days ago

Erkek sözüniň manysy, nämüçin erkek diýildi?

Erkek adamlara erkek diýilmeginiň sebäbi barada size gysgaça maglumat aýtmakçy! Erkek adama erkek diýilmeginiň sebäbini bilmek üçin ilki "erkek" sözüniň manysyny bileliň. Erkek sözi "erk" diýen sözden gelip çykýar. Erk diýmek özüne erk edip bilýär, özüne özi jogap berip, ähli zat öz ygtyýarynda diýmekdir. Erkek adama "erkek" sözüniň berilmegi, özün...

Dowamy »

215 15
Sorag-jogap, Mr.WriTer tarapyndan 6 days ago

Hakyky söýgi näme?

Hakyky söýginiň nämedigini bilmek isleýänleriň, bu mowzugy soňyna çenli okamaklaryny haýyş edýäris.
Belkide dogry ýoldan ýöremegiňize sebäp bolar.

Allahdan islenen zat haýyrlydyr, emma biziň öz saýlan zadymyzda şer barmy ýa-da haýyr barmy ony bilemzok
Şonuň üçin Allahdan haýyrlysyny islemeli.

***
<...

Dowamy »

127 6
Sorag-jogap, Mr.WriTer tarapyndan 6 days ago

Adamyň gowulygy söýmesi/söýüşmesi bilen ölçelermi?

Düýn agşam @yekejam agza gowy mowzuk açypdy, gowy gürrüňler edildi. @yashalym agzada şeýle sorag berdi, adamyň gowulygy söýmesi/söýüşmesi bilen ölçelermi? agşamdan bäri şu pikir meň kellämde, indi menem şu soraga öz garaýşymy aýdasym gelýä. Adamyň gowulygy oň söýmesi ýa-da süýüşmesi bilen ölçelmez diýesim gelýä, ýagny oň näçe adam bilen söýüşenine...

Dowamy »

145 8
Sorag-jogap, Arzuwum tarapyndan 6 days ago

.....

Internet sizdam hayal isleyarmi? mnde 5mb zady 20 min alyar

Dowamy »

47 1
Sorag-jogap, umitkhann tarapyndan 1 week ago

Gowy adamlar azaldy.Durmus nira alyp baryar?

Bu mowzugymy dôretmegime birnace soraglara jogap tapmayandygym sebap boldy.Adamlaryñ niyeti name?Gowy adamlar nirede galdy?Hany bir wagtky akylly gyzlar?
Men okuwcy dôwrum yasayys-durmus-esaslary diyen sapak gecyadik.Entak 5-6njy synp okuwcydym oytyan yalñysmasam.Bir gun sol sapakda mugallymymyz ,,erkek adam bilen salamlasmaly dal,gurlesmeli...

Dowamy »

345 49
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 1 week ago

Alem.su / GRAY_WOLF

Salam saýtdaşlar!!! Bu blogy soragyma jogap tapsam pozjak.
GRAY_WOLF saýta näme boldy ,giriş ýoly ýapypsyňyz. Tizara açylarmy ,näme üýtgeşmeler?
Blogy görseň jogaplarsyň dp umyt edýän ,köp agzalar gyzykýa bu soraga ...tizräk açsaňyz gowy bolardy

#SaDMaN#

Dowamy »

227 13
Sorag-jogap, SaDMaN tarapyndan 1 week ago

Kim taslama gatnasdy

Aranyzda taslama baslesiginde welayat tapgyrlarda yer alanlarynyz barmy? Men ahal welayaty boyunca informarika dersinden 1 yer aldym nesip bolsa dowlete cykmaly basgada welayatdan 1 alyp dowlete cykanlarynyz barmy ba bolsa MEN diysin

Dowamy »

189 23
Sorag-jogap, #BegCon tarapyndan 1 week ago

Kimler online

HANY KIM BAR GELIN GURRUNDESLIK EDERIS

Dowamy »

344 91
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 1 week ago

Group chat

Agzalar kimde imo bar bolsa su asakdaky nomeri db etsin imoda gruppa acjak
Maksadym barde hapa gurlese biri ony blok edip bolanok emma imoda bolya we bizin saytda yazyan hatlarymyzy butin dunya diyen yaly okayar bu bn ozumizi masgara edip otyrys.Hokman db edin imoda gowyda bolya amatlyda
+99361071863su nomer

Dowamy »

227 21
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 1 week ago

Gybat.com

Indi gowy yeri baslanda pozyalar gelin su yere uysun yashalym sende gel

Dowamy »

172 11
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 1 week ago

FL STUDIO FAÝLY KMDE BAR ?

FL STUDIONYŇ FAYLY KMDE BAR BOLSA AYDAÝYŇ, ANDROIDDA ACJAK BOLÝAN, EGER KOMEK ETSENIZ SIZEM BOS GOYMARN

Dowamy »

181 22
Sorag-jogap, Nazarhann tarapyndan 1 week ago