ADMINE WE BEÝLEKILERE ÝÜZLENME

Admin gaýrat edip saýt açar ýaly edip bolmazmy ýada kim açp bilýän bolsa haýs kömek edäýiñ haýs dostlar!!!

Kyn görmän jañlasaýyñ
+99363055303

Dowamy »

227 2
Sorag-jogap, Yylgyn tarapyndan 2 weeks ago

DOLY OKAÑ!!

Käbir agzalar teswiri okaýar ol teswir erwet bolsa üsdünden dü§ýäler emme teswir gowy we göwne jaý bolsa ýetireniñ sag bol diýp ýazp bilenok bu näme göriplikmi ýa beýlekiden öziñizi üstün bilýäñizmi ýa ýaltanýañyzmy ýa bolmasada ulumsulyk edip beýlekini hasapda görmejek bolýanyzmy bilemmok su ýagdaýa anyklyk girizeliñ tankyt dälde

Dowamy »

284 4
Sorag-jogap, Yylgyn tarapyndan 2 weeks ago

Bäbek näme üçin aglaýar?

Turkiýeli çaga lukmany Şükran Ýyldyrym bäbekleriň ýetmezçiliklerine görä dürli hili aglaýanlyklaryny belläp şeýle diýdi: "Geçirilen barlaglar çaga agyrsynyň bir beden dilidigini görkezýär. Bäbekler ajyganlarynda bir dürli, ýadanlarynda başga dürli aglaýar. Bäbekler ýetmezçiliklerini aglamak arkaly düşündürýär.Barlaglar bäbekleriň günde 1-4 sagat ag...

Dowamy »

219 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 2 weeks ago

Gözümizi gyrpmasak nähili bolar?

Her bir gezekki göz gyrpma ,gözýaşy gözüň her tarapyna ýaýradyp,gözi ýuwýar.
Gözüň gabagy ,awtoulaglardaky süpürijiler ýaly,üstki gatlaga gaçan hapajyklary aşaklygyna tarap dogry syrykdyrýar.Şeýlelikde,gözýaşyň syrykdyrýan bu hapajyklaryny bir gyra çykarýar.Dünýä inenimizden bäri dowam edýän bu hereket gözüň görşüne kömek edýär.
Eger-...

Dowamy »

222 2
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 2 weeks ago

KARARSYZLYK. SEN BOLSAÑ NÄME KARAR BERERDIÑ?!

Bir zat ýazmak isledim. Ýöne näme?! Bilmedim. Nämedir bir zat.
Gel gowsy özüm barada ýazaýyn:

Geçmişi unudup, täze ýerde hemme zady täzeden başlamakmy añsat?!
Ýa-da geçmişde bolan ýalñyşlyklary düzedip, geçmiş bilen iç-içe öñki ýeriñde ýaşamak?!

Diýeli, täze ýerde hemme zady täzeden başladyñ...

Dowamy »

309 2
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 3 weeks ago

DÖRT ÇARYÝARLAR

DÖRT ÇARYÝARLAR

Ebu Bekir, Omar, Osman, Aly älemleriñ Serweri Muhammet aleýhi wesellemiñ iñ ýakyn egindeşleri bolup, gezek-gezegine ilkinji halyf bolan şahsyýetlerdir.
Bu beýik ynsanlar musulman bolmazdan öñem abraýly hem akylly-başly adamlar eken. Muhammmet pygamberimiziñ (s.a.w) Yslamy wagyz etmegine "Dört çaryýarlar" mald...

Dowamy »

296 0
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 3 weeks ago

Mahabat ýazgysyny nädip ýazmaly?

Siz mahabat ýazgysyny ýazmakçy bolýarsyňyz.Emma mahabat ýazgyny nädip ýazanyňda siziň harydyňyzy ýa-da hyzmatyňyzy ýerlemekde mahabatyň ynandyrjylygyny we netijeliligini ýokarlandyryp boljak? Muny bilmek hemmeler üçin gyzykly bolsa gerek.Biz siziň dykgatyňyza mahabatlaryňyzy düýpgöter täze hil derejesine göterjek,eýerilmesi kyn bolmadyk 9 sany ýöre...

Dowamy »

309 11
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 3 weeks ago

Näme üçin blog açyp bolanok?

Salam! Men düýden bäri blog açyp bilemok .Ýazgymy ýazyp paýlaş diýen ýere basamda düşnüksiz hatlar çykýar.Sebäbi nämedenkä aýdaýyň.

Dowamy »

210 2
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 3 weeks ago

TAÝYN DÄLL

Su söýgi söýgi bolsa,
Men su söýgä taýyn däl,
Masgalany pozýan meñ pikirimçe Gaýyn däl,
Günde biriniñ asagynda gyz sen taýyn däl,
Ýürekden söýüp biljek ýok ýapysýanlar gaým däl

Durmusdan pul sorama durmusam sen daýyñ däl
Sükür edip oturyp bileñok sonça kaýyl däl,
Dosduña ynanma köp olam seniñ...

Dowamy »

350 4
Sorag-jogap, Yylgyn tarapyndan 3 weeks ago

Dünýädäki iň köp köprüli şäher haýsyka?

Orsýediň Sankt-Peterburg şäheri iň köp köprüli şäher hasaplanýar.Bu şäherde 539 sany köpri bar.Köprüleriň sany boýunça Sankt-Peterburg Wenesiýa,Stokgolm,Amsterdam ýaly dünýäniň iri şäherlerinden kän öňdedir.

Dowamy »

181 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 3 weeks ago

Iň agyr mör-möjek haýsyka?

Mör-möjekleriň arasynda iň agyry afrikan goliaf tomzagydyr.Onuň agramy 100 grama barabardyr.

Dowamy »

166 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 3 weeks ago

DOLY OKAÑDA BAHA BERIÑ

Düýnki gözeller öwriler ynjaga,
Newir gözeller öwrilee ganjyga,
Düýnki sagadam oturar sanjyma,
Meselani çözip bolmaz ýapysyp hanjara.

Kyn bolsada basyñy egmegin,
Dostum basarsañ ejize degmegin,
Içýän bolsañam bilgin çeniñi,
Çekmeýäne hödirleme çekýän çilimiñi.

Artykmaç gürleme...

Dowamy »

484 20
Sorag-jogap, Yylgyn tarapyndan 3 weeks ago

Maşgalanyň görnüşleri

Maşgalanyň görnüşleri:

1. Döwletli maşgala – bu ene-ata, ogul-gelin we agtyklardan ybarat. Beýle
maşgalada ata il içinde abraýly, sylag-hormatly, medeniýetli adam bolýar. Ene
hojalykda maslahatçydyr. Maşgalanyň beýleki agzalary hersi öz orunlarynda bolup,
öz işleri bilen gümra bolup ýörýärler, gerek ýerinde b...

Dowamy »

192 0
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 4 weeks ago

Animizm

Animizm

Dinleriň gelip çykyşy bilen baglylykda esasy ugurlary bilen Animizm ady astynda bir system düzen Taỳlordyr. Ondan soň bu teoriỳany ösdüren Spenser bolsa oňa esasy üỳtgetme girizmeden tekrarlamak bilen bir wagtyň özünde, onuň ulanỳan adalgalary we öňe süren teklipleri-de öňküligine galypdyr.

Taỳlor we Spenseriň...

Dowamy »

158 0
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Gudaçylyk

Gudaçylyk

Türkmen däp-dessurlaryna görä, keseki maşgaladan gyz alynjak bolnanda,
nähili maşgaladandygyny bilmek maksady bilen oglan tarapyndan sawçy iberilýär.
Ol alynjak gyzyň goňşy-golamyndan, olaryň maşgalasyna beletlerden, şol ýaýlanyň
abraýly aksakallaryndan guda bolunjak maşgala hakynda sorag-ideg edýär....

Dowamy »

243 0
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Maşgalanyň jemgyýetçilik taryhy

Maşgalanyň jemgyýetçilik taryhy


Nika ýa-da ganybir garyndaşlyk esasynda dörän hem-de olary durmuş
umumylyklary, özara ahlak jogapkärçiligi, birek-birege kömek bermek ýaly şertler
bilen esaslanan kiçi topar maşgalany emele getirýär.
Ilkidurmuş jemgyýetçilik gurluşyndaky gatnaşyklary mysal getirmek arkaly...

Dowamy »

137 0
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

Bagtly bol @bank dost !

Salawmalikm hormatly talyplar.comyñ agzalary dostlar doganlar. Biziñ Saytymyzda şeyle bir agza bar, ol saytda kän görünmeyan görünen wagty gowy maglumatlar paylasyan, tehnologiya we elektronika bilen gyzyklanyan @Bank agzamyz hem golayda "4 gözlüler toparyna" goşuldy:) . Hormatly @Bank durmuş toýuñ gutly bolsun, bagtly bol, mydama durmuşda görjegiñ...

Dowamy »

307 6
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 1 month ago

"Ýüregim dym"

Söhbet Jumayew ft SAAP.
"Ýüregim dym"
Aýdym sözleri

Sen unudansyñ meni belki,
Garalandy söyginiñ ak reñki,
Söz bereniñ unutdyñ ilki,
Sen meñki men señki.

Seret indi sensizlikde men kim,
Üytgedi durmuşym däl öñki,
Diyip bilmersiñ yatlamadym
Yatlamaryn yüregim dym....

Dowamy »

195 1
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 1 month ago

BMG-nyň Baş sekretary Antoniýo Guttereş barada käbir maglumatlar.

Antonio Manuel de Oliweýra Guterreş ýa-da Guterreş. (Portugalça: António Manuel de Oliveira Guterres) [ɔtɔnju ɡuˈtɛʁɨʃ] (inf.); 1949-njy ýylyň 30-njy aprelinde Portugaliýanyň Lissabon şäherinde doguldy) Birleşen milletler guramasynyň häzirki Baş sekretary ( 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri)
Portugaliýanyň Sosialistik partiýasynyň Baş s...

Dowamy »

269 6
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 month ago

«Ýaşma, Güneş...» Yza tarap öňe!

«Ýaşma, Güneş...»
Yza tarap öňe!


"Aý, sen geçmiş bilen ýaşajak bolsaň-a..." diýjek bolansyňyz şu wagt. Ýöne energiýa sarp edip beý diýjek bolup oturmaň. Ýa, bir ýerlerde okan aforizmleriňizi ýatlajak bolup kelle döwmäň. Sebäbi men siziňem köplenç geçmişi ýatlamakdan lezzet alýandygyňyzy bilýän. Elbetde, ajy ýatlamalar...

Dowamy »

127 0
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago