Hiç kim, hiç kime bir zat subut etmek borçly däl! by @sari

salam, ýene men, öz hasabymy saýta registrasiýa bolup bilmeýän birine berjek bolup girdim welin meni database-dan pozupdyrlar öýtän. üstüne @pankurist agzaň ýazan blogyny gördüm menem bir zatlar diýesim gelip gitdi gelen teswirlerden ýaňa.

ilki bilenä hiç kim hiç kime bir zat subut etmäge borçly däl eder ýaly hem saýtda olar ýaly phd...

Dowamy »

417 13
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 month ago

Maslahata juda mätäç

Salam, www.talyplar.com-yň agzalary we myhmanlary!
Siziň berjek maslahatlaryňyza juda mätäç ýagdaýda men şuwagt! Näme üçindir 13.09.2020ý bäri hal ýagdaýym gowy däl? Bedenimde burun akma, ysgynsyzlyk, üsgülüwük bolup dur. Indi dostlar, agalarym bu haýsy keseliň alamaty bolup biler?
Allatagala gorasyn, welin Covid-19 dälmika? Covid-iň...

Dowamy »

602 19
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Ateist we musulmanyň gürrüňi

A=Ateist M=Musluman
M: Sen näme Allaha ynanaňokmy?
A: Gurhan we hadyslary okadym, biri-birine ters, çatak düşýän ýerleri köp. Bu bir ýaradanyň kitaby bolup bilmez.
M: Onda bu älemi kim ýaratdy?
A: Älemiň ýaradylandygy barada ýekeje-de subut ýokdur. Ýöne ylmy teoriýalar bar. Bilim muňa düşünmek we düşündirmek üçin delil...

Dowamy »

1175 47
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 1 month ago

Hormatly Agzalar bir teklibim bar

Salam Hormatly Talyplar.com Agzalary gowymy ýagdaýlaryňyz men bu günki açan mowzugymyň sebäbi siziň teklipleriňiz gerek eger goldasaňyz diýjek bolýanyn Ýagny men şu saýtyň içindäki mowzuklardan ybarat bir kitap görnüşdäki bir programma düzsek nähili görýäňiz meselem SYRLY WAKALAR ýaly programma onuň içine Adolf gitler, Syrly hakykatlar, planetala...

Dowamy »

587 16
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Sen şu zatlary edermidiň?

Bir yaşuly dañdan şähere öz Siena maşynynda gelýär. Onsoñ ýoldan 5-6 sany yaş oglan we gyzlaryñ el galdyranyny görýär. Gel gel şu yaşlar durmasyn üşap dañdan bilen diyip olary ýaşuly maşynyna mündürýär. Keýpleri kök oglan gyzlar. Ilki bilen gyzlary düşürmeli yerde düşürýärler. Soñra oglanlary düşürmeli yere ýaşuly ýola düşýär. Soñra ýaşuly ýolda ol...

Dowamy »

643 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Ýürek 250 million gezek urmagy üçin näçe wagt gerek?

Häzirjik bir suraty gördümde, özümçe hasap-kesip edip gördüm.

Suratda ýazylmagyna görä:
1 200 000 filtrli böwrek
576 megapiksel göz
2.5 million GB ýat
Bütin ömür 250 millon gezek urýan ýürek
100 000 km damar sistemasy.

Seretsem diňe şul ýürek urşuny hasaplamagym mümkin eken, çünki böw...

Dowamy »

429 2
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

Sorag ! ! !

Salam gowymy ýagdaýlaryňyz hormatly talyplar saýtynyň agzalary men siz den sorajak bolýan zadym,
Classic Visa karta pul geçirmek üçin aňsadyrak ýolaryny bilýäňizmi dostlar kyn görmeseňiz eger bilýän bolsaňyz kömek edäýiň,
Agza bolup bilmeýän agzalar arasynda bilýän bar bolsa IMO NOMERIMA ÝAZAÝYŇ +99362351817 Öňünden sagboluň dostlar ?...

Dowamy »

369 4
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

GYSGA SÖZÜM - GUMMATYM

Ýandagyň güli, tikeni, kökem adam
üçin derman. Ýöne ol ekiniň içinde gögerse adamlar ony köki-damary bilen aýyrmaga howlugýarlar.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Süýji iýip dişini agyrdan kişiniň, ajy
bilen dişini bejerdişinde many köp.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Oba...

Dowamy »

488 2
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 2 months ago

#www.talyplar.com

Essalowmalaýkum www.talyplar.com-yň aktiw oglanlar we gyzlary. Meniň bu mowzugy açmagymygyň sebäbi bu saýta girýän adamlar bu saýt bolmadyk bolsa näme ederdiler? Elbetde, käbir agzalarymyz beýleki saýtlara agza bolardylar. Garaz, sorag şu saýt bolmasa näme ederdik?
Sizden geljek jogaplara garaşýan...

Dowamy »

409 12
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Chat

Salowmaleykum Talyplar.com saytynyñ agzalary myhmanlary! Su 1-2 hepde biraz islirak boldum indi nesip bolsa aktiwja gunumiñ 4/1 bolegini talyplarda geçirip bashlajak, ôñyany saytdaslam bilen biraz gybat un "Chat" açaydym. Gybat bashyna name tazelik?

Dowamy »

417 7
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 2 months ago

GIRDAPDAKY GELIN

GIRDAPDAKY GELIN

Şu makalany ýazmak niýetim ýokdy. Ýöne şol gelniñ, onda-da iki çaganyñ enesiniñ ikinji gezek gelmegi meni galama ýapyşmaga mejbur etdi. Boýun almagymyz gerek, biziñ aramyzda heniz sowet döwründen alan terbiýämiziñ täsirinden çykyp bilmeýänlerimiziñ barlygy hakykat. Ýogsam şol gelin ilkinji gezek gelende öz durmuşynda...

Dowamy »

861 8
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 2 months ago

Hökman däL...

Hormatly talyplar.com saytynyn ulanyjylary sonky wagtlarda aramyzda Tmcars , Dunyahabarlary,Turkmenportal.com yaly saytlardan ya-da programmalardan copy paste kopeldi yagny gocurip goymak şular yaly hemme yerde wagz edilyan tazeliklerin su yerde geregi yokmyka diyyan ona derek peydaly maslahatlar ya-da gyzykly hekayalar yada shoña menzesh uytgeshik...

Dowamy »

512 7
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 2 months ago

Kömek gerek

kömek gerek
araňyzda Türkmen Döwlet Medeniýet inistitutyna okuwa girmäne synanyşan, ýada tanyşlarynyň arasynda egzamina gatnaşan. Okuwyna şu ýyl giren oglan gyz bar bolsa mana maslahat gerekdi hawarlasar ýaly mümkinçilik ýokmy. kömek ediň ýöne maslahat sorajak. haýýyş garaşýan

Dowamy »

327 3
Sorag-jogap, 12 tarapyndan 2 months ago

Gülmek ömürden (Bellik - Gyzlara okamagy maslahat beremok)

Bir yaş oglan öz daşary yurtda okayan söýgülisiniň doglan gününe sowgat etmek isleyar. Sowgat saylamak üçin ol oglan söygülisinin uyasy bilen maslahatlaşmak kararyna gelyar. Olar uly uniwermaga gidyarler. Ol yerde bir sagat aylananyndan son, ellik satyn alyp sowgat etmek kararyna gelyar, gyzyn uyasy bolsa pursatdan peydalanyp özüne türsik saylanyar...

Dowamy »

773 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Umyt ýada Ölüme taýýarlyk

Rak keselli, indi ölmeli bir adama sen ýaşarsyñ diyip umyt bermelimi ýada sen yakyn wagtda ölýäñ diýip ölüme, o dünýä, Allatagallanyñ öñündäki sorag jogaba, toba etmäge taýýarlamalymy?

Dowamy »

501 8
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

AÝAL-GYZLAR NÄME ÜÇIN JELEPÇILIK BILEN MEŞGULLANÝARLAR?

AÝAL-GYZLAR NÄME ÜÇIN JELEPÇILIK BILEN MEŞGULLANÝARLAR?

Biziň jemgyýetimiz jelepçilik nogsanlygy barada söz açmany halanok. Ilatyň aglaba böleginiň meseläniň düýp sebäpleri baradaky duşünjesi gaty pes bolup durýar. Adamlaryň jelepçilik bilen meşgullanýan aýal-gyzlara dürli garaýşy bar: biri ýigrenç bilen garasa, beýleki bir adam olar...

Dowamy »

953 2
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 3 months ago

Adamyň daşky we içki sypatyna baha bermek

Salam! www.talyplar.com agzalary.
Men bu orta atjak meseläme nähili garaýandygyňyzy bilesim gelyä. Biz bu zada durmuşda köp gabat gelyäs. Ine, mysal üçin bir adamy görenimizde daşyndan owadan, owadan geynipdir diýip diňe daşky sypaty boýunça baha berýäs. 60% adamlar biriniň diňe daşky sypaty boýunça baha kesýärler. Näme üçindir biziň şonuň i...

Dowamy »

379 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Haysy bukmeykr işleyar Turkmenistanda ?

Salam hormatly Talyplar.Com Agzalary men sizlerden sorajak bolýan zadym Häzir haýsy bukmeykr işleýär türkmenistanda bilýäniňiz bolsa aýdaýyň 1xbet işleýärmi

Dowamy »

359 2
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

KÖPÇILIGIÑ TÄSIRI

  Köpçiligiñ täsiri: bir giden düzgünnamalaryñ we şertleriñ ýygyny bilen esaslandyrylan käbir ynançlaryñ   bir toparyñ, jemgiýetiñ w.ş-leriñ agzalarynyñ arasynda ýaýramagyna berilen atdyr. Bärde, hakykat bolan ýekeje zat, bir agza tarapyndan şol şertleriñ(ynanjyñ) kabul edilmeginiñ esasy sebäbi, şol toparyñ, jemgiýetiñ köp agzalary tarapyndan kabul...

Dowamy »

325 2
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 3 months ago

Lakamlar Gysgaça

Essalowmaleykum talyplar.com agzalary Durmushda her hili gulkunc lakamlara dushmak mumkin, sholardan kabiri :;

Dazzarkel - sacy dushen mugallym
#
Yemshik - enegi öne cykyp duran, dishsiz mugallym
#
Şurik - postoyanny ackili gezyan eshekli dayhan
#
Plastmas- oglan mydama gunden gacyp k...

Dowamy »

529 8
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago