****

Salam ildeşler! Gowmysyñyz? Gaýrat edip isleneniñ täze salgysyny aýdyp goýweriñ. Öñünden sag boluñ !

Dowamy »

1152 4
Sorag-jogap, 2 years ago


Kim name etse ozune eder...

Yone ýamanlyk diýen söz bar bolsa, alymlar, akyldarlar bu hakda
sözlän bolsa, ol niredekä, nähili zatka? Ýekeje zat welin düşnükli hem aýan – adam hiç wagt başga birine ýamanlyk edip bilenok. Hüýt-gara nebisden dömen bolaýsyn, seniň her bir ýaramaz pikiriň diňe ony hut öz ýöremeli ýoluna, barmaly menziline ugrukdyrýan ýolbelet bolup galaýýar...

Dowamy »

679 1
Edebiýat, 2 years ago


Taze turkmen serial

Hemmämiziñ bilşimiz ýaly Türkmenistan Ata Watanynyz
Hormatly Gahryman hem Mähriban Arkadagymyzyñ saýasynda öziniñ
Garaşsyzlygynyñ XXX(30) ýyllyk toýuna barýar.
Şol mynasybetli hem ähli pudak edaralarynda bolşy ýaly kino sungatynda hem uly işler alnyp barylýar.
Şeýlelikde Şanly Garaşsyzlygymyz sebäpli Türkmenistanda ilk...

Dowamy »

975 24
Täzelikler, 2 years ago


Giňdir dünýä- geñdir dünýä

Köp aýal almaga rugsat edilýän ýurtlarda bir atanyň gaty köp çagasy bolmagy mümkin. Marakkonyñ soltany Milal Ismail 1672-1727-nji ýyllarda ýaşap, özüniñ 55 ýaşynyñ içinde 525 ogluñ, 342 gyzyñ atasy bolupdyr. 1721-nji ýylda - 700nji ogly doglupdyr. Soltanyñ jemi 1100 çagasy bolupdyr.
Resmi maglumatlara görä, iñ köp çaga dogran enäniñ 69 çagas...

Dowamy »

913 18
Bilim, 2 years ago


1946

Eşeklimi, düýelimi, atlymy,
Pişeklimi, pişeksizmi, pyýada...
Hemmesin bir demde bilmersiň aýdyp,
Günüň deň ýarysy geçip-geçmänkä,
Bazara gidenler gelerdi gaýdyp.

Boýunlary sapak ýaly bezzatlar,
Olaryň öňünde tutuş bir goşun.
Sesýetim meýdandan durup nyzama,
Taýýarlyk görerler almaga d...

Dowamy »

737 7
Edebiýat, 2 years ago


Gaygyly sozler

Eger gitmage bahana tapsañ, gelmezligede bahana tap.

Birlikde yashap biljegiñ biri bilen dal, onsuz yashamajagyñ biri bilen bol.

Gelip boshluk dolduranlardan dal, gidende yeri dolmayanlardan bolsun.

Adamlary tanamak ucin bar guyjunizi beriñ, emma hemme soygunizi bermañ. Çünki olary tanamaga bashladygyñca...

Dowamy »

842 12
Sorag-jogap, 2 years ago


🎶🎶🎶

online bar bolsa gelsin shu yere!!!

Dowamy »

900 44
Sorag-jogap, 2 years ago


Mowzuk dagy dal eken... Ondanam beter

Soňky ýyllar ahlagyň pese gaçýanyny hemmämiz bilýäs, öňki döwürler ýaly gyzlara-da kän ynam ýok. Gyzlaryň 93.5% nikadan öňki jynsy gatnaşyklara garşy däl. Sebäbi biziň aýal lukmanlarymyz, biziň gyzlarymyzy edil jorap ýaman ýaly ýamap ýatyrlar, (ýa-da otyrlar)? Öň birniň, ýa-da bir näçe oglanyň ulanan gyzyny, hiç kim heleý edip ekläp saklasy gelenok...

Dowamy »

1116 52
Sorag-jogap, 2 years ago


💳💳💳

Salam. Gowmysynyz? Bu gun gowurak tema tapyn jedellesher yaly. Cekelesikli tema bolsun. Onki suwy cykanlar bolmasyn. Tazerak zat tapyn. Gelibem bos zatlary yazmanda. Dokazat edin, fakt gorkezin. Garasyandyryn!!!

Dowamy »

1125 76
Sorag-jogap, 2 years ago


Sohbetdeslik

Online bar bolsa gelsin-le su yerik, icim gysyp dur😒😒😒

Dowamy »

1131 127
Sorag-jogap, 2 years ago


Soraglar

Terroristlere dusunip bilemok. Sholan maksady nameka?
Gülebent, kelenter, serkar, lepbe su sozlerin manysy name?
Birinji gezek haysy sayta giripdiniz? Ilkinji tanysyp, yazysan agzagynyz kim? (haysy saytlara giryan bolsanyz hemmesindakini aydyn yaltanmasanyz)

Dowamy »

805 10
Sorag-jogap, 2 years ago


Goňşy

Daýym Aşgabatda işleýär. Gurbanlykda 3 gün öýüne dynç alyşa gelýär. Öňůnden körpe 9njy synp geçen ogly garşylamaga çykypdyr we kakasy oña telefon sowgat beripdir. Beýleki 3 çagasy we aýaly garşylamak beýle-de dursun, zordan salamlasypdyrlar. Bir käse çay içenden soñ, dynç almaga gelen adam-da, uly ogluny alyp, mellek ýerlerine suw açmaga hem arassa...

Dowamy »

860 7
Sorag-jogap, 2 years ago


$$$

@Pegas 3 zat sorajakdym senden yaltanman jogaplarsynda. 1. Durnukly soz duzumleri nahili yuze cykypdyr? 2. bir kem 40 yerde otur goyulya, ana shony sanap bermeli 3. Bayram hanyn baharny gor, yarmuhammet gosgulary gerekdi.
1nji sorag mekdep kitaplarynda seydip yuze cykypdyr dp yazylan kesgitli zat yok. yone pikirlenip gorsem halkyn sahyr yaz...

Dowamy »

908 28
Sorag-jogap, 2 years ago


Düşündiräýiň

Kasyda we mersiýe näme?
Rubagy näme?

Dowamy »

935 14
Sorag-jogap, 2 years ago


Hiç kime hiç zady öwredip bilmerin, ýöne pikirlenmäge mejbur edip bilerin

Häzirki wagtda kanun adalatdan öňe geçip barýar. Ýogsam kanun diýlen zat adalatyň bir guraly bolmaly. Has irki döwürlerde kanun diýlen zat ýokdy, ýöne şonda-da adalat hakynda kiçijigem bolsa düşünjeler bardy. Jemgyýet has çylşyrymlaşdygyça adalaty dolandyrmaga bolan bir kast ýüze çykdy. Eger gerekli adamlar hökümetiň adalat hukuklaryna gerekli baha...

Dowamy »

1165 79
Sorag-jogap, 2 years ago


So boring :(

Şeylebir içim gysya wara soz yok beyan edere :/ Online bar bolsa gybat edeliň

Dowamy »

858 12
Sorag-jogap, 2 years ago


Jogapsyz söýgim... #Bäsleşik üçin

Men seni söýýänligimi boýun alasym gelenok. 15 ýyl dowam edip gelýär kararsyzlyk ýagdaýym. Şuny bil, bir ýürekde hem söýgi, hem ýigrenç götermek gaty agyr. 15 ýyl öň seni bir gyz bilen maşynyňda görenimden soň ýigrendim. Iň bolmanda şol sapar birinji we iň soňky sapar bolsa ekeni , begenerdim. Ýöne bu ýagdaý entägem dowam edýär. Däde, jogap ber h...

Dowamy »

1074 62
Edebiýat, 3 years ago


Komeginiz gerek

Salam hormatly agzalar ! Şu gun siziň maňa gaty uly kömegiňiz gerek bolup dur. Aşgabatdaky Turkmenbaşy adyndaky ayratyn zehinli çagalar mekdebini köpüňiz bilyänsiziň. Şonuň ertir Daşoguzda synagy geçirilýär, beleki welaýatlaryň ählisinde geçilip gutardy iň soňky Daşşoguz. Şol synaga jigim tabşyrjak bolya. Eger siziö welayatyňyzda şol synaglara gatn...

Dowamy »

871 9
Sorag-jogap, 3 years ago


Bagyşla meni

Jümlämi ýürekden etjekdirin beýan,
Gel ýarym, nedir sözüm, diňlegin aýan,
Gülüm, herne isteseň berem bigüman,
Köňlüňe ýara saldym, bagyşla meni.

Seniň ýylgyryşyň bir ajayp mukam,
Bakyşyň eýeledi kalbymy mäkäm,
Sözleriň bardyr müň bir derdime derman,
Gadryňy bilmedim seň, bagyşla meni.
...

Dowamy »

906 12
Edebiýat, 3 years ago


Bolmak ýa-da bolmazlyk... ne biri ne-de biri

Demokratiýa adam tarapyndan döredilen iň gowy döwlet dolandyryş ulgamynyň biridir. Demokratiýa halkyň içine halkyň aralaşmasy diýip düşünýän. Sebäbi, demokratiýa döwlet gurluşynda döwlet halk häkimýeti tarapyndan dolandyrylmaly, esasy meseleler halk bilen bile çözülmeli. Demokratik döwletleriň köpüsi kagyz ýüzünde demokratik döwletler. Bir sapar ge...

Dowamy »

805 3
Edebiýat, 3 years ago


Olimpiada

Bu gunki baslesige gatnasanlar taryh dersinden çykan soraglarynyzy yazayyn hayys dzda 9njy synplara çykanlar ine:
1) oktyabr memerandumy
2) taypa yygynlarynyn yatyrylmagy
3) summe tokaydaky dususyk
4) hyjuwly çykyslary dinlenen sahsyyet
5) imperatoryn gahar-gazabyna duçar bolan adamlar
Ertirki gatnasjakla...

Dowamy »

884 5
Bilim, 3 years ago


Garaňkylyk garaňkylygy kowup bilmez; muny diňe ýagtylyk edip biler.

Garaňkylyk, ýagtylygyň ýoklugy. Göçme manyda ýa-da başga bir ýol bilen alyň, bu esasan bir zady - ýoluňyzy tapyp bilmezligi aňladýar. Bu durmuşda garaňkylykda ýitirim bolmak gutulgysyzdyr. Batyrlykdan, umytdan we imandan ybarat çalaja garaňkylygy ýeňmek bize bagly.

Sebäbi garaňkylyk näçe giň bolsa-da, bizi kör we ýitiren ýaly görkezý...

Dowamy »

748 0
Edebiýat, 3 years ago


Mähriban bolup görünen adam...

Gün guşluk çagydy. Agşamyň çygly howasy bildirip ugrapdy. Çagalaryň şatlyk-şowhun bilen gygyryşyp, dünýäniň köp gowgaly wakalaryndan habarsyz halda hezil edip oýnap ýörüşleri penjireden görnüp durdy. Çagalaryň içinde boýy beýlekilerden saýlanyp duran, ak ýüzli, özüne çekiji ullakan gara gözli gyzjagaz, aýratyn şadyýanlyk bilen oýnaýardy. Onuň gözl...

Dowamy »

768 0
Edebiýat, 3 years ago


Bu gün bolmaz, emma bir gün bolar.

Bu dünýäde her bir adam ýaşaýandyryn diýip pikir edýär. Dogry,ol ýaşaýar, yöne ýaşamak bar, “ýaşamak” bar. Durmuşda köp adam öz hakyny bere-bere ýaşaýar welin köpüsi öz hakyny gidirmekden gorkup bir burça dykylýar, gizlenýär ýa-da yzyna seretmän gaçýar. Hemişe gorkup, gaçyp ýaşaýan adamyň ýaşamagynda bir many barmy?! Ýok. Asyl ol ýaşaýarmy? Ýok, gu...

Dowamy »

765 2
Edebiýat, 3 years ago